Protokół Nr 58 z dnia 28 grudnia 2015 roku

RP.0022.58.2015     

Protokół Nr 58/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 28 grudnia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 28 grudnia 2015 roku, o godz. 1745 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 22 grudnia 2015r.

2.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach (263/2015).

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok (264/2015).

4.Podpisanie odwołania od decyzji wojewody Podlaskiego odmawiającej potwierdzenia własności gruntu stanowiącego drogę publiczną.

5.Podpisanie umowy dzierżawy z NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” z siedzibą w Supraślu.

6.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 22  grudnia 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 57/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach (263/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił Członkom Zarządu projekt uchwały /zał. nr 2/.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, omówiła powyższą kwestię.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 263/2015w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok (264/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 4/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego, omówiła powyższą kwestię.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 264/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 4
Podpisanie odwołania od decyzji wojewody Podlaskiego odmawiającej potwierdzenia własności gruntu stanowiącego drogę publiczną.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt odwołania decyzji /zał. nr 6/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, odpowiedział na pytania Zarządu związane z powyższą sprawą.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. odwołanie /zał. nr 7/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 5
Podpisanie umowy dzierżawy z NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” z siedzibą w Supraślu.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym  projekt umowy /zał. nr 8/.

Pani Mirosława Drewnowska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, omówiła szczegóły powyższej kwestii.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował i podpisał ww. umowę /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Ad 6
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 28 grudnia 2015 roku zakończyło się o godzinie 1820.

Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den – Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu

Protokołowała:
Ewa Dorota Szafara


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 10:39

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 10:39