11.01.2023 - inspektor - samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej – pełen etat (zakończony)

            

Białystok, 2023.03.09

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Inspektor-samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej.

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika zatrudnionego w wyniku naboru rozstrzygniętego w dniu 13 lutego 2023 r. na ww. stanowisko została wybrana: 

  1. Karolina Gościło, zam. Białystok.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.).

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko. Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko inspektora-samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej.

   Elżbieta Anna Turczewska - Dyrektor

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Inspektor-samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: 

  1. Marta Giermaniuk, zam. Zabłudów

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Ww. osoba spełniła wszystkie kryteria wynikające z procedury naboru. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu na ww. stanowisko. Powyższe uzasadnia wybór do zatrudnienia na stanowisko inspektora-samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej.

Elżbieta Anna Turczewska - Dyrektor

 

 

 

                           

Białystok, 2023.01.11


CPR.I.1110.1.2023  

                         


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od 1 marca 2023 r.:
inspektor - samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej
– pełen etat
1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych),
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, polityka społeczna, pedagogika, socjologia,
f)    minimum 5-letni staż pracy, w tym: co najmniej 3-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z instytucjonalną pomocą społeczną lub 3-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub 3-letnie doświadczenie w pracy z zakresu polityki społecznej,

2.    Wymagania dodatkowe:
a)    predyspozycje do samodzielnego stanowiska pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
b)    komunikatywność i łatwość przekazywania informacji oraz umiejętność współpracy,
c)    zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
d)    samodzielność w działaniu, dyspozycyjność, systematyczność, rzetelność i dokładność,
e)    umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa,
f)    znajomość ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
g)    znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
h)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym,
i) znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych,
j)    znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku,
k)    praktyczna umiejętność obsługi programów komputerowych – pakietu biurowego MS OFFICE.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    realizacja zadań powiatu wynikających z: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw, innych aktów prawnych dotyczących powyższych zadań, tj. uchwał Rady Powiatu Białostockiego, uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego,
b) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie powiatu białostockiego, w tym nadzór nad wykonaniem planu dochodu i wydatków, projektów planów wydatków oraz sporządzenie sprawozdań z działalności tych jednostek,
c)    organizacja pracy na samodzielnym stanowisku i koordynacja realizowanych zadań, w szczególności w zakresie:
- prowadzonej dokumentacji,
- terminowego załatwiania spraw,
- sporządzanej sprawozdawczości,
d)    udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego,
e)    opracowywanie projektów instrukcji i procedur dotyczących realizowanych zadań,
f)    współpraca z właściwymi podmiotami, instytucjami i organizacjami w zakresie realizowanych zadań,
g)    inicjowanie i koordynacja pracy na samodzielnym stanowisku w zakresie wdrażania nowych inicjatyw.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a)    wymiar czasu pracy – pełen etat,
b)    praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
c)    praca w biurze oraz praca w terenie,
d)    godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

5.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – nie dotyczy, gdyż jednostka zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

6.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (Curriculum Vitae),
b)    list motywacyjny,
c)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie – potwierdzonych za zgodność przez kandydata (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór: bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/Nabor05/),
e)    kopie dokumentów poświadczających staż pracy (poświadczonych za zgodność przez kandydata),
f)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i korzysta z pełni praw publicznych,
g)    ewentualne  referencje i opinie,
h)    w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata, zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (potwierdzona za zgodność przez kandydata),
i)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
j)    oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem,
k)    oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które kandydat dołączy do oferty, zgodnie z załączonym wzorem.
Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie PCPR w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 15/1, pokój nr 7 (punkt przyjmowania korespondencji) lub pocztą na adres – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. instytucjonalnej pomocy społecznej” w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).
Aplikacje, które wpłyną do PCPR w Białymstoku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP PCPR i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.
W ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu). Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu.
Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 6 oferty „wymagane dokumenty”, będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
Informacje o spełnianiu przez kandydatów wymogów formalnych będą przesyłane do zakwalifikowanych kandydatów pocztą elektroniczną. W przypadku nieposiadania adresu e-mail kandydaci będą powiadamiani o kolejnych etapach telefonicznie.

Weryfikacja końcowa złożonych ofert może odbywać się w miarę potrzeb poprzez:
a)    przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez powołaną komisję przez dyrektora PCPR w Białymstoku,
b)    w razie większej liczby kandydatów na wolne stanowisko, rozmowa kwalifikacyjna może być poprzedzona dodatkowo testem pisemnym kwalifikacyjnym,
c)    test kwalifikacyjny opracowuje dyrektor. Do dalszego etapu przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi.
Wyboru metod naboru oraz najlepszych kandydatów dokonuje dyrektor. Po przeprowadzonym wyborze według wyżej wskazanych metod, dyrektor zatrudnia kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę.
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, Informację o wynikach naboru upowszechnia się na tablicy informacyjnej w PCPR w Białymstoku oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 Kandydaci, którzy nie zostaną dopuszczeni do kolejnych etapów rekrutacji nie będą o tym fakcie informowani.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 732 17 72 w.8.

                                                                                                      ……………………………………..
                                                                                                       dyrektor PCPR w Białymstoku
                      
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.    Administratorem Pani/Pana danych jest:  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą w   Białymstoku,   ul.   Słonimska 15/1, kod   pocztowy   15-028,   adres   e-mail: pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl, tel. 85 732 17 72.,
2.    Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem email: pcpr@iod.podlasie.pl.,
3.    Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu udokumentowania realizacji procesu rekrutacji jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
4.    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych powołanych do oceny złożonych ofert oraz wyboru kandydata. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji w zakresie osoby, która została wyłoniona w drodze naboru, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej PCPR, w zakresie podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.
5.    Informacja o osobie, która została zakwalifikowana do objęcia wolnego stanowiska urzędniczego będzie podana do publicznej wiadomości przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia ich publikacji.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodność przetwarzania danych z prawem.
7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.  …………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającego oświadczenie)OŚWIADCZENIE KANDYDATA
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych -  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku  z   siedzibą
w Białymstoku,  ul.  Słonimska 15/1, kod  pocztowy  15-028, adres  e-mail:
pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl , tel. 85 732 17 72, zawartych w złożonej ofercie w części dotyczącej listu motywacyjnego i CV, dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku podania przeze mnie w treści listu motywacyjnego lub CV danych wrażliwych - art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku możliwy jest pod adresem e-mail: pcpr@iod.podlasie.pl.,
Powyższa zgoda dotyczy danych innych, niż dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy i w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530), które przetwarzane są przez Administratora w związku z obowiązkiem udokumentowania procesu rekrutacji.
Jednocześnie informuję, że zostałam/zostałem poinformowana/y, że mam prawo w każdym czasie do wycofania zgody bez wpływu na zgodność przetwarzania moich danych z prawem do czasu wycofania zgody.
Pozostałe przysługujące mi prawa zostały określone w klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.     

                                                                                                                                    
 …………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającego oświadczenie)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Elżbieta Anna Turczewska - Dyrektor PCPR

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-01-2023

Data udostępnienia w BIP: 11-01-2023 11:58

Data modyfikacji informacji: 10-03-2023 18:42