Protokół Nr 33 z dnia 28 lipca 2015 roku

RP.0022.33.2015     

Protokół Nr 33/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 28 lipca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 28 lipca 2015 roku, o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 21 lipca 2015 r.

2.Omówienie aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

3.Podpisanie postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy ulic Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz ulic Greckiej i Wiosennej w Zaściankach wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (140/2015).

4.Podpisanie postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Polonijnej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z budową kanalizacji deszczowej” (141/2015).

5.Zapoznanie się z pismem skierowanym do Burmistrza Supraśla dotyczącym „Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl”.

6.Wyrażenie zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy inwestycji zlokalizowanej na działce nr 112/2 położonej w Łubnikach, gm. Zabłudów.

7.Zapoznanie się z informacją w sprawie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz podpisanie informacji o wyniku przetargu na najem ww. lokalu.

8.Podpisanie pisma do POSiR „Bukowisko” w Supraślu dotyczącego kupna lub wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Supraślu.

9.Podpisanie wniosku do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

10.Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na rok 2015 (142/2015).

12.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 21 lipca 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 32/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Omówienie aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z aktualną sytuacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Następnie przedstawił propozycję dotyczącą przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową.

Zarząd Powiatu Białostockiego upoważnił Pana Starostę do rozmowy z samorządem Gminy Łapy dotyczącej współfinansowania szpitala w Łapach.

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z pismem Mieszkańców Łap dotyczącym podjęcia działań w celu uratowania szpitala /zał. nr 2/.

Ad 3
Podpisanie postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy ulic Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz ulic Greckiej i Wiosennej w Zaściankach wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej (140/2015).

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem postanowienia /zał. nr 3/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął postanowienie Nr 140/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy ulic Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz ulic Greckiej i Wiosennej w Zaściankach wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej /zał. nr 4/.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazała Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 4
Podpisanie postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Polonijnej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z budową kanalizacji deszczowej” (141/2015).

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z projektem postanowienia /zał. nr 5/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął postanowienie Nr 141/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Polonijnej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+018,60 do km 0+663,80 wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową: elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami, sieci kablowej SN-15kV, napowietrznej linii telekomunikacyjnej oraz doziemnych kabli telekomunikacyjnych, zagłębieniem odcinka sieci gazowej i przebudową dwóch gazowych punktów redukcyjno - pomiarowych” /zał. nr 6/.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazała Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 5
Zapoznanie się z pismem skierowanym do Burmistrza Supraśla dotyczącym „Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z pismem skierowanym do Burmistrza Supraśla, w którym wnosi się o ponowne, wnikliwe przeanalizowanie możliwości współpracy /zał. nr 7/.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśniła, iż założenia realizowanej inwestycji ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników, w szczególności dzieci zmierzających, bez opieki, do Zespołu Szkół w Sobolewie.

Zarząd Powiatu Białostockiego zlecił PZD przygotowanie pisma do Burmistrza Supraśla o zabezpieczenie środków finansowych na roboty niekwalifikowane. Do podpisania pisma upoważniono Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazała Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 6
Wyrażenie zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy inwestycji zlokalizowanej na działce nr 112/2 położonej w Łubnikach, gm. Zabłudów.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego, zapoznała zebranych z projektem pisma /zał. nr 8/.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła, iż zmianie ulegnie zapis: „bezpośrednio przy granicy z działką nr ewid gr. 111/2” na „w odległości 1,5 m od granicy z działką nr ewid gr. 111/2”.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał pismo, w którym wyrażono zgodę na zamianę decyzji o warunkach zabudowy /zał. nr 9/.

Wicestarosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazała Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 7
Zapoznanie się z informacją w sprawie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz podpisanie informacji o wyniku przetargu na najem ww. lokalu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację w sprawie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku /zał. nr 10/.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformowała Zarząd o konieczności podpisania informacji o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku mieszczącym się przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku /zał. nr 11/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał informację o wyniku przetargu /zał. nr 12/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 8
Podpisanie pisma do POSiR „Bukowisko” w Supraślu dotyczącego kupna lub wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Supraślu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt pisma skierowany do POSiR „Bukowisko” w Supraślu /zał. nr 13/.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, dodała, że sprzedaż lub zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał pismo skierowane do POSiR „Bukowisko” w Supraślu /zał. nr 14/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 9
Podpisanie wniosku do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosku do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie nabycia prawa własności na rzecz Powiatu Białostockiego:
•nieruchomości położonej w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 245/13 o pow. 0,0201 ha.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego /zał. nr 15/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 10
Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego:

•o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowodworce, gm. Wasilków. Numer księgi wieczystej, do której dołącza się nieruchomość: BI1B/00197962/6,

•o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Halickie, gm. Zabłudów. Numer księgi wieczystej, do której dołącza się nieruchomość: BI1B/00203460/3,

•o dokonanie zmian w księdze wieczystej nr BI1B/00030500/2.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał treść przedłożonych wniosków /zał. nr 16 - 18/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na rok 2015 (142/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 19/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 142/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na rok 2015 /zał. nr 20/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 12
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 28 lipca 2015 roku zakończyło się o godzinie 925.


Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk





Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-07-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 11:06

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 11:06