Protokół Nr XXI /2012 z dnia 29.08.2012r

RP.0002.21.2012

 

 

Protokół Nr XXI /2012

z obrad XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 29 sierpnia 2012 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 29 sierpnia 2012 roku, o godz.1430, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był Pan Wiesław Pusz.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski odczytał porządek dzienny XXI nadzwyczajnej Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi, bądź wnioski? 

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XXI sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków (dot. OSP).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014”.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy (dot. promocji gminy i powiatu na dożynkach wojewódzkich).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2012.
 13. Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji RPB.

 

Ad 3

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 4).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powyższa zmiana w uchwale podjętej przez Wysoką Radę w dniu 8 sierpnia 2012 roku podyktowana jest wnioskiem jednej z gmin o uzupełnienie wykazu przystanków, w związku z potrzebą dowozu dzieci do szkół. Mając to na uwadze, wykaz przystanków, stanowiący załącznik do uchwały został poszerzony o ok. 20 miejsc przystankowych dla autobusów dowożących dzieci do szkoły”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczan.

Radny Pan Andrzej Osmolski zapytał, czy wykaz istniejących przystanków komunikacji zbiorowej jest już ostateczny, czy też przewidywane są kolejne zmiany w następnych miesiącach.

W odpowiedzi, Członek Zarządu Powiatu Białostockiego – Pan Jarosław Wądołowski wyjaśnił, iż z pewnością będą jeszcze dokonywane zmiany w tym wykazie, biorąc pod uwagę bezpieczne umiejscowienie przystanków.

Pan Piotr Pyłkowski – Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zaznaczył, iż obecne zmiany w uchwale podyktowane były zbliżającym się terminem rozpoczęcia roku szkolnego i potrzebą dowozu dzieci do szkół. Zatrzymanie się autobusu w miejscu nieuprawnionym grozi mandatem karnym w wysokości 3.000zł, stąd potrzeba uregulowania tych kwestii przed 1 września 2012 roku.

Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr XXI/166/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 5).

Korzystając z obecności na Sesji Pana Przemysława Chrzanowskiego – p.o Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o krótką prezentację oraz o podzielenie się spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania placówki.

Pan Przemysław Chrzanowski – p.o Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach poinformował zebranych, iż od dnia 1 lipca 2012 roku pełni obowiązki Dyrektora szpitala. Podkreślił:

Szanowni Państwo, te dwa miesiące pozwoliły mi zapoznać się z problemami szpitala, poznać jego strukturę i zakres działań. Niepokoi mnie ciągłe zadłużanie się szpitala i straty co miesiąc. W przeciągu tych dwóch miesięcy udało się wynegocjować zmianę kontraktu z NFZ o wzrost świadczeń z zakresu poradni chirurgicznej. Ilość tych punktów wzrosła prawie dwukrotnie z 3.120 na 6.500. To pozwoliło zamknąć wynik lipca,  gdzie przychody po podsumowaniu kosztów adekwatnych do zwiększonych przychodów, spadkiem zadłużenia o 50.000zł, także to nie jest już 923.000zł, a 470.000zł. To jest element pozytywny. Drugi element pozytywny, to taki, iż rozpoczęła się już termomodernizacja szpitala. Wykonawca rozpoczął już prace budowlane, stoją już rusztowania, materiały zostały zwiezione, więc wygląda na to, że harmonogram, który przewiduje zakończenie prac do końca listopada 2012 roku, zostanie zrealizowany bez specjalnych zakłóceń. Szpital będzie aplikował do projektu, który ma dofinansować narzędzia teleinformacyjne i komunikacyjne w ochronie zdrowia do obsługi pacjenta. Jest to projekt, który pozwoli nam dołączyć do tej grupy szpitali, które weszły w projekt „Podlaski system informacyjny e-zdrowie”. Myślę, że będzie to ważna rzecz, ponieważ zakłada kompleksową informatyzację, zarówno części szarej, jak i białej z portalem wewnętrznym, zarządzającym, który pozwoli prowadzić analizy finansowe i zarządcze, co w tej chwili praktycznie jest niemożliwe. W tej chwili wszystko odbywa się w formie papierowej, z kalkulatorem w ręku. Już prowadzę rozmowy z firmą, która w szpitalu jest autorem takiego rozliczeniowego programu PPS do rozliczeń z NFZ, żeby wykorzystać maksymalnie jego funkcjonalność, tzn. żeby eliminować sukcesywnie tę robotę papierkową, którą wykonują również pielęgniarki. Będą one mogły wówczas więcej czasu poświęcić pacjentom, a robota administracyjna będzie zautomatyzowana. To są takie rzeczy, które warto podkreślić, że są realizowane. Rzeczą nieprzyjemną, która spotkała nas ostatnio jest awaria agregatu prądotwórczego, bardzo starego, który odmówił posłuszeństwa. Firma naprawiająca i konserwująca agregaty wystawiła opinię, iż niestety agregat nie nadaje się do remontu. Był to agregat zasilany od strony napędu jeszcze silnikiem czołgowym, więc pewnie pamięta lata tuż powojenne. Zrobiliśmy rozeznanie wśród dostawców analogicznego agregatu, czyli takiego, który zapewni podobny poziom mocy i to są pieniądze rzędu 120.000zł. Teraz poszukujemy leasingodawcy, który przedstawi ewentualnie najkorzystniejszą ofertę na leasing. Przy takich kwotach należy się spodziewać, że to będzie ok. 5-letni leasing. Szpital będzie wyszukiwał takie rozwiązania i organizacyjne, i inwestycyjne, które pozwolą obniżyć koszty. Niewątpliwie, zastosowanie nowych technologii, tutaj myślę o informatycznych technologiach, ale również o technologiach medycznych, które pozwolą zmniejszyć ilość kadry. Niestety bez redukcji kadry i spowodowania, że ta kadra będzie efektywnie wykorzystana nie da się perspektywicznie zbilansować kosztów z przychodami. Niewątpliwie do tego działania redukcji kosztów będą działania, które mają zwiększyć przychody. Jest taka nadzieja, że Narodowy Fundusz otworzy jeszcze raz konkurs na rehabilitację ambulatoryjną. Tutaj być może ta szansa pojawi się na przełomie roku i będziemy czekać również na konkurs na całodobową opiekę ambulatoryjną, którą w tej chwili prowadzi pogotowie. Będziemy się starali namówić Fundusz, żeby podzielił ten rynek przynajmniej na dwa obszary, tak, by te świadczenia były realizowane na terenie Łap, żeby ten pacjent z Łap i okolicznych terenów miał jak najbliżej do tej nagłej pomocy. To są zamierzenia na najbliższy czas, natomiast, jak to będzie wychodziło, mam nadzieję, że będę miał możliwość Państwu zrelacjonować na posiedzeniach Komisji, czy też Sesji Rady Powiatu”.

Radny Pan Zenon Żukowski w odniesieniu do artykułów prasowych o prywatyzacji szpitali zgłosił pytanie do Pana Dyrektora: „Panie dyrektorze, ja mam pytanie takie, wyczytałem w gazecie samorządowej, że od lipca tego roku, po wykonaniu budżetu za rok poprzedni, powiat wykupuje dług szpitala, albo szpital musi się sprywatyzować, jak to wygląda od strony szpitala, czy Pan przygotowuje się do tego, jaki to ma mieć kształt?”.

Pan Przemysław Chrzanowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach stwierdził: „Jaki to będzie miało kształt, to zależy od Państwa, bo można oczywiście pokryć stratę i szpital dalej będzie funkcjonował w formule SP ZOZ -u, natomiast w przypadku, kiedy ta strata nie zostanie pokryta jest obowiązek w ciągu 12 miesięcy szpital przekształcić. Jakie będą Państwa decyzje, tego nie wiem. Na pewno od strony jakichś radykalnych rozwiązań, które by miały przyśpieszyć bilansowanie się szpitala wydaje się istotnym, żeby odciąć wszystko to, co jest związane z SP ZOZ- em w charakterze ciężaru, czyli zobowiązań i rozpocząć funkcjonowanie w nowej strukturze, w nowych zasadach organizacyjnych, od nowa. To ma swoje reperkusje, ponieważ wtedy nie można by było zachować zwykłego przekształcenia. Ustawa wprost mówi o tym, że wszystkie obowiązki i prawa przejmuje nowy podmiot, co właściwie nie odcina tego ciężaru, który szpital ma. Co będzie optymalne dla powiatu, Państwo ocenicie wg własnych kryteriów”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski, dziękując za wystąpienie Panu Dyrektorowi zapewnił, iż będzie on gościem często zapraszanym na obrady Komisji i Sesji.

 

Ad 4, 5

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków (dot. OSP),
 • w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu białostockiego.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków (zał. nr 6), jak również w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu Białostockiego (zał. nr 7).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w budżecie Powiatu Białostockiego na bieżący rok znajduje się kwota 75.000zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego. Do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynęły wnioski z 19 OSP z terenu powiatu. Jeden wniosek, OSP w Siekierkach nie został uwzględniony z uwagi na to, że nie spełniał on wymogów do udzielenia dotacji, gdyż nie było to zadanie inwestycyjne. Pozostałe zadania zostały ujęte w dwóch uchwałach Rady Powiatu. Pierwsza uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w OSP. Kolejna uchwała dotyczy wprost udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym. Są to zakupy inwestycyjne, czyli doposażenie straży, bądź inwestycje typu montaż bramy, czy też wymiana pokrycia dachu. Ogółem zaproponowane przez Zarząd Powiatu w formie tych dwóch uchwał dotacje stanowią łączną kwotę 62.078zł. Pozostaje do rozdysponowania w terminie późniejszym kwota 12.922zł, jeżeli do końca roku zostaną złożone kolejne wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego, spełniające żądane kryteria. Będą one analizowane przez Zarząd Powiatu i złożone Wysokiej Radzie do ewentualnego uchwalenia”.

Pytań i uwag do referowanych projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię zarówno do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków (dot. OSP),jak również do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXI/167/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Łapy, Choroszcz, Wasilków (dot. OSP)(zał. nr 8).

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr XXI/168/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu Białostockiego (zał. nr 9).

 

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014”.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014” (zał. nr 10).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014” uaktualnia limit rodzin zastępczych zawodowych na wspomniane lata. W momencie, kiedy była podejmowana uchwała w sprawie programu pieczy zastępczej, w ustawie o wpieraniu rodziny pieczy zastępczej było określone, że umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi może zawierać tylko ten starosta, na terenie którego powiatu funkcjonują rodziny. Z dniem 8 czerwca 2012 roku weszła w życie zmiana tej ustawy, gdzie jest możliwość zawierania umowy z rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie innego powiatu. W programie, który był przyjęty uchwałą Nr XVI/132/2012 RPB w dniu 22 marca 2012 roku zakładano, że zostaną zawarte 4 umowy z rodzinami zastępczymi utworzonymi przez miasto Białystok, gdyż miasto bardzo chciało, by umowy były kontynuowane przez Powiat Białostocki. W związku ze zmianą ustawy nie ma takiej konieczności. Miasto Białystok nadal kontynuuje te umowy, w związku z powyższym program i limit rodzin należy uaktualnić do stanu faktycznego, jaki jest na dzień dzisiejszy. Mamy jedną zawodową rodzinę zastępczą i z tą rodziną została zawarta umowa, w porozumieniu z Powiatem Siemiatyckim, gdyż w tej rodzinie przebywa dziecko z Powiatu Siemiatyckiego”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny do omawianego projektu uchwały Rady zaprezentowała jej Przewodnicząca Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXI/169/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2012-2014”(zał. nr 11).

 

Ad 7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (zał. nr 12).

Przedstawiony Państwu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku zakłada zmniejszenie środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 130.000zł. Mając na uwadze przyznane dofinansowanie w tym zakresie i przekazane już do właściwych ośrodków środki wszystko wskazuje na to, iż pozostała kwota w wysokości 370.000zł w pełni zabezpieczy potrzeby do końca roku, gdyż w tej chwili jest coraz mniej osób zainteresowanych składaniem wniosków w tym zakresie. Te 130.000zł jest niezbędne na zwiększenie środków na zadanie dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Obecnie była to kwota 500.000zł, a po zwiększeniu 630.000zł. Mam nadzieję, że te środki wystarczą do końca roku. Ta zmiana pozwoli na racjonalne wydatkowanie środków i ich wykorzystanie do końca roku”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz poinformował Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 rok.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały, o czym poinformowała zebranych jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXI/170/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (zał. nr 13).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 14).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejna gmina spoza Powiatu Białostockiego jest zainteresowana kierowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do Ośrodka Wsparcia w Łaźniach. Nadmieniam, że nadal nie mamy wykorzystanych wszystkich miejsc. Obecnie w zajęciach w Ośrodku Wsparcia uczestniczy 38 osób. Docelowo w Ośrodku możemy umieścić 57 osób. Rada Miejska w Krynkach w dniu 20 sierpnia 2012 roku podjęła uchwałę Nr XII/86/2012 sprawie powierzenia Powiatowi Białostockiemu zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Miasta i Gminy Krynki dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach i konsekwentnie do tej uchwały, po uzgodnieniu z Burmistrzem Krynek a Zarządem Powiatu Białostockiego, konieczne stało się podjęcie powyższej uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia tego zadania. Wcześniej podobna uchwała była podejmowana dla Gminy Szudziałowo, a z uwagi na to, że są to Gminy sąsiadujące, stąd kwestia dowozu uczestników nie powinna być uciążliwa”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia  Rząca przedstawiła zebranym pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zarządził głosowanie.

Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XXI/171/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Krynki dziennego pobytu w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 15).

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy (dot. promocji gminy i powiatu na dożynkach wojewódzkich).

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy (dot. promocji gminy i powiatu na dożynkach wojewódzkich) (zał. nr 16).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Gmina Łapy, jako organizator w Łapach wojewódzkich dożynek zwróciła się do Zarządu Powiatu Białostockiego o wsparcie finansowe w kwocie 5.000zł i właśnie ten projekt uchwały jest przygotowany pod tym kątem. Udzielona pomoc finansowa w kwocie 5.000zł będzie przeznaczona na wydatki związane głównie z promocją gminy i powiatu w trakcie wojewódzkich dożynek. Zostanie udzielona z budżetu, z działu 750, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia tejże pomocy finansowej określi umowa, którą zawrze Zarząd Powiatu Białostockiego z Burmistrzem Łapy. Tego typu wsparcie gminy można przyjąć jako pewne wydatki związane z promocją powiatu, gdyż gmina, która wchodzi w skład Powiatu Białostockiego promując siebie promuje jednocześnie powiat”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał, czy Radni z Gminy Łapy otrzymają zaproszenia na te dożynki.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego stwierdziła, iż o zaproszeniach osób będzie decydował Burmistrz Łap, jako organizator.

Radny Pan Ryszard Łapiński, jednocześnie przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej, wyjaśnił, iż przy okazji dożynek PIR będzie realizowała projekt za kwotę 32.000zł – „promocja mięsa wieprzowego”. Pan Ryszard Łapiński w imieniu Podlaskiej Izby Rolniczej zaprosił wszystkich obecnych do udziału w tej imprezie. Dodał: „O ile wiem, organizatorem tejże imprezy jest wojewoda, marszałek województwa, starosta i burmistrz. Mam jeszcze pytanie do Pani Skarbnik, jeżeli Podlaska Izba Rolnicza przeznacza na dożynki 32.000zł, to kwota 5.000zł z powiatu wygląda przy tym bardzo skromnie. Może trochę można zwiększyć tą kwotę”.

Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o podanie daty wojewódzkich dożynek.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż dożynki wojewódzkie będą odbywały się w Łapach w dniu 9 września 2012 roku.

Radny Pan Ryszard Łapiński przedstawił zebranym harmonogram dożynek.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pani Jolanta Den poinformowała zebranych, iż informacja dotycząca dożynek wojewódzkich zostanie zamieszczony na stronie internetowej powiatu, a link dodatkowo przesłany drogą e-mailową.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz poinformował zebranych, iż Komisja, przy 2 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr XXI/172/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łapy (dot. promocji gminy i powiatu na dożynkach wojewódzkich) (zał. nr 17).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 18).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproponowane przez Zarząd Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 dotyczą przede wszystkim roku 2013 i są dokonywane przed dniem 30 sierpnia 2012 roku, jako tym dniem, który może okazać się dniem granicznym, decydującym o kształcie budżetu na rok 2013. Poza tym, zmieniając odpowiednio Wieloletnią Prognozę Finansową w załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadania, a dokładnie zadania, które były wcześniej przygotowywane, a będą realizowane w roku 2013. To są dwa zadania drogowe, tzw. „schetynówki”, co do których trzeba będzie złożyć do końca września wniosek do wojewody o dofinansowanie. To są zadania wymienione pod poz.8 i 9. Zadanie nr 8 – przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki, jest to duże zadanie o wartości łącznej 10.188.841zł, z czego dotacja w ramach „schetynówki” nie może być większa niż 3.000.000zł. Na pozostałą kwotę składają się po równo Gmina Juchnowiec Kościelny, która podjęła stosowną uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości ponad 3.000.000zł na rok 2013, a pozostałą kwotę musi zapewnić powiat z własnych dochodów. Druga „schetynówka”, to zadanie nr 9 – przebudowa Al. Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Choroszcz. Tu również dofinansowanie w ramach „schetynówki” będzie stanowić 30%. Pozostałe 70% po połowie pokrywają gmina i powiat, czyli po 910.000zł. Odpowiednia uchwała o udzieleniu pomocy finansowej z Gminy Choroszcz już została podjęta. Wprowadzając te zadania dajemy szansę do uzyskania dofinansowania na dwie „schetynówki” w roku przyszłym, przy czym zasady finansowania „schetynówek” na rok 2013 są takie, że powiat może uzyskać dofinansowanie na maksimum dwa zadania. Maksymalnie dofinansowanie jednego zadania, w ujęciu kwotowym, to jest 3.000.000zł - nie więcej, przy czym to dofinansowanie nie może być większe niż 30% wartości zadania. Następne zmiany, które zostały wprowadzone w zał. nr 2, to wprowadzone zadanie pod nazwą program, bo jest to program dofinansowany ze środków UE. To jest zadanie nr 10, gdzie chodzi o wdrożenie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych – informatyzacja SP ZOZ w Łapach. Całość zadania opiewa na kwotę 1.500.000zł, z czego 85% pokrywają środki z UE, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25% praktycznie w całości zapewnić ma dotacja z budżetu powiatu, która w latach 2012-2014 zamknie się kwotą 210.000zł. Poza tym, aby te zadania można było zrealizować, jak również udźwignąć ciężar wzrastających wciąż wydatków bieżących, w tym, nie ukrywam, że przewiduje się konieczność pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za rok 2012, budżet został zaplanowany na rok 2013, jako budżet deficytowy z wielkością deficytu 4.100.000zł. Na pokrycie tego deficytu zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000zł. Pozostała część zostanie pokryta z posiadanych wolnych środków. Siłą rzeczy, w związku z zaplanowanym deficytem, który ma być pokryty kredytem długoterminowym, wydłużono okres prognozowania jeszcze o 1 rok, czyli do 2016 roku, gdyż założono, że 3.000.000zł kredyt będzie spłacany przez okres 3 lat, w latach 2013-2016. Oczywiście, po przeliczeniu od nowa WPF wskaźnik, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2016 znacznie maleje w stosunku do pierwotnej prognozy, niemniej jednak jest on w wystarczającej wielkości zapewniającej prawidłową obsługę i spłatę zadłużenia”.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zaprezentował pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Następnie, Komisja Infrastruktury Technicznej w osobie Przewodniczącego Komisji – Pana Jana Kaczana, przedstawiła swoją opinię do projektu powyższej uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXI/173/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 19).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 20).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2012 wynika z takich faktów, że jak najszybciej należy zwiększyć plan wydatków na wynagrodzenia dla naszych szkół. Kolejna rzecz, to ujęcie  w budżecie tego roku nowych zadań, takich, jak: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, poprzez zapewnienie tej części środków, której nie pokryje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przed miesiącem, została ogłoszona informacja z PFRON, na co można składać wnioski i co zostanie dofinansowane. Ze środków PFRON Zarząd postanowił aplikować o dofinansowanie w 50% zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Uhowie oraz dofinansowanie w 60% kosztu montażu windy do przewozu osób niepełnosprawnych w ZSM w Łapach. Następnie, do załatwienia, jako pilny był wniosek Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie zakupu samochodu bojowego – 50.000zł i należało to pilnie załatwić. Następna sprawa, to wprowadzenie do budżetu „schetynówki”, którą realizuje Gmina Choroszcz. Wniosek Gminy Choroszcz znajdował się dotąd na liście rezerwowej i dopiero w ostatnich dniach została podjęta decyzja wojewody i następuje dofinansowanie w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek” i w związku z tym, że Gmina realizuje ten wniosek przebudowując drogę powiatową, jak też i drogę gminną, stąd też dotacja z budżetu państwa jest rozdzielona. Na drogę powiatową dotację dostaje powiat, a na drogę gminną dostaje gmina i tą dotację należało wprowadzić do budżetu powiatu jak najszybciej z uwagi na to, że ta inwestycja musi być zrealizowana, zapłacona i rozliczona do końca tego roku, gdyż ta dotacja ma charakter jednoroczny i nie może być przeniesiona na lata następne. To są najważniejsze kwestie załatwione w budżecie, jako bardzo pilne, natomiast inne przeniesienia planu wydatków między działami i rozdziałami odbywają się niejako przy okazji, aczkolwiek również są bardzo ważne. Zmiany powodują to, że budżet zwiększa się o kwotę 622.052zł i te zwiększenia wynikają z wprowadzenia kwoty dotacji  na „schetynówkę” realizowaną przez Gminę Choroszcz, jak też wprowadzenia udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyniewo Duże, jak też Gminę Łapy, co jest dalej opisane, jako zwiększenia w dziale transport i łączność. Zwiększone są dochody w działalności usługowej z tytułu wpłaconych kar umownych – 35.000zł. Dalej,  w dziale administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów i dochody z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa, od których należy się powiatowi 25% prowizja. Plan wydatków zwiększono, by odpowiednio te pieniądze wydać w tym roku, bo inaczej nie da się tego zrobić, a potrzeby były na zapewnienie wkładu własnego przy zakupie samochodu do Uhowa, zrealizowanie inwestycji w postaci windy w ZSM w Łapach, jak też i 50.000zł dla PSP na zakup samochodu bojowego. Zmiany były też konieczne, jeśli chodzi o pomoc społeczną – przesunięcia wydatków pomiędzy dotacjami, jakie realizujemy w rozdziale rodziny zastępcze, ponieważ ciągle zmienia się konfiguracja naszych dzieci z powiatu przebywających w mieście Białymstoku i innych powiatach, w rodzinach zastępczych, jak też w domach dziecka. Jak Państwo zauważyliście, przy takich przesunięciach zmiany musimy robić, bo nie mamy wpływu, jak się ukształtuje liczba dzieci kierowanych przez sąd rodzinny do odpowiednich domów dziecka, czy rodzin. Zmiany dotyczą także zmiany planu przychodów i rozchodów. Zwiększono plan rozchodów i przychodów o kwotę 400.000zł z tej racji, że Zarząd planuje, jeżeli oczywiście Wysoka Rada zechce podjąć uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w tym roku udzielić szpitalowi w Łapach pożyczki w kwocie 400.000zł i dalej w latach następnych, gdzie ogółem ta pożyczka zastępująca dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na tzw. prefinansowanie tych wydatków wyniesie 1.010.000zł, a do uruchomienia w tym roku byłaby kwota 400.000zł. Aby Zarząd mógł skutecznie takiej pożyczki udzielić, musi być ta kwota zaplanowana w rozchodach budżetu, stąd jest załącznik zmieniający plan przychodów i rozchodów budżetu. Oczywiście, te zmiany, o których mówiłam w konsekwencji znajdują swoje odzwierciedlenie w załącznikach nr 3, jeśli chodzi o zmiany dotyczące inwestycji i w załączniku nr 5, w zestawieniu planowanych kwot dotacji. W tych pozycjach między innymi konsekwencją zmiany jest podjęta przed chwilą  uchwała o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Łapy, zmiany, które dotyczą dotacji na dzieci przebywające w domach dziecka i rodzinach zastępczych, odpowiednio przeniesione pomiędzy miastem Białystok, które występuje w innym paragrafie a powiatami. Następnie są zmiany dotyczące dotacji dla Gminy Choroszcz, która po włączeniu dotacji z budżetu państwa, jaką otrzymujemy, jako powiat, wzrasta do kwoty 1.008.644zł. Ta zmiana pozwoli na zawarcie stosownej umowy pomiędzy Gminą Choroszcz a powiatem, a ta umowa jest niezbędnym załącznikiem do podpisania trójstronnej umowy pomiędzy wojewodą, gminą i powiatem, tak, by ta „schetynówka” mogła w tym roku ruszyć. Zmiany dotyczą także rozszerzenia zakresu dotacji w kwocie 330.000zł w tym roku dla SP ZOZ w Łapach. Kwota ta pierwotnie była przewidziana tylko i wyłącznie na termomodernizację, a ponieważ w ramach tej kwoty trzeba będzie jeszcze ponieść wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu systemu informatycznego, bądź też zakupu pewnej aparatury. Chodzi o to, że po przetargu, jeśli chodzi o termomodernizację jest pewna oszczędność, natomiast Zarząd uważa, że szpital ma takie potrzeby, że tej dotacji Zarząd nie zamierza zmniejszać sugerując, że trzeba ją wykorzystać na opracowanie studium wykonalności tego nowego projektu teleinformatycznego oraz dofinansowanie zakupu aparatu RTG na ul. Słonimską. Jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Powiatu Białostockiego – te zmiany są konsekwencją przed chwilą podjętych uchwał Rady, jako dotacje dla stowarzyszeń i udzielenie pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla OSP i 50.000zł, jako wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego”.

Radny Pan Jacek Chrulski zapytał: „Ja mam pytanie dotyczące zał. nr 5 – dofinansowanie zakupu sprzętu. Pani powiedziała, że jest to konsekwencja wcześniej podjętych uchwał, ale jeżeli tak jest, to nie zgadzają mi się sumy”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Suma jest jak najbardziej zgodna, bo po pierwsze w Wieloletniej Prognozie Finansowej pojawiła się kwota 15.000zł przy zadaniu informatycznym, a odpowiednio została zmniejszona kwota do wydatkowania w tym roku, jeśli chodzi o termomodernizację. Po drugie, w budżecie było 330.000zł i zostaje ta kwota bez zmian, tyle, że rozszerza się zakres finansowania w ramach tej kwoty”.

Radny Pan Jacek Chrulski wyjaśnił, iż jego wątpliwości dotyczą OSP: „Ja wyczytałem, że jest tam suma 50.722zł, a  z dzisiejszych uchwał wychodzi mi 37.800zł”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Na rzecz PSP ogółem, w budżecie powiatu jest zabezpieczona kwota 75.000zł.  W tym rozdziale, na udzielenie pomocy finansowej gminom przeznaczono kwotę 24.278zł plus środki przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla PSP – 50.000zł da nam sumę 75.000zł. Teraz, jeżeli chodzi na udzielenie dotacji OSP z terenu Powiatu Białostockiego rozdysponowano kwotę 37.800zł i w rezerwie pozostaje jeszcze kwota 12.922zł- do wykorzystania do końca roku 2012. Zarząd postanowił, że nie będzie zmniejszał tej dotacji, licząc, że jeszcze mogą wpłynąć wnioski. Wówczas byłaby przygotowana jeszcze jedna odrębna uchwała w tej sprawie”.

Radny Pan Ryszard Łapiński stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja wracam, z uporem maniaka, do tego, żeby jeszcze zmienić dofinansowanie dla Łap. Składam wniosek, aby udzielenie pomocy finansowej Gminie Łapy zwiększyć jeszcze o 5.000zł, czyli do kwoty 10.000zł. Na plakacie pisze wyraźnie: Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Białostocki, Burmistrz Łap - organizatorzy. Marszałek Województwa Podlaskiego przeznacza 20.000zł, Starosta Białostocki 5.000zł, Burmistrz Łap – nie wiem. Podlaska Izba Rolnicza jest poza sponsorem i przeznacza 32.000zł. Tak, by to nie wyglądało niepoważnie, mam pytanie do Zarządu. Jeżeli Zarząd jest organizatorem, czy możemy się spodziewać zaproszeń. Ja mam pytanie, jeżeli coś jest na plakacie, to jest wiążące, kwota 5.000zł - to jest plama”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Powiat nie może być organizatorem dożynek wojewódzkich, bo nie jest to zadanie powiatu. Powiat udzielił wsparcia finansowego organizatorom. Nie wiemy, kto wydrukował ten plakat”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż uchwała w tej sprawie została podjęta i taką zmianę może wnioskować tylko Zarząd, który odpowiada za wykonywanie budżetu.

Radny Pan Ryszard Łapiński stwierdził, iż mimo wszystko składa taki wniosek.

Radny Pan Marian Olechnowicz zgłosił pytanie do Pani Skarbnik: „Pani Skarbnik, skąd wynikła kwota 5.000zł”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Oczywiście, Gmina Łapy występowała, bodajże na początku, o ok. 100.000zł, potem może 40.000zł, potem może 20.000zł i w końcu Zarząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia w kwocie 5.000zł. Są protokoły z posiedzeń Zarządu, było spotkanie w tej sprawie. Chciałabym powiedzieć, że te 5.000zł jest kosztem zmniejszenia innych wydatków na promocję powiatu. Rada nie może dokonać zmian bez Zarządu, a poza tym Rada już podjęła uchwałę, że udziela pomocy finansowej Gminie Łapy w kwocie 5.000zł. Poza tym Gmina Łapy nie zwracała się o zwiększenie tejże pomocy finansowej. Gminie Łapy całkowicie 5.000zł wystarczy”.

Radny Pan Ryszard Łapiński poprosił o podanie podstawy prawnej na tą okoliczność.

Radny Pan Andrzej Osmolski zapytał, na podstawie czego Pan Przewodniczący twierdzi, że Rada nie może bez zgody Zarządu zadecydować o zwiększeniu tej kwoty?

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż o wszelkich przesunięciach decyduje Zarząd i wnioskuje do Rady: „Proszę podać podstawę prawną, dlaczego ja nie mogę zgłosić wniosku np. o przeznaczeniu 10.000zł gminie i my, jako Rada nie możemy przegłosować, jak się nie zgodzi Zarząd?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Owszem, można zgłosić wniosek, ale do Zarządu Powiatu”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaapelował do Rady: „Nie możemy głosować takich wniosków z sali. Proszę Państwa, nie zachowujmy się tak. Walczymy teraz o jakieś pieniądze, gdzie organizatorem jest marszałek. To są dożynki wojewódzkie, nie gminne. Gmina podjęła się realizacji tego zadania, dostała wykonanie tego zadania. Domówiła się z Zarządem na taką kwotę i nikt z gminy nie dochodzi o zwiększenie tej kwoty”.

Radny Pan Marian Olechnowicz popierając przedmówcę, zaznaczył: „Tak, jak Pan Przewodniczący stwierdził, gmina dogadała się z Zarządem, co do kwoty, a my dyskutujemy ponad Zarządem i Gminą, co do innych kwot”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zgłosił kolejne zapytanie: „Pani Skarbnik, mam pytanie odnośnie zwiększenia udzielanych przez Zarząd Powiatu pożyczek długoterminowych do kwoty 1.100.000zł. Czy to zwiększenie jest związane stricte ze szpitalem, czy szpital dostanie 1.100.000zł wsparcia?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Tak, te pożyczki długoterminowe dotyczą tylko szpitala. Szpital, w ciągu 3 lat otrzyma tą kwotę. W tym roku będzie uruchomione 400.000zł, jeżeli oczywiście będzie podpisana umowa cesji wierzytelności, jeżeli będą spełnione warunki zabezpieczenia tej pożyczki. Bez tego nie będzie wydany nawet grosz. Procedura jest taka, zanim dojdzie do uruchomienia pożyczki, to ma być podjęta uchwała Zarządu w tej kwestii o udzieleniu pożyczki, następnie sformułowana i podpisana umowa pożyczki, zabezpieczenie tej pożyczki w taki sposób, że ma być podpisana umowa cesji wierzytelności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na spłatę pożyczki i ma to polegać na tym, że w momencie, kiedy będą uruchamiane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na refundację poniesionych wydatków na szpital, będą one przelewane bezpośrednio na rachunek budżetu powiatu, a nie do szpitala. Drugim zabezpieczeniem będzie sądowy zastaw rejestrowy na aparaturze medycznej w kwocie nie mniejszej niż 1.200.000zł. Tam nie ma żadnej premii termomodernizacyjnej. Mówimy o termomodernizacji szpitala, gdzie finansowanie szpitala odbywa się poprzez udzielenie dotacji w ponad 49% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tu nie wchodzi w grę kredyt. Ta pożyczka udzielona przez Zarząd jest po to, aby zapewnić tzw. wyprzedzające finansowanie, bo wygląda to w ten sposób, że trzeba najpierw ponieść wydatek, ażeby otrzymać dotację. Od momentu zapłacenia wykonawcy do otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu bywa, że czasem mija minimum 3 miesiące do pół roku, a szpital nie ma takich pieniędzy, jak też żaden bank nie chce szpitalowi takiego kredytu udzielić, bo szpital nie ma zdolności kredytowej”.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał, iż temat zmian w budżecie nie został jeszcze wyczerpany. Poprosił jednocześnie Radcę Prawnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku o przygotowanie interpretacji przepisów w tym zakresie, jeżeli nie w dniu dzisiejszym, to w innym czasie.

Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Hanna Nikitiuk stwierdziła: „Panie Przewodniczący, ja nie mam przy sobie ustawy o finansach publicznych, ale to wynika wprost z konkretnego przepisu.  W tej chwili zabrakło nam ustawy, ale następnym razem przygotuję się do wszystkich ustaw. W każdym razie, wynika to wprost z przepisów, że inicjatorem uchwały jest zawsze Zarząd, a Rada podejmuje uchwały. Wnioski Radnych mogą być kierowane do Zarządu, ale to Zarząd może je uwzględnić i przygotować stosowny projekt uchwały. Bezspornie, nie wprowadza się zmian finansowych podczas obrad Sesji, w uchwale, którego autorem jest Zarząd Powiatu. Nie znam na pamięć przepisów, stąd ta sytuacja”.

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż tym się różni gmina od powiatu, gdzie tego typu zmiany w gminie mogą być podejmowane, a w powiecie nie.

Radny Pan Ryszard Łapiński ad vocem stwierdził: „Ja nie wiem, ja dalej pewnych rzeczy nie rozumiem. Jeżeli Rada jest najważniejszym organem, Zarząd jest wykonawczy… w czym problem? Jaka to jest ustawa, jaki przepis. Nigdy w to nie uwierzę, bo Zarząd wykonuje, to co Rada uchwali.”

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski podkreślił, iż: „jest to zapis prawny i nikt niczego nie wymyśla, tak zawsze było”.

Radny Pan Marian Olechnowicz zasygnalizował: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na Komisji Budżetu i Finansów wspomnieliśmy o tym, że dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest trochę rozciągnięta, ja do Zarządu i do Pani Skarbnik mam pytania takie: w objaśnieniach zwiększenia planu dochodów następują w wyniku - pkt 4 – możliwości uzyskania większych wpływów z tytułu usług wykonywanych przez CKP w Łapach – 50.000zł oraz przez ZS w Michałowie – 75.000zł – czy to było konieczne na sesję nadzwyczajną?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „To nie było konieczne, tylko w ogóle, żeby na sesji nadzwyczajnej dać zielone światło i możliwość zrealizowania kotłowni w Michałowie i dać możliwość dla Pana Dyrektora Penzy w CKP, żeby wygrany przetarg na szkolenia mógł realizować, to trzeba było wprowadzić po stronie dochodów i po stronie wydatków. Proszę zauważyć, że kwota 50.000zł zwiększenia dochodów w CKP pojawia się także w zał. nr 2 – zwiększenie wydatków. Wynika to z tego, że w tej chwili CKP już nie jest zakładem budżetowym, tylko jednostką budżetową i teraz, kiedy dostaliśmy informację i prośbę od Pana Dyrektora CKP, że wygrał kolejny przetarg na przeprowadzenie szkolenia i że nie da się przeprowadzić szkolenia bez żadnych kosztów, dlatego się wprowadziło do budżetu zwiększenie o 50.000zł. Te pieniądze jeszcze nie wpłynęły. One wpłyną wtedy, kiedy Pan Dyrektor zorganizuje te szkolenia, bo to są wpływy z usług. To samo, jeśli chodzi o ZS w Michałowie. Zespół Szkół w Michałowie w warsztatach, jak Państwo widzieliście na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej swego czasu,  ma stację kontroli pojazdów. Ta stacja świadczy usługi i z tego tytułu wpływają pieniądze do budżetu. Szkoła jest jednostką budżetową, wszystkie dochody, jakie zarobi musi odprowadzić do budżetu i teraz, jeżeli są w tej chwili zaplanowane w Michałowie przychody w wysokości 120.000zł, a za półrocze są już wykonane przychody ze stacji obsługi 120.000zł i dalej, do końca roku ta stacja będzie nadal świadczyć usługi, to wg szacunków Pani Dyrektor i jej wniosków, to będzie więcej niż zaplanowano na cały rok o tą kwotę 72.500zł. Proszę zauważyć, że ta kotłownia plus zakup dla Michałowa w zał. nr 3 przewidziano, ażeby jeszcze zwiększyć te dochody i kupić urządzenie do wymiany ogumienia do tej stacji obsługi plus wykonanie tej kotłowni w warsztatach, by uniezależnić ogrzewanie od budynku internatu, gdzie jest zlokalizowany węzeł cieplny, z którego w tej chwili korzysta warsztat i z tego tytułu ponoszone są ogromne straty ciepła, bo to są straty przesyły – po to trzeba było zwiększyć te dochody”.

Radny Pan Marian Olechnowicz podziękował za wyjaśnienie i jednocześnie poprosił o informacje dot. LO w Łapach: „Pani Skarbnik, tutaj jest jeszcze kwestia Liceum Ogólnokształcącego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000zł na wynagrodzenia i składki naliczane”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Zwiększenie było konieczne, ponieważ brakowało środków na wynagrodzenia”.

Radny Pan Marian Olechnowicz podsumowując swoją wypowiedź podkreślił: „Proszę Państwa, nie bez powodu zadaję na sesji te pytania, dotyczące tych trzech punktów, dlatego, że uważam, że powinny one przejść przez Komisję Oświaty, a nie tylko budżetową”.

Radny Pan Zenon Żukowski zaznaczył: „Ja rozumiem, że dzisiaj tematu organizacji Komisji nie poruszamy, ale dzisiaj tak: w Wieloletniej Prognozie Finansowej dowiedzieliśmy się, że na informatyzację ma być przeznaczone 210.000zł, dowiedzieliśmy się, że ogólnie ma być pożyczka dla SP ZOZ- u 1.010.000zł, na termomodernizację 330.000zł. Mi chodzi o kwoty i o pieniądze, które są z budżetu. Ja nie oczekuję dzisiaj informacji, ja myślę, że ten temat, czy temat finansowania SP ZOZ- u może na następną sesję niech będzie przygotowany, ponieważ on budzi takie drobne niepokoje, w związku z ustawą, która weszła w życie od lipca 2011 roku. Nie oczekuję odpowiedzi dzisiaj i nie chcę sprostowań w tej chwili. Bardzo proszę o przygotowanie na następną sesję informacji na ten temat. Może być na piśmie lub w innej formie”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego poprosiła o uściślenie, czy chodzi o powiązanie finansowania SP ZOZ- u z budżetem.

Pani Skarbnik otrzymała potwierdzenie w tej kwestii.

Dodała, iż w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać poważnego programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego udzieliła wyjaśnień w kwestii przepisów ustawy o finansach publicznych: „Proszę Państwa, mam przed sobą ustawę. Tu chodziło o art. 233, który mówi, że inicjatywa sporządzenia projektu uchwały budżetowej; o prowizorium budżetowym; o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Przeczytam także Państwu komentarz do ustawy o finansach publicznych Pana Rafała Trykozko – prawnika, praktyka i głównego inspektora Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku: <<Komentowany artykuł ustanawia wyłączną kompetencję organów wykonawczych JST, czyli zarządu, w zakresie inicjatywy sporządzenia projektów trzech rodzajów uchwał: budżetowej, o prowizorium i o zmianie uchwały budżetowej. Katalog uzupełnia przepis art. 230 ust. 1 ustanawiający takie same zasady w odniesieniu do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jego odrębne umiejscowienie zrozumiałe, ponieważ przepis ten nie dotyczy uchwały budżetowej, a dotyczy w.p.f., uregulowanej we wcześniejszym rozdziale ustawy. Przepisy art.233 określają jednocześnie kompetencję odnoszącą się do etapu prac nad projektem uchwały budżetowej ( uchwały o prowizorium budżetowym), jak i kompetencję, która przysługuje zarządowi JST po uchwaleniu uchwały budżetowej>>. Na ten temat są też rozstrzygnięcia sądu i jeżeli za mało jest tej interpretacji, to na przyszłą sesję możemy Państwu wydrukować i orzecznictwo sądowej w tej kwestii państwu przedstawić”.

Radny Pan Marek Żmujdzin prosząc o głos stwierdził: „Ja chciałbym dopytać Panią Skarbnik odnośnie tej pożyczki, którą Zarząd  chce udzielić dla szpitala w Łapach. Na co ta pożyczka ma być wykorzystana w szpitalu? Jeżeli tam są środki przekazywane na inwestycje, to Komisja Infrastruktury Technicznej powinna nad tym popracować”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego poinformowała Wysoką Radę: „Proszę Państwa, aby to wyjaśnić, muszę przedstawić całą sprawę od początku do końca. Po pierwsze – termomodernizacja szpitala w Łapach  - od tego trzeba zacząć - jest to zadanie, które jest realizowane przez SP ZOZ w Łapach łącznie z gminami, które się zrzeszyły się w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, przerywając Pani Skarbnik poprosił o skrótową informację w tym zakresie.

Radny Pan Marek Żmujdzin umotywował swoje stanowisko: „Proszę Państwa, jest to niezrozumiałe tylko w tej kwestii, że nad tym pracował tylko Zarząd, a Rada nie ma nic do powiedzenia, ale Rada ma podnieść rękę upoważniając Zarząd do tego”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Nie tyle upoważniając, co ustalając limit dla pożyczki długoterminowej, a czy Rada chce ponosić osobistą odpowiedzialność, wyręczając Zarząd we wszystkich jego decyzjach?”.

Innych pytań do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012 nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Zdzisław Łukaszewicz odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 5 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXI/174/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 21).

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2012.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2012 ( zał. nr 22).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, możliwość udzielania pożyczek z budżetu reguluje jeden przepis, jedna ustawa, to jest ustawa o samorządzie powiatowym, a konkretnie jest to art.12, który mówi o tym, że do wyłącznej właściwości rady należy ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym przez zarząd. Natomiast udzielanie pożyczki i pełna odpowiedzialność, nie tylko polityczna, ale i prawna spoczywa na Zarządzie Powiatu Białostockiego. Tak, jak mówiłam wcześniej, z uwagi na realizowaną termomodernizację, która jest w 50% dofinansowywana z dotacji,  ze środków Unii Europejskiej. Tą dotację przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do Związku Gmin Górnej Narwi, który jest tymże partnerem wiodącym w tym przedsięwzięciu. Zasada jest taka, że ta dotacja jest przekazywana, jako refundacja poniesionych wydatków, czyli najpierw trzeba wydatek ponieść, a potem złożyć wniosek o płatność i odczekać 3 – 6 miesięcy, dopóki te pieniądze wpłyną, a zawierając umowę z wykonawcą, o czym mówił Pan Przemysław Chrzanowski – p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach, już wykonawca podobno wszedł na plac budowy i z harmonogramu, który mi przedstawił SP ZOZ wynika, że pierwsze płatności wystąpią w październiku i na październik np. jest przewidziana kwota do zapłaty łącznie 582.682zł, z czego z finansowania, jak wynika 205.863zł, to będzie dotacja z budżetu, 84.953zł – dotacja gminy, środki własne – 5.826zł, ale 286.000zł plus 111.000zł w październiku, jeszcze w tym roku trzeba będzie zapłacić, a poczekać, aż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże te środki w przyszłym roku. Ta pożyczka ma służyć temu, żeby zapłacić wykonawcy i poczekać, aż przekaże refundację Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dlatego mówiłam o zabezpieczeniach, które są konieczne. Jak najbardziej jest to zadanie inwestycyjne, jak najbardziej dotyczy termomodernizacji i żadnych innych pożyczek Zarząd nikomu nie udzielał dotąd i udzielać nie zamierza”.

Radny Maciej Rafał Bojanowski zabierając głos zapytał: „Faktycznie, do wyłącznej właściwości Rady powiatu należy art.12 pkt.8…”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wtrąciła: „Litera d, powołujemy się na lit.d”.

Radny Maciej Rafał Bojanowski prosząc o nieprzerywanie wypowiedzi zaznaczył: „Przed literą d jest jeszcze litera c. W takim razie zapytam, czy powiat ma pieniądze, żeby je przekazać szpitalowi, czy będzie zaciągał kredyt?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Powiat ma pieniądze i to Państwo też powinniście widzieć w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie są wykazane wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych i z tego będzie udzielona pożyczka, tym bardziej, że jest to też zapisane w zał. nr 4 do zmian w budżecie. Poza tym, proszę Państwa, to jest rozwiązanie na pewno dużo lepsze niż poręczanie kredytu, który nigdy nie będzie spłacony przez SP ZOZ”.

Radny Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienie: „Do tej pory jaka była kwota - wysokość pożyczki długoterminowej? W tej chwili proponuje się 1.100.000zł, jakbym zrozumiał z poprzednich Pani wypowiedzi, że akurat dla SP ZOZ-u taka jest potrzebna. Czy my robimy uchwały pod konkretne zadanie?”

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego potwierdziła, że jest to tylko dla SP ZOZ-u i jest to kwota zaokrąglona do 1.100.100zł, na wszelki wypadek.

Ad vocem, Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „No, to tego nie rozumiem, a jeżeli inni będą chcieli wziąć pożyczkę, dlaczego Pani mówi, że tylko dla SP ZOZ-u?”

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Ja przepraszam, dla innych pożyczki, jako takie, mogą być udzielane na takie zadania, które stanowią zadania powiatu. Ochrona zdrowia w zakresie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, dla którego powiat jest organem założycielskim jest jak najbardziej zadaniem powiatu, ale jeżeli do nas zwróciłby się o pożyczkę Pan X na budowę daczy, to na pewno nie może jej dostać”.

Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Pani Skarbnik, musi wziąć Pani pod uwagę to, że jesteśmy Radnymi już ileś tam lat, bo Pani w tej chwili nas stawia i traktuje, jak przedszkolaków”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski uzupełniając informacje składane przez przedmówców dodał: „Proszę Państwa, tutaj problem jest taki, że to jest bardzo duży projekt. Wiele gmin jest w niego zaangażowanych i to jest tak, że jeżeli którakolwiek z gmin nie spełni tego, co w tym projekcie założyła, to cały projekt pada, więc chyba my jesteśmy ostatnim samorządem, który doprowadzi do zawalenia olbrzymiego projektu, tym bardziej, że jest to pokrycie, które będzie zwrócone w dużej mierze”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jeśli mogę dodać, jeżeli nie będzie umowy cesji wierzytelności, jeżeli do tego nie dojdzie z takich, czy innych względów, jeżeli np. stowarzyszenie nie będzie chciało takiej umowy podpisać, to na pewno taka pożyczka nie będzie udzielona. Nie można udzielać pożyczki, o której wiadomo, że nigdy nie będzie spłacona”.

Innych pytań do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2012, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca odczytała zebranym pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XXI/175/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek długoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Białostockiego w roku budżetowym 2012 (zał. nr 21).

Przed zamknięciem porządku obrad Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego złożyła wyjaśnienia w kwestii zwołania Sesji Rady Powiatu w dniu 20 września 2012 roku.

O głos poprosił Radny Pan Marek Żmujdzin. Stwierdził: „Chcę powiedzieć Państwu, że zaskoczony jestem takim podejściem do sprawy nas wszystkich. Tu nie można winić tylko Zarządu. Trzeba spojrzeć na siebie i popatrzyć, jak się pracuje w tej Radzie i dopiero wówczas można mieć do kogoś pretensje, ale najpierw trzeba samemu być w porządku. O co chodzi, to każdy może się domyślać. W kwestii drugiej, organizacyjnej, chciałbym Państwa poinformować, iż 16 września 2012 roku w Świętej Wodzie jest spotkanie samorządowców. Uroczystości rozpoczynają się o godz.1000”.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pani Jolanta Den podziękowała zebranym za przybycie na dzisiejsze nadzwyczajne obrady Sesji. Przeprosiła za obszerny porządek obrad, niemniej jednak zwróciła też uwagę na istotne elementy przemawiające za pilnym rozpatrzeniem tych spraw przez Radę Powiatu, co pozwoli Zarządowi Powiatu na sprawną pracę i realizację wielu przedsięwzięć.

 

Ad 13

Zamknięcie obrad XXI nadzwyczajnej sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 29 sierpnia 2012 roku, o godz. 1610.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska           

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski                                                                                             

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-08-2012

Data udostępnienia w BIP: 12-10-2012 14:59

Data modyfikacji informacji: 12-10-2012 14:59