05.03.2024 r. - Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej: Nabór na wolne stanowisko pracy - główny księgowy 3/4 etatu.


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY – 3/4 etatu
1. Wymagania niezbędne:
1.    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4.    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5.    spełnia jeden z poniższych warunków:

    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

2. Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, zamówień publicznych, ZUS
i podatków.
2.    Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
3.    Znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości.
4.    Umiejętność obsługi komputera i znajomość programów: PŁATNIK, GUS, OBSŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, PROGMAN PŁACE, PROGMAN FINANSE, PROGMAN ROZRACHUNKI, FOKA MINI, SJO BESTIA@.
5.    Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność i sumienność.

3. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a.    organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki.
b.    bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej
w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, nadzorowanie całokształtu prac poszczególnych pracowników z zakresu księgowości.
2.    Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami:
a.    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
b.    zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c.    przestrzeganie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d.    zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
3.    Opracowywanie projektów planów finansowych budżetu i ich realizowanie
4.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym.
5.    Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych w sposób zapewniający:
a.    wstępną kontrolę legalności dokumentów przedkładanych do księgowania
w powiązaniu z ich planami finansowymi oraz zasadami gospodarności
i celowości, a także właściwym gospodarowaniem mieniem jednostki,
b.    przeciwdziałanie naruszaniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,
c.    bieżącą kontrolę operacji gospodarczych i finansowych stanowiących przedmiot księgowań.
6.    Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej.
7.    Naliczanie wynagrodzeń i dokonywanie rozliczeń z ZUS.
8.    Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
9.    Rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z przepisami.
10.    Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
11.    Przygotowywanie pism, sprawozdań finansowych.

4. Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny.
2.    CV.
3.    Kopia: dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
4.    Kopie innych dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy.
6.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,   zobowiązanie się do dostarczenia stosownej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nawiązania stosunku pracy w wyniku przeprowadzonego naboru.
7.    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - wyłącznie w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, o ile znajdzie się
w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Przedłożone kopie dokumentów należy uwierzytelnić własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Praca w administracji z obsługą komputera w Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7,16-020 Czarna Białostocka, e-mail: liceum@liceum.net, tel. 857101072
2.    Wymiar zatrudnienia 3/4 etatu.
3.    Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 20.03.2024 roku do godz. 12:00 na adres: Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – Główny Księgowy Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej ”.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniający wymagania dodatkowe zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie konkursu, który przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

Informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej.
Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.Czarna Białostocka, dnia 05.03.2024 r.Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-03-2024

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2024 11:36

Data modyfikacji informacji: 06-03-2024 11:38