Uchwały podjęte na Sesji Nr XLII

Sesja Nr XLII z dnia 25 lutego 2010 roku
Uchwała Nr XLII/388/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie powierzenia Gminie Michałowo prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1461 B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady.
Uchwała Nr XLII/389/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice – Obrubniki – Szaciły – Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)”.
Uchwała Nr XLII/390/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)”.
Uchwała Nr XLII/391/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie uchylenia uchwały upoważniającej do nawiązania współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Otwarcie terenów inwestycyjnych przy korytarzu międzynarodowym E 67 Polska – Litwa. Dokumentacja” realizowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa.
Uchwała Nr XLII/392/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów.
Uchwała Nr XLII/393/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010.
Uchwała Nr XLII/394/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013.
Uchwała Nr XLII/395/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuw sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
Uchwała Nr XLII/396/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 rokuzmieniająca Uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i zawarcia umowy na lata 2008-2010 oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XLII/397/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Popko

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 09:15

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 09:15