Protokół Nr XIII /2011 z dnia 22.12.2011r.

RP.0002.13.2011
 
 
Protokół Nr XIII /2011
z obrad XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
w dniu 22 grudnia 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
            Obrady XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 22 grudnia 2011 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecni byli: Pani Jolanta Den (nieobecność usprawiedliwiona).
           
Ad 2
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XIII Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi? 
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktów w brzmieniu:
§   jako pkt. 8 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
§    jako pkt. 12 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 
Wniosków nie zgłoszono. Jednocześnie Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż  powyższa zmiana do porządku obrad jest autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego, stąd nie wymaga głosowania.
 
Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:
1.    Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu.
2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.    Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
6.    Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
18. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za rok 2011.
19. Interpelacje i zapytania Radnych
20. Przyjęcie protokołu z XII sesji RPB.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad XIII sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
            Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 24 listopada 2011 roku do dnia 21 grudnia 2011 roku (zał. nr 4).
W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:
·   majątkiem powiatowym,
·   drogami powiatowymi,
·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·   oświatą, kulturą i sportem,
·   finansami i budżetem.
Ponadto Zarząd:
·       rozpatrzył pismo Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2012 dofinansowania wydatków Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji,
·       przyjął rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy,
·       podjął uchwałę w sprawie wyłonienia spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej,
·       przyznał premie z miesiąc grudzień dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Białostockiego
·       oddaniu do użytku inwestycji p.n. „ Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegającej na budowie ulicy Abp. Gen. Mirona Chodakowskiego, przebudowie odcinka ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowie drogi Supraśl – Cieliczanka”
·       posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
·       spotkaniu opłatkowym administracji publicznej województwa podlaskiego
·       spotkaniu opłatkowym w Domu Dziecka w Supraślu.
 Radny Pan Andrzej Osmolski poprosił o rozszerzenie punktu dotyczącego podpisania zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów przez Dyrektora i Główną Księgową Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Odpowiedzi w tej kwestii udzieliła Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk.
Radny Pan Jacek Sak poprosił o wyjaśnienia dotyczące podpisania umów najmu pomieszczeń przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż rzeczywiście wiele podmiotów nie otrzymało kontraktu z NFZ, w związku z tym należy się spodziewać, iż te podmioty będą występowały o zmianę umów. W tej chwili sprawa jest w trakcie załatwiania, ale jeszcze nie ma rozstrzygnięć.
Radny Pan Paweł Kondracki poprosił o rozszerzenie informacji na temat rozpatrzenia pisma Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w sprawie ujęcia w budżecie roku 2012 dofinansowania wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż w chwili obecnej Zarząd postanowił nie zmieniać zapisów w uchwale budżetu roku 2012, niemniej jednak prawie na każdej Sesji są proponowane zmiany do budżetu i ten wniosek będzie uwzględniony w trakcie roku budżetowego, po dokonaniu analizy potrzeb zgłaszanych przez OSP.
Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała Wysoką Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015, zawartą w Uchwale Nr II-00311-24/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2011 roku (zał. nr 5).
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 6).
Pani Skarbnik przypomniała zebranym, iż powyższa uchwała ma charakter kroczący, co oznacza, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF musi obejmować co najmniej planowany rok budżetowy i trzy lata następne, ale również w zakresie prognozy kwoty długu i spłaty zadłużenia musi obejmować okres, aż do roku spłacenia wszystkich zobowiązań.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem obrad wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego, stąd też Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o odczytanie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Chrulski odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.
Następnie, Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych Pan Jan Kaczan – Przewodniczący tejże Komisji.
Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska poinformował Wysoką Radę, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały.
Również, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych odczytując treść opinii.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Kaczmarek również stwierdził, iż Komisja wydała jednogłośnie pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały Rady.
Ponadto, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały, o czym poinformowała Wysoką Radę jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/106/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015 (zał. nr 7).
 
Ad 6
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała Wysoką Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012, zawartą w Uchwale Nr II-00310-24/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2011 roku (zał. nr 8). Uwagi formalne wskazane w treści powyższej uchwały zostały uwzględnione i ujęte we właściwy sposób.
Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 9).
Dochody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 96.337.303zł, z czego, jako dochody bieżące w kwocie 93.905.762zł i majątkowe w wysokości 2.431.541zł. Wydatki budżetu roku 2012 zaplanowano w wysokości 99.100.000zł, w tym wydatki bieżące – 88.100.775zł i majątkowe – 16.999.225zł. W budżecie zostały ustalone następujące rezerwy: ogólną w wysokości 760.000zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.585.596zł. Są to rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 187.000zł, wydatki bieżące wynikające m.in. ze zmian cen energii w kwocie – 122.596zł, wydatki z orzekaniem o niepełnosprawności w kwocie 126.000zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.150.000zł. Limity wydatków na inwestycje zostały wyszczególnione w załączniku nr 3, natomiast planowany deficyt w kwocie 2.762.697zł planuje się pokryć z dwóch źródeł, a mianowicie kredytu w kwocie 507.400zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.255.297zł. Planuje się przychody w wysokości 4.852.299zł oraz łączną kwotę rozchodów w kwocie 2.089.602zł. Ponadto, jeśli chodzi o dochody i wydatki, które są realizowane, jako dochody budżetowe, począwszy od roku 2010, z wpływów ze zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska planowaną kwotę dochodów 450.000zł, przeznacza się zgodnie z zał. nr 5, gdzie gros środków, to będą środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na zadania w zakresie poszanowania energii, m.in. na planowaną dotację na zapewnienie wkładu własnego przy termomodernizacji obiektów SP ZOZ w Łapach. Planowane dotacje są ujęte w zał. nr 6, a zestawienie planowanych kwot przychodów i kosztów zakładu budżetowego- Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu zawarte są w zał. nr 7. Przygotowany projekt budżetu jest zgodny z wielkościami przyjętymi w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem obrad wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego, stąd też Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o odczytanie opinii do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Jacek Chrulski odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.
Następnie, Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym poinformował zebranych Pan Jan Kaczan – Przewodniczący tejże Komisji.
Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska poinformował Wysoką Radę, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Również, Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej wydała pozytywną opinię do ww. projektu uchwały, o czym Pani Anna Grycuk poinformowała zebranych odczytując treść opinii.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Kaczmarek również stwierdził, iż Komisja wydała jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Ponadto, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały, o czym poinformowała Wysoką Radę jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/107/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 10).
 
            Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (zał. nr 11).
Powyższą uchwałą, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, Rada Powiatu może przedłużyć okres wydatkowania środków budżetowych nie dłużej, niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. Stąd przygotowany projekt uchwały określa ten ostateczny termin realizacji wydatków w kwocie 122.130 zł na zakończenie prac geodezyjnych, związanych z kompleksową modernizacją gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej w zakresie treści obligatoryjnej i fakultatywnej obrębów Koplany i Ignatki w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Zadanie to jest realizowane na podstawie umów, zawartych w październiku 2010 roku z wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Z powodu niedotrzymania terminu umownego, który upłynął w dniu 30 sierpnia 2011 r., przewidywany odbiór prac geodezyjnych i kartograficznych przesunie się na I półrocze 2012 roku.
            Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/108/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 (zał. nr 12).
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach (zał. nr 13).
Powyższy projekt uchwały zakłada zmiany, które są adekwatne do obecnie obowiązujących przepisów. Statut Ośrodka był przyjęty w październiku 2008 roku. W międzyczasie, od jego powstania zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, w której m.in. doprecyzowano zadania i zasady funkcjonowania takich ośrodków. Również funkcjonuje rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów, gdzie wyraźnie są określone cele i zadania takiego ośrodka. Ponadto w obiegu jest już orzecznictwo, określające co powinny zaigrać takie statuty. Należało więc wszystkie te przepisy uwzględnić w projekcie tejże uchwały.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca odczytała zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/109/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach (zał. nr 14).
 
Ad 10 i 11
            Podjęcie uchwał w sprawie Statutów: Domu Dziecka w Supraślu i Domu Dziecka w Krasnem.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym jednocześnie dwa projekty uchwał w sprawie Statutu DD w Supraślu i DD w Krasnem ( zał. nr 15 i 16).
            Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Placówki opiekuńczo – wychowawcze od 1 stycznia 2012 roku nie będą już jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. W tej przywołanej ustawie nie ma okresu przejściowego na dostosowanie się do tych przepisów, w związku z tym konieczne jest przyjęcie nowych Statutów tychże placówek. W Statutach zawarte są tylko niezbędne elementy, by nie dokonywać powielania przepisów ustawy.
            Radny Pan Zenon Żukowski zapytał, czy zgodnie z nową ustawą Domy Dziecka będą posiadały osobowość prawną, finansową? Jak to wygląda w nowych przepisach?
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej jest bardzo trudną ustawą i mocno nie przystającą do rzeczywistości, która jest. Celem tej ustawy jest przede wszystkim wspieranie rodziny w jej miejscu zamieszkania w ten sposób, aby nie dochodziło do sytuacji, że trzeba zabrać dziecko. Na gminach spoczywa obowiązek zatrudnienia asystentów rodzinnych, aby tak pracowali z rodzinami zastępczymi tak, by unikać sytuacji związanych z umieszczaniem dzieci w DD. Jest to ogromne obciążenie finansowe dla gmin. Z całą pewnością należy dokonać reorganizacji domów dziecka w ten sposób, aby to było zgodne z ustawą”.
            Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące osobowości prawnej. Ponadto zauważył, iż nowa ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada ogromne obowiązki na gminy i powiatu, nie zabezpieczając na ten cel środków finansowych.
            Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Dom Dziecka nadal są jednostką organizacyjną samorządu i jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Ona nie ma osobowości prawnej, w tym zakresie nic się nie zmieniło. Tak, jak do tej pory domy dziecka, jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej były jednostkami powiatu, tak również teraz, tylko zgodnie z inną ustawą. Jeżeli chodzi o finansowanie domów dziecka, to już od bardzo wielu lat nie było środków z budżetu państwa na ich finansowanie. Od wielu lat jest to zadanie własne powiatu”.
            Innych pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca odczytała zebranym pozytywne opinie Komisji do projektów uchwał w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu i Domu Dziecka w Krasnem.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/110/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu (zał. nr 17).
 
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/111/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem (zał. nr 18).
 
Ad 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku (zał. nr 19).
Powyższa uchwała zawiera drobne zmiany w zakresie wysokości środków na poszczególne zadania. Okazało się, iż na niektórych zadaniach pozostają niewielkie kwoty, których nie wydatkuje się już w 2011 roku. Następuje zmniejszenie o 4.000zł środków na dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w związku z tym, iż kilka osób, ze względu na stan zdrowia musiało zrezygnować z wyjazdu, jak też możliwe jest zmniejszenie o ponad 16.000zł środków na dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych w związku z rezygnacja przez Stowarzyszenia z realizacji wcześniej zaplanowanych działań, na które to otrzymały środki. Proponuje się przeznaczenie tych środków na dofinansowanie barier w komunikowaniu – 7.000zł i pozostałe środki w wysokości ponad 12.000zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Te zmiany umożliwią efektywne, racjonalne wydatkowanie środków PFRON w 2011 roku.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono.
Powyższy projekt uchwały był przedmiotem obrad dwóch stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego, stąd też Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił Przewodniczących o odczytanie opinii do projektu uchwały.
Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
 Ponadto, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt powyższej uchwały, o czym poinformowała Wysoką Radę jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/112/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku (zał. nr 20).
 
Ad 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” (zał. nr 21).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Rada Powiatu podejmowała uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. Przy tej okazji był dzielony majątek, który był wcześniej w Centrum Edukacji w Supraślu. Między innymi był przekazywany też autobus. W późniejszym czasie była uchwała zmieniająca i ten autobus wrócił do CE w Supraślu. W tej chwili Zarząd proponuje podjęcie kolejnej uchwały zmieniającej. Zmieniają się dwie rzeczy: po pierwsze autobus wraca do Ośrodka, jednocześnie są zgody obu dyrektorów placówek, iż Ośrodek będzie świadczył usługi szkole, po kosztach. Druga sprawa, to kwestia kotłowni. Jest to ujęte w załączniku, gdzie w części obejmującej budynki dopisana jest kotłownia wraz z kominem. Jest tam kotłownia gazowa i te wszystkie instytucje, które z tego korzystają obciążamy fakturami, przy czym robiło to dotąd CE w Supraślu. Ponieważ szkoła nie jest płatnikiem VAT-u, w związku z tym nie można go było odliczyć. Korzystniej byłoby, aby sprawy te prowadziło „Bukowisko”. W imieniu Zarządu proszę o podjęcie uchwały”.
            Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił pytanie dotyczące rozliczenia z Centrum Edukacji w Supraślu, czy rozliczenie ogrzewania również będzie rozliczane po kosztach, tak jak autobus?
            Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Jeżeli dokonalibyśmy tej zmiany, to rozliczenia prowadziłoby „Bukowisko”, gdyż Ośrodek może odliczyć VAT, a to jest aż 23%, czyli 1/5 kosztów ogrzewania. W przypadku Centrum Edukacji nic się nie zmienia, ale jest to korzystne dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu. Jeżeli chodzi o kotłownię, ona ma kilkanaście lat. Jest to kotłownia gazowa i Dyrektor Ośrodka ma wiedzę, jak się nią zajmować i do tej pory pomaga, więc takie naturalne. Jest też tam konieczność poczynienia pewnych inwestycji i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo w poprzedniej wersji byśmy się nie posunęli do przodu”.
            Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk.
 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/113/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” (zał. nr 22).
 
Ad 14, 15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego oraz zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż Radny Pan Paweł Kondracki chciałby zrezygnować z pracy w Komisji Budżetu i Finansów, a wstąpić do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, stąd przygotowano stosowne projekty uchwał w tej sprawie (zał. nr 23 i 24).
Wysoka Rada zapoznała się z opiniami stałych Komisji Rady do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego:
·         Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
 • Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna (przy 1 głosie „wstrzymującym się”),
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
 • Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XIII/114/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 25).
Następnie, Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu zaprezentowali opinie Komisji do kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego:
·         Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.
 • Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna (przy 1 głosie „wstrzymującym się”),
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
 • Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
 • Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XIII/115/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 26).
 
            Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.
 
 
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2011 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej, stąd przygotowany został stosowny projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2011 rok, stanowiącym załącznik do uchwały (zał. nr 27).
Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu do powyższego projektu uchwały:
·         Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
·         Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
·         Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
·         Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
·         Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
·         Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIII/116/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2011 roku (zał. nr 28).
 
Ad 17
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu do zatwierdzenia Plan kontroli na kolejny rok, w związku z powyższym Komisja przygotowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 29).
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, iż w proponowanym planie kontroli Komisja Rewizyjna zgłasza autopoprawkę w pkt 5, która otrzymuje brzmienie: „Kontrola Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa za 2011 rok oraz działań mających na celu pozyskiwanie uczestników do Ośrodka w 2011 roku”.
Pytań i uwag do przedstawionego Planu kontroli na 2012 rok nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu do powyższego projektu uchwały:
·         Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna,
·         Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna,
·         Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opinia pozytywna,
·         Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – opinia pozytywna,
·         Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - opinia pozytywna,
·         Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - opinia pozytywna.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIII/117/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 30).
 
Ad 18
Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu za rok 2011.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu zostały przesłane wszystkim Radnym w formie pisemnej (zał. nr 31 – 37).
Pytań i uwag do powyższych sprawozdań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przystąpienie do ich zatwierdzenia w formie głosowania (do protokołu).
Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego zaprezentowali pozytywne opinie do omawianych sprawozdań.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła sprawozdania z działalności:
 • Komisji Budżetu i Finansów (zał. nr 38),
 • Komisji Infrastruktury Technicznej (zał. nr 39),
 • Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (zał. nr 40),
 • Komisji Rolnictwa i Środowiska (zał. nr 41)
 • Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu (zał. nr 42),
 • Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (zał. nr 43),
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny (zał. nr 44).
 
Ad 19
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Pan Zenon Żukowski zgłosił interpelację: „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja w zasadzie mam jeden temat, który chciałbym poruszyć. Mianowicie, wielokrotnie zgłaszałem sytuację, ze w Wasilkowie przy ul. 11 Listopada jest zastoisko wodne. Wiele razy prosiłem o likwidację tego zastoiska, niestety działania w tym kierunku są na tyle nieskuteczne, że stale sytuacja występuje podobna, że przy naszej drodze powiatowej stoi dom drewniany, gdzie obok niego po deszczu tworzy się duże zastoisko wodne i za każdym razem każdy przejeżdżający samochód chlapie tym ludziom po oknach. Sytuacja stała się już na tyle nieciekawa i działania tak nieskuteczne, że grono Radnych Rady Miejskiej w Wasilkowie wystąpiło do mnie z prośbą o interpelację w tym temacie. Bardzo bym prosił, by znaleźć takie środki i możliwości, aby temat ten zakończyć, bo przez wiele kadencji naszej Rady on ciągle jest niezałatwiony”.
Radny Pan Jacek Chrulski zgłosił zapytanie, jak wygląda kwestia zimowego utrzymania dróg w Czarnej Białostockiej, która nie podpisała porozumienia w tej sprawie?
Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zimowe utrzymanie dróg na Gminie Czarna Białostocka będzie realizowane za środki Powiatu Białostockiego siłami wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonego. Mamy podpisane umowy i w razie potrzeby, zachowując określony standard, zimowe utrzymanie dróg będzie realizowane w miarę możliwości i potrzeb”.
Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 20
Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 24 listopada 2011 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XII/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku.
 
 
Ad 21
            Sprawy różne.
            Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski zapoznał Radnych z pismami, które wpłynęły do Rady Powiatu Białostockiego:
1)   Pismem Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Jurgiela informującym o przekazaniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowiska RPB, zawartego w uchwale Nr XII/205/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku popierającego ogłoszenie obszaru województwa podlaskiego strefą wolną od upraw genetycznie modyfikowanych (zał. nr 45),
2)   Pismem Kancelarii Sejmu potwierdzającym wpływ stanowiska RPB popierającego ogłoszenie obszaru województwa podlaskiego strefą wolną od upraw genetycznie modyfikowanych (zał. nr 46),
3)   Pismem Zarządu Powiatu Białostockiego informującym o zamiarze zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Supraśl, położonej w Łaźniach (zał. nr 47),
4)   Uchwałą Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie odwołania blokady wydatków budżetowych na 2011 rok (zał. nr 48),
5)   Postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku, Wydziału Cywilnego z powództwa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx o ochronę dóbr osobistych i zabezpieczenie powództwa (zał. nr 49). Sprawę do analizy przekazano radcom prawnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
6)   Pismem Pana xxxxxxxxxx  – Sołtysa wsi Grabówka w sprawie niedokończonej od lat inwestycji modernizacji ulic Białostockiej i Ciołkowskiego w Grabówce, modernizacji drogi do Sobolewa wraz z budową chodników i ustawienia zabezpieczenia przed nagłym wtargnięciem na jezdnię pieszych na ul. Białostockiej w Grabówce na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul. Malinową (zał. nr 50). Powyższa sprawa została przekazana do analizy Zarządowi Powiatu Białostockiego.
7)   Pismem Świadczeniodawców przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, czyli NZOZ-ów świadczących usługi zdrowotne na podstawie umów z NFZ (zał. nr 51). Na podstawie rozstrzygnięć z przeprowadzonego konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych na lata 2012-2014 ponad 40% poradni została całkowicie pozbawiona kontraktów, co docelowo prowadzi do ich likwidacji. Złożone oferty konkursowe spełniały wszystkie warunki udzielania świadczeń, niemniej jednak pacjenci zostali pozbawieni możliwości korzystania z usług swoich wybranych lekarzy na skutek decyzji NFZ. Świadczeniodawcy proszą o interwencję w NFZ, w celu zapewnienia pacjentom ciągłego i kompleksowego dostępu do świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na to, iż pismo wpłynęło dosłownie przed chwila, w zawiązku z tym sprawa została skierowana do analizy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Zarządowi Powiatu Białostockiego.
Również w sprawach różnych o głos poprosiła Radna Pani Sylwia Rząca. Podziękowała ona Zarządowi, Wysokiej Radzie oraz Pani Skarbnik Powiatu Białostockiego za życzliwe podejście do problemów szpitala w Łapach oraz finansowe wspierania doposażenia szpitala w profesjonalny sprzęt, niezbędny do świadczenia usług zdrowotnych.
 
Ad 22
Zamknięcie obrad XIII sesji RPB.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski oraz Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przekazali wszystkim zebranym świąteczne i noworoczne życzenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XIII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 22 grudnia 2011 roku, o godz. 1310.
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
xxx - dane osobowe zostały ukryte zgodnie z art.5 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępnie do informacji publicznej
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2011

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2012 10:02

Data modyfikacji informacji: 06-03-2012 10:02