Protokół Nr 59 z dnia 30 grudnia 2015 roku

RP.0022.59.2015     

Protokół Nr 59/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 30 grudnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 30 grudnia 2015 roku, o godz. 1430 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 28 grudnia 2015r.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr XVII/112/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Białostockiego na 2015 rok (265/2015).

3.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 22  grudnia 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 58/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr XVII/112/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Białostockiego na 2015 rok (265/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 3/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła powyższą kwestię.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 265/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr XVII/112/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Białostockiego na 2015 rok /zał. nr 4/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 30 grudnia 2015 roku zakończyło się o godzinie 1445.

Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Protokołowała:
Ewa Dorota SzafaraMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 10:39

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 10:39