Protokół Nr XVII/2012 z dnia 19.04.2012r.

RP.0002.17.2012
 
 
Protokół Nr XVII /2012
z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
 w dniu 19 kwietnia 2012 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
            Obrady XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 19 kwietnia 2012 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny był:  Pan Zenon Żukowski.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski oddał głos Posłowi na Sejm RP – Panu Damianowi Raczkowskiemu.
            Poseł na Sejm Pan Damian Raczkowski podziękował za przesyłane na jego ręce zaproszenia do udziału w posiedzeniach Sesji Rady Powiatu Białostockiego. Dodał: „Proszę Państwa moja obecność dzisiaj u Państwa jest podyktowana chęcią wzięcia udziału wGali Ośmiu Wspaniałych”, która odbyła się w siedzibie Starostwa przed Sesją, niemniej jednak bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość uczestniczenia tutaj z Państwem w Obradach XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego. Państwo wiecie, jaką estymą darzę Państwa, bo spędziłem tu kilka lat pracując nad rozwiązywaniem różnych problemów powiatu, a to zawsze jest znakomita szkoła dla parlamentarzystów. W nawiązaniu do dzisiejszej wizyty jednego z Ministrów na Ziemi Podlaskiej. Dzisiaj na Podlasiu gości Minister Sprawiedliwości – Pan Jarosław Gowin, w związku z debatami, czy dyskusją, która przetacza się przez kraj. Związane jest to z deregulacją zawodów prawniczych, ale i nie tylko. Przy okazji tej wizyty i przy okazji prac, które prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości pojawiła się sprawa, które może być interesująca dla Radnych powiatowych, czy wszystkich osób, które są zaangażowane w prace na różnych szczeblach, ale przede wszystkim w organach powiatów. Otóż, przy reformie sądownictwa, która jest na pewnym etapie, zaczęło się mówić o likwidacji funkcji prezesów w różnych sądach. Powiatu Białostockiego Ziemskiego to nie dotyczy, ale mówię o tym dlatego, że w wielu miejscach w Polsce i również na Podlasiu samorządowcy z różnych terenów Podlasia pytali zaniepokojeni, co oznacza likwidacja ich sądów i czy niesie za sobą nic dalszego. Należy stwierdzić, iż tutaj media nie pomagały akurat w tych sprawach, bo już samo mówienie o likwidacji sądów w takim dużym zakresie może powodować niepokój, ale jak się wczytamy głębiej w te założenia, czy posłuchamy szerszych informacji, to okazuje się, że sądy nie są likwidowane, a tylko likwiduje się w niektórych sądach etaty Peresów sądów, czy ich zastępców, po to, by uwolnić pewna ilość etatów. Zwykle prezes sądu nie sadzi w tym trybie, a my jako petenci jesteśmy pozbawieni w ten sposób wielu etatów, a tym samym możliwości rozpatrzenia swojej sprawy szybciej niż zwykle. Poza tym mamy w Polsce problem taki, z którym styka się wiele krajów europejskich i nie tylko, a mianowicie taki, że sędzia jest niezawisły, ale też sędziego nie można przenieść w inne miejsce. Bywa tak, że ta struktura budowy aparaty sądowniczego jest taka, że są miejsca, takie jak Warszawa, gdzie zawsze będzie za mało sędziów, a są też miejsca takie, jak Sejny, czy Kolno, gdzie liczba spraw przypadających do rozpatrzenia na jednego sędziego jest stosunkowo niewielka. W tej strukturze – nie można łamać Konstytucji RP i przenosić sędziów wprost, więc tak naprawdę te działania są po to, by usprawnić pracę sądów, by rozkładać poszczególne etaty na powiązane ze sobą powiaty. W Wielkiej Brytanii swego czasu rozwiązano problem braku sędziów w ten sposób, że stworzono jeden wielki sąd krajowy. Ten sąd ma oddziały w każdym powiecie, czy na tych obszarach, na których wcześniej one funkcjonowały, ale pojawiła się łatwość przenoszenia sędziów, przez co dostęp do szybkiej drogi dochodzenia sprawiedliwości jest ułatwiony. W Polsce zmagamy się też z tymi problemami i poprzez chęć działania do tego, aby te sprawy w sądach były rozpatrywane szybciej powstała taka inicjatywa. Mówię o tym dlatego, że w związku z tą dyskusją bardzo często pojawiają się w mediach i innych dyskusjach w terenie głosy takie, że to ma być wstęp do likwidacji sądów. Co gorsza, ja sam słyszałem takie słowa, padające z ust prezesów sądów, których stanowiska są zagrożone likwidacją. To jest związane z tym, że te osoby bardzo często budując taką atmosferę napięcia, nieufności, czy braku zaufania do tej nowej regulacji, walczą o swoje własne miejsca pracy, czy pozycję w systemie i niestety mówią o tym, że jest to przymiarka do likwidacji powiatów. Chciałbym z całą siłą i przekonaniem zapewnić, że takich działań nie ma i bardzo bym prosił, żeby w dyskusjach, jeżeli usłyszelibyście Państwo, że pojawiają się takie argumenty, żeby oponować, bo nic dobrego to nie przyniesie. Jak działa samorząd powiatowy sami doskonale wiemy, jak wiele ma trudnych zadań do zrealizowania Państwo w szczególności i dlatego zdecydowałem się na zabranie głosu i chęć ustosunkowania się do kwestii, która może leżeć wielu z Państwa na sercu. Mi, jako byłemu Radnemu Powiatowemu leży również na sercu. Z tego miejsca chciałbym Państwu przekazać serdeczne pozdrowienia w tej pracy którą wykonujecie, abyście Państwo mieli wiele satysfakcji, a osoby, dla których wykonujecie tą pracę obdarzali Was nieustannie swoim zaufaniem w wyborach”.
           
Ad 2
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XVII Sesji RPB, który został przesłany radnym.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 
Wniosków nie zgłoszono. Jednocześnie Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż  porządek obrad nie wymaga głosowania.
 
Porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:
1.        Otwarcie obrad XVII sesji Rady Powiatu.
2.        Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.        Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.        Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2011 roku oraz informacji o sytuacji na rynku pracy.
5.        Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.
6.        Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2011 rok.
7.        Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
8.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
9.        Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze.
10.     Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu powiatu białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
11.     Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
12.     Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu.
13.     Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
14.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wasilków.
15.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015.
16.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012.
17.     Interpelacje i zapytania Radnych.
18.     Przyjęcie protokołu z XVI sesji RPB.
19.     Sprawy różne.
20.     Zamknięcie obrad XVII sesji.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
            Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 22 marca 2012 roku do dnia 18 kwietnia 2012 roku (zał. nr 4).
W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 8 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:
·   majątkiem powiatowym,
·   drogami powiatowymi,
·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·   oświatą, kulturą i sportem,
·   finansami i budżetem.
Ponadto Zarząd:
·       przyznał premie za miesiąc marzec 2012 rok dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       wręczaniu nagród zwycięzcom Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach Wasilków 2012,
·       szkoleniu Obronnym w Województwie Podlaskim na rok 2012,
·       cyklu szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego rozwojem Polski,
·       XV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich,
·       Konkursie informatycznym w CKP Łapy p.n.: „Potyczki informatyczne”.
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2011 roku oraz informacji o sytuacji na rynku pracy.
            Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zreferowała Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2011 roku oraz informację o sytuacji na rynku pracy w 2011roku, a także sprawozdanie z realizacji w 2011 roku  powiatowego programu promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 -2015 (zał. nr 5, 6 i 7).
            Dodatkowo, w oparciu o pokaz multimedialny, p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku – Pani Iwona Helena Rojcewicz przedstawiła zebranym informację o bezrobociu na terenie Powiatu Białostockiego, o ilości ofert pracy na lokalnym rynku. Zwróciła uwagę zebranych, iż na spadek ilości ofert pracy duży wpływ wzrost składek emerytalno- rentowych, zdrowotnych, wzrost podatku itp.. Dla osób bez zawodu zgłoszono tylko 61 ofert pracy. W 2011 roku wdrażano formy aktywizacji osób bezrobotnych polegające na: pracach interwencyjnych, robotach publicznych, refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, przyznawaniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, organizowano staże, szkolenia i prace społeczno – użyteczne. Realizowany był także program specjalny „Dam pracę – podejmę pracę”, związany z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Budżet tego programu wynosił 2.817.000zł. Przy jego realizacji zastosowano działania standardowe i pozaustawowe oraz wsparcie zatrudnienia. Uczestnikami tego programu było 145 osób, z czego 30 bez doświadczenia zawodowego i 30 osób bez kwalifikacji. Program trwał od lipca do grudnia 2011 roku. Efektywność tego programu specjalnego wyniosła 94%, a liczba osób która podejmie samozatrudnienie wyniosła 100%.
            W Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku spełniony został również wymóg wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej. Na ten cel PUP otrzymał środki finansowe z Ministerstwa w wysokości 196.000zł. Centrum obejmuje te wszystkie działy dotyczące pośrednictwa, doradztwa zawodowego i szkoleń. W ramach tych środków zostały doposażone pomieszczenia, odświeżono ściany, wymieniono wykładziny. Część prac wykonano w ramach praktyk szkoleniowych.
            Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku podkreśliła znaczenie realizacji programów specjalnych: „Te programy są bardzo dobre, ponieważ docieramy do grupy osób będących w szczególnej sytuacji, posiadających kilka cech, utrudniających znalezienie pracy: osoba długotrwale bezrobotna, osoba po 45- 50 roku życia, więc jest to sytuacja, że możemy dotrzeć do tych osób. Ponadto jest bardzo wysoka skuteczność robót publicznych. Bardzo ważne jest zmotywowanie bezrobotnych do pracy. W roku 2012 roku przygotowujemy II edycje programu specjalnego, skierowanego do młodzieży, absolwentów techników mechanicznych. Nawiązaliśmy współpracę z bardzo dobrymi zakładami pracy z naszego terenu. Osoby uczestniczące w tym programie będą miały możliwość zdobycia przeszkolenia w zakresie obsługi urządzeń numerycznie sterowanych, możliwość odbycia praktyki do 3 miesięcy. Chcemy także, aby firmy, które przyjmą na praktykę absolwentów, po tym czasie z wybranymi osobami podpisały deklarację ich zatrudnienia. Zapewni to wysoką efektywność i skuteczność tych działań”.
            Radny Pan Walenty Sic poprosił o wyjaśnienie, czy prawda jest, iż w Firmie „Instal – Rodex” pierwszeństwo w zatrudnieniu mają bezrobotni z terenu Łap.
            Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła, iż ta informacja wymaga sprawdzenia, niemniej jednak raczej w zatrudnieniu nie ma takich preferencji.
            Radna Pani Barbara Grabowska dodała, iż z informacji uzyskanych w terenie wynika, iż takich preferencji nie ma, natomiast rzeczywiście wiele jest osób oczekujących na zatrudnienie w tej firmie, stąd może taka informacja.
            Radny Pan Jacek Sak poprosił o wyjaśnienia dotyczące „Zielonej Linii”. Czy na tą stronę mogą także wejść pracodawcy, żeby poznać osoby, które poszukują pracy.
            Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Istnieje możliwość takiej aplikacji. Osoba chętna otrzymuje swój login i na tej podstawie ma możliwość korzystania z tej strony, po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorami projektu w celi zawarcia stosownej umowy, gdyż dotyczy to ochrony danych osobowych”.
            Radny Pan Jacek Chrulski zgłosił zapytanie: „Pani Dyrektor, tak naprawdę ja mam pytanie dotyczące przyszłości. Wiemy, że w kilku powiatowych urzędach pracy są już redukcje etatów związane z mniejszymi finansami, przeznaczonymi na funkcjonowanie urzędu. Jaka jest przyszłość naszego PUP? Czy jest szansa utrzymania zatrudnienia, czy tez muszą być poczynione kroki zmniejszające zatrudnienie?”.
            Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku wyjaśniła: „Proszę Państwa, zwolnienia w urzędzie pracy również nastąpią, niemniej jednak staramy się dokonywać ich sukcesywnie, w miarę odchodzenia niektórych pracowników na emerytury, wygaszania umów zawartych na czas określony itp.”.
            Radny Pan Jacek Chrulski zgłosił zapytanie do Zarządu i Starosty Powiatu Białostockiego: „Sytuacja naszego urzędy pracy wygląda tak, że Pani Dyrektor, która uważam, że świetnie się nam zaprezentowała, cały czas jest pełniąca obowiązki. Chciałbym zapytać, kiedy ta sytuacja się ustabilizuje, bo uważam, że Pani Dyrektor radzi sobie świetnie”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż zaistniały pewne trudności. „Poprzednia Pani Dyrektor odeszła na emeryturę. Pani Iwona Helena Rojcewicz jest pełniącą obowiązki Dyrektora. Zorganizowany został konkurs na stanowisko Dyrektora PUP. Została wybrana komisja. Sprawę nadzorował także Urząd Wojewódzki. Nie dopatrzył się żadnych uchybień. Komisja pracowała w dwóch posiedzeniach. Zgłosiła się tylko jedna kandydatka – Pani Rojcewicz. Komisja wyłoniła jako kandydatkę na to stanowisko – Panią Rojcewicz, ale przepisy mówią o tym, że ostateczne zatrudnienie następuje w ten sposób, że musi być zgoda Pana Starosty i Pana Prezydenta. Starosta oczywiście zgodził się na tą kandydaturę, ale Pan Prezydent wyraził pogląd, iż pani Rojcewicz powinna zostać jako pełniąca obowiązki i w związku z tym, jeżeli nie ma zgody Pana Prezydenta, Pani Dyrektor będzie nadal pełnić obowiązki Dyrektora. W najbliższym czasie nie przewidujemy organizacji nowego konkursu”.
Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku odnosząc się do tej kwestii stwierdziła: „Proszę Państwa, taka sytuacja w niczym mi nie przeszkadza. Wykonuję swoje obowiązki najlepiej, jak potrafię. Bardzo dobrze współpracuje mi się zarówno z Panem Starostą, Zarządem i Państwem. Jeżeli zapadnie decyzja, że musze odejść, również nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Nie jestem przywiązana do tego stanowiska i jestem bardzo wdzięczna, że mogę pełnić obowiązki dyrektora”.
Radny Pan Andrzej Osmolski poprosił o podanie informacji, ile kosztuje utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku?
Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przypomniała zebranym, iż wszyscy Radni otrzymali szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PUP w Białymstoku, niemniej jednak podała jeszcze raz te informacje.
Rodzaj wydatków
2010 rok
2011 rok
Wynagrodzenia osobowe
3.594.460,00
3.750.917,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
317.048,41
385.262,09
Składki ZUS
599.234,74
609.193,39
Składki na Fundusz Pracy
104.613,22
102.994,84
Wydatki rzeczowe
546.548,60
791.986,31
Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych
156.669,54
165.387,57
Dofinansowanie realizacji Projektu Poddział.6.1.2
63.326,70
53.050,55
Razem
5.381.901,21
5.858.792,26
            Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego w uzupełnieniu tych informacji zwrócił uwagę zebranych, iż Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku jest finansowany z dwóch źródeł: „Cześć środków finansowych przechodzi przez nasz budżet. Jest zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem a Miastem Białystok i finansowanie odbywa się proporcjonalnie do liczby ludności: powiat 1/3, a miasto 2/3. Druga część środków finansowych, w postaci Funduszu Pracy jest przekazywana z Ministerstwa, co nie zwalnia Starosty z odpowiedzialności za prawidłowe ich wydatkowanie. W tej części jest niedobra tendencja. Środki finansowe pracodawcy przekazują na ten Fundusz, ale Ministerstwo ciągle zmniejsza środki przekazywane do urzędów pracy. Na koncie Ministerstwa, a dokładnie tego Funduszu Pracy, w tej chwili znajduje się już ponad 7 mld zł, ale do urzędów są one przekazywane w okrojonej części. Zapotrzebowanie na staże i inne aktywne formy jest bardzo duże, ale urzędy mają bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie, mimo tego, iż chęci mają bardzo dużo”.
            Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2011 roku oraz informację o sytuacji na rynku pracy w 2011roku, a także sprawozdanie z realizacji w 2011 roku powiatowego programu promocji i zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 -2015.
 
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.
Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015” (zał. nr 8).
Zwróciła uwagę zebranych, iż wszystkie szczegółowe informacje w zakresie realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy przedstawiła w materiale referowanym poprzednim punkcie. Poprosiła o zadawanie pytań w tym zakresie.
Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz odczytała Wysokiej Radzie pozytywna opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011 r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2011r. Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015” (zał. nr 9).
 
Ad 6
Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2011 rok.
Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2011 (zał. nr 10).
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedkładam roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. To sprawozdanie, przed wysłaniem do Urzędu Ochrony Konsumentów jest zatwierdzane przez Pana Starostę. Szczegółowe dane dotyczące mojej działalności w roku 2011 zostały dostarczone Państwu na piśmie. Ja tylko dodam, że spraw jest coraz więcej. Są one coraz bardziej skomplikowane. Niektóre, z racji pewnych kwestii proceduralnych, ciągną się bardzo długo. Czasami istnieje potrzeba napisania wniosku do Sądu Apelacyjnego, czy potrzeba napisania pozwu do sądu, lub też uczestniczenia w całym tym procesie postępowania sądowego. Liczba porad, informacji i wyjaśnień udzielanych konsumentom systematycznie wzrasta. W roku 2011 z pomocy rzecznika w tym zakresie skorzystało 480 mieszkańców Powiatu Białostockiego. Odbyłam ponadto około 400 rozmów telefonicznych nie zarejestrowanych, w sprawach wymagających jedynie krótkiej odpowiedzi na pytanie. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o 12% liczba porad dotyczących reklamacji usług, a liczba porad związanych z umowami sprzedaży, ogółem zmalała o 12%. W szczególności znacznie wzrosła liczba zgłaszanych problemów wynikających ze świadczenia usług motoryzacyjnych (o 175%), przewozowych (o75% oraz usług telekomunikacyjnych ( o 42%) . Zdaniem konsumentów zgłaszających się z problemami , jakość świadczonych usług jest niezadawalająca, świadczeniodawcy często odmawiają przyjęcia zgłaszanych reklamacji. Stosunkowo dużo osób reklamujących usługi telekomunikacyjne zgłasza problemy podobne, jak w latach ubiegłych. Telefoniczne namawianie konsumentów do przedłużania umów na jakoby znacznie korzystniejszych zasadach, nie znajdujące odbicia w przedkładanej umowie na piśmie, brak „zasięgu” dla korzystania z internetu bezprzewodowego i trudności w rozwiązaniu już zawartej umowy, a także wprowadzanie, w szczególności starszych konsumentów, w błąd przez konsultantów przedstawiających się jako przedstawiciele Telekomunikacji, a w efekcie doprowadzających konsumenta do podpisania umowy z zupełnie innym operatorem, na warunkach często znacznie mniej korzystnych, niż dotychczasowe. W porównaniu do roku ubiegłego, zmalała ogólna liczba porad dotyczących umów sprzedaży. Zwiększyła się liczba konsumentów zainteresowanych pozytywnym rozstrzygnięciem reklamacji artykułów wyposażenia wnętrz (o 25%), a także reklamacji obuwia (o 15%). Rzeczoznawcy, zatrudniani przez praktycznie każdy sklep obuwniczy, w swoich opiniach przenoszą na konsumentów „winę” za faktycznie niedoskonałą jakość obuwia. O 50%, natomiast, zmalała liczba osób zgłaszających problemy związane z zakupem komputerów i akcesoriów komputerowych. Coraz istotniejszym problemem staje się kwestia odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa (wzrost o 36%). Oddziaływanie wielu firm (sprzedaż poza lokalem) skupia się na będących w podeszłym wieku mieszkańcach terenów wiejskich, wymuszając zachowania rynkowe, które po zawarciu umowy, nie zawsze są przez konsumentów akceptowane. Konsumenci zgłaszają coraz więcej problemów związanych ze sprzedażą przez internet, przy czym dotyczą one z reguły zakupów od osób fizycznych, dokonywanych na aukcjach, w stosunku do których to umów nie mają zastosowania przepisy ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów. Wartość przedmiotów sporu zgłaszanych przez konsumentów osobiście i pisemnie spraw w 2010r. wynosiła około 200 tys. zł.”
Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2011.
 
Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.
 
Ad 7
Przyjęcie informacji za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
            Sekretarz Powiatu Białostockiego – Pani Anna Szczepańska przedstawiła Wysokiej Radzieinformację za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu, których należy wydawanie decyzji administracyjnych (zał. nr 11).
Sekretarz Powiatu Białostockiego – Pani Anna Szczepańska omówiła ponadto zestawienie zbiorcze działalności decyzyjnej wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu za okres od stycznia do grudnia 2011 roku, w porównaniu do roku 2010 (zał. nr 12).
            Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, do zakresu których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim (zał. nr 13).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z art. 16 a ustawy o pomocy społecznej powiat ma obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej. Ten obowiązek został wprowadzony do ustawy o pomocy społecznej w maju 2011 roku, w związku z tym taką ocenę zasobów opracowaliśmy pierwszy raz. Ocenę ta sporządza się w oparciu o analizę lokalnej sytuacji demograficznej i społecznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę pomocy społecznej, kadry, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Sporządzona ocena zasobów pomocy społecznej jest przedstawiana Radzie Powiatu i wraz z rekomendacjami stanowi podstawę do planowania w tym zakresie budżetu na rok następny. Tak stanowią przepisy ustawy o pomocy społecznej. Przedstawiony Państwu materiał zawiera informacje dotyczące zadań powiatu realizowanych z zakresu ustawy o pomocy społecznej,; ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z tym, że te zadania do końca ubiegłego roku były realizowane, jako zadania z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ocena została sporządzona w formie tabelarycznej i zawiera obraz ilościowy osób korzystających z pomocy społecznej oraz poniesione nakłady finansowe również za lata 2009 i 2010. Ta ocena będzie stanowiła jeden z wielu elementów do stworzenia zasobu pomocy społecznej województwa podlaskiego”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Jacek Sak odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/139/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim (zał. nr 14).
 
Ad 9
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze (zał. nr 15).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w 2011 roku była podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej. Ta pomoc dotyczyła dofinansowania wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej, która funkcjonuje na terenie miasta Białegostoku, a w której zostały umieszczone dzieci z Powiatu Białostockiego. Do końca ubr., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powiatu między sobą rozliczały się i zawierały porozumienia tylko i wyłącznie w zakresie świadczeń pieniężnych wypłacanych na dzieci. Nie było wcześniej uregulowana sprawa zwrotu wynagrodzenia, w przypadku, kiedy dzieci są umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu. W związku z powyższym była podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na 3 lata. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku wprowadziła również obowiązek zwrotu wynagrodzenia w takiej sytuacji. W związku z tym ten zwrot zostanie uregulowany porozumieniem pomiędzy miastem Białystok a Powiatem Białostockim. Została rozwiązana dotychczasowa umowa z dniem 31 marca 2012 roku, co daje możliwość uchylenia funkcjonującej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze. Zaległe zobowiązanie zostało uregulowane. W chwili obecnej, od 1 kwietnia 2012 roku to zobowiązanie zostanie uregulowane odrębnym porozumieniem, zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów do omawianego projektu uchwały wydała pozytywną opinię, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Jacek Sak odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/140/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim (zał. nr 16).
 
Ad 10
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zał. nr 17).
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to kolejna uchwała, porządkująca funkcjonowanie rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W 2004 roku, Kiedo został wprowadzony obowiązek rozliczania się między powiatami w zakresie wypłacanych świadczeń rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie danego powiatu, a dzieci pochodziły z innego powiatu, była podjęta uchwała Rady Powiatu w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Kilkakrotnie ona była zmieniana, ale generalnie upoważniała ona Zarząd Powiatu Białostockiego do zawierania porozumień na okres pobytu dzieci i zwrotu tych kosztów. Była ona zmieniana z chwilą pojawienia się kolejnego zobowiązania na rzecz innego powiatu ze strony Powiatu Białostockiego. W związku z tym, że w międzyczasie wszedł obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i tak na dobrą sprawę te porozumienia mogłyby być wpisane w WPF, ale nie ma możliwości precyzyjnego obliczenia wartości tych porozumień. W związku z tym Zarząd Powiatu podjął decyzję, że porozumienia w tym zakresie, ale już z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej będą podejmowane na dany rok budżetowy. Jest to najlepsze rozwiązanie, dlatego, że jeżeli te porozumienia są zawarte na wiele lat, to i tak co roku należy je anektować w zakresie wysokości dotacji, którą należy przekazać właściwemu powiatowi. W związku z tym, że tego typu uchwała w sprawie powierzenia nie będzie podejmowana, jako wykonawcza uchwała do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w związku z przejściem na podpisywanie porozumień rocznych, stąd konieczne jest uchylenie tej uchwały z 2004 roku i kolejnych zmian do tej uchwały pierwotnej, dlatego, że jest ta uchwała publikowana w Dzienniku Urzędowym i nie ma potrzeby, aby tamte uchwały pozostawały w obiegu prawnym”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Jacek Sak odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/141/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku uchylającą uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (zał. nr 18).
 
Ad 11, 12, 13
Podjęcie 3 uchwał w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład:  Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Centrum Edukacji w Supraślu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym potrzebę podjęcia 3 uchwał w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład: Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, Centrum Edukacji w Supraślu oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach (zał. nr 19, 20 i 21).
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwały intencyjne, czyli o zamiarze likwidacji tych szkół były podjęte przez Wysoką Radę w lutym. Zgodnie z procedurą wystąpiliśmy do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w zakresie ich likwidacji. Otrzymaliśmy pozytywną opinię od Kuratora i w tej chwili przedłożyliśmy Państwu projekty uchwał o likwidacji tych szkół. Są to szkoły, które zgodnie z nowymi zmianami do systemu oświaty przestają funkcjonować od tego, bądź przyszłego roku. W likwidowanych szkołach nie ma obecnie uczniów, ani słuchaczy, stąd, aby uporządkować sieć szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu, przedkładamy Państwu powyższe uchwały. Projekt uchwały o likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie zostanie Państwu przedłożony na kolejną Sesję Rady Powiatu”.
Pytań i uwag do referowanych projektów uchwał nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odczytała zebranym pozytywne opinie Komisji do projektów omawianych uchwał.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/142/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (zał. nr 22).
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/143/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu (zał. nr 23).
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/144/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (zał. nr 24).
 
Ad 14
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wasilków.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wasilków (zał. nr 25).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado potrzeba podjęcia takiej uchwały wynika z faktu, że dwa zadania realizowane przez PZD obejmują część ulicy gminnych, które należy przebudować na terenie Gminy Wasilków, w tym celu, aby wykonać zaplanowane przedsięwzięcie na drogach powiatowych. Dlatego też, w tym przypadku, kiedy oto mamy do czynienia, że wykonywania jest droga powiatowa, gmina partycypuje w kosztach jej przebudowy w wysokości 50%, wówczas gmina ze swego budżetu udziela pomocy finansowej powiatowi. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy wykonywana jest droga gminna przez powiat w tym samym montażu finansowym, należy przyjąć, że te 50% ze strony powiatu pochodzi z tzw. pomocy rzeczowej, która objawia się tym, że powiat jest inwestorem, otrzymuje dotację gminy na drogę gminną w wysokości 50%, resztę pokrywa z własnych środków, a następnie, po wybudowaniu poniesione nakłady w wysokości 100% na drodze gminnej przekazuje gminie, w celu ujęcia w gminnych księgach rachunkowych. Taka potrzeba wynikła przy realizacji tzw. „schetynówki”, tj. przebudowy odcinków ulic w Jurowcach. Dotyczy to przebudowy ulicy Polnej w Jurowcach w ciągu drogi gminnej. Cała wartość tego przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych i nadzór budowlany wynosi 37.638zł, w tym 30% stanowi dotacja z budżetu państwa w ramach tzw. „schetynówek”, którą to dotację przekaże w formie dotacji Gmina Wasilków, natomiast pozostała kwota 13.173zł, która w tym montażu finansowym pochodzić będzie z budżetu powiatu stanowić będzie wartość pomocy rzeczowej udzielonej gminie. Pod poz. b) - planowana jest realizacja przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1428B ul. 11 Listopada oraz dróg gminnych ul. Krzywej i B. Prusa w Wasilkowie. Jest to można powiedzieć przebudowa skrzyżowania w tym celu, aby zlikwidować zastoiny wody, które tworzą się na drodze powiatowej. Tutaj montaż finansowy jest taki, że całość tego przedsięwzięcia w 50% finansuje gmina i 50% powiat i aby tak się stało, jeśli chodzi o drogę gminną, w tej części 50% na drodze gminnej musi być udzielona pomoc rzeczowa gminie”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów do omawianego projektu uchwały wydała pozytywną opinię, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.
Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej również zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wasilków.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/145/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wasilków (zał. nr 26).
 
 
 
Ad 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 27).
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015 są one konieczne głównie z tego powodu, że oto został pozytywnie rozpatrzony wniosek Centrum Edukacji w Supraślu, która to szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na realizację projektu pn. „Daj sobie szansę”. Jest to zadanie z punktu widzenia szkoły jednoroczne, bo zamyka się w cyklu roku szkolnego, ale z punktu widzenia budżetu jest to zadanie wieloletnie, dlatego, że wydatki będą ponoszone także w roku 2013 i aby można było zaciągać zobowiązania przez Zarząd i dalej przez Dyrektora CE w Supraślu w celu realizacji tego projektu, należy zamieścić to zadanie w wykazie, w zał. nr 2 WPF. Jest to zadanie o wartości łącznej 174.515zł, z czego planowane wydatki w roku 2012 to kwota 138.995zł, a w roku 2013 – 35.520zł. Ponadto, w związku z wcześniej podjętymi uchwałami Rady, jak też i na podstawie zawartych porozumień z miastem Białystok, ponieważ została anulowana uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Białystok na wynagrodzenie dla rodzin zastępczych, zadanie nr 4 zostaje skrócone do roku 2012 i zamyka się w tym roku kwotą pomocy finansowej 5.533zł. Jest również korekta w zadaniu nr 6 polegająca na tym, że zadanie wieloletnie na utworzenie i prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych proponuje się wydłużyć na okres 4 lat, czyli 2012 – 2016, z uwagi na to, że przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej mówią wyraźnie, że umowy z zawodowymi rodzinami zastępczymi powinny być zawierane na okres 4 lat, a ponieważ to zawarcie umowy w roku 2012 będzie możliwe dopiero w połowie roku, stąd jeszcze wychodzimy jeszcze na połowę roku 2016. Jeśli chodzi o zadania wieloletnie, to byłyby wszystkie zmiany, natomiast w zał. nr 1, zwiększa się, w stosunku do ostatnich zmian w WPF zarówno kwotę dochodów, jak i wydatków o kwotę 2.143.196zł, przy czym planowany deficyt, jak też plan przychodów i rozchodów, a także prognozowana kwota długu pozostają bez zmian”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Komisja Budżetu i Finansów do omawianego projektu uchwały wydała pozytywną opinię, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Marian Olechnowicz.
Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej również zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Jacek Sak odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVII/146/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 28).
 
Ad 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 29).
Szanowni Państwo, zmiany w budżecie są wymuszone przepisami prawa. Na dzisiejszą sesję w sprawie zmian w budżecie złożyły się trzy zasadnicze przesłanki, a mianowicie: została uchwalona ustawa budżetowa i na jej podstawie, zgodnie z ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przesłał informację o ostatecznych kwotach subwencji, jak też planowanej kwocie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wojewoda przesłał informację o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej, jeśli chodzi o dotacje z budżetu państwa. W efekcie tych zmian następują dość istotne zmiany w dochodach budżetu. Jeśli chodzi o różne dochody od osób prawnych, czyli planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tu, zgodnie z pismem Ministra Finansów proponuje się zmniejszyć planowane dochody o kwotę 763.463zł. Chodzi o to, że prawie wszystkie samorządy muszą skorygować te planowane wielkości w dół, jako, że w tym momencie, kiedy był uchwalany projekt budżetu, a był to koniec października, wówczas te wielkości podane przez Ministra Finansów były oparte o wersję projektu budżetu państwa, tę wersję optymistyczną. Ponieważ uchwalona została tzw. wersja pośrednia, mniej optymistyczna, stąd mniejsze wpływy z tego podatku. Następnie zmieniona została kwota subwencji. Subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 438.410zł. Ten niedobór środków na wydatki został uzupełniony w budżecie przy podwyższaniu deficytu budżetowego w dniu 2 lutego 2012 roku, kiedy to zwiększony został o prawie 2mln zł planowany deficyt. Następnie zostały zmniejszone dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 203.400zł. To są skutki, czyli można powiedzieć, że per saldo te zmiany skutkują zmniejszeniem dochodów budżetu powiatu o kwotę 451.480zł. W celu zrównoważenia budżetu, czyli zachowania tej samej kwoty planowanego deficytu w zał. nr 2 proponuje się o taką kwotę zmniejszyć zaplanowane rezerwy budżetowe. Niemniej jednak, jeśli chodzi o zmiany w planie dochodów, które polegają na tym, że zwiększenia stanowią sumę 3.494.729zł, a zmniejszenia 1.351.533zł, to licząc per saldo to zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2.143.196zł i te zmiany wynikają z tego, że tzw. dwie „schetynówki”, które są finansowane z budżetu powiatu: jedna – to są drogi w Jurowcach – inwestycja realizowana przez PZD i druga „schetynówka” – jeśli chodzi o budowę dróg powiatowych – realizowana jest przez Gminę Gródek, w części, gdzie przeważają drogi powiatowe, ale są również drogi gminne. Ta „schetynówka”, która jest realizowana przez Gminę Gródek, finansowana jest z budżetu powiatu poprzez kwotę przekazywanej dotacji na drogę powiatową. W związku z tym, że w międzyczasie, czyli w końcówce marca i na początku kwietnia zostały w stosunku do robót budowlanych na obu „schetynówkach” rozstrzygnięte przetargi na roboty budowlane i zostały podpisane umowy i z tego tytułu zmieniły się nieco kwoty dotacji z budżetu państwa, dlatego też po stronie dochodów odpowiednio zwiększa się i zmniejsza się dotacje celowe na „schetynówki”, a mianowicie wprowadza się kwotę 683.099zł – to jest kwota dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie „schetynówki” realizowanej przez Gminę Gródek i zmniejszenie o kwotę 314.318zł dotacji z budżetu państwa na „schetynówkę”, którą realizuje Powiatowy Zarząd Dróg tzn. dopasowując tę kwotę dokładnie do wartości po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlano – drogowe. Kolejne zmiany polegają na tym, że dokonano przesunięć na dwóch zadaniach inwestycyjnych, które umożliwiły przyjęcie zadeklarowanej w uchwałach rad gmin pomocy finansowej na te zadania, które nie były dotąd ujęte w budżecie. W związku z prowadzoną wcześniej korespondencją z Gminą Michałowo zadanie, na tej gminie, na które była przeznaczona kwota 500.000zł można było przenieść na inne gminy, jak również w pozycji, gdzie planowane były wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów na cele drogowe, w kwocie łącznej 2.000.000zł, zmniejszono tę kwotę o 825.000zł. To pozwoliło na wprowadzenie do budżetu zadeklarowanej na podstawie uchwał rad gmin pomocy finansowej takich gmin, jak: Gmina Zabłudów – 300.000zł na przebudowę ul. Sikorskiego w Zabłudowie; Gmina Poświętne – 350.000zł na przebudowę drogi na odcinku Poświętne – Brzozowo Stare; Gmina Turośń Kościelna – 175.000zł na budowę ciągu pieszego przy drodze powiatowej na odcinku Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna; Gmina Dobrzyniewo Duże – 450.000zł przebudowa drogi powiatowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne. To są te nowe zadania, które zaistniały. Również wszelkie oszczędności na „schetynówce” realizowanej na Gminie Wasilków zostały przeznaczone na dwa nowe zadania. W sumie zwiększają się wydatki na drogach powiatowych o kwotę 2.303.000zł; na drogach gminnych – tzn. na tych drogach, gdzie w 50% dla Gminy Wasilków jest udzielana pomoc rzeczowa – 128.558zł, czyli łącznie o blisko 2,5 mln zł zwiększają się wydatki na drogach publicznych. To są te zasadnicze zmiany, niejako porządkujące inwestycje drogowe i dające możliwość do poprowadzenia procedur przetargowych i wykonywania robót drogowych, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. To, co powiedziałam wcześniej, to zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też dotacji równoważy się po stronie wydatków zmniejszeniem rezerw o kwotę 451.000zł. Oczywiście, po stronie wydatków wprowadza się zadanie – projekt „Daj sobie szansę” w szkołach zawodowych. Ponadto, na wniosek Dyrektora CKP zwiększa się plan dochodów i wydatków dla tejże jednostki. Zwiększone dochody wynikają z tego, że CKP wygrał przetargi na wykonywanie kursów i różnych szkoleń na terenie Łap głównie. Odpowiednie zmniejszenia są w dziale pomoc społeczna, jeśli chodzi o Ośrodek Wsparcia w związku z decyzją o zmniejszeniu dotacji przez wojewodę, na pomoc dla cudzoziemców. Oczywiście konsekwencją tych zmian jest aktualizacja zał. nr 3. Jeśli chodzi o dotacje, więc głównie zwiększa się o kwotę dotacji z budżetu państwa, kwotę dotacji celowej dla Gminy Gródek na tę drugą „schetynówkę” którą gmina realizuje na drogach powiatowych”.
Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał, czy kwota 500.000zł zdjęta z Michałowa wróci za rok do tejże gminy.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Proszę Państwa, ja nie wiem, proszę zapytać Zarząd. Ja, ze swej strony chciałabym Państwu powiedzieć jeszcze o czymś. Nie byłoby takiego problemu, gdyby nie wiszący nad nami projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, a Pan Minister Finansów twierdzi, że go wprowadzi, choćby bez zgody samorządów, jeszcze w kwietniu tego roku, a to będzie oznaczało, że może dojść do sytuacji takiej, że trzeba będzie wrócić do deficytu budżetu przed dniem 2 lutego 2012 roku. Okazuje się, że punktem wyjścia do obliczeń Pana Ministra Finansów i zaciskania deficytów mają być deficyty uchwalone wg stanu na dzień 1 lutego 2012 roku. U nas deficyt budżetowy został zwiększony, bo taki był termin sesji – w dniu 2 lutego 2012 roku. Być może te 2 mln zł, po wejściu w życie zmian tychże deklarowanych przez MF, o tyle pomniejszyć wydatki, czyli praktycznie wtedy wszystkie rezerwy pójdą na pomniejszenie wydatków i tak naprawdę to mamy zaciśnięty budżet i żadnych dodatkowych wydatków. Co będzie w roku przyszłym, naprawdę nie potrafię odpowiedzieć. Pan Minister Finansów chce kontrolować samorządy, chce nam ustawiać budżety, co moim zdaniem jest sprzeczne z przepisami Konstytucji, ale tak się po prostu dzieje”.
Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał: „Ja chciałbym jednak wiedzieć, co się stanie za pół roku, za rok z tymi pieniędzmi, które, niektórym gminom zostały odebrane?”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Proszę Państwa, planowanie budżetu to jest kwestia wyborów, to zadanie, czy inne. Jeżeli nie wejdą inne zadanie, to wejdzie to. Dopóki Pan Minister trzymał się przepisów prawa i nie wkraczał w ten sposób do budżetów jednostek samorządów terytorialnych można było planować. W tej chwili, nie chciałabym , aby doszło do takiej sytuacji, że trzeba byłoby ciąć wydatki na tzw. „żywym organizmie”.
Radny Pan Jan Kaczmarek stwierdził: „Pani Skarbnik, jeżeli Pani nie chce odpowiedzieć mi na moje pytanie, zapytam Pana Starostę i Przewodniczących Komisji”.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego dodała: „To pytanie winno być skierowane przede wszystkim do Burmistrza Michałowa, bo to przede wszystkim Pan Burmistrz Michałowa tychże pieniędzy w tym roku nie przekazał. Dostaliśmy taką informację od Pana Burmistrza, w związku z tym nie było sensu blokować dalej 500.000zł w sytuacji takiej, kiedy inne gminy dawni już podjęły uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. W ten sposób, proszę zauważyć, że przesuwając te środki i urealniając wydatki na wykup gruntów pod drogi powiatowe zwiększamy wydatki na drogi powiatowe prawie o 2.500.000zł. Gdybyśmy zostawili te 500.000zł to niestety byłoby o prawie 1.000.000zł mniej i dalej stalibyśmy w miejscu”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, generalnie nasz budżet w ostatnich latach jest konstruowany tak, że zakładamy jakieś cele i pod te cele układamy pieniądze. Generalnie dostajemy subwencje , dotacje i jakieś kwoty z podatku od osób fizycznych i przeważnie planujemy do tego jeszcze jakiś kredyt. Przeważnie nie udaje się nam wszystkiego zrealizować i wówczas rezygnujemy z większego kredytu. Taka praktyka jest nie tylko w Powiecie Białostockim, ale we wszystkich ościennych powiatach jest tak, że powiat razem z gminami buduje drogi. W tym roku również zaplanowaliśmy swój udział na poszczególne gminy, by w ciągu kadencji na terenie każdej z nich zrealizować jakąś inwestycję. Pierwotnie były planowane pieniądze na Michałowo, natomiast to Gmina wycofała się z tego montażu finansowego w tym roku. My jesteśmy w takiej sytuacji, że są gminy, które deklarowały znaczne środki finansowe na wspólną realizację zadań. Jest już wiosna, trzeba organizować przetargi, aby inwestycje zakończyć przed zimą i stąd Zarząd musiał podjąć decyzję, w którym kierunku zmierzać. Nie oznacza to, że nie będziemy nic robić na Gminie Michałowo. Mamy ambitne plany zrobić dużo dobrych rzeczy, ale akurat w tym momencie zmieniła się kolejność rzeczy. Pan Burmistrz realizuje wolę Radnych, ale przyjdzie na pewno taki moment, że będą pieniądze i wykonany drogę powiatową, bo ona jest ważna. Na pewno te pieniądze na Michałowo nie przepadają i będziemy się starali to wykonać, natomiast nie można było przyjąć takiej koncepcji, żeby te środki zablokować i czekać, aż Pan Burmistrz swoją część da. W tej chwili mamy niezadowoloną Gminę Michałowo i Gminę Tykocin, ale bardzo się staramy i może w najbliższym czasie coś się zmieni. Jeżeli zaś chodzi i działania Ministra Finansów, musimy zachować należytą ostrożność w tej chwili”.
Radny Pan Jan Kaczmarek stwierdził, iż jego zdaniem niektóre inwestycje można wykonać tańszym kosztem, niemniej jednak podziękował za zapewnienia Pana Starosty w kwestii finansowania dróg na terenie Gminy Michałowo.
Innych pytań i uwag do referowanego projektu nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinie Komisji.
Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaprezentował opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012, wydaną przez wspomniana Komisję.
Pan Jan Kaczan – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej również zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Jacek Sak odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji w tej sprawie.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła Uchwałę Nr XVII/147/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 30).
Ad 17
            Interpelacje i zapytania Radnych.
            Radny Pan Jan Łuksza zgłosił interpelację (zał. nr 31): „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wrócić do sprawy nieszczęsnych bram, łączących ul. Gródecką z ul. Fabryczną w Michałowie. W związku z otwarciem w czerwcu 2012 roku Galerii Starego Filmu i Fotografii w Michałowie na ul. Fabrycznej uprzejmie proszę o otwarcie dla ruchu publicznego odcinka ul. Leśnej, łączącego ul. Gródecką z Fabryczną. Jest to niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania nowo otwartej placówki. Zwracam uwagę na fakt, iż nie zagrozi to bezpieczeństwu uczniów Zespołu Szkół w Michałowie, gdyż zajęcia odbywają się na ul. Sienkiewicza. Nieliczna grupa korzystająca z warsztatów szkolnych i tak musi przejść odcinek ul. Sienkiewicza i Gródeckiej, więc nie korzysta z ul. Leśnej. Proszę Państwa może ja przybliżę Państwu ten temat. Otóż jest to droga nieuczęszczana, otwarta dla ruchu pieszego. Mieszkańcy Michałowa chodzą tą ulicą. Ten odcinek drogi jest zamknięty z obu stron bramą. Po jednej stronie ulicy jest budynek szkolny z ładnym boiskiem i internatem, po drugiej stronie są budynki warsztatów szkolnych, jak też stacja diagnostyczna. Ten teren jest ogrodzony, nie do końca, w dwóch miejscach. Na tej działce jest plac manewrowy do nauki jazdy, ale brakuje tam po prostu, w tych dwóch miejscach, dwóch przęseł. Bardzo ładnie tam pasują akurat dwa odcinki tej bramy. Gdyby zamknąć w tych dwóch miejscach tymi bramami, cały teren warsztatowy z tymi budynkami byłby ogrodzony. Nikt tam nie miałby wejścia. Uważam, że nic złego by się nie stało, tym bardziej, że ruch byłby jednokierunkowy od ulicy Gródeckiej. Nadmienię, ze ul. Fabryczna jest ulicą wąską i przyjeżdżające autokary miałyby problem z manewrem. Bardzo proszę o załatwienie tej sprawy”.
            Kolejną interpelację złożył Pan Paweł Kondracki: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja po raz kolejny wnioskuję o umieszczenie w budżecie Powiatu Białostockiego kwoty 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Białostockiego. Pod tą interpelacja podpisuję się nie tylko ja, ale również pozostali Radni. Składam tą interpelację do Zarządu Powiatu”.
            Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 18
Przyjęcie protokołu z XVI sesji RPB.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 22 marca 2012 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVI/2012 z dnia 22 marca 2012 roku.
 
 
Ad 19
Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Poinformował zebranych, iż przy jakichkolwiek wątpliwościach pracownicy obsługi Rady są do dyspozycji Radnych w wyjaśnianiu wątpliwości. Zaapelował o staranne i rzetelne wypełnianie tychże oświadczeń. Ponadto, zapoznał Radnych z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazującym analizę działalności uchwałodawczej organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego za 2011 rok, sporządzoną przez Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (zał. nr 33).
W sprawach różnych o głos poprosiła Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pani Jolanta Den. Poinformowała zebranych, iż materiały promocyjne, które Radni otrzymali są sfinansowane z Funduszu Norweskiego. Podziękowała osobom uczestniczącym w realizacji tego projektu za zaangażowanie i współudział w realizacji tychże materiałów promocyjnych.
O głos w sprawach różnych poprosiła także Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Poinformowała ona, iż spartakiada samorządowa w tym roku odbędzie się w Tykocinie, w związku powyższym do dnia 7 maja 2012 roku przyjmowane będą deklaracje włączenia się Państwa Radnych do rozgrywek samorządowych. Po zakończeniu części sportowej przewidziana jest także część integracyjna.
Również w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski udzielił głosu Radnemu Panu Markowi Żmujdzinowi, który kontynuował sprawę odnowienia krzyża samorządowców Powiatu Białostockiego, znajdującego się w Świętej Wodzie w Wasilkowie. Poprosił o uzgodnienie terminu odnowy krzyża oraz uzgodnienia części uroczystego jego ustawienia i zaplanowania terminu mszy św..
Także, w sprawach różnych o głos poprosił Wójt Gminy Turośń Kościelna – Pan Grzegorz Jakuć. Stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z podjęciem uchwały o wspólnej realizacji inwestycji drogowej, serdecznie, dziękuję Panu Staroście, Zarządowi i Wysokiej Radzie za podjęcie tej uchwały. Proszę mieć świadomość, że każdy z mieszkańców powiatu równocześnie jest także mieszkańcem jakiejś gminy i z punktu widzenia naszych mieszkańców nie jest ważne jakiej kategorii drogą jedzie, czy powiatową, czy gminną, aby tylko była ona dobra i pozwalała na poruszanie się w sposób bezpieczny”.
Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski również w tym miejscu złożył podziękowania za wykonanie luster służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 1427 B (ulica Gajna) z ulicami gminnymi Kryńską i Nową w Wasilkowie.
 
Ad 20
Zamknięcie obrad XVI sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XVII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 19 kwietnia 2012 roku, o godz. 1400.
Protokołowała:                                                                                    Obradom przewodniczył:
 
Bogumiła Malinowska                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                          Sławomir Gołaszewski                                                                  
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-04-2012

Data udostępnienia w BIP: 11-07-2012 12:23

Data modyfikacji informacji: 11-07-2012 12:23