Protokół Nr XXV/2012 z dnia 20.12.2012r.

RP.0002.25.2012

 

 

Protokół Nr XXV /2012

z obrad XXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 20 grudnia 2012 roku

 w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem

 

         Obrady XXV Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 20 grudnia 2012 roku, o godz.1030, w Domu Dziecka w Krasnem, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXV Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:

*    wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt. 5: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015”,

*    zamienia się pkt. 7 z 8 i obecny pkt. otrzymuje brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015, a następnie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013”,

*    wprowadzenie do porządku obrad jako pkt.14: Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2012 roku”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 

Wniosków Radnych nie zgłoszono.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie oraz zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

1.            Otwarcie obrad XXV sesji RPB.

2.            Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.            Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

4.            Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za rok 2012.

5.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

6.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

11.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

12.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

13.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

14.         Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2012 roku.

15.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

16.         Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za rok 2012.

17.         Interpelacje i zapytania Radnych.

18.         Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RPB.

19.         Sprawy różne.

20.         Zamknięcie obrad XXV sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 22 listopada 2012 roku do dnia 19 grudnia 2012 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·   majątkiem powiatowym,

·   drogami powiatowymi,

·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,

·   oświatą, kulturą i sportem,

·   finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

·         podpisał aneks do umowy na zamówienie certyfikatów niekwalifikowanych,

·         podpisał umowę z OSP w Tykocinie w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu motopompy,

·         podpisał pismo do Komendanta Miejskiego Policji w sprawie likwidacji niektórych posterunków policji,

·         zapoznał się z pismami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie
w 2013 roku zakupów sprzętu dla PSP oraz OSP,

·         rozpatrzył pismo Starosty Powiatu o ujęcie w wydatkach budżetowych na 2013 rok zakupów sprzętu dla PSP i OSP,

·         podpisał aneks do umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych,

·         podpisał porozumienie z Gminą Supraśl dotyczące projektu „Supraśl - polskie okno na Szwajcarię” ,

·         przyznał premie za miesiąc grudzień 2012 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Białostocki,

·         udzielił pełnomocnictw procesowych Radcy Prawnemu do reprezentowania interesów Powiatu przed instancjami sądowymi,

·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,

·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·         spotkaniu poświęconemu fotografii z przeszłości ZNTK w Łapach,

·         podsumowaniu Powiatowego Współzawodnictwa Sportowego zorganizowanego w Zespole Szkół w Michałowie,

·         wyjeździe studyjnym do Gminy Balstahl w Szwajcarii w ramach projektu „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”. Tematem spotkań studyjnych było zapoznanie się z rozwiązaniami
i wymiana doświadczeń w zakresie proekologicznych odnawialnych źródeł energii,

·         uroczystym otwarciu Kompleksu Boisk Sportowych – „Moje Boisko – Orlik 2012” w Nowym Aleksandrowie,

·         II posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Knyszyńska w Kopnej Górze,

·         przekazaniu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy,

·         posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,

·         Jubileuszu X-lecia działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białymstoku,

·         Obchodach 50-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,

·         konferencji p.n. „Podlaskie Forum Agroturystyczne”,

·         konferencji inaugurującej projekt: „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”,

·         Seminarium p.n. „Zagospodarowanie lasów prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy ze stowarzyszeniami prywatnych właścicieli lasów”,

·         pracach komisji w sprawie ustalenia zasadności wprowadzenia znaków B-33 w ciągu drogi powiatowej nr 2299B ul. J. Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej,

·         II Podlaskim Forum e-biznesu,

·         spotkaniu p.n. „Lanckorońskie spotkania z kulturą łowiecką”,

·         spotkaniu wigilijno-opłatkowym leśników w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku,

·         spotkaniu opłatkowym w Domu Dziecka w Krasnem.

Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o przybliżenie  treści skierowanej do Sołtysa wsi Porosły w sprawie drogi powiatowej Porosły – Krupniki.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski: „

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad 4

Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za rok 2012.

Sprawozdanie z działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego – Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2012 rok przedstawiła zebranym Pani Małgorzata Rokicka – Szymańska – Kierownik Biblioteki Powiatowej (zał. nr 5).

Stwierdziła, iż Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego od wielu lat realizuje zadania biblioteki powiatowej. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią 36 bibliotek publicznych Powiatu Białostockiego (15 gminnych i 21  filii bibliotecznych). Siedzibą Książnicy Podlaskiej jest budynek dawnej Loży Masońskiej, a Biblioteka funkcjonuje przy ulicy Kilińskiego 11, w tzw. gołębniku. Zlokalizowana jest w pomieszczeniu wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym. W ramach działań instrukcyjno – metodycznych w roku 2012 zrealizowano czterdzieści pięć wyjazdów do placówek terenowych w ramach spotkań przywarsztatowych. Prowadzono na bieżąco konsultacje z bibliotekami w oparciu o tradycyjne formy przekazu – telefon, poczta, e-mail. Sprawdzano poprawność przesłanej statystyki za 2011 roku oraz za I półrocze 2012 roku. Sporządzono analizę opisową dotyczącą funkcjonowania placówek terenowych w oparciu o informacje przekazane z bibliotek oraz spostrzeżenia z odwiedzin
w bibliotekach. Materiały przesyłano do Starostwa Powiatu Białostockiego oraz poszczególnych gmin (na prośbę Urzędu Gminy), a  także przekazano do Książnicy Podlaskiej. Ponadto weryfikowano wypełnione wnioski bibliotek terenowych o dofinansowanie zakupu  nowości wydawniczych w  2012 roku ze środków pozyskanych z Biblioteki Narodowej.

W ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego współorganizowano szkolenia, w  ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy z terenu powiatu białostockiego, podczas których zrealizowano szereg bloków tematycznych. W ramach realizowanych przedsięwzięć uzyskano wsparcie wielu instytucji, osób prywatnych z  przeznaczeniem  na działania merytoryczne. Dzięki owocnej współpracy otrzymano nagrody rzeczowe na powiatową imprezę czytelniczą „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku”, pokłosiem którego była publikacja wydana pod tym samym tytułem (wydana wspólnie z Instytutem Dziedzictwa Oddziałem Terenowym w Białymstoku). Ponadto ufundowano pięciu bibliotekom  spotkania autorskie, pomoce metodyczne w formie książek, a także  przekazano do placówek ok. 1200 egz. publikacji zwartych oraz czasopisma edukacyjne. Pozyskanymi nagrodami dla uczestników wsparto również biblioteki organizujące konkursy gminne. Pozyskano dary od ofiarodawców na kwotę ok. 4.700 zł. Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego udzielała konsultacji w ramach pozyskanych doświadczeń zawodowych nowo powstałym bibliotekom powiatowym w województwie podlaskim, w oparciu o realizowane zadania merytoryczne na rzecz bibliotek gminnych.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za rok 2012.

 

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015 (zał. nr 6).

„Szanowni Państwo, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015 dotyczą przede wszystkim zał. nr 2. Wprowadza się zadanie 12 przebudowa drogi gminnej w m. Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej  i inwestycja Gminy Suraż w Ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – dotacja na współfinansowanie w zakresie  drogi powiatowej. Stąd przeznacza się 30.000zł dotacji ze strony powiatu. Wprowadzenie tego zadania do WPF jest konieczne do zawarcia stosownego porozumienia odnośnie wspólnej realizacji inwestycji. Również zmienia się umowę nr 8. Dotyczy ona zawarcia ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. Zwiększa się to zadanie łącznie o 60.000zł w okresie 2013-2015, dlatego, że odbył się pierwszy przetarg i oferty były wyższe niż zakładaliśmy w budżecie. Należało więc zwiększyć wartość  na tym zadaniu, by móc ogłosić drugi przetarg w tym zakresie i ubezpieczyć nasz majątek od dnia 1 stycznia 2013 roku”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/201/2012 z dnia 20 grudnia  2012  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 7).

 

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 8).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany polegają na tym, że następuje pewne zwiększenie i zmniejszenie w podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków. Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku uzyskania zwiększenia subwencji oświatowej rekompensującej częściowo: zwiększone w 2012 roku wydatki na  składkę na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na odprawy redukcyjne nauczycieli – w kwocie łącznej 207 001 zł.. Zmniejszenia planu dochodów, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego, zmniejszającą dotację na zadania z zakresu administracji rządowej: na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Łaźniach – kwota 131 850 zł i na wypłatę świadczeń społecznych dla cudzoziemców – kwota 942 zł. Zwiększenia planu wydatków następują w związku z zapewnieniem pełnego finansowania wydatków placówek oświatowych, w tym w zakresie pokrycia podwyższonej od 1 lutego 2012 r. składki na ubezpieczenia społeczne i wypłatę odpraw zwolnionych nauczycieli, otrzymane środki ze zwiększenia subwencji oświatowej przeznacza się na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach:

1)    71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjno i kartograficznej – o kwotę 24 000 zł na zakup serwera;

2)    71015 Nadzór budowlany – o kwotę 15 458 zł na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem określonym w przyznanych dotacjach celowych oraz 75011 Urzędy wojewódzkie – o kwotę 5 746 zł;

3)    75020 Starostwa powiatowe – o kwotę 151 001 zł na zwiększone wydatki, w tym głównie na wydatki ponoszone na druki Wytwórni Papierów Wartościowych, niezbędnych dla działalności w zakresie komunikacji w wyniku podniesienia cen przez Wytwórnię;

4)    80130 Szkoły zawodowe – o kwotę 10 000 zł na dokończenie prac związanych z monitoringiem zewnętrznym w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach  (uzupełniający zakup urządzenia rejestracyjnego i monitora w celu włączenia 4 kamer);

5)    80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – o kwotę 22 000 zł na zakup urządzeń, niezbędnych do prowadzenia szkoleń i dydaktyki na kierunku mechanika.

 

Zmniejszenia planu wydatków następują w rozdziałach:

1)    85203 Ośrodki wsparcia – o kwotę 131 850 zł w związku z decyzją o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa;

2)    85231 Pomoc dla cudzoziemców – o kwotę 942 zł w związku z decyzją o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa;

 

Przenosi się odpowiednio plany wydatków w rozdziałach 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 4 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w PZD , 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – kwota 2 000 zł na remont serwera, który uległ awarii, 80140 Centra kształcenia praktycznego – kwota 8 990 zł na zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego w CKP Łapy, 85204  Rodziny zastępcze – na zwiększenie dotacji dla miasta Białystok i powiatów z tytułu dzieci z powiatu białostockiego, przebywających w tych rodzinach. Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:

-      poz. 10a - Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1543B oraz 1546B na odcinku Niewodnica Korycka - Niewodnica Kościelna (Gmina Turośń Kościelna) – zmniejszenie o kwotę 4 000 zł (w części dotyczącej środków powiatu),

-      poz. 18 Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania oraz środka transportu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – zwiększenie o kwotę 4000 zł,

-      poz. 21 – Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia i modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zwiększenie o kwotę 22 000 zł,

-      poz. 25ak   – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki (CKP Łapy) - zwiększenie planu o kwotę 8 990 zł

-      poz. 25ał – Wykonanie monitoringu zewnętrznego Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach – zwiększenie planu o kwotę 10 000 zł,

-      poz. 25am – Zakup liniałów pomiarowych z odczytem cyfrowym do tokarek oraz półautomatów spawalniczych półautomatów spawalniczych (CKP Łapy) – wprowadza się zadanie – kwota 22 000 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu w 2012 roku zgodnie z zał. nr 4, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:

1)    dotacje celowe na zadania bieżące - poz. 5  (§ 2310) - Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zwiększenie o kwotę 10 569 zł, (§ 2320) - Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zwiększenie o kwotę 2 047 zł”.

 

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/202/2012 z dnia 20 grudnia  2012  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 9).

 

Ad 7,8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 oraz   w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013 (zał. nr 10, 11)).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na początku chciałam Państwu wyjaśnić, dlaczego Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 jest uchwalana w formie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015. Otóż, w pakiecie ustaw okołobudżetowych przewidziana jest zmiana ustawy o finansach publicznych, z której to wynikają istotne zmiany dotyczące planowania WPF i stad bezpieczniej w tej chwili tą Wieloletnią Prognozę Finansową, która obejmuje lata 2012-2015 rozszerzyć na lata 2013-2016 z uwagi na to, że i tak w styczniu trzeba będzie ja przepracować w nowym układzie. W tej chwili trzeba ją uchwalić, gdyż właśnie WPF pokazuje okres do roku 2016 jest niezbędna do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2013. Dlatego łatwiej będzie ją omawiać łącznie z projektem budżetu na rok 2013.  Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 w układzie zmienionej WPF obejmuje wielkości, które zostały przyjęte w projekcie budżetu na rok 2013. Zgodnie z założeniami dochody i wydatki budżetu są zgodne z tym projektem, jak również wynik budżetu w tym zakresie musi być zgodny. Jak Państwo widzą na str. 3 zał. nr 1 te wskaźniki są jak najbardziej zachowane, a konkretnie wskaźnik z art. 243, wskaźnik ten w wielkości 12,43%  na 2013 rok. W latach następnych ten wskaźnik wyliczony wg prognozy maleje. Problem jest w tym, że wydatki bieżące budżetu stale rosną. Mają na to wpływ takie czynniki, jak wzrost cen oraz w oświacie wzrost wynagrodzeń, który następuje każdego roku. WPF został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dnia 12 grudnia 2012 roku wydała pozytywna opinię do projektu uchwały. RIO stwierdziło, że wszystkie wskaźniki są zachowane na właściwym poziomie, jak też i planowany deficyt jest możliwy do sfinansowania w roku 2013 i latach następnych. Projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013 był wielokrotnie omawiany na Komisjach, stąd chciałabym zwrócić uwagę Państwa na zmienione zapisy w stosunku do pierwotnego projektu, a generalnie dotyczą one zał. nr 3, gdzie zgodnie z wnioskami zostały wprowadzone proponowane przez Państwa zadania inwestycyjne na drogach powiatowych. Wprowadzone zostało zadanie pn przebudowa drogi powiatowej ul. Białostocka w Dobrzyniewie Dużym. Jest to zadanie o wartości 2.500.000zł. Przewidziane jest do finansowanie tego zadania po 50% z budżetu powiatu i gminy. Następnie wprowadzono zadanie –przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Graniczna i ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury w Łapach – I etap. Jest to zadanie o wartości 1.216.286zł, przy czym za kwotę 16.286zł  wykonano dokumentację w roku 2012. Do realizacji w roku 2013 jest 1.200.000zł i zadanie jest zaplanowane do finansowania po połowie z budżetu powiatu i budżetu Gminy Łapy. Wprowadzone zostało również zadanie pn. budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej na odcinku Niewodnica Korycka – Niewodnica Kościelna- kontynuacja robót. Jest to zadanie, które łącznie będzie wynosiło 800.000zł. W roku 2012 zostało zrealizowane za kwotę 350.000zł. Planowany do realizacji etap w roku 2013 obejmuje kwotę 450.000zł i będzie finansowane 50/50 z budżetu powiatu i budżetu gminy. Zadanie, które z tego wykazu wypadło, to przebudowa ciągu Bobrowniki – Łużany. Tutaj przewidziana była kwota 247.000zł, jako połowa wkładu własnego. Zadanie zostało zdjęte z uwagi nie otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przebudowa drogi do Bokin będzie zaś finansowana nie przez powiat, a przez gminę. W tym zakresie nastąpi jedynie przekazanie tej drogi do zarządzania przez gminę, która będzie realizowała to zadanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013 został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Białymstoku pozytywnie, a także pozytywnie została zaopiniowana możliwość sfinansowania deficytu przez Powiat Białostocki, przewidziana w projekcie budżetu na rok 2013”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

 Następnie, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Także, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Dorota Rusiłowicz.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.

Również, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/203/2012 z dnia 20 grudnia  2012  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 12).

Pytanie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok zgłosił Radny - Pan Jacek Chrulski: „Pani Skarbnik, czy uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczy projektu budżetu w wersji pierwotnej, czy może być uwzględniona przy zmienionych zapisach w projekcie budżetu roku 2013?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Proszę Państwa, nie ma potrzeby występowania o nową opinię, gdyż nie ma znaczenia kwota wpływów, czy wydatków, ponieważ nie zostało zmieniony ani wynik budżetu, jak również nie zwiększono kwoty długu”.

Radny Pan Jacek Chrulski poprosił również o wyjaśnienie, dlaczego zwiększeniu uległy kwoty zapisane na „schetynówkach” w Choroszczy i Juchnowcu Kościelnym.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Proszę Państwa, w poniedziałek, kiedy był już omawiany projekt uchwały na Komisjach, otrzymaliśmy informację z Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o tym, że nie ujęto kwestie wydatków niekwalifikowanych. Stąd zwiększenie na jednej i na drugie „schetynówce”.

Następnie, Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu przedstawili opinie Komisji do projektu uchwały Rady  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013:

-        Komisja Rewizyjna – Pan Jacek Chrulski – opinia pozytywna,

-        Komisja Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz – opinia pozytywna,

-        Komisja Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan – opinia pozytywna,

-        Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Kaczmarek – opinia pozytywna,

-        Komisja Rolnictwa i Środowiska   – Pan Marek Żmujdzin   – opinia pozytywna,

-        Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz – opinia pozytywna,

-        Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Pani Anna Grycuk  – opinia pozytywna,

-        Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny - Pani Sylwia Rząca – opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/204/2012 z dnia 20 grudnia  2012  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2013 (zał. nr 13).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski pogratulował Panu Staroście i Zarządowi Powiatu oraz Pani Skarbnik za rzetelne przygotowanie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok. Zauważył, iż jednomyślność w głosowaniu jest wyrazem uznania Rady dla prac Zarządu Powiatu.

Starosta Powiatu Białostockiego podziękował Wysokiej Radzie za bardzo sprawną pracę nad budżetem powiatu na wszystkich Komisjach Rady, za dużą życzliwość. Stwierdził, iż jest to kredyt zaufania dla Zarządu Powiatu, któremu wszyscy członkowie Zarządu Powiatu postarają się sprostać. Zadeklarował ponadto, iż wszystkie kwestie dotyczące budżetu powiatu będą jasno przedstawiane Radzie, by nie zawieść zaufania Rady Powiatu.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław  Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego (zał. nr 14).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa ta szeroko była omawiana na Komisjach. W Supraślu główna droga jest drogą wojewódzką. Jest inicjatywa Zarządu Województwa, żeby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Planowana jest budowa ronda i niewielki parking wraz z placem manewrowym. Wniosek był taki do powiatu, aby rozważyć przekazanie w formie darowizny terenu.  Sprawa ta była omawiana na posiedzeniu Komisji Infrastruktury technicznej. Komisja wydała w tej sprawie pozytywną opinię, stąd w związku z tym, dzisiaj, jest propozycja Zarządu Powiatu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego. Chciałbym też uzupełnić, ze będzie też darowizna w drugą stronę, mniejszej działki. Zarząd Województwa Podlaskiego będzie darował Powiatowi Białostockiemu działkę w Choroszczy, też na cele drogowe. W imieniu Zarządu wnoszę o podjęcie tej uchwały”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan przedstawił Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji w tym zakresie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/205/2012 z dnia 20 grudnia  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego (zał. nr 15).

 

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 16).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mamy do czynienia z ustawicznym cyklem porządkowania związanym z wykazem przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych. W związku z powyższym ośmielamy się przedstawić Państwu zmieniony wykaz przystanków, uzupełniony o kilkanaście przystanków przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Turośń Kościelna. Wykaz ten jest załącznikiem nr 1  do uchwały, o której zmianę proszę Państwa w tej chwili”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Jan Kaczan zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/206/2012 z dnia 20 grudnia  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (zał. nr 17).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania (zał. nr 18).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 7 sierpnia 2008 roku Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XXI/2012/08 w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania, w której między innymi zostało określone, że Powiat Białostocki przystępuje, na okres do 2015 roku, do LGD Puszcza Knyszyńska i tam zostały wyznaczone osoby do reprezentowania Powiatu Białostockiego w LGD i  osoby delegowane do reprezentowania powiatu w Radzie LGD. Zaistniała potrzeba, Bay zmienić tą reprezentację. Wcześniej był upoważniony Pan Starosta zarówno do reprezentowania powiatu w LGD, jak też  w Radzie LGD, a w tej chwili proponujemy zmianę §1 ust. 4 i 5. Osobami reprezentującymi Powiat Białostocki w Lokalnej Grupie Działania ustala się Starostę Powiatu Białostockiego – Pana Wiesława Pusza i Wicestarostę Powiatu Białostockiego – Panią Jolantę Den. Osobą delegowana do reprezentowania powiatu w Radzie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska jest Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał: „Czy Pan Starosta nie będzie się czuł urażony, że zdejmujemy Pana z tak zaszczytnego stanowiska?”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Proszę Państwa, to była moja inicjatywa, aby podzielić się obowiązkami z Wicestarostą, z uwagi na to, że w posiedzeniach LGD trzeba systematycznie uczestniczyć. Nadmiar obowiązków nie pozwalał Staroście na każdorazowe uczestnictwo w LGD, stąd ta propozycja. Ponadto Pani Wicestarosta, w swoich obowiązkach ma nadzór nad pracą Wydziału Rolnictwa, w którego zakres działania wpisana jest również promocja powiatu i turystyka. Myślę, że będzie to z korzyścią dla powiatu”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Komisja Promocji i Rozwoju Powiatu wydała pozytywną opinię do projektu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania, o czym poinformowała Wysoką Radę jej Przewodnicząca – Pani Dorota Rusiłowicz.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/207/2012 z dnia 20 grudnia  zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do Lokalnej Grupy Działania (zał. nr 19).

 

Ad 12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (zał. nr 20).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały wprowadza zmiany wysokości środków na realizację poszczególnych zadań, które będą sfinansowane do końca roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiany polegają na tym, że zmniejszamy środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy o ponad 25.511zł, gdyż taka kwota pozostanie niewykorzystana. Te środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, gdyż na dzień dzisiejszy mamy złożonych wniosków na ok. 200.000zł, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Jeszcze jest możliwe przeniesienie środków, w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, czyli zmniejszenie o 20.736zł ze środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, o 7.362zł z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i o 56.383zł ze środków  dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych. W ten sposób możliwe jest zwiększenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne w wysokości 109.992zł. Będzie to możliwe do wykorzystania jeszcze do końca roku, tak, aby było możliwe 100% wykorzystanie tych środków”.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

Również Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny wydała pozytywną opinię do tejże uchwały, o czym zebranych poinformowała jej Przewodnicząca – Pani Sylwia Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/208/2012 z dnia 20 grudnia  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (zał. nr 21).

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zaprezentował zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 22). Odczytał zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji Radnego Pana Pawła Kondrackiego (zał. nr 23).

Radny pan Paweł Kondracki potwierdził, iż podtrzymuje swoją deklarację przystąpienia do Komisji Budżetu i Finansów.

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/209/2012 z dnia 20 grudnia  w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 24).

 

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2012 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna przedkłada do zatwierdzenia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej, stąd przygotowany został stosowny projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2012 rok, stanowiącym załącznik do uchwały (zał. nr 25).

Pytań i uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii do powyższego projektu uchwały.

Komisja Rewizyjna opracowała sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2012 roku oraz zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie projekt uchwały Rady w sprawie jego zatwierdzenia, o co w imieniu Komisji poprosił Wysoką Radę jej Przewodniczący – Pan Jacek Chrulski.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/210/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2012 roku (zał. nr 26).

 

 

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Białostockiego Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu do zatwierdzenia Plan kontroli na kolejny rok, w związku z powyższym Komisja przygotowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 27).

Radny Pan Marek Żmujdzin zasugerował, by Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji spróbowała skontrolować wszystkie jednostki podległe Powiatowi Białostockiemu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował za sugestię.

Innych pytań i uwag do przedstawionego Planu kontroli na 2013 rok nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii.

Komisja Rewizyjna przygotowała  projekt Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013 oraz zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie projekt uchwały w sprawie jego zatwierdzenia, wnioskując do Rady Powiatu Białostockiego o podjęcie tejże uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXV/211/2021 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2013 rok (zał. nr 28).

 

 

Ad 16

Przyjęcie sprawozdań z działalności  Komisji stałych  Rady Powiatu za rok 2012.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu zostały przesłane wszystkim Radnym w formie pisemnej (zał. nr 29 – 35).

Pytań i uwag do powyższych sprawozdań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad poprosił o przystąpienie do ich zatwierdzenia w formie głosowania (do protokołu).

Przewodniczący poszczególnych stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego zaprezentowali pozytywne opinie do omawianych sprawozdań.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła sprawozdania z działalności:

·         Komisji Budżetu i Finansów

·         Komisji Infrastruktury Technicznej

·         Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

·         Komisji Rolnictwa i Środowiska  

·         Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu

·         Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

·         Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 17

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radna Pani Anna Grycuk zgłosiła pytanie: „Ja chciałam zapytać o dalsze losy dróg, które miały być realizowane przez Powiat Białostocki we współpracy z Lasami Państwowymi. Z tego, co wiem Lasy państwowe przekazały pewne środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Tak Było w przypadku drogi Waliły Stacja – Nietupa – Krynki. Podejrzewam, że dokumentacja projektowa została już zrobiona, natomiast chcę wiedzieć, co się dzieje dalej, czy są plany realizacji tej drogi?”

Odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kwota pozyskana z Nadleśnictwa Waliły w 2012 roku to 75.000zł. Kwota ta była przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Waliły – do granicy Powiatu Białostockiego i Sokólskiego, kierunek Nietupa. 90% tej drogi przebiega przez zwarte kompleksy leśne Nadleśnictwa Waliły. Kwota pozyskana z Gminy Gródek to 10.000zł, 15.000zł z budżetu powiatu. Za te środki opracowano mapę do celów projektowych na 8km, jak również dokumentacje projektową na ten odcinek, na którym można grunty pozyskać wyłącznie w trybie spec ustawy drogowej i tam, gdzie sąsiadem pasa drogowego jest grunt, działka Skarbu Państwa, będąca w zarządzie Lasów Państwowych. Ta dokumentacja już jest i jest to ok. 55% długości drogi. Pozostały odcinek nie jest objęty dokumentacją projektową, ponieważ wymaga regulowania stanów własnościowych gruntów w trybie art.73 czyli bez odszkodowań, tam, gdzie grunt stanowi własność osób fizycznych. Gdybyśmy mieli zrobioną dokumentację na ten odcinek, to byłaby ona sporządzona na nieaktualnej mapie do celów projektowych. Jest dokumentacja, można zacząć przebudowywać drogę, cały problem to brak środków finansowych”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski wyjaśnił, iż realizacja tej inwestycji nie będzie miała racji bytu: „Moim zdaniem nie będzie żadnego sensu realizacji tej inwestycji, jeżeli nie będzie porozumienia z Powiatem Sokólskim, by połączyć dwie miejscowości, bo jeżeli nie połączy się tego z Krynkami, a to jest jeszcze 8km przez las nadal, to okaże się, że Powiat Białostocki kończy się w środku lasu i do miejscowości Nietupa, to jeszcze zostanie 1km. Czy Państwo podjęliście jakieś kroki, żeby rozmawiać z Gminą Krynki i Powiatem Sokólskim? Z powiatem Sokólskim na szczeblu Dyrektorów PZD rozmowa była i nie wyklucza się inwestowania w tym kierunku, z kierunku Kruszynian i Krynek w kierunku tej drogi, która prowadzi z Walił do Nietupy. Jak wiadomo założenia były inne, mieliśmy realizować przebudowę dróg Bobrowniki – Łużany, kierunek Kruszyniany. Dostaliśmy informację w j. angielskim, iż wniosek nie przeszedł pozytywnie selekcji”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Ja mam taki wniosek, z zasadzie z prośba do Rady o przegłosowanie, ale wniosek jest do Pana Dyrektora o to, żeby jak najszybciej przeprowadził przetargi na inwestycje drogowe, które w zasadzie już po dzisiejszym dniu są zatwierdzone, po to, żebyśmy mogli mieć jasność, co do dalszego ewentualnie zwiększania lub zmniejszania inwestycji, ponieważ przetargi nam pokażą, gdzie jesteśmy. Mam prośbę do Radnych, żeby to przegłosować, albo, żeby Pan Dyrektor się wypowiedział na ten temat, ewentualnie, żeby Zarząd zobowiązał Pana Dyrektora do tego, żeby w miarę sprawie przygotował te przetargi, żeby to poszło  w miarę szybko, żebyśmy nie czekali do maja”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski stwierdził, iż nie ma potrzeby głosowania takiego wniosku, gdyż Pan Dyrektor PZD w Białymstoku swoje obowiązki wykonuje sumiennie.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 18

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji RPB.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  XXIV Sesja  Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu  22 listopada 2012 roku w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu.

Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXIV/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku.

 

 

Ad 19

            Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował Wysoką Radę, iż Radny Pan Jacek Chrulski złożył do Prezydium Rady pismo, z prośbą o przekazanie Komendantowi Miejskiemu Policji w Białymstoku petycji dotyczącej planowanej likwidacji posterunku policji w Czarnej Białostockiej.

Radny Pan Jacek Chrulski wyjaśnił: „Proszę Państwa, ja podnoszę sprawę posterunku policji, gdyż jest to sprawa bardzo newralgiczna dla Czarnej Białostockiej. Pamiętam sytuację, kiedy mówiło się o likwidacji komisariaty i też do końca nie było pewne, czy będzie likwidacja, czy nie, a potem zlikwidowano komisariat. Teraz są przymiarki do likwidacji posterunku. Wprawdzie mówi się, że nie, na sesji też była informacja, że jeszcze nic nie wiadomo, ale wolałbym „dmuchać na zimne”. Podjąłem taką inicjatywę stworzenia petycji, która została poparta ok. 500 podpisami”.

Radny Pan Jacek Chrulski odczytał zebranym treść petycji (zał. nr 36).

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przypomniał, iż Pan Radny zgłosił w tej sprawie interpelację. „Zarząd Powiatu wystąpił z pismem do Pani Komendant Miejskiej Policji w Białymstoku. Jest już odpowiedź w tej sprawie i należałoby połączyć petycje z tą sprawą i ustalić spotkanie Komisji z Panią Komendant i wówczas byłaby jasna sytuacja. Chodzi o to, żeby takie pisma się nie mijały. Proponuję, by w styczniu zorganizować takie spotkanie i wówczas ewentualnie przygotować stanowisko Rady”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poparł propozycję złożoną przez Pana Starostę i ewentualnie zaproponował, by Pan Radny Jacek Chrulski tą petycję do Pani Komendant przesłał niezależnie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapytał, jakie stanowisko w tej kwestii prezentuje Rada Miejska w Czarnej Białostockiej.

Radny Pan Jacek Chrulski wyjaśnił: „Na sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej podnosiłem tą sprawę. Ona była rozważana przez Radę. Radni pod tą petycją podpisywali się. W płynęło pismo do Urzędu Miasta w tej sprawie, ale jaka była odpowiedź, nie wiem dokładnie. Dostałem tylko informację, że też stosunku do planów likwidacji posterunku policji Rada wyraziła negatywną opinię”.

Również w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych o powstaniu nowego Klubu. Do Rady Powiatu wpłynął protokół ze spotkania założycielskiego Klubu PSL. Dokumenty w tej sprawie zostały przekazane do Biura Rady, celem dokonania rejestracji ww. Klubu.

Także, w sprawach różnych Wysoka Rada ustaliła termin najbliższej sesji na dzień 24 stycznia 2013 roku.

Radny Pan Jacek Chrulski, zabierając głos w sprawach różnych podniósł kwestię działań jednego z samorządów współpracujących z powiatem: „Dotarły do mnie informacje, które muszę przyznać, mnie, jako Radnego zbulwersowały. Ja trochę inaczej postrzegam samorząd, jako coś autonomicznego i niezależnego w sensie poziomów samorządu. Samorząd gminny jest niezależny od powiatowego, powiatowy od wojewódzkiego. One mają ze sobą współpracować, a tymczasem dotarły do mnie informacje, iż jeden z organów samorządu gminnego, organ wykonawczy Gminy Michałowo wg mnie wykracza zdecydowanie poza swoje kompetencje i robi akcję zbierania podpisów przeciwko funkcjonowaniu Zarządu i de facto funkcjonowaniu Rady Powiatu Białostockiego. Te zbierane podpisy, nie wiem co mają na celu, ale  wiem, że są wykonywane telefony do wójtów i burmistrzów. Są oni namawiani do tego, żeby podpisać to pismo. Z mojej strony, proszę Państwa to wygląda w ten sposób, że my, np. jako Radni  wystąpili z projektem referendum  w Michałowie w sprawie odwołania Rady, czy też Burmistrza, bo nie podoba nam się to, iż nie realizuje on dżentelmeńskich umów 50/50. Proszę Państwa uważam, że robienie takiej akcji to nie jest jego kompetencja, uważam, że jest to niewłaściwe i niestosowne i chciałbym w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz dodał, iż akcja ta ma bardziej charakter propagandowy, niż merytoryczny: „Proszę Państwa, Wysoka Rada wybrała Zarząd Powiatu, a Zarząd wykonuje budżet, w związku z tym zaproponował jakąś propozycję do  inwestycji drogowych. Na Komisji obradowaliśmy i ta propozycja Zarządu została uchwalona i dzisiaj na sesji przyjęliśmy budżet jednogłośnie. Pan Burmistrz Michałowa podjął taką inicjatywę, żeby zrobić protest i wykazuje w nim, że władze powiatu dają na 2013 rok 12.000.000zł na Juchnowiec, 8.000.000zł na Choroszcz i przywołuje jeszcze inne kwoty. Chciałbym, abyśmy mogli tyle dać na gminy, ale takimi pieniędzmi nie dysponujemy. Protest jest tak przygotowany, że pokazuje się, że tylko dwie gminy są preferowane, a pozostałym gminom dzieje się krzywda. Pod tym protestem podpisało się chyba 6 wójtów i burmistrzów. Ja myślę, że należy patrzyć na całość w perspektywie kadencji lub dwóch. Od kilku lat występujemy do Burmistrza Michałowa z propozycją, by wspólnie coś robić 50/50. Ostatecznie Wysoka Rada zadecydowała, że w roku 2013, pomimo, że nie ma dofinansowania z Gminy Michałowo, to jednak powiat zdecyduje się sam zrobić drogę do Narwi, bo tam dojeżdżają do pracy ludzie. Mimo wszystko działania naszej rady nie spotkały się z akceptacją  Pana Burmistrza, stąd też ten protest. Były też propozycje, żeby tą „schetynówkę” na Juchnowcu, w związku z tym, że będzie finansowanie 50/50, zmniejszyć i podzielić i w ten sposób dać pozostałe pieniądze na inne gminy, ale na Komisji Infrastruktury wyjaśniałem, że nie ma takiej możliwości, ponieważ Pan Wojewoda nie dopuszcza zmiany zakresu zadania, czyli ten zakres, był objęty punktacją, stąd nie można go zmienić. Nie przewiduje się też zmiany kwoty ogólnej, ale przewiduje się zmianę kwoty udziału własnego i to, co można było zmienić, to zmieniliśmy, ale było jeszcze ograniczenie, że od Wojewody nie można uzyskać więcej niż 3.000.000zł. Myślę, że po nowym roku zorganizujemy takie spotkanie wyjaśniające. Pokażemy, jakie są nasze intencje, żeby nie zaburzyć dobrej współpracy z gminami”.

Radni podjęli dyskusję w tym temacie, wyrażając poparcie dla pomysłu Pana Starosty zorganizowania takie spotkanie, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Korzystając z obecności na obradach Sesji RPB Posła na Sejm RP Pana Damiana Raczkowskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił go o zabranie głosu.

Pan Damian Raczkowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, korzystając z okazji przybliżył informację z prac Sejmu. Pogratulował on Wysokiej Radzie, Zarządowi i Pani Skarbnik za rzetelną pracę nad budżetem Powiatu Białostockiego na 2013 rok: „Proszę Państwa, z budżetem państwa jest trochę gorzej, gdyż Senat zajmuje się obecnie pracami nad budżetem, następnie Sejm będzie obradował nad zgłoszonymi poprawkami. Powiem tak, bo kilka rzeczy w ostatnim czasie się zmieniło i ten program, o którym sam przed chwilą słyszałem i ta akcja polityczna w powiecie, która jest związana ze „schetynówkami”, dobrze, że jest, bo toczy się wokół tego, co dostajemy ekstra, czyli 50% na szczęście, a nie 30% dofinansowania na odnowienie dróg lokalnych, również w naszym powiecie. Szkoda, że Pan Minister Boni się poddał i odpuścił Ministrowi Rostowskiemu dodatkowe 500.000.000zł, bo dzięki temu odnawianych było wiele ciągów drogowych w gminach i powiatach. Nie wiem, czy dobrze się stało, czy źle, że w międzyczasie zmieniły się kryteria dostępu do tych pieniędzy, bo program był ogłoszony przy 30% dofinansowaniu, a później zmieniło się na 50%, w związku z czym mniejsza ilość projektów została objęta tym dofinansowaniem. Ja mam nadzieję i wierzę w to i będę o to walczył, by ten program był kontynuowany jeszcze w kolejnym roku i następnych i aby to dofinansowanie zostało zwiększone do miliarda złotych. Mam też nadzieję, że lobby korporacji samorządowych będzie trwałe i będzie walczyło o zmiany w Karcie Nauczyciela, które mam nadzieję przekonają Premiera, aby zezwolił na zmiany w tych regulacjach, po to by uelastycznić trochę samorządowcom zarządzanie finansami w tej sferze, która jest ważna z punktu widzenia naszego położenia w Europie, ale z drugiej strony powoduje wysokie obciążenia samorządów na tym poziomie. Kolejna sprawa, dotykająca zdrowia, którą osobiście zajmuję się od wielu lat. Tutaj, spore zmiany mogą nastąpić z uwagi na to, że zapowiadana jest przez Ministra Zdrowia decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia i mamy taki quazi powrót do Kas Chorych, które kiedyś funkcjonowały, co z perspektywy naszego województwa może to być lepszym stanem, bo ten Oddział będzie miał większą możliwość  w kreowaniu własnej polityki, w zależności od tego, jakie są potrzeby. Podlasie jest specyficznym miejscem, bo z uwagi na bliskość granic innych państw inaczej np. funkcjonują szpitale zakaźne, niż takie o podobnym profilu w innej części kraju. Jak widać, zmiany, które my zaproponowaliśmy zmusiły samorządy, przynajmniej szczebla wojewódzkiego, gdzie jest najwięcej problemów, żeby zmiany oszczędnościowe wprowadzać, w zarządzaniu również.  Ostatnia sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to zmiana ustawy o gospodarowaniu odpadami i całokształt przepisów regulujących gospodarkę śmieciową. Wokół tych spraw jest dyskusja i debata już teraz, w najbliższym półroczu pewnie będzie dyskusja o tym, jak ustalić stawki za płacenie za śmieci, jakie przyjąć kryteria do obciążania mieszkańców gmin i miast opłatami za te śmieci. Wcześniej żaden z rządów w tak odważny sposób nie zdecydował się zmierzyć się z problemem. Mimo obowiązku posiadania umów na odbiór śmieci szacuje się, że 30% podmiotów takich umów nie ma. Często, jeżeli one są nie odzwierciedlają tego, co się faktycznie ze śmieciami robi.  Niektóre samorządy próbowały wprowadzić stawki zbyt wysokie, oczywiście one będą ustalenie w przetargach, ale warto przyjąć takie kryteria, które będą realne z punktu widzenia  mieszkańców gmin”.

Radny Pan Marek Żmujdzin zabrał głos, prosząc o udzielenie informacji: „Panie Pośle, ja chciałem spytać, kiedy rząd i Sejm zajmie się sprawą rozbudowy naszej gospodarki, bo z tego, co widzimy i słyszymy, nie walczycie o utrzymanie tego, a wręcz wyprzedajecie. Zadłużeni kolejarze sprzedają kolejkę linową.  Ważne też jest to, że znajdują się pieniądze na pomoc bankom w trudnej sytuacji, natomiast nie ma pieniędzy na ratowanie zdrowia i życia dzieci. Ostatnio jest to bardzo bulwersujące w naszym kraju. W centrum Zdrowia Dziecka są duże nadwykonania, a nie ma pieniędzy na to, by placówka funkcjonowała prawidłowo i spełniała swoją funkcję- ratowanie życia dzieci. Padają zakłady pracy, następują zwolnienia, bezrobocie rośnie, młodzi, wykształceni ludzie uciekają do pracy za granicę, a my cieszymy się, że bezrobocie spada. Nikt się z tego nie tłumaczy i nikt nie poniósł odpowiedzialności za taki stan rzeczy. Pan Panie Pośle powiada, że emerytury i renty strukturalne są wypłacane, a ja Panu powiem – jeszcze są. Wy nie dbacie o to, by powstawały nowe zakłady pracy, a kto będzie napędzał gospodarkę. Nasz rząd patrzy tylko w kierunku Brukseli i działa tak, by Bruksela była zadowolona”.

O głos poprosił Radny Pan Zenon Żukowski: „Proszę Państwa mam jedno pytanie. Pan Poseł poruszył problem ustawy śmieciowej, ale przy tej ustawie śmieciowej wszystkie miasta i miejscowości, które mają gospodarkę komunalną własną będą musieli, jeżeli te przedsiębiorstwa nie wygrają przetargów, zwolnić ludzi. Proszę Państwa to jest bardzo wielka liczba ludzi, która nie znajdzie zatrudnienia. Tutaj, jeżeli państwo nie zajmą się tym solidnie, w sensie takim, żeby uchronić miasta i gminy przed taką sytuacją. Wiadomo, że małe firmy nie wygrają przetargów, bo nie będą miały siły przebicia.  To jest naprawdę bardzo poważny problem. W tej chwili wszystkie gminy podejmują uchwały dotyczące opłat śmieciowych. Proszę zwrócić uwagę, jakie są to opłaty? To są opłaty 200-300% opłat, które były. Ja rozumiem, że jest to dobra inicjatywa, żeby zagospodarować odpady, ale to jest przedsięwzięcie bardzo do końca nieprzemyślane i myślę, że jeżeli przy tej okazji rzesza ludzi pozostaje bez pracy, to Państwo odpowiecie za to. Jeżeli się tym należycie nie zajmiecie, to odpowiecie za to przy wyborach. W tej chwili mówi się też o tym, w dużych miastach, że powstanie problem, że nie ma znaczenia, że ustawa mówi o obowiązku przetargowym, samorządy odstąpią od przetargów z pełną świadomością poniesienia kary za to, żeby przetargu tego nie zrobić, ale żeby utrzymać firmy, ale czy o to chodzi?”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podziękował za dyskusję i oddał głos Pani Annie – Zieniewicz – Dyrektorowi Domu Dziecka w Krasnem.

Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem – Pani Anna Zieniewicz podziękowała wszystkim obecnym za przybycie w dniu dzisiejszym do dzieci. Poinformowała, iż za chwilę odbędzie się uroczystość opłatkowa połączona z modlitwą, a następnie dzieci chcą zaprezentować przybyłym gościom jasełka.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski i Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, na ręce Pani Dyrektor przekazali prezenty ufundowane przez Radę i Zarząd Powiatu Białostockiego.  

 

Ad 20

            Zamknięcie obrad XXV Sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXV Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 20 grudnia 2012 roku, o godz. 1430.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska       

 

 

Obradom przewodniczył – Przewodniczący Rady Sławomir Gołaszewski                                                                 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady - Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2012

Data udostępnienia w BIP: 28-01-2013 10:38

Data modyfikacji informacji: 28-01-2013 10:38