20.10.2022- konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku (zakończony)

KS.2111.3.2022

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

 

 

 W wyniku zakończenia procedury naboru przeprowadzonej przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą nr 1084/2022 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

 
 

Marek Jędrzejewski, zam. Białystok

 

 

Przedstawiona przez Kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju jednostki została oceniona pozytywnie. Kandydat wykazał się dużą wiedzą związaną z zarządzaniem drogami powiatowymi, zasadami funkcjonowania jednostek administracji publicznej oraz strukturą funkcjonowania jako jednostki budżetowej. Posiada kompetencje i doświadczenie zawodowe niezbędne do objęcia stanowiska objętego konkursem. Powyższe uzasadnia wybór Komisji.

 

    Starosta

                                                                                                                                                                                                    22.11.2022 r.    Jan Bolesław Perkowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1084/2022
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 11 października 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PRACY

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

 


I. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 5-letni staż pracy;
3) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie orzeczono wobec kandydata zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) obywatelstwo polskie (zgodnie z art. 5 ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej);
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym oraz w obszarze budownictwa drogowego;
2) mile widziane wykształcenie w zakresie budownictwa drogowego;
3) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu powiatowego, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, postępowania administracyjnego;
4) przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku;
5) samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zarządzania zespołem;
6) komunikatywność, dyspozycyjność i odpowiedzialność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku;
2) merytoryczne i formalne podejmowanie rozstrzygnięć i decyzji związanych z funkcjonowaniem jednostki;
3) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w jednostce oraz prowadzenie polityki kadrowej;
4) zarządzanie mieniem jednostki;
5) prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz
związanych z planowaniem wydatków budżetowych;
6) gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji jednostki,
7) właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami wykorzystywanie przydzielonych jednostce funduszy z przestrzeganiem zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej;
8) współpraca z zarządem powiatu.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Białymstoku przy ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok-Zaścianki oraz w terenie;
2) praca wymagająca dużej odporności na stres, zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania decyzji, kontaktów z instytucjami publicznymi;
3) praca w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

V. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (Curriculum Vitae),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - potwierdzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy - poświadczonych klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez kandydata,
5) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie, że kandydat korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada obywatelstwo polskie,
7) oświadczenie kandydata o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
8) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
9) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530 j.t.).

VI. Dane osobowe- klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- Administrator danych i kontakt do niego: Starostwo Powiatowe w Białymstoku reprezentowane przez Jana Bolesława Perkowskiego, 15-569 Białystok, ul. Borsucza 2, tel. 85 740 39 97.
- Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, adres e-mail:
m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
- informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
- okres przechowywania danych: okres wynikający z „Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i starostw powiatowych”.
- uprawnienia:
• prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
- podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
- inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu do kontaktu z kandydatem, osobiście w siedzibie Starostwa przy ulicy Borsuczej 2- kancelaria ogólna lub pocztą na adres – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, 15-569 Białystok
ul. Borsucza 2 z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku” w terminie do dnia 02 listopada 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).


Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Białostockiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wyniku konkursu upowszechniona będzie niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białymstoku i Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski- Starosta Białostocki

Opublikował: Urszula Sosnowska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2022

Data udostępnienia w BIP: 20-10-2022 09:06

Data modyfikacji informacji: 22-11-2022 15:19