Protokół Nr 46 z dnia 22 października 2015 roku

RP.0022.46.2015

Protokół Nr 46/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 22 października 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 22 października 2015 roku, o godz. 1600 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 20 października 2015 r.

2.Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Tykocin w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany – Etap I”.

3.Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Wasilków dotyczącej finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa Nr 19 – Etap I”.

4.Podpisanie porozumienia z Gminą Wasilków dotyczącego finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa Nr 19 – Etap I”.

5.Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Wasilków w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki Etap II”.

6.Podpisanie umowy użyczenia z gminą Suraż dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 106625B w miejscowości Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1518B”.

7.Podpisanie umowy użyczenia z gminą Juchnowiec Kościelny dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106771B – etap II”.

8.Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Gródek w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn.: „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych”.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

10.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 13 października 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 45/2015 z dnia 20 października 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Tykocin w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany – Etap I”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z propozycją umowy partnerskiej z Gminą Tykocin /zał. nr 2/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał umowę z Gminą Tykocin /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Drógw Białymstoku.

Ad 3
Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Wasilków dotyczącej finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej  Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa Nr 19 – Etap I”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem aneksu umowy /zał. nr 4/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał aneks do umowy z Gminą Wasilków /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Drógw Białymstoku.

Ad 4
Podpisanie porozumienia z Gminą Wasilków dotyczącego finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa Nr 19 – Etap I”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt porozumienia.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał porozumienie z Gminą Wasilków /zał. nr 6/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 5
Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Wasilków w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki Etap II”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym  projekt umowy partnerskiej  /zał. nr 7/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał umowę/zał. nr 8/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 6
Podpisanie umowy użyczenia dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 106625B w miejscowości Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1518B”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt umowy /zał. nr 9/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał umowę użyczenia /zał. nr 10/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 7
Podpisanie umowy użyczenia z gminą Juchnowiec Kościelny dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106771B – etap II”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem umowy użyczenia.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał umowę /zał. nr 11/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku

Ad 8
Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Gródek w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn.: „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem aneksu umowy.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał aneks do umowy /zał. nr 12/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z treścią projektu uchwały /zał. nr 13/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 210/2015 z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmiany dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 /zał. nr 14/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 10
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 22 października 2015 roku zakończyło się o godzinie 1615.

Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Protokołowała:
Ewa Dorota Szafara


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2018 12:52

Data modyfikacji informacji: 28-12-2018 12:52