29.06.2022 r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku: kierownik działu ds. pieczy zastępczej i pomocy społecznej – pełen etat. (zakończony)

 INFORMACJA   O   WYNIKACH   NABORU

Kierownik działu ds. pieczy zastępczej i pomocy społecznej.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:  

Edyta Anna Czarkowska-Górska, zam. Białystok

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko. Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko kierownika działu ds. pieczy zastępczej i pomocy społecznej.

Elżbieta Anna Turczewska

Dyrektor

CPR.I.1110.18.2022Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
kierownik działu ds. pieczy zastępczej i pomocy społecznej – pełen etat1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych),
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia,
f)    minimum 5-letni staż pracy, w tym: co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub 3-letni staż pracy zgodny z wykształceniem,

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    predyspozycje do kierowania zespołem pracowników, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz działu,
b)    komunikatywność i łatwość przekazywania informacji oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów,
c)    zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
d)    samodzielność w działaniu, dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność i dokładność,
e)    umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
f)    znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
g)    znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
h)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,
i)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku,
j)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych – pakietu biurowego MS OFFICE.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    realizacja zadań powiatu wynikających z: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) – z wyłączeniem instytucjonalnej pomocy społecznej, przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw, innych aktów prawnych dotyczących powyższych zadań, tj. uchwał Rady Powiatu Białostockiego, uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego,
b)    organizacja pracy działu oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami
i koordynacja realizowanych przez pracowników zadań w zakresie:
- prowadzonej przez nich dokumentacji,
- terminowego załatwiania spraw,
- sporządzanej sprawozdawczości,
c)    udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom w zakresie realizowanych zadań,
d)    opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizowanych zadań,
e)    współpraca z właściwymi podmiotami, instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań,
f)    inicjowanie i koordynacja pracy działu w zakresie wdrażania nowych inicjatyw.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    wymiar czasu pracy – pełen etat,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w biurze oraz praca w terenie,
d)    godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – nie dotyczy, gdyż jednostka zatrudnia poniżej 25 pracowników
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6.    Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (Curriculum Vitae),
b)    list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie – potwierdzonych za zgodność przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór: bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/Nabor05/),
e)    kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych za zgodność przez kandydata),
f)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta
z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne  referencje i opinie,
h)    w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (potwierdzona za zgodność przez kandydata),
i)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
j)    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem,
k)    oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które kandydat dołączy do oferty, zgodnie z załączonym wzorem

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 15/1, pokój nr 7 (punkt przyjmowania korespondencji) lub pocztą na adres – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownika działu ds. pieczy zastępczej i pomocy społecznej” w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Białymstoku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP PCPR i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.
W ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu). Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu.
Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 6 oferty „wymagane dokumenty”, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
Informacje o spełnianiu przez kandydatów wymogów formalnych będą przesyłane do zakwalifikowanych kandydatów pocztą elektroniczną. W przypadku nieposiadania adresu e-mail kandydaci będą powiadamiani o kolejnych etapach telefonicznie.
Weryfikacja końcowa złożonych ofert może odbywać się w miarę potrzeb poprzez:
a)    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez Dyrektora lub powołaną komisję,
b)    w razie większej liczby kandydatów na wolne stanowisko, rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona dodatkowo testem pisemnym kwalifikacyjnym,
c)    test kwalifikacyjny opracowuje Dyrektor. Do dalszego etapu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi.
Wyboru metod naboru oraz najlepszych kandydatów dokonuje Dyrektor. Po przeprowadzonym wyborze według wyżej wskazanych metod, Dyrektor zatrudnia kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, Informację o wynikach naboru upowszechnia się na tablicy informacyjnej w PCPR w Białymstoku oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR przez okres co najmniej 3 miesięcy,
Kandydaci, którzy nie zostaną dopuszczeni do kolejnych etapów rekrutacji nie będą o tym fakcie informowani.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 17 72 w.8.


                                                                                       Elżbieta Anna Turczewska
                                                                                       dyrektor PCPR w Białymstoku
                                                                                     


Białystok, 2022.06.29                                                                        
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
 o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych
Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie
z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.    Administratorem Pani/Pana danych jest:  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska 15/1, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 732 17 72.,
2.    Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl.,
3.    Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu udokumentowania realizacji procesu rekrutacji jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych powołanych do oceny złożonych ofert oraz wyboru kandydata. Ponadto informacja
o wyniku procesu rekrutacji w zakresie osoby, która została wyłoniona w drodze naboru, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR, w zakresie podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.
5.    Informacja o osobie, która została zakwalifikowana do objęcia wolnego stanowiska urzędniczego będzie podana do publicznej wiadomości przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ich publikacji.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodność przetwarzania danych z prawem.
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

  …………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającego oświadczenie)

 


OŚWIADCZENIE KANDYDATA
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się
o zatrudnienie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych -  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą
w Białymstoku,  ul.  Słonimska 15/1, kod  pocztowy  15-028, adres  e-mail:
pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl , tel. 85 732 17 72, zawartych w złożonej ofercie w części dotyczącej listu motywacyjnego i CV, dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku podania przeze mnie w treści listu motywacyjnego lub CV danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl.,
Powyższa zgoda dotyczy danych innych, niż dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy i w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), które przetwarzane są przez Administratora w związku z obowiązkiem udokumentowania procesu rekrutacji.
Jednocześnie informuję, że zostałam/zostałem poinformowana/y, że mam prawo
w każdym czasie do wycofania zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania moich danych
z prawem do czasu wycofania zgody.
   Pozostałe przysługujące mi prawa zostały określone w klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.                                                                                                                                          

 …………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającego oświadczenie)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Elżbieta Anna Turczewska dyrektor PCPR w Białymstoku

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 29-06-2022 07:55

Data modyfikacji informacji: 27-07-2022 08:04