04.05.2022 r. - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego (1 etat) (zakończony)

02.06.2022  -  główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce  (1 etat)

 

 

INFORMCJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko głównego księgowego

w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w  Jałówce (1 etat)

 

Informujemy, że nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu braku kandydatów.

 

 

02.06.2022 r.   Anna Giesko

Dyrektor Domu Pomocy

Społecznej „Jawor” w Jałówce

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce
ogłasza nabór na stanowisko pracy
głównego księgowego (1 etat)
I. Nazwa i adres jednostki
Dom Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce, ul. Leśna 11, 16-050  Michałowo
II. Stanowisko pracy:  główny księgowy;
wymiar etatu: 1 etat;III. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać następujące wymagania:

1.    Posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3.    Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4.    Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
5.    Spełnia jeden z poniższych warunków:
a.    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b.    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej6-letnią praktykę w księgowości,
c.    jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d.    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6.    Posiada nieposzlakowaną opinię.
IV. Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości.
2.    Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
3.    Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA, zamówień publicznych, prawa pracy.
4.    Znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej.
5.    Podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
6.    Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym w programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych.
7.    Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
8.    Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
9.    Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet, pakiet MS Office).
10.    Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, poczty elektronicznej).
11.    Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
12.    Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, zaangażowanie, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków Domu Pomocy Społecznej.
3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4.    Opracowywanie budżetu i sprawozdawczości.
5.    Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.
6.    Wykonywanie innych nie wymienionych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
7.    Obsługa programów komputerowych (między innymi firmy Insert: Rewizor GT-program księgowy, Subieckt GT – program magazynowy i do wystawiania not księgowych, firmy Arisco: program Dom, firmy Sputnik Software: FoKa mini – sporządzanie sprawozdań budżetowych, program SJO Besi@ - sporządzanie planów finansowych).
VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.    Praca na cały etat w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, ul. Leśna 11,
16-050 Michałowo.
2.    Praca wymagająca odporności na stres, podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi. Praca również w kontakcie z mieszkańcami Domu.
3.    Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
4.    Praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w budynku znajduje się winda i podjazd dla wózków inwalidzkich.
5.    Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. W związku z tym art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych o pierwszeństwie w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, osób niepełnosprawnych ma zastosowanie.

VII. Wymagane dokumenty:
1.    Życiorys (Curriculum Vitae) – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
2.    List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata,
3.    Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie – potwierdzonych  klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata.
4.    Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
5.    Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6.    Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie, że kandydat posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
8.     Opinie i referencje potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata.

VIII. Dane osobowe - klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administrator danych i kontakt do niego: Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, ul. Leśna 11, 16-050 Jałówka reprezentowany przez Panią Annę Giesko,  tel. 85 713 16 90.
2. Kontakt do inspektora Ochrony Danych Osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borucza 2, 15-569 Białystok, Pan Marek Falkowski, nr telefonu 85 740-39-97, adres poczty elektronicznej: m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
5. Okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”
6. Uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania)swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych,
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej,
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

9. Informacje o wymogu podania danych: Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie ich jest dobrowolne, brak ich podania skutkować będzie niemożliwością wzięcia w niej udziału.
10. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.
IX. Informacje dodatkowe
Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, ul. Leśna 11, 16-050 Jałówka, w sekretariacie (do godziny 15.00) lub pocztą na adres – Dom Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce, ul. Leśna 11, 16-050 Michałowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce” w terminie do dnia 25 maja 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce (http://bip.dpsj.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/) i na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku (http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r., poz. 530)”.


Jałówka, dn. 04.05.2022 r.
Anna Giesko
dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Anna Giesko - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-05-2022

Data udostępnienia w BIP: 04-05-2022 15:59

Data modyfikacji informacji: 02-06-2022 13:35