12.03.2024 r. - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej: Nabór na wolne stanowisko pracy - Księgowy 3/4 etatu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KSIĘGOWY – 3/4 etatu


1. Wymagania niezbędne:
1.    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4.    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5.    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe,
6.    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
7.     jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku księgowego.

2. Wymagania dodatkowe:

1.  ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
2. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
3. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
4. umiejętność obsługi komputera i znajomość programów: PŁATNIK, GUS, OBSŁUGA  BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, PROGMAN PŁACE, PROGMAN FINANSE, PROGMAN ROZRACHUNKI, FOKA MINI, SJO BESTIA@.
5. cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

3. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   terminowa ewidencja księgowa i finansowa operacji gospodarczych szkół,
2. przyjmowanie, dekretowanie sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym odsługiwanych jednostek,
3.  sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych,
4.  przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów, wydatków, wskaźników,
5.  przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych,
6.  sporządzanie sprawozdania SIO w zakresie dotyczącym ww. stanowiska,
7. sporządzanie poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego,
8.  prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach,
9.  naliczanie wynagrodzeń,
10. rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym
11. sporządzanie sprawozdań wykonania wydatków i dochodów miesięcznych/kwartalnych/rocznych,
12. sporządzanie ewidencji podatku VAT,
13. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły,
14. rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami,
15. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
16. przygotowywanie pism, sprawozdań finansowych.

4. Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny.
2.    CV.
3.    Kopia: dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
4.    Kopie innych dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy.
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,   zobowiązanie się do dostarczenia stosownej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru.
7.    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - wyłącznie w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o ile znajdzie się  w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Przedłożone kopie dokumentów należy uwierzytelnić własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Praca w administracji z obsługą komputera w Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7,16-020 Czarna Białostocka, e-mail: liceum@liceum.net, tel. 857101072
2.    Wymiar zatrudnienia 3/4 etatu.
3.    Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 21.03.2024 roku do godz. 12:00 na adres: Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Księgowy Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej ”.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniający wymagania dodatkowe zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu, który przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.Czarna Białostocka, dnia 11.03.2024 r.


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 12-03-2024 08:32

Data modyfikacji informacji: 12-03-2024 08:35