Protokół Nr 26 z dnia 30 czerwca 2015 roku

RP.0022.26.2015     

Protokół Nr 26/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 30 czerwca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 30 czerwca 2015 roku, o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 23 czerwca 2015 r.

2.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (125/2015).

3.Podpisanie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 164/17 w Supraślu.

4.Podpisanie informacji o wyniku przetargu na działkę położoną w Jałówce gm. Michałowo.

5.Zapoznanie się z informacją w sprawie przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną w Jałówce gm. Michałowo.

6.Podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

7.Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

8.Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

9.Udzielenie odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Supraślu dotyczące wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Uroczysko” na przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością Powiatu Białostockiego położoną w Supraślu (Bulwary im. Wołkowa).

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (126/2015).

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (127/2015).

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 (128/2015).

13.Akceptacja wykorzystania dotacji udzielonej Gminie Suraż.

14.Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

15.Spotkanie z Dyrektorem POSiR „Bukowisko” w Supraślu w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej.

16.Wyznaczenie spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej.

17.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 23 czerwca 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 25/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (125/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 3/.

Wyjaśnienia w powyższym temacie złożyła zebranym Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 125/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 /zał. nr 4/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Białymstoku.

Ad 3
Podpisanie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 164/17 w Supraślu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 164/17 w Supraślu.

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie powyższej sprawy złożyła zebranym Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. wniosek, upoważniając do jego podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jana Kaczana – członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 4
Podpisanie informacji o wyniku przetargu na działkę położoną w Jałówce gm. Michałowo.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację o wyniku przetargu na działkę położoną w Jałówce gm. Michałowo.  

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. informacją oraz jednogłośnie upoważnił do jej podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jana Kaczana – członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 6/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 5
Zapoznanie się z informacją w sprawie przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną w Jałówce gm. Michałowo.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym informację w sprawie przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną w Jałówce gm. Michałowo.  

Wyjaśnienia w powyższym temacie złożyła zebranym Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z ww. informacją /zał. nr 7/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 6
Podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku /zał. nr 8/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. umowę, upoważniając do jej podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 7
Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie nabycia prawa własności na rzecz Powiatu Białostockiego:
•nieruchomości położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 28/3 o pow. 0,0009 ha,
•nieruchomości położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 31/5 o pow. 0,0014 ha,
•nieruchomości położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 31/7 o pow. 0,0008 ha,
•nieruchomości położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 34/4 o pow. 0,0035 ha,
•nieruchomości położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działki nr 36/3 o pow. 0,0030 ha oraz działki nr 36/5 o pow. 0,0080 ha,
•nieruchomości położonych w obrębie Kruszewo, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 27/2 o pow. 0,0023 ha,
•nieruchomości położonych w obrębie  Miniewicze, gm. Zabłudów, oznaczonej jako działka nr 42/1 o pow. 0,0064 ha.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. wnioski, upoważniając do ich podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 10 - 16/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 8
Podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosków do Sądu Rejonowego:
•o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej odłączonej z księgi wieczystej nr BI1B/00230073/1 położonej w miejscowości Łubniki, gm. Zabłudów,
•o wpis w księdze wieczystej nr BI1B/00165439/8, BI1B/00055810/9, BI1B/00136538/0,
•o wpis w księdze wieczystej nr BI1B/0055444/2,
•o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej odłączonej z księgi wieczystej nr BI1B/00033911/7 położonej w miejscowości Łapy, gm. Łapy.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował treść przedłożonych wniosków, upoważniając do ich podpisania Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego oraz Pana Wiesława Pusza – CzłonkaZarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 17-25/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 9
Udzielenie odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Supraślu dotyczące wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Uroczysko” na przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością Powiatu Białostockiego położoną w Supraślu (Bulwary im. Wołkowa).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem pisma /zał. nr 26/.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła, iż Gmina Supraśl wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody dla Stowarzyszenia Uroczysko na przyzbanie prawa do dysponowania na cele budowlane, będącymi własnością Powiatu, działkami o numerach geodezyjnych 166/19, 166/21, 166/23, 166/25, 166/29 oraz o wyrażenie zgody na realizację na nich inicjatyw: Zieleń dla Ziemi, Ogrody Wertykalne, Chemia bez Chemii, Ogród Zmysłów, Ogród Owadów, Żywa Kopuła, Gliniany Domek, Ogród Sztuki.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował powyższą odpowiedź, upoważniając do jej podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Wiesława Pusza – członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 27/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (126/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 28/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła ww. projekt uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 126/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 /zał. nr 29/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok (127/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 30/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła zmiany w planie wydatków budżetowych oraz zmiany w planie wydatków jednostek.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjał uchwałę nr 127/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok /zał. nr 31/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019 (128/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 32/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła ww. projekt uchwały.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 128/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2019 /zał. nr 33/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 13
Akceptacja wykorzystania dotacji udzielonej Gminie Suraż.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego odczytał zebranym pismo Burmistrza Suraża odnośnie wykorzystania dotacji udzielonej Gminie Suraż ( zał. nr 34).

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował wykorzystanie dotacji udzielonej Gminie Suraż.  

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 14
Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Członkom Zarządu wnioski:
Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 czerwca 2015 roku /zał. nr 35/,
Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 23 czerwca 2015 roku /zał. nr 36/,
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 23 czerwca 2015 roku /zał. nr 37/,
Komisji Rolnictwa i Środowiska z dnia 16 czerwca 2015 roku / zał. nr 38/,
Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu z dnia 22 czerwca 2015 roku /zał. nr 39/,
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 22 czerwca 2015 roku /zał. nr 40/,
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny z dnia 22 czerwca 2015 roku /zał. nr 41/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, zapoznał się z ww. wnioskami.

Ad 15
Spotkanie z Dyrektorem POSiR „Bukowisko” w Supraślu w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej.

Pan Wiesław Pusz – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał Pana Wacława Muszyńskiego – Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” o wynik finansowy placówki.

Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” odpowiedział, iż wynik jest dodatni.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zaznaczyła, iż wynik finansowy Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” jest ujemny.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości zaznaczyła, iż w chwili obecnej istnieje kwestia wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej. Dodała, iż chodzi o stawy.

Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” zasygnalizował, iż w chwili obecnej nie podpisze umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej za kwotę 80 zł miesięcznie za 3 ha ziemi.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości poinformowała, iż dzierżawca za powyższą kwotę miałby również uporządkować teren. Dodała, iż ponosił by również wszelkie koszta związane z opłatami np. ubezpieczenia, mediów.

Pan Wacław Muszyński – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” zaznaczył, iż systematycznie swoimi siłami porządkuje teren wokół  stawów.

Pan Jan Kaczan – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego zapytał o czas obowiązywania umowy.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedziała, iż umowa miałaby obowiązywać do 31 grudnia 2021 roku.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapytała na jakiej podstawie zostały wycenione koszty dzierżawy?

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wyjaśniła, iż na podstawie opłat, które Gmina Supraśl płaci nam za dzierżawę bulwarów.

Zarząd Powiatu Białostockiego zadecydował jednogłośnie, że do powyższej sprawy powróci na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad 16
Wyznaczenie spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował członków Zarządu Powiatu Białostockiego o konieczności wyłonienia spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie wyznaczył Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego do składu Komisji konkursowej.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Stanowisku ds. pracowniczych.

Ad 17
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 30 czerwca 2015 roku zakończyło się o godzinie 930.


Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu


Protokołowała:
Anna GadomskaMetryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 13:54

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 13:54