Protokół Nr 24 z dnia 16 czerwca 2015 roku

RP.0022.24.2015     

Protokół Nr 24/2015
z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego
w dniu 16 czerwca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku


Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 16 czerwca 2015 roku, o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu.

Obecni wg listy obecności - w załączeniu /zał. nr 1/.

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 10 czerwca 2015 r.

2.Omówienie aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Łapach.

3.Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Supraśl w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo – na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl”.

4.Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Poświętne w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare”.

5.Podpisanie postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Henrykowo w zakresie pętli autobusowej wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej” (gm. Supraśl) (123/2015).

6.Udzielenie upoważnienia Dyrektorowi PZD do przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę położoną w Łapach przejętą na własność Powiatu Białostockiego.

7.Udzielenie upoważnienia do podpisania pisma skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego projektu „Rowerem po Puszczy Knyszyńskiej”.

8.Zajęcie stanowiska w sprawie utrzymania ścieżek rowerowych.

9.Zapoznanie się z listem intencyjnym Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli oraz upoważnienie dwóch członków Zarządu do zawarcia umowy trójstronnej dotyczącej cesji praw i obowiązków na rzecz Fundacji Nowa Wola.

10.Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015, kierowanego pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok (124/2015).

12.Udzielenie upoważnienia do podpisania pism skierowanych do Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczących uwzględnienia zmian w umowie wykonawczej na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

13.Sprawy różne.

Ad 1
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 10 czerwca 2015 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Białostockiego, po zapoznaniu się z treścią protokołu Nr 23/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, przyjęli go jednogłośnie, bez uwag.

Ad 2
Omówienie aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Łapach.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poinformował zebranych o złożeniu przez Dyrektora SP ZOZ w Łapach wniosku do NFZ dotyczącego rozwiązania umowy w związku z niemożnością świadczenia usług przez oddział ginekologiczny.

Zarząd Powiatu Białostockiego przyjął powyższą informację.

Ad 3
Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Supraśl w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo – na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt aneksu do umowy partnerskiej /zał. nr 2/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił, iż w związku z uzyskaniem dofinansowania ww. przedsięwzięcia w ramach NPPDL – Etap II oraz rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania i na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zachodzi potrzeba podpisania aneksu nr 1 do umowy partnerskiej zawartej dnia 22.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Supraśl.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. aneks, upoważniając do jego podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marty Szczuka – Skarbnika Powiatu Białostockiego /zał. nr 3/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 4
Podpisanie aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Poświętne w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, przedstawił zebranym projekt aneksu do umowy partnerskiej /zał. nr 4/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił, iż w związku z uzyskaniem dofinansowania ww. przedsięwzięcia w ramach NPPDL – Etap II oraz rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania zachodzi potrzeba podpisania aneksu nr 1 do umowy partnerskiej zawartej dnia 22.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Poświętne.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował ww. aneks, upoważniając do jego podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego, przy kontrasygnacie Pani Marty Szczuka – Skarbnika Powiatu Białostockiego /zał. nr 5/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 5
Podpisanie postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Henrykowo w zakresie pętli autobusowej wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej” (gm. Supraśl) (123/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z projektem postanowienia /zał. nr 6/.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął postanowienie Nr 123/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Henrykowo
w zakresie pętli autobusowej wraz z rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej” /zał. nr 7/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 6
Udzielenie upoważnienia Dyrektorowi PZD do przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę położoną w Łapach przejętą na własność Powiatu Białostockiego.

Pan Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem upoważnienia /zał. nr 8/.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił, iż upoważnienie dotyczy przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt nabyty pod drogę powiatową Nr 2349B. Dotyczy działki nr 985/1 o powierzchni 0,0140 ha, położonej w Łapach przy ul. Nowowiejskiej.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptował przedstawione upoważnienie, wyznaczając do jego podpisania Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego /zał. nr 9/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 7
Udzielenie upoważnienia do podpisania pisma skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego projektu „Rowerem po Puszczy Knyszyńskiej”.

Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego poruszyła kwestię dotyczącą projektu „Rowerem po Puszczy Knyszyńskiej”. Następnie poprosiła Zarząd o upoważnienie do podpisania pisma skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o rozważenie możliwości ulokowania przyszłej ścieżki rowerowej na odcinku Święta Woda – Horodnianka w pasie drogowym drogi krajowej Nr 19.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania pisma skierowanego do GDDKiA /zał. nr 10/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku.

Ad 8
Zajęcie stanowiska w sprawie utrzymania ścieżek rowerowych.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku poruszył kwestię dotyczącą wybudowania ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie zajął stanowisko, iż po wybudowaniu ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych z inicjatywy Gmin w ramach BOF, utrzymanie ścieżek będzie obowiązkiem Gmin. Powyższe ustalenie będzie zawarte w porozumieniach pomiędzy Gminami a Powiatem Białostockim w związku ze współpracą w realizacji zadań w ramach BOF.

Ad 9
Zapoznanie się z listem intencyjnym Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli oraz upoważnienie dwóch członków Zarządu do zawarcia umowy trójstronnej dotyczącej cesji praw i obowiązków na rzecz Fundacji Nowa Wola.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z pismem Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz z listem intencyjnym /zał. nr 11-12/.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła, iż Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne poinformowała w liście intencyjnym, iż planuje prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli jedynie do 30 czerwca 2015 r. W związku z zainteresowaniem nowo powstałego podmiotu – Fundacji Nowa Wola przejęciem prowadzenia WTZ, Fundacja zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji prawa i obowiązków na rzecz Fundacji Nowa Wola.

Zarząd Powiatu Białostockiego zapoznał się z listem intencyjnym oraz jednogłośnie upoważnił Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego oraz Panią Jolantę Den – Wicestarostę Powiatu Białostockiego do zawarcia umowy.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Ad 10
Akceptacja projektu uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015, kierowanego pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 13/.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015, kierując go pod obrady Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny w celu zaopiniowania oraz pod obrady IX sesji Rady Powiatu Białostockiego w celu uchwalenia.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok (124/2015).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego, zapoznał zebranych z projektem uchwały /zał. nr 14/.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego omówiła zmiany i podział rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjął uchwałę nr 124/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok /zał. nr 15/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 12
Udzielenie upoważnienia do podpisania pism skierowanych do Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczących uwzględnienia zmian w umowie wykonawczej na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

Pani Marta Szczuka – Skarbnik Powiatu Białostockiego poprosiła o upoważnienie do podpisania pism skierowanych do Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczących uwzględnienia zmian w umowie wykonawczej na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.    

Zarząd Powiatu Białostockiego jednogłośnie upoważnił Pana Antoniego Pełkowskiego – Starostę Powiatu Białostockiego do podpisania pism /zał. nr 16 - 17/.

Starosta sprawę do dalszego prowadzenia przekazał Wydziałowi Budżetu i Finansów.

Ad 13
Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono, wobec czego posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 16 czerwca 2015 roku zakończyło się o godzinie 1130.


Podpisał:
Antoni Pełkowski – Starosta
Jolanta Den - Wicestarosta
Jan Kaczan – Członek Zarządu
Wiesław Pusz – Członek Zarządu


Protokołowała:
Małgorzata Sęk


Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego, Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego, Jan Kaczan - Członek Zarządu, Wiesław Pusz - Członek Zarządu

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-06-2015

Data udostępnienia w BIP: 31-12-2018 13:54

Data modyfikacji informacji: 31-12-2018 13:54