Protokół Nr 30 z dnia 14 lipca 2015 roku

RP.0022.30.2015     

Protokół Nr 30/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 14 lipca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 14 lipca 2015 roku, o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 10 lipca 2015 r.

2.Przyjęcie stanowiska dotyczącego SP ZOZ w Łapach.

3.Podpisanie pisma skierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego zakończonego postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2002 r. ustanawiającej użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz PKP, również w odniesieniu do działek stanowiących drogę publiczną powiatową (ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej).  

4.Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

5.Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Białymstoku dotyczącej przeprowadzenia postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

6.Podpisanie pisma skierowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącego wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2015 r. oraz prawidłowości sporządzenia prognozy kwoty długu.

7.Podpisanie umowy z Gminą Łapy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zakup nagród dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w zawodach strażackich.

8.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 10 lipca 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 29/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Przyjęcie stanowiska dotyczącego SP ZOZ w Łapach.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z pismem Krzysztofa Jurgiela - Posła na Sejm RP oraz z pismem Urzędu Miejskiego w Łapach  dotyczących sytuacji powiatowego szpitala w Łapach /zał. nr 2/. Następnie Pan Starosta przedstawił projekt stanowiska w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach skierowany do Rady Miejskiej w Łapach.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjął stanowisko w sprawie SP ZOZ w Łapach, które zostało podpisane przez Członków Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 3/.

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował projekt stanowiska Rady Powiatu Białostockiego w sprawie SP ZOZ w Łapach.

Ad 3
Podpisanie pisma skierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego zakończonego postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2002 r. ustanawiającej użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz PKP, również w odniesieniu do działek stanowiących drogę publiczną powiatową (ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej).  

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt pisma skierowanego do Ministra Infrastruktury i Rozwoju /zał. nr 4/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku przedstawił odpowiedź na zawiadomienie przekazane Zarządowi Powiatu Białostockiego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 czerwca 2015r.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. pismo, upoważniając do jego podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 4
Podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o podpisanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie nabycia prawa własności na rzecz Powiatu Białostockiego:
•nieruchomości położonej w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 245/9 o pow. 0,0230 ha,
•nieruchomości położonej w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 245/11 o pow. 0,0200 ha,
•nieruchomości położonej w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 246/13 o pow. 0,0141 ha,
•nieruchomości położonej w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 246/15 o pow. 0,0128 ha,
•nieruchomości położonej w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna, oznaczonej jako działka nr 246/17 o pow. 0,0155 ha.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował ww. wnioski, upoważniając do ich podpisania Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego oraz Pana Wiesława Pusza – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego /zał. nr 6 - 10/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 5
Podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Białymstoku dotyczącej przeprowadzenia postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił projekt umowy, która zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich /zał. nr 11/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie postanowił, że umowa zostanie podpisana po dokonaniu zmian w budżecie.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Organizacyjnemu oraz Wydziałowi Architektury.

Ad 6
Podpisanie pisma skierowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącego wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2015 r. oraz prawidłowości sporządzenia prognozy kwoty długu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z pismem skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. pismo, upoważniając do jego podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 12/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 7
Podpisanie umowy z Gminą Łapy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zakup nagród dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w zawodach strażackich.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt umowy /zał. nr 13/.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, iż dotacja celowa w wysokości 10 000 zł przeznaczona zostanie na puchary, medale i nagrody rzeczowe najlepszym drużynom Ochotniczych Straży Pożarnych, biorącym udział w zawodach strażackich.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. umowę, upoważniając do jej podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marty Szczuka – Skarbnika Powiatu Białostockiego /zał. nr 14/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 8
Sprawy różne.

W sprawach różnych Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych o spotkaniu z Samorządem Gminy Michałowo, który wyraził chęć rozmowy na temat przyszłości edukacji w Gminie Michałowo. Jednocześnie Starosta poinformował, że 23 lipca 2015r. odbędzie się spotkanie z władzami Gminy w Urzędzie Miejskim w Michałowie wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Na posiedzeniu zostaną omówione sprawy oświatowe dotyczące Gminy Michałowo i wykorzystanie budynku ZS w Michałowie. Ponadto Pan Starosta poruszył temat dotyczący porozumienia
o współpracy w zakresie oceny rozmiaru szkód łowieckich. Porozumienie nie zostało podpisane przez Wojewodę Podlaskiego.

Więcej spraw nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 14 lipca 2015 roku zakończyło się o godzinie 850.


Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-07-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 11:43

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 11:43