Protokół Nr 41 z dnia 24 września 2015 roku

RP.0022.41.2015     

Protokół Nr 41/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 24 września 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 24 września 2015 roku, o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (182/2015).

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (183/2015).

3.Sprawy różne.

Ad 1
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (182/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały, w którym postanowiono udzielić pożyczki SP ZOZ w Łapach w wysokości 1 500 000 zł na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku /zał. nr 2/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 182/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (183/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 4/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 183/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 24 września 2015 roku zakończyło się o godzinie 1430.

Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Protokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-09-2015

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2018 13:48

Data modyfikacji informacji: 28-12-2018 13:48