Protokół Nr 29 z dnia 10 lipca 2015 roku

RP.0022.29.2015     

Protokół Nr 29/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 10 lipca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 10 lipca 2015 roku,o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (135/2015).

2.Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

3.Sprawy różne.

Ad 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (135/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem uchwały (zał. nr 3).

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego złożyła zebranym wyjaśnienia odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 135/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 (zał. nr 4).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Ad 2
Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym umowę dotyczącą dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku złożyła zebranym szczegółowe wyjaśnienia odnośnie ww. kwestii.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Pana Jana Kaczana – Członka Zarządu Powiatu Białostockiego do podpisania ww. umowy ( zał. nr 5).

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał PCPR w Białymstoku.

Ad 3
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 10 lipca 2015 roku zakończyło się o godzinie 1130.


Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu


Protokołowała:
Anna Gadomska
Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-07-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 11:44

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 11:44