Protokół Nr 37 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

RP.0022.37.2015     

Protokół Nr 37/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 31 sierpnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 31 sierpnia 2015 roku, o godz. 800 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 25 sierpnia 2015 r.

2.Podpisanie aneksu do umowy z SP ZOZ w Łapach dotyczącej najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1.

3.Podpisanie umowy z Gminą Choroszcz w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na przeprowadzenie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku cyklu badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i Widzę”.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dotyczy ucznia Technikum w ZSM w Łapach) (160/2015).

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dotyczy ucznia LO w ZSM w Łapach) (161/2015).

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie (162/2015).

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie w przypadku jego nieobecności (163/2015).

8.Podpisanie pisma skierowanego do Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego przekazania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” celem zaopiniowania.

9.Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku (164/2015).

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (165/2015).

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok (166/2015).

12.Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

13.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 36/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podpisanie aneksu do umowy z SP ZOZ w Łapach dotyczącej najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym  projekt aneksu nr 2 do umowy z dnia 20 grudnia 2013r. /zał. nr 2/.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości omówiła szczegółowo zmiany jakie zostały wprowadzone do aneksu.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał aneks nr 2 do umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 20.12.2013r.  /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 3
Podpisanie umowy z Gminą Choroszcz w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na przeprowadzenie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku cyklu badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i Widzę”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt umowy /zał. nr 4/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, iż pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Gminę Choroszcz wynosi 4 500 zł.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał umowę z Gminą Choroszcz /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dotyczy ucznia Technikum w ZSM w Łapach) (160/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 6/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, iż zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach określa się tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania uczniowi klasy III Technikum, zawód: technik elektryk w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na okres od 1 września 2015r. do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 r. w wymiarze 12 godzin.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 160/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania /zał. nr 7/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dotyczy ucznia LO w ZSM w Łapach) (161/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 8/.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego wyjaśniła, iż zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach określa się tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania uczennicy klasy III II LO w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na rok szkolny 2015/2016 w wymiarze 12 godzin.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 161/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie (162/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 10/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 162/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie /zał. nr 11/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie w przypadku jego nieobecności (163/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 12/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 163/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie w przypadku jego nieobecności /zał. nr 13/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.

Ad 8
Podpisanie pisma skierowanego do Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego przekazania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” celem zaopiniowania.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z pismem skierowanym do Zarządu Województwa Podlaskiego.

Pan Kornel Józef Rosiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawił cele, zakres oraz założenia dotyczące realizacji ww. Programu.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał pismo skierowane do Zarządu Województwa Podlaskiego /zał. nr 14/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku (164/2015).

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego  za I półrocze 2015 roku /zał. nr 15/.

Szczegółowe wyjaśnienia ww. sprawie złożyła zebranym Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 164/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2015 roku /zał. nr 16/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia
27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (165/2015).

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały /zał. nr 17/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 165/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 /zał. nr 18/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok (166/2015).

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał Członków Zarządu z projektem uchwały /zał. nr 19/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu oraz podział rezerw.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 166/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok /zał. nr 20/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 12
Rozpatrzenie wniosków i opinii Komisji Stałych Rady Powiatu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Członkom Zarządu wnioski:
- Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 24 sierpnia 2015 roku /zał. nr 21/,
- Komisji Budżetu i Finansów z dnia 24 sierpnia 2015 roku /zał. nr 22/,
- Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny z dnia 25 sierpnia 2015 roku /zał. nr 23/.

Zarząd Powiatu Białostockiego rozpatrzył ww. wnioskami.

Ad 13
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 31 sierpnia 2015 roku zakończyło się o godzinie 910.

Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Protokołowała:
Małgorzata Sęk

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-08-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 11:06

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 11:06