Uchwały Rady Powiatu rok 2010

 

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2010

1.    Sesja Nr XLI z dnia 14 stycznia 2010 roku.
2.    Sesja Nr XLII z dnia 25 lutego 2010 roku.
3.    Sesja Nr XLIII z dnia 25 marca 2010 roku.
4.    Sesja Nr XLIV z dnia 22 kwietnia 2010 roku.
5.    Sesja Nr XLV z dnia 27 maja 2010 roku.
6.    Sesja Nr XLVI z dnia 24 czerwca 2010 roku.
7.    Sesja Nr XLVII z dnia 30 czerwca 2010 roku.
8.    Sesja Nr XLVIII z dnia 29 lipca 2010 roku.
9.    Sesja Nr XLIX z dnia 02 września 2010 roku.
10. Sesja Nr L z dnia 30 września 2010 roku.
11. Sesja Nr LI z dnia 28 października 2010 roku.
12. Sesja Nr LII z dnia 09 listopada 2010 roku. – ostatnia Sesja Rady Powiatu Białostockiego III kadencji
13. Sesja Nr I z dnia 02 grudnia 2010 roku. – pierwsza Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
14. Sesja Nr II z dnia 23 grudnia 2010 roku.
 
Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2010
Sesja Nr XLI z dnia 14 stycznia 2010 roku
Uchwała Nr XLI/376/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLI/377/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją „Kiwierciwskij Biznes – Inkubator Wolyńskogo Instytutu Ekonomiki Ta Menedżmentu (M. Kiwierci, Wolyńska Obłast)” na Ukrainie.
Uchwała Nr XLI/378/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Uchwała Nr XLI/379/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr XLI/380/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2009.
Uchwała Nr XLI/381/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2010 rok.
Uchwała Nr XLI/382/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/383/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/384/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/385/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska oraz Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego .
Uchwała Nr XLI/386/10Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLI/387/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 
 
Sesja Nr XLII z dnia 25 lutego 2010 roku
Uchwała Nr XLII/388/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady.
Uchwała Nr XLII/389/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice – Obrubniki – Szaciły – Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)”.
Uchwała Nr XLII/390/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)”.
Uchwała Nr XLII/391/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały upoważniającej do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E 67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
Uchwała Nr XLII/392/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów.
Uchwała Nr XLII/393/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLII/394/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013.
Uchwała Nr XLII/395/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr XLII/396/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XLII/397/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
 
 
 
Sesja Nr XLIII z dnia 25 marca 2010 roku
Uchwała Nr XLIII/398/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.
Uchwała Nr XLIII/399/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr XLIII/400/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/08 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
Uchwała Nr XLIII/401/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303 B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
Uchwała Nr XLIII/402/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLIII/403/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLIII/404/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.
 
Sesja Nr XLIV z dnia 22 kwietnia 2010 roku
Uchwała Nr XLIV/405/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu 2009 roku.
Uchwała Nr XLIV/406/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”.
Uchwała Nr XLIV/407/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr XLIV/408/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uchwała Nr XLIV/409/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjnych.
Uchwała Nr XLIV/410/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr XLIV/411/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych.
Uchwała Nr XLIV/412/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku dotycząca korekty uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLIV/413/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Sesja Nr XLV z dnia 27 maja 2010 roku
Uchwała Nr XLV/414/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/401/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303B ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej” oraz zarządzania odcinkiem tej drogi.
Uchwała Nr XLV/415/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady prowadzenia i finansowania zadania „Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogowej poprzez zwiększenie jej grubości”.
Uchwała Nr XLV/416/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego na 2010 rok.
Uchwała Nr XLV/417/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLV/418/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 
 
Sesja Nr XLVI z dnia 24 czerwca 2010 roku
Uchwała Nr XLVI/419/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie korekty uchwały dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLVI/420/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLVI/421/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.
 
Sesja Nr XLVII z dnia 30 czerwca 2010 roku
Uchwała Nr XLVII/422/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2009rok.
Uchwała Nr XLVII/423/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 Uchwała Nr XLVII/424/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr XLVII/425/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym.
Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.
Uchwała Nr XLVII/433/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLVII/434/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
Uchwała Nr XLVII/435/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLVII/436/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953 km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap”.
 
 
Sesja Nr XLVIII z dnia 29 lipca 2010 roku
Uchwała Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr XLVIII/438/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania polegającego na wykonaniu remontu nawierzchni dróg powiatowych nr 1462B Barszczewo- droga 686, nr 1466B Ochremowicze- Małynka- Potoka- Hieronimowo- Kazimierowo- Michałowo, nr 1633B Hoźna- Potoka.
Uchwała Nr XLVIII/439/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Jurowce”, której termin zapłaty upłynie w 2011 roku.
Uchwała Nr XLVIII/440/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zamówienia prac geodezyjnych.
Uchwała Nr XLVIII/441/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji projektu w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół.
Uchwała Nr XLVIII/442/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Sesja Nr XLIX z dnia 02 września 2010 roku
Uchwała Nr XLIX/443/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.
Uchwała Nr XLIX/444/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zadania polegającego na „Utwardzeniu gruntu na działkach nr 90/20, 90/26, 587/3, 240/5 i 240/6 obręb Zawyki, gm. Suraż dla potrzeb ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 B (Gmina Suraż)”.
Uchwała Nr XLIX/445/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Supraśl zarządzania drogą powiatową Nr 1433B na odcinku ul. Konarskiego, ul. Cieliczańskiej i drogi do Cieliczanki.
Uchwała Nr XLIX/446/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na budowie ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi do Cieliczanki”.
Uchwała Nr XLIX/447/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację przedsięwzięcia pn. „Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, pierwszy etap”.
Uchwała Nr XLIX/448/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny - Tryczówka – Wojszki – do dr. 19  Etap II.
Uchwała Nr XLIX/449/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1535 B Białystok – Kruszewo Etap II.
Uchwała Nr XLIX/450/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Uchwała Nr XLIX/451/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr XLIX/452/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Sesja Nr L z dnia 30 września 2010 roku
Uchwała Nr L/453/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr L/454/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
Uchwała Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020”.
Uchwała Nr L/456/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Białostockiego na lata 2008-2015 w zakresie pozycji Transport i Łączność.  
Uchwała Nr L/457/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Gminie Czarna Białostocka.
Uchwała Nr L/458/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.
Uchwała Nr L/459/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turośń Kościelna.
Uchwała Nr L/460/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.
Uchwała Nr L/461/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
Uchwała Nr L/463/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce.
Uchwała Nr L/464/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przekazania skargi do załatwienia.
 
Sesja Nr LI z dnia 28 października 2010 roku
Uchwała Nr LI/465/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ”BUKOWISKO”.
Uchwała Nr LI/466/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr LI/467/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2020”
Uchwała Nr LI/468/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr LI/469/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania drogą powiatową Nr 1483B w obrębie skrzyżowania dróg: Nr 1483B, 1497B, 1494B w miejscowości Juchnowiec Kościelny.
Uchwała Nr LI/470/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Supraśla zadania polegającego na „Wykonaniu dojścia dla pieszych do przystanku autobusowego poprzez utwardzenie gruntu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1430 B”.
Uchwała Nr LI/471/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Choroszczy zarządzania drogą powiatową Nr 1552B na odcinku istniejącej nawierzchni brukowcowej w m. Rogowo.
Uchwała Nr LI/472/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Uchwała Nr LI/473/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
 
Sesja Nr LII z dnia 09 listopada 2010 roku.
 Uchwała Nr LII/474/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały o przekształceniu zakładu opieki zdrowotnej.
Uchwała Nr LII/475/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 09 listopada 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań, w związku ze zleceniem prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej. 
Uchwała Nr LII/476/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie powierzenia GminieJuchnowiec Kościelny wykonania zadania związanego z wykonaniem robót bitumicznych w miejscowości Juchnowiec Dolny.

 

IV Kadencja Rady Powiatu Białostockiego 2010-2014

 
Sesja Nr I z dnia 02 grudnia 2010 roku
 
Uchwała Nr I/1/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr I/2/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr I/3/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr I/5/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr I/6/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr I/7/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Sesja Nr II z dnia 23 grudnia 2010 roku
 
Uchwała Nr II/8/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Uchwała Nr II/9/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr II/10/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Supraślu
Uchwała Nr II/11/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Uchwała Nr II/13/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do określenia terminu, miejsca i zakresu podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu
Uchwała Nr II/14/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/15/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/16/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/17/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/18/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/19/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/20/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/21/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/22/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/23/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr II/24/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-01-2010

Data udostępnienia w BIP: 20-01-2010 00:00

Data modyfikacji informacji: 04-01-2011 11:29