Uchwały podjęte na Sesji Nr XLVII

 
Sesja Nr XLVII z dnia 30 czerwca 2010 roku
Uchwała Nr XLVII/422/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2009rok.
Uchwała Nr XLVII/423/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 Uchwała Nr XLVII/424/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr XLVII/425/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok.
Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym.
Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.
Uchwała Nr XLVII/433/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLVII/434/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w podziale powiatu na okręgi wyborcze.
Uchwała Nr XLVII/435/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie stanowiska – wystąpienia Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XLVII/436/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1377B w miejscowości Łopuchowo o długości 0,953 km, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Integracja drogi gminnej i powiatowej w Łopuchowie, gm. Tykocin z drogą krajową, I etap”.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-07-2010

Data udostępnienia w BIP: 07-07-2010 11:30

Data modyfikacji informacji: 07-07-2010 11:30