Protokół Nr 15 z dnia 31 marca 2015 roku

RP.0022.15.2015     

Protokół Nr 15/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 31 marca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 31 marca 2015 roku, o godz. 830 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Podjęcie uchwały w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (74/2015).

2.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (75/2015).

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (76/2015).

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok  (77/2015).

5.Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

6.Sprawy różne.

Ad 1
Podjęcie uchwały w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (74/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 2/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła częściowy wybór ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2015.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 74/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (75/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 4/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła wybór ofert w zakresie kultury fizycznej na rok 2015.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 75/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (76/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 6/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła szczegóły dotyczące planu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2015 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 76/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015  /zał. nr 7/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok  (77/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 8/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 77/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok  /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 5
Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Członkom Zarządu wnioski:
- Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu z dnia 23 marca 2015 roku /zał. nr 10/,
- Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 24 marca 2015 roku /zał. nr 11/.
- Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 marca 2015 roku /zał. nr 12/,
- Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 26 marca 2015 roku /zał. nr 13/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, zapoznał się z ww. wnioskami.

Ad 6
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 31 marca 2015 roku zakończyło się o godzinie 915.

Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Michał Kozłowski – Członek ZarząduProtokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Michał Kozłowski - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-03-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 13:56

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 13:56