26.05.2023- konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej

                                                                                                              Załącznik o uchwały nr1293/2023
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 25 maja 2023 roku


Zarząd Powiatu Białostockiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej1.    Oznaczenie organu prowadzącego: Powiat Białostocki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2.

2.    Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7, 16-020 Czarna Białostocka.

3.    Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.).

4.    Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby  niebędącej nauczycielem,

3)    oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    datę i miejsce urodzenia,
c)    obywatelstwo,
d)    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppk. 2): świadectw  pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 t.j.) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),

11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,

13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)    oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) lub art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)    oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16)    oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

5. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w punkcie 4 ppkt. 4-7, 12,13.

6.  Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej”, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub przesłać pocztą na powyższy adres. Dopuszcza się składanie ofert  w postaci elektronicznej  we wskazanym terminie. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 13 czerwca 2023 r.

7. Sposób powiadamiania kandydatów:  
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.


Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Białostocki

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-05-2023

Data udostępnienia w BIP: 26-05-2023 10:52

Data modyfikacji informacji: 26-05-2023 11:10