Protokół Nr XXIV/2012 z dnia 22.11.2012r.

RP.0002.24.2012

 

 

Protokół Nr XXIV/2012

z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 22 listopada 2012 roku

 w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu

 

         Obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 22 listopada 2012 roku, o godz.1130, w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Jan Kaczan (nieobecność usprawiedliwiona).

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXIV Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:

 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt. 7: „Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 

Wniosków Radnych nie zgłoszono.

Wniosek Pana Starosty został przyjęty jednogłośnie. Również, zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu.
 5. Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2012 rok.
 6. Przyjęcie informacji  z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok.
 17. Interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RPB.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad XXIV sesji RPB.          

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 25 października 2012 roku do dnia 20 listopada 2012 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu p.n.: „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”,
 • podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2013,
 • podpisał pełnomocnictwo Radcy Prawnemu do reprezentowania powiatu przed instancjami sądowymi,
 • przyznał premie za miesiąc listopad 2012 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • podpisano umowę z OSP w Juchnowcu Dolnym w sprawie udzielenia dotacji na wydatki inwestycyjne,
 • rozpatrzono wniosek OSP w Tykocinie w sprawie udzielenia dotacji na zakup motopompy,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • uroczystej Mszy Świętej z okazji 28 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki,
 • sympozjum p.t.: „Uwarunkowania prawne funkcjonowania lasów Państwowych i administracji publicznej wykonujących ochronę lasu – stan istniejący i perspektywy”,
 • konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Augustowski i Białostocki,
 • uroczystym otwarciu obiektu sportowo-rekreacyjnego SKATE PARK w Turośni Kościelnej,
 • polsko-francuskim seminarium nt.: możliwości rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych,
 • spotkaniu z delegacją francuską z Burgundii,
 • obchodach Święta Niepodległości w Wasilkowie,
 • posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
 • posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Powiatu Białostockiego.

Pytań w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad 4

Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Ośrodka, w oparciu o pokaz multimedialny (zał. nr 5).

Zadania zaplanowane w 2012 roku, po października zostały zrealizowane, niemniej jednak pierwszy kwartał był bardziej odczuwalny, jako sezon martwy. Powodem tego jest fakt, że uczniowskie kluby sportowe, zrzeszenia sportowe mają coraz mniej środków finansowych na rozwój sportu amatorskiego, jak i wysoko kwalifikowanego. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że znaczna część klubów odwiedza „Bukowisko” każdego roku, co świadczy o tym, że świadczone usługi są na odpowiednim poziomie. W zakresie organizacji i współorganizacji imprez sportowych rekreacyjnych i kulturalnych, które były realizowane przez ośrodek należy zaliczyć:

 • współorganizację międzynarodowych zawodów sylwestrowych z psami  „Sylwestrowe zawody Agility”
 • organizację obozu sportowego dla sportowców w lekkiej atletyce z woj. podlaskiego,
 • organizację obozu sportowego w zapasach dla zawodników z województwa podlaskiego,
 • czynne uczestnictwo w organizacji zawodów w narciarstwie biegowym w Supraślu,
 • współorganizację przy realizacji szkolenia „W siodle do pracy”. Ośrodek realizował zajęcia praktyczne z końmi,
 • na bazie gastronomicznej ośrodka współorganizację kursu „kelner”
 • organizację międzynarodowego turnieju w GOALBALLU wspólnie z Klubem Start z Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych dla osób niewidomych i niedowidzących /Japonia, Szwecja, Turcja, Algeria, Czechy, Białoruś, Ukraina, Polska/,
 • organizację obozu sportowego dla zawodników z Algeri,
 • współorganizację pobytu delegacji z Francji z zakresu turystyki aktywnej (organizacja  wycieczki rowerowej),
 • współorganizację zawodów w łucznictwie konnym,
 • systematyczne prowadzenie zajęć z rekreacji konnej i hipoterapii,
 • organizację wycieczek rowerowych i spływów kajakowych (dla dzieci, młodzieży oraz indywidualnych osób i grup),
 • współorganizację festiwalu „Oktawa Kultur”,
 • współorganizację wyścigu kolarskiego „ Niemen”,
 • współorganizację festiwalu „Gloria”,
 • organizację kilku obozów sportowych dla szkółek piłkarskich,
 • współorganizację obozu sportowego dla klubu sportowego z Łodzi,
 • współorganizację turnusów z hipoterapii dla dzieci z warszawy i okolic oraz dla dzieci z powiatu białostockiego,
 • współorganizację V Międzynarodowego Festiwalu, Sztuki i Folkloru „PODLASKA OKTAWA KULTUR”,
 • współorganizację VII Pucharu Polski nauczycieli w Piłce Siatkowej,
 • współorganizację XXIV M/n Memoriał Dąbrowskich w zapasach,
 • organizację regionalnych zawodów w ujeżdżaniu,
 • organizację „Hubertusa”, gdzie udział brało ponad 30 koni.

W bieżącym sezonie turystycznym prowadzony był wynajem kajaków i rowerów oraz nauka jazdy konnej (obecny sezon to znaczny wzrost zainteresowania tymi usługami). W roku 2012 ośrodek organizował wiele imprez sportowo rekreacyjnych (zawody rowerowe, strzelanie z łuku, jazda konna, przejażdżki bryczką, rozgrywki w piłce nożnej, ręcznej i siatkowej). Największa impreza liczyła ponad 300 uczestników. Ponadto były organizowane  konferencje, narady, szkolenia, imprezy integracyjne, przyjęcia okolicznościowe itp.. Planowane przychody za 2012 rok są o ponad 36% wyższe w stosunku do wykonanych za 2011rok.  Najwyższy wzrost jest na wpływach z usług, co świadczy o popularności Ośrodka i o dobrej jakości oferowanych usług   . Osiągnięte wyższe przychody w 2012 roku w stosunku do 2011roku, generują też wyższe koszty.  Wygospodarowane środki cały czas są  inwestowane w poprawę świadczonych usług. Łącznie na wyposażenie kuchni i internatu wydano w 2012 roku  41.886zł netto. Ponadto zewnętrzna firma budowlana wykonała roboty remontowe internatu (przebudowa sanitariatów i pokoi)  na kwotę 38.667zł netto. Na bieżąco są również odnawiane pomieszczenia internatu systemem gospodarczym. Tempo tych prac jest niewystarczające, ponieważ inne zakłady o podobnym charakterze działalności pozyskują środki z Unii Europejskiej, a tym samym standard ich pomieszczeń jest o wiele wyższy. Problemem jest fakt, iż w bieżącym roku kalendarzowym Gmina Supraśl nie wyraziła zgody na częściowe umorzenie podatku od nieruchomości, który na dzień dzisiejszy wynosi prawie 83.000zł.  Gdyby te pieniądze przeznaczyć na remonty,  w ciągu kilku lat standard uległby znaczącej poprawie. W bieżącym roku zostanie oddany do użytku punkt informacji turystycznej wraz z małą gastronomią. Realizacja tej inwestycji przyczyniła się do zwiększenia estetyki i atrakcyjności terenu ośrodka, o czym świadczą opinie przyjeżdżających osób. Kolejnym niezbędnym etapem jest modernizacja starej stołówki, tzn. wymiana pokrycia dachowego (duże przecieki dachu) oraz stolarki okiennej, co w znacznym stopniu zmniejszyłoby koszty utrzymania. Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo turystom w przyszłym roku należy: nadbudować wyjście ewakuacyjne (zalecenia PSP), budowa windy z częścią wejściową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto należy wykonać termomodernizację stołówki oraz urządzić kilka gabinetów odnowy biologicznej.

Pytań do referowanego sprawozdania nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w Supraślu.

 

Ad 5

Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2012 rok.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2012 rok, w oparciu o pokaz multimedialny ( zał. nr 6).

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2012 rok.

 

Ad 6

Przyjęcie informacji  z działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za 2012 rok.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym informację z działalności wydziału za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 listopada 2012 roku (zał. nr 7).

Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji prowadzi działania w oparciu o następujące akty prawne: ustawę prawo ochrony środowiska; ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawę o odpadach, ustawę o lasach; ustawę prawo wodne; ustawę prawo geologiczne i górnicze; ustawę o rybactwie śródlądowym oraz ustawę o ochronie przyrody. Ponadto Wydział zajmuje się  turystyką, rozwojem obszarów wiejskich, promocją, edukacją ekologiczną oraz przygotowywaniem projektów o aplikację środków z funduszy europejskich. Pani Dyrektor przedstawiła zebranym pracę wydziału w oparciu o pokaz multimedialny.   

 Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła jeszcze zebranym problem dotyczący działalności polegającej na zbieraniu odpadów. Firma „Polsegro” Sp. z o. o w Łapach zamiast segregacji i przetwarzania odpadów naruszyła warunki umowy tworząc wysypisko śmieci. Przesiewanie odpadów odbywa się na terenie otwartym. Powoduje to groźne dla zdrowia ludzi i środowiska pylenie. Brakuje też wagi, szczelnych i opisanych pojemników, a także wiat magazynowych oraz odpowiednich maszyn do prowadzonego odzysku. PHJ Gospodarka Odpadami K. Jadkowski Sp. komandytowa Białystok na terenie Ignatek  oferuje  kompleksową obsługę w zakresie odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia bądź odzysku różnego rodzaju odpadów.
Zakres  działalności dotyczącej gospodarki odpadami jest bardzo szeroki, a są to między innymi:
- odbiory odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

- zbiórki selektywne,

- odbiory surowców wtórnych,

- odbiory Azbestu (Eternitu),

- jak również odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.          

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku dodała: „Ten zakład w Łapach, niestety nie spełnia warunków zawartej umowy.   Procedura cofnięcia zezwolenia jest jednak długotrwała i żmudna. Liczymy, że w tym roku uda się cofnąć to pozwolenie. Jeśli chodzi o problem wykryty w Surażu jest to kompetencja Burmistrza Suraża, który prowadzi w tej sprawie działania. Jeżeli chodzi o Ignatki, decyzja nasza była analizowana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, które stwierdziło, że decyzja Starostwa została prawidłowo wydana i nie ma podstaw do jej uchylenia. Wydział będzie sukcesywnie przeprowadzał kontrolę prawidłowości realizowanych zadań przez spółkę”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zasugerował zwrócenie się do samorządów Powiatu Białostockiego z próbą, aby były trochę ostrożniejsze przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tego rodzaju działalności. Problem w Ignatkach jest bardziej złożony: „Nie wiem, czy Państwo wiecie, że firma w Ignatkach chce rozszerzyć swoją działalność nie tylko o zakres przyjmowanych śmieci, ale również o powierzchnię składowania. Jest to problem ogólny, z którym trzeba będzie zmierzyć się w przyszłości. Myślę, że trudności te będą dotyczyły wszystkich samorządów, stąd muszą one bardzo wnikliwie analizować wszystkie wnioski, które wpływają do nich”.

Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał: „Jeżeli kontrolerzy tych zadań z ramienia Starostwa nie zostali wpuszczeni na teren takiego zakładu, jakie są dalsze konsekwencje dla prowadzącego działalność?”.       

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła, iż te kontrole, o których wspominała były doraźne, nie planowane, stąd mogły być takie trudności. Faktem jest, że incydentalnie zdarzają się także inne przypadki: „Ostatnio była taka kontrola, gdzie już były przygotowane wszystkie dokumenty do cofnięcia pozwolenia. Kontrolerzy pojechali w teren. Pracownicy wpuścili kontrolerów na teren zakładu, a pracodawca, nie krygując się przy inspektorach powiedział, że wyciągnie konsekwencje wobec pracowników, którzy wpuścili kontrolerów na teren zakładu. To trąci moralnym szantażem wobec pracowników”.

Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził, że musi zostać wypracowane bezwzględne, stanowcze działanie wobec podmiotów, które prowadzą gospodarkę odpadami. Dodał: „Jeżeli przedsiębiorcy będą mieli wiedzę i świadomość, że Starostwo, w obrębie swoich kompetencji bezwzględnie będzie wymuszać realizowanie warunków zawartych w umowie, ograniczy to taki proceder, który dzieje się w chwili obecnej”.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Jolanta Den zauważyła: „Szanowni Państwo, rzeczywiście ten temat śmieciowy w ostatnim czasie stwarza dużo problemów. Jest to modna działalność. Do tej pory te problemy tak nie kumulowały się. Wraz z wydziałem podjęliśmy takie działania, które to skutkować będą nękającymi kontrolami. W prawie o ochronie środowiska organem, który stricte jest powołany do takich kontroli jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jednak te działania w naszym odbiorze nie są na tyle skuteczne, żeby egzekwować prawo. Opracowany został harmonogram obejmujący wzmożone kontrole  wydanych decyzji dla firm, które przetwarzają odpady. Kontrole będą przeprowadzane  przez pracowników Starostwa. Będą one zero jedynkowo traktowały wszystkie zapisy wydawanych przez nas decyzji”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż w sprawie uciążliwej działalności gromadzenia i przetwarzania odpadów przez PHJ Gospodarka Odpadami K. Jadkowski Sp. komandytowa Białystok na terenie Ignatek  do Przewodniczącego Rady zgłosiły się dwie Panie prosząc o pomoc w rozwiązaniu problemu. Klientki posiadały rzeczowo przygotowaną dokumentację w tej sprawie, stąd Przewodniczący zaproponował udział zainteresowanych w merytorycznej Komisji Rady, w celu podjęcia pewnych działań skutkujących rozwiązaniem problemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o działalności Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji.

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Pani Elżbieta Anna Turczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem (zał. nr 8).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, obecnie Dom Dziecka w Krasnem jest placówką wielofunkcyjną i pomimo, że od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa, która reguluje funkcjonowanie tych placówek, jest to ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to jednak jeszcze DD w Krasnem funkcjonuje trochę na starych zasadach, ale niestety tylko i wyłącznie do końca tego roku. Zgodnie z przywołaną ustawą placówka opiekuńczo – wychowawcza może liczyć nie więcej, niż 14 miejsc. Placówki, które funkcjonowały do tej pory mogą jeszcze funkcjonować przez 9 lat, ale nie może być w nich więcej niż 30 dzieci. Podejmowaliśmy pewne działania i  planowaliśmy, że w placówce w Domu Dziecka w Krasnem uda się nam osiągnąć standard 30 miejsc. Jednak wydane w I połowie listopada postanowienia sądu i konieczność umieszczenia kolejnych dzieci w liczbie 19-ściorga, spowodowały, że musimy utrzymać liczbę miejsc w Krasnem na poziomie 44. Jest to możliwe tylko w ten sposób, że zostaje tam placówka na 30 miejsc, taka, która funkcjonowała przed 1 stycznia 2012 roku, a dodatkowo powstaje nowa placówka na 14 miejsc. Aby nie powodowało to znacznego wzrostu kosztów, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej przewiduje taką możliwość, że w celu obsługi kilku placówek opiekuńczo – wychowawczych jest możliwość powołania Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. W związku z tym, żeby nie zmieniać liczby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek budżetowych, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest obecnie funkcjonującą jednostkę budżetową, jaką jest DD w Krasnem, przekształcić  z dniem 1 stycznia 2013 roku w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem. W ramach tego Centrum będą funkcjonowały dwie placówki: Dom Dziecka nr 1 w Krasnem na 30 miejsc i Dom Dziecka nr 2 w Krasnem na 14 miejsc. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne, aby wkrótce po jej podjęciu możliwe było złożenie wniosku o wydanie 2 zezwoleń dla 2 placówek, w ramach jednego Centrum. Nie spowoduje to zwiększenia zatrudnienia, czyli praktycznie możliwe będzie utrzymanie standardu, ale już zgodnie z nowo obowiązującą ustawą. Zgodnie z tą ustawą i przepisami przejściowymi do niej, decyzję w tym zakresie powinien wydać wojewoda do końca roku”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał: „Mam pytanie dotyczące zarządzania tymi placówkami. Czy będzie konieczność powołania zarządzania dodatkowego, czyli dwóch dyrektorów, ewentualnie dodatkowych osób do zarządzania tą nową placówką i czy to będzie na stałe to rozwiązanie, czy czasowe?”.

Pani Elżbieta Anna Turczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku wyjaśniła: „Moim zdaniem nie będzie to konieczne, dlatego, że ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej określa, że dyrektorem placówek, jeżeli są one w ramach tego Centrum, jest Dyrektor tego podmiotu, czyli Centrum. Dyrektor ten kieruje placówkami za pomocą wychowawców. Tylko jest kwestia tego rodzaju, że Zarząd Powiatu Białostockiego będzie musiał powołać nowego Dyrektora, czyli będzie konieczność zapewne najpierw powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektorowi i ogłoszenie naboru na to stanowisko. Pozostałym pracownikom, Dyrektor tego podmiotu będzie musiał przekazać informację o zmianie pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy. Pani Dyrektor również w piśmie stwierdziła, iż koszty funkcjonowania placówki w zmienionych strukturach nie powinny wzrosnąć. Z zatrudnieniem sytuacja jest taka, że im więcej małych dzieci odebranych ze szpitala, tym opieka taka powinna być dostosowania do sytuacji. Pani Dyrektor jednak bardzo dobrze sobie radzi z takimi sytuacjami”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca- Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/193/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnem (zał. nr 9).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego (zał. nr 10).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu ustala rozkład godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Zgodnie z tym zapisem, po uzgodnieniu ze wszystkimi wójtami, burmistrzami Powiatu Białostockiego oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku przedłożony został Państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białostockiego. W zał. nr 1 do tej uchwały ustalono rozkład pracy aptek, natomiast w zał. nr 2 harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych. Na terenie powiatu działa 37 aptek, w tym 5 punktów aptecznych”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca poinformowała zebranych, iż Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do  projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/194/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu białostockiego (zał. nr 11).

 

Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie  „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie  „Programu współpracy Powiatu Białostockiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” (zał. nr 12).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z art.5 a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Art. 5 a ust. 2 tejże ustawy daje uprawnienia Radzie Powiatu uchwalenia wieloletniego programu współpracy i taki został Państwu przedłożony, na lata 2013-2015, czyli na trzy lata budżetowe. W  przedłożonym Państwu projekcie uchwały określono 9 obszarów współpracy w sektorze publicznym, w ramach których jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa prowadzą wspólne działania z uczestnikami programu, czyli organizacjami pozarządowymi oraz planują ich realizację  w latach 2013-2015. W §7 programu określono formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe może nastąpić poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Sposób powołania komisji konkursowej oraz jej zadania określono w §8. Z realizacji zadań programu będzie, co roku, przedkładane Radzie Powiatu Białostockiego sprawozdanie do dnia 30 kwietnia roku następnego. Zgodnie z art. 5a ust.1 przywołanej ustawy przeprowadzono konsultacje społeczne tego aktu prawnego. Uwag podczas konsultacji nie zgłoszono. Powyższy program został również pozytywnie zaopiniowany przez Zespół Inicjatywno- Doradczo – Konsultacyjny, działający przy Staroście Powiatu Białostockiego. Wysokość środków finansowych na realizację programu będzie corocznie określana w uchwale budżetowej”.

Radny Pan Jacek Sak, odnosząc się do ogłaszania otwartego konkursu ofert, zapytał w jaki sposób przebiega proces informowania organizacji o konkursie?

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Po uchwaleniu budżetu na kolejny rok, Zarząd Powiatu Białostockiego podejmuje  decyzję o ogłoszeniu terminu konkursu. Wówczas powiadamiane są organizacje pozarządowe e-mailami. Również informacja taka jest przekazywana do naszych jednostek organizacyjnych. Ponadto jest informacja na stronie powiatowej, gdzie również znajduje się odpowiedni formularz wniosku i wzór rozliczenia, zgodny z wymogami ustawy”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie  „Programu współpracy Powiatu Białostockiego  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015”.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/195/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie  „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” (zał. nr 13).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku omówiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

         „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o dofinansowanie zakupu motopompy. Tak późny termin złożenia wniosku wynika z tego, że taka motopompa kosztuje ok. 33.000zł, a OSP nie mogło wcześniej zgromadzić 50% udziału środków własnych. W tej chwili udało się pozyskać kwotę 10.000zł z Zarządu Okręgu Wojewódzkiego OSP. Kwotę 6.100zł pozyskano od prywatnych sponsorów. Brakująca kwota to 8.900zł i to taką kwotę OSP w Tykocinie występuje. Podjęcie tej uchwały wiąże się też ze zmianami w planie wydatków budżetowych powiatu na ten rok, czyli zwiększenia  paragrafu dotacje dla OSP o kwotę 8.900zł. Dzisiaj w zmianach budżetowych jest to przewidziane. Proszę o podjęcie tej uchwały”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego.

Również Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczmarek.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/196/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Białostockiego (zał. nr 15).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (zał. nr 16).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Powiatu Białostockiego w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony obowiązywała od 2005 roku. Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  zostały wskazane pewne zalecenia do uściślenia  treści uchwały. W tytule uchwały należało dodać na końcu <<lub na czas nieoznaczony>>. Również są zmiany odnośnie treści w §2, gdzie zasady nabywania nieruchomości, należało zgodnie zaleceniami RIO opisać szerzej. Dodano ust.2,3,4 i 5, gdzie jest szczegółowo opisana procedura nabywania nieruchomości. Następnie w §11 dotyczącym zamiany nieruchomości rozszerzono tryb zamiany w ust. 3,4 i 7 (rokowania, wyrażenie zgody na zamianę w formie uchwały przez Zarząd). Również w obciążeniu nieruchomości, w §12 dodano ust. 3 użyczenie. To są wszystkie zmiany, które nastąpiły w stosunku do poprzedniej uchwały”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Również Komisja Infrastruktury Technicznej wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Wiceprzewodniczący - Pan Zdzisław Łukaszewicz.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/197/2012 z dnia 22 listopada 2012 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (zał. nr 17).

 

Ad 12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 18).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała, która została przygotowana zawiera zmianę ilości przystanków wnioskowanych przez Gminę Zawady. Jest to już druga zmiana, ale prawdopodobnie inne gminy również zgłoszą się do powiatu. W przypadku wszystkich nowych przystanków na terenie dróg powiatowych niezbędne są zmiany w uchwale dotyczącej wykazu przystanków”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego -  Pan Zenon Żukowski zapytał, która z projektów uchwały jest właściwa, gdyż Radni otrzymali dwa projekty różniące się w treści.

Pan Piotr Pyłkowski – inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku wyjaśnił, iż pierwszy projekt uchwały z uwagi na jego obszerność został przesłany Radnym bez opinii radcy prawnego. Właściwa wersja projektu została Radnym rozdana na Komisjach. Treści załączników są takie same.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/198/2012 z dnia 22 listopada 2012  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 19).

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 20).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zmian w zał. nr 2, tj. w załączniku pod nazwą wykaz przedsięwzięć wieloletnich, dokonuje się zmian w planowanych kwotach programu 2 „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim; wprowadza się zadanie nr 10 Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych - zakup i montaż windy w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach (dofinansowanie ze środków PFRON) – zadanie współfinansowane ze środków PFRON. Realizacja zadania zostaje przedłużona na 2013 rok; środki PFRON zostaną przekazane w 2012 roku. Wprowadza się zadanie nr 11 Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim  - dla DPS Uhowo (dofinansowanie ze środków PFRON) –  zadanie współfinansowane ze środków PFRON. Realizacja zadania zostaje przedłużona na 2013 rok; środki PFRON zostaną przekazane w 2012 roku”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Komisja Budżetu i Finansów, wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/199/2012 z dnia 22 listopada 2012  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 21).

 

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 22).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne zmiany w budżecie powiatu polegają na tym, że zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu per saldo o kwotę 365.882zł”.

Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku:

 1. udzielenia pomocy finansowej przez:

- Gminę Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie robót drogowych dodatkowych w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa na dojazdach do mostu k/m Wólka na rzece Turośnianka (montaż barier ochronnych) – kwota 20 000 zł;

- Gminę Łapy na sfinansowanie zakupu i montażu monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkól Mechanicznych w Łapach – kwota 11 000 zł;

- Gminę Choroszcz na przeprowadzenie w klasach I Szkół podstawowych w Gminie Choroszcz przesiewowych badań wzroku i słuchu multimedialnym programem „Widzę i słyszę” – kwota 4 053 zł;

 1. wpłacenia kar umownych przez firmy geodezyjne z tytułu opóźnień w realizacji prac im zleconych – kwota 4 640 zł;
 2. uzyskania przez Starostwo Powiatowe ponadplanowych dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa – kwota 60 000 zł oraz innych dochodów – kwota 43 625 zł;
 3. uzyskania dotacji celowych z budżetu państwa na:

- pokrycie kosztów zwiększonych o 2% składek ZUS dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 8 458 zł i Starostwa Powiatowego w części dotyczącej zadań w zakresie administracji rządowej – kwota 5 746 zł;

- na zwiększone wydatki, ponoszone na działalność statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 7 000 zł;

- kwota 58 644 zł na dofinansowanie 50% zwiększonych wydatków poniesionych na wypłatę podwyższonych świadczeń dla rodzin zastępczych, o których mowa w art. 226 ust.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (dotacja została przyznana za okres od stycznia 2012, dlatego w planie wydatków rozdział 85204 świadczenia na rzecz osób fizycznych  dokonano pomniejszenia o kwotę 51 128 zł wypłat dokonanych od stycznia do listopada);

- na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych – kwota 2 509 zł; 

 1. możliwości uzyskania większych wpływów z tytułu usług wykonywanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – kwota 115 000 zł oraz ze sprzedaży zboża przez DPS w Choroszczy;
 2. uzyskania większych wpływów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku z tytułu zarządzania drogami – kwota 166 000 zł;

Zmniejszenia planu dochodów:

 1. w rozdziale 60014 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa ulic w Klepaczach: ulicy Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B … oraz ulicy Wodociągowej w ciągu drogi gminnej…” realizowanej przez Gminę Choroszcz, dofinansowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – o kwotę 750 zł;

2) w rozdziale 75020 - urealnienie planu dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej – o kwotę 50 000 zł;

3) w rozdziale 85202 - urealnienie planu dochodów z odpłatności pensjonariuszy i gmin w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – kwota 26 346 zł;

4) w rozdziale 85311- urealnienie dotacji powiatów i pomocy finansowej gmin na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą liczby uczestników – kwota 8 562 zł;

5) w rozdziale 85395- rezygnacja z realizacji w 2012 roku projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim” – kwota 182 920 zł.

Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach:

 1. 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 20 000 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych, zgodnie z przeznaczeniem dofinansowania do 50% przedsięwzięć, na które Gmina Juchnowiec Kościelny udzieliła powiatowi pomocy finansowej oraz zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, głównie na wydatki związane z przygotowaniem do okresu zimowego – kwota 186 000 zł);
 2. 71015 Nadzór budowlany – o kwotę 15 458 zł na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem określonym w przyznanych dotacjach celowych oraz 75011 Urzędy wojewódzkie – o kwotę 5 746 zł;
 3. 75020 Starostwa powiatowe – o kwotę 41 444 zł na zwiększone wydatki ponoszone na druki Wytwórni Papierów Wartościowych, niezbędnych dla działalności w zakresie komunikacji oraz o kwotę 10 000 zł na zakup oprogramowania zabezpieczającego komputery;
 4. 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 8 900 zł na dotację dla OSP Tykocin;
 5. 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe oraz dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zwiększa się plan wydatków w jednostkach o łączną kwotę 955 447 zł (w tym na wynagrodzenia 700 061 zł zgodnie z arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2012/2013 oraz z uwzględnieniem awansów zawodowych i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2012 r.);
 6. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – o kwotę 115 000 zł na koszty realizacji usług, na których realizację zostały wygrane kolejne przetargi;
 7. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 98 098 zł, w tym na wynagrodzenia i podwyższoną o 2% składkę na ubezpieczenia społeczne w domach dziecka   i o kwotę 23 284 zł na świadczenia dla wychowanków domów dziecka na usamodzielnienie;
 8. 85202 Domy pomocy społecznej - o kwotę 187 186 zł na wydatki bieżące na utrzymanie obiektów i wydatki na rzecz mieszkańców (w tym kwota 94 964 zł przeniesiona z planu wynagrodzeń pracowników);
 9. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – o kwotę 10 726 zł na zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez powiat „Programu wyrównywania różnic między regionami II” , finansowanych zwiększoną prowizją od kwoty wykorzystanych środków PFRON;
 10. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na zwiekszenie planu dotacji dla m. Białystok – o kwotę 27 zł.

 Zmniejszenia planu wydatków następują w rozdziałach:

 1. 02001 Gospodarka leśna – o kwotę 16 143 zł w związku z niższą ceną wykonania operatów;
 2. 75020 Starostwa powiatowe – o kwotę 400 455 zł zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynków przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku i o 10 000 zł plan wydatków na budowę sieci strukturalnej w Starostwie Powiatowym w Białymstoku;
 3. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – o kwotę 129 993 zł zmniejsza się dotację dla zawodowych szkół niepublicznych, o 38 962 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o 54 800 zł wydatki majątkowe (dotyczy ZSM w Łapach – zakup i montaż windy – zadanie zostanie przeniesione do realizacji w 2013 r. ze względu na zbyt późną decyzję PFRON o dofinansowaniu zadania);
 4. 80195 Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) – o kwotę 175 805 zł, którą przenosi się odpowiednio do rozdziałów 80120 i 80130;
 5. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 39 686 zł na zmniejszenie dotacji na do placówki „Opoka” i powiatów ze względu na zmniejszenie liczy dzieci przebywających w tych placówkach;
 6. 85202 Domy pomocy społecznej – o kwotę 77 342 zł z powodów omówionych w pkt 3;
 7. 85204 Rodziny zastępcze – o kwotę 51 128 zł w związku z rozwiązaniem umowy z zawodową rodziną zastępczą i zrefundowaniem 50% poniesionych wydatków na wzrost świadczeń rodzinom zastępczym i o kwotę 17 128 zł na dotacje dla powiatów (zmniejszenie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych);
 8. 85295 Pozostała działalność (Pomoc społeczna) – o kwotę 1 356 zł;
 9. 85333 Powiatowe urzędy pracy – o kwotę 76 000 zł w celu dostosowania wydatków do wysokości otrzymanych środków Funduszu Pracy na finansowanie wydatków na wynagrodzenia;
 10. 85395 Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) – o kwotę 203 420 zł w związku z rezygnacją realizacji w 2012 r. projektu „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim);
 11. 85410 Internaty i bursy szkolne – o kwotę 36 509 zł w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w internacie CE w Supraślu;
 12. Pozostała działalność (Edukacyjna opieka wychowawcza) – o kwotę 16 820 zł w celu przeniesienia na zwiększone wydatki poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Przenosi się odpowiednio plany wydatków w rozdziałach 01095 Rolnictwo i łowiectwo, 63095 Turystyka, 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego i 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w celu dostosowania planów do pełnej realizacji zadań.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:

 • poz. 4 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie Etap I (Gmina Zabłudów) – zwiększenie o kwotę 35 506 zł,
 • poz. 4a - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2407B ul. Sikorskiego w Zabłudowie (Gmina Zabłudów) – zmniejszenie o kwotę 35 506 zł,
 • poz. 8 – Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka w km 13+425 w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gmina Juchnowiec Kościelny) zwiększenie o kwotę 25 866 zł,
 • poz. 13  – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432B ul. Ciołkowskiego w Grabówce w granicach Powiatu Białostockiego - ścieżka rowerowa, chodniki i ciąg pieszo - rowerowy Etap I (Gmina Supraśl) zmniejszenie planu o kwotę 60 000 zł
 • poz. 13a – Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ulicy Dolnej w Supraślu (Gmina Supraśl) wprowadza się nowe zadanie na kwotę 60 000 zł,
 • poz. 15 – uściśla się nazwę zadania: „Remont kapitalny wraz z elementami przebudowy ulic w miejscowości Zawady (Gmina Zawady)”
 • poz. 17 – Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych – zmniejsza się o kwotę 28 000 zł;
 • poz. 18 – Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz środka transportu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zwiększa się o kwotę 8 000 zł;
 • poz. 22 – Budowa sieci strukturalnej, w tym wymiana instalacji elektrycznej (wraz z malowaniem pomieszczeń) oraz montaż klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy u. Borsuczej zmniejsza się o kwotę 10 000 zł,
 • poz. 23 – Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynków przy ulicy Nowowarszawskiej w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego zmniejszenie planu o kwotę 400 455 zł,
 • poz. 25 – Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku zwiększa się o kwotę 10 000 zł;
 • poz. 25ac - Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych - zakup i montaż windy w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach (dofinansowanie ze środków PFRON) – zmniejszenie o kwotę 54 800 zł,
 • poz. 25al – Zakup samochodu osobowego (do prowadzenia nauki jazdy) wprowadza się nowe zadanie na kwotę 50 000 zł,
 • poz. 25ał – Wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach wprowadza się nowe zadanie na kwotę 11 000 zł,
 • poz. 27a - Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON) – zmniejszenie o kwotę 77 342 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu w 2012 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:

1) dotacje celowe na zadania bieżące:

 • poz. 1 – Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych zmniejsza się o kwotę 129 993 zł;
 • poz. 3 -  Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie – zmniejsza się o 16688 zł,
 • poz. 4 (§ 2310) - Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 22 998 zł,
 • poz. 5 (§ 2320) - Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zmniejszenie o kwotę 17 128 zł,
 • poz. 6 – Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 27 zł,

2) dotacje celowe o charakterze majątkowym:

 • poz. 1a – Przebudowa ulic w Klepaczach: ul Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odc. km 0+000 do km 0+900 i ul Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266B na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400 Gmina Choroszcz - inwestycja Gminy Choroszcz w ramach narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych  - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - dotacja (w 2012 r.) z budżetu powiatu na zadanie powierzone Gminie Choroszcz zmniejsza się o kwotę 376 zł;
 • poz. 4 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększa się o kwotę 8 900 zł.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji Rady.

Komisja Budżetu i Finansów, wydała pozytywną opinię do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok, o czym poinformował Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Pan Zdzisław Łukaszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury poinformował, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIV/200/2012 z dnia 22 listopada 2012  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 23).

 

Ad 15 i 16

Przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 oraz projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 24,25 i 26).

„Szanowni Państwo, na dzisiejszą Sesję została Państwu przygotowana prezentacja w celu przybliżenia projektu budżetu na 2013 rok. Planowane dochody stanowią kwotę 105.329.333zł. Z tego dochody bieżące, to kwota 97.275.633zł i dochody majątkowe 8.053.700zł. Na dochody majątkowe składają się przede wszystkim dotacje  i na etapie projektu budżetu na rok 2013 na podstawie już pewnych informacji i decyzji wojewody można było przyjąć do dochodów budżetu dofinansowanie zarówno ze strony gmin, jak i budżetu państwa na dwie „schetynówki”. Jedna „schetynówka” dotyczy Gminy Juchnowiec i druga Gminy Choroszcz. Szczegóły znajdują się w zał. nr 1. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów budżetowych, to wygląda ona w ten sposób: największą kwotę stanowią dotacje i dofinansowania różnego rodzaju, w tym również pomoc finansowa gmin. Również wzrastają nam dochody własne, a maleje zaś subwencja. Jeżeli porównamy planowane dochody wg projektu na rok 2013 z analogicznym okresem roku ubiegłego, czyli wtedy, kiedy była podejmowana uchwała budżetowa na 2012 rok, to są to dochody planowane na rok 2013 większe o 8.992.030zł. Przewiduje się, że w trakcie roku będą podejmowane działania, które spowodują, że mogą nam wzrosnąć dochody do kwoty 107.000zł, ale oczywiście jest to prognoza. Wynika to chociażby z deklarowanej pomocy finansowej gmin na drogi, co jest wykazane w ostatniej kolumnie zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej, jak również i innych dochodów, zwiększenia dotacji itd.. Jeżeli porównamy dochody do planowanych w budżecie na rok 2013 do przewidywanego wykonania roku 2012, to planowane dochody na rok 2013 będą większe od przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012. Planowane wydatki na rok 2013, to jest kwota 109.429.333zł, w tym wydatki będące w wysokości 88.977.391zł  i tutaj w porównaniu do planu na rok 2012 na tymże etapie są to wydatki większe o blisko 10.000.000zł, ale wydatki bieżące idą nam w górę i wydatki majątkowe 20.451.942zł. Do tej kwoty, jeżeli porównamy, to te wydatki będą stanowiły 18,7%, ale jeżeli odniesiemy to do udziału wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu, czyli te zadania, co do których autentycznie Rada decyduje o wielkości wydatków, to będą one stanowiły 24,1%. Pierwotnie, kiedy był projektowany budżet roku 2012, gdy była przyjęta uchwała, to była kwota wydatków 99.100.000zł. Obecny projekt jest większy o 10.329.333zł. Jest to w porównaniu również do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2012, wydatki będą większe o ponad 5.000.000zł.Przewidywane wykonanie roku 2013 to kwota 112.000.000zł. Przede wszystkim wyższe dochody są przewidywane – planowane na rok 2013, jak też i wyższy deficyt. Deficyt został zaplanowany w kwocie 4.100.000zł i będzie pokryty kredytem w wysokości 3.224.000zł, reszta to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.  Należy zauważyć, że w stosunku do lat poprzednich w rankingu wydatków wg działów nadal pomoc społeczna jest na pierwszym miejscu, na drugim drogi powiatowe, następnie oświata i wychowanie, administracja. Priorytety nie zostały więc naruszone. Przede wszystkim na te działy: pomoc społeczna, drogi publiczne, oświata, administracja, PUP i Geodezja idzie nam 93,33% wydatków, natomiast na pozostałe działy składają się wydatki w wysokości 2,31%. Tworzone są rezerwy w kwocie 4.000.000zł, co stanowi 4,36%. Ustawowo maksymalne rezerwy, jakie można tworzyć w budżecie to jest do 1% rezerwa ogólna i 5% rezerwy celowe, czyli można je utworzyć łącznie na 6%. Uzasadnienie utworzenia takich rezerw to przede wszystkim są pewne sprawy, których na etapie projektowania budżetu nie można było rozstrzygnąć. To jest ,po pierwsze ,sprawa zamknięcia finansowego roku 2012 przez SP ZOZ w Łapach i podjęcia przez Radę decyzji przy przyjmowaniu sprawozdania finansowego za rok 2012 SP ZOZ-u, które będą musiały być podjęte jednoznacznie. W mojej ocenie może to skutkować wydatkiem od 1.000.000-1.500.000zł. Te decyzje najpóźniej będą musiały zapaść do końca czerwca, a wydatek poniesiony na ten cel do 30 września następnego roku. Tak mówią przepisy ustawy o działalności leczniczej. Również została utworzona obowiązkowa rezerwa w wysokości 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wynagrodzenia, wydatki majątkowe i obsługę długu na tzw. zarządzanie kryzysowe, to jest kwota 270.000zł. Również jest utworzona rezerwa, w związku z niezakończoną sprawą ze Spółką „Mota-Engil” , która też może skutkować wydatkiem ponad 500.000zł. Biorąc pod uwagę również i to, że w tej chwili kwota subwencji, kwota planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wstępna i dopiero po przyjęciu ustawy budżetowej Minister Finansów poinformuje o kwotach ostatecznych i być może trzeba będzie ciąć te kwoty, wzorem roku bieżącego. Przedstawiono też Państwu planowane wydatki wg działów na zadania z zakresu administracji rządowej, gdzie łączna kwota jest większa o ponad 2.000.000zł, niż w roku 2012, ale ta dotacja ma wyraźne przeznaczenie – na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. W wydatkach majątkowych roku 2013 dominują drogi, natomiast, jeśli chodzi o inne wydatki, to jedynie w kwocie 2.400.000zł została ujęta budowa przy ul. Nowowarszawskiej. W dziale oświata i pomocy społecznej została zapewniona tylko kontynuacja zadań. W tej rezerwie 4.000.000zł jest utworzona rezerwa inwestycyjna 1.500.000zł oraz dotacje o charakterze majątkowym 641.800zł. Z tego 520.000zł to jest dotacja na termomodernizację i projekt informatyczny dla SP ZOZ-u w Łapach i 100.000zł dla OSP. Dalej środki na inwestycje, które nie są zapisane w budżecie, ale możliwe do pozyskania, co do których sprawy są uzgodnione, to jest deklarowana pomoc finansowa z gmin w kwocie 920.000zł. Być może też uda się pozyskać środki z programu współpracy Transgranicznej i środki z PFRON. To są kwoty zapisane do pozyskania. One nie są bilansowane ani w dochodach, ani w wydatkach, niemniej jednak istnieje dość wysokie prawdopodobieństwo pozyskania tych środków w trakcie roku. Jeśli chodzi o dług publiczny i obsługę długu, to wygląda to w ten sposób, że stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2013 roku będzie wynosił 4.925.996zł. Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku będzie o kwotę 3.224.000zł. Planowana spłata zaciągniętych kredytów -2.092.804zł. Stan zadłużenia wzrasta nam do kwoty 6.057.192zł. Obsługa długu, czyli spłata odsetek to kwota 380.000zł”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 oraz projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok do dalszych prac w Komisjach stałych Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 17

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Pan Jacek Chrulski  zgłosił dwie interpelacje: „Chciałbym złożyć dwie interpelacje. Proszę o rozważenie możliwości ujęcia w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013 środków na dokończenie inwestycji drogowej w Złotej Wsi. Do wykonania pozostanie jeszcze ok.190 m nawierzchni. Chciałbym nadmienić, że blisko połowa wykonanego w bieżącym roku odcinka drogi, współfinansowanego przez Gminę Czarna Białostocka, znajduje się na terenie Gminy Wasilków. Druga interpelacja: Proszę o rozważenie możliwości ujęcia w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2013 środków na naprawę nawierzchni drogi powiatowej stanowiącej ul. Fabryczną w Czarnej Białostockiej oraz na wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej wzdłuż tej drogi, na odcinku do zalewu Czapielówka. Wymieniona ulica stanowi ważny ciąg komunikacyjny prowadzący do terenów przemysłowych, w tym Podlaskiego Parku Przemysłowego. W okresie od wczesnej wiosny do jesieni odbywa się  tam wzmożony ruch pieszych i rowerzystów udających się nad zalew. Brak jakiegokolwiek chodnika czy ścieżki sprawia, że piesi przemieszczają się po ulicy, co stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym. W tej sprawie składałem już interpelację w 2011 roku” (zał. nr 27 i nr 28).

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic zgłosił zapytanie: „Panie Starosto, chciałbym za pośrednictwem Zarządu Powiatu wystąpić z zapytaniem do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w sprawie zamiaru likwidacji niektórych posterunków policji na terenie Powiatu Białostockiego, w tym na terenie Gminy Juchnowiec. Była o tym informacja w mediach na ten temat. Dotychczasowe komisariaty, które funkcjonowały w terenie spełniały swoją rolę. Przy ich częściowej likwidacji odległości rosną i to spowoduje utrudnienie w kontaktach mieszkańców z policją. Wyrażam swoją obawę, iż spadnie bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Proszę więc monitować w tej sprawie”.

Radny Pan Jacek Chrulski w tej samej sprawie dodał: „Ponieważ docierają do nas również informacje o likwidacji posterunków w Supraślu i Czarnej Białostockiej, ja uprzejmie proszę zarówno zarząd, jak i Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o zajęcie się tą sprawą i wyrażenie swojego stanowiska w tej kwestii. Informacje są takie, że do końca roku wszystko pozostanie bez zmian, a później zostaniemy zaskoczeni informacjami o likwidacji. Proszę Państwa, pamiętam sprawozdanie Komendanta, który wówczas zaprzeczył tym informacjom, ale nieoficjalnie wiemy, że te sprawy już wówczas były omawiane. Podam jeszcze Państwu informację z wczoraj, otóż na terenie Gmin Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka  w okresie nocnym jest tylko jeden patrol”.

Radna Pani Dorota Rusiłowicz poparła przedmówców: „Chciałabym poprzeć zdanie Radnych, aby podjąć jakieś działania w tym zakresie”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

 

Ad 18

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  XXIII Sesja  Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 25 października 2012 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIII/2012 z dnia 25 października 2012 roku.

 

Ad 19

            Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapoznał Radnych z korespondencją, skierowaną do Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej Radnych samorządów miast, gmin i powiatów w dnia 1-2 grudnia 2012 roku(zał. nr 29).

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

 

Ad 20

            Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXIV Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 22 listopada 2012 roku, o godz. 1510.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Sławomir Gołaszewski   

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2012

Data udostępnienia w BIP: 21-01-2013 15:20

Data modyfikacji informacji: 21-01-2013 15:20