15.06.2022 r. - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach

UCHWAŁA Nr 1011/2022
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 14 czerwca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach


       Na podstawie ustawy art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 tj.), w związku z  art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) Zarząd Powiatu Białostockiego uchwala się, co następuje:
                                                                 § 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.
                                                                 § 2
Ogłoszenie o konkursie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku pod adresem www.powiatbialostocki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa, przy ul. Borsuczej 2.                                                             
                                                                § 3
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Białostockiego.
                                                                § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisali:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Roman Czepe - Wicestarosta
Zdzisław Łukaszewicz – Członek Zarządu
Jan Gradkowski – Członek Zarządu
        Załącznik do uchwały Nr 1011/2022
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 14 czerwca 2022 rokuZarząd Powiatu Białostockiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
1.    Oznaczenie organu prowadzącego: Powiat Białostocki z siedzibą w Białymstoku przy
ul. Borsuczej 2.
2.    Nazwa placówki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy.
3.    Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 t.j.)
4.    Wymagane dokumenty:
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 t.j.) oferta kandydata przystępującego do konkursu powinna zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki;
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby       niebędącej nauczycielem,
3)    oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
a)    imię (imiona) i nazwisko,
b)    datę i miejsce urodzenia,
c)    obywatelstwo,
d)    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppk. 2): świadectw  pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 t.j.) lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 t.j.)
11)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633 t.j.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  - w przypadku nauczyciela,
13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15)    oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych,
16)    oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zgodnie
z załącznikiem do ogłoszenia.
5. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.
6. Na żądanie organu prowadzącego placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w punkcie w  pkt. 4 ppkt. 4-7, 12,13.
7.  Sposób i termin składania ofert:
a)    Oferty należy składać w  zamkniętych kopertach, z podanym  imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach”, w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok lub przesłać pocztą na powyższy adres. Dopuszcza się składanie ofert  w postaci elektronicznej  we wskazanym terminie. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
b)    Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 czerwca 2022 r.
8. Sposób powiadamiania kandydatów:  
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.Podpisał:
Jan Bolesław Perkowski - Starosta
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-06-2022

Data udostępnienia w BIP: 15-06-2022 10:31

Data modyfikacji informacji: 28-06-2022 15:02