Protokół Nr XIX /2012 z dnia 28.06.2012r.

RP.0002.19.2012

 

 

Protokół Nr XIX /2012

z obrad XIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 28 czerwca 2012 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

         Obrady XIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 28 czerwca 2012 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

        

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XIX Sesji RPB, który został przesłany radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:

 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt.15: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt.16: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów”.
 • wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt.19: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 

Wniosków nie zgłoszono. Jednocześnie, Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż  powyższa zmiana do porządku obrad jest autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego, stąd nie wymaga głosowania.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad XIX sesji RPB.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu  między sesjami Rady.
 4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2011 rok.
 5. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011r. oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2011 rok oraz wnioskiem  w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.
 12. Przyjęcie sprawozdania za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łapach za 2011 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie białostockim na lata 2012-2020”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2012-2015.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
 21. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2011r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
 22. Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
 23. Interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji RPB.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XIX sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 31 maja 2012 roku do dnia 27 czerwca 2012 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

 • majątkiem powiatowym,
 • drogami powiatowymi,
 • ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
 • oświatą, kulturą i sportem,
 • finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

 • podpisał wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”, oraz podjął uchwałę o powołaniu Komisji przetargowej,
 • podpisał ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ścianek wspinaczkowych, figur szachowych oraz tablic informacyjnych w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosków w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2012”,
 • udzielił upoważnienia do przystąpienia do projektu pn.: „Dostosowanie usług turystycznych do wymogów turystów zagranicznych na przykładzie dobrych praktyk francuskich”,
 • udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania interesów Powiatu przed instancjami sądowymi,
 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywność szansę na zatrudnienie – II edycja realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • podpisał wystąpienie do gmin Powiatu Białostockiego o naborze wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego Ochotniczym Strażom Pożarnym,
 • przyznał premie za miesiąc czerwiec dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • podpisał umowy na dostawę ścianek wspinaczkowych oraz figur szachowych z dostawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym w ramach realizacji projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
 •  rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 •  brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • ogłoszeniu wyników konkursu „Podlaski Innowator 2012” organizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku,
 • obchodach Dnia Dziecka w Domu Dziecka w Krasnem,
 • podsumowaniu konkursu „Zawody regionalne w ujeżdżaniu” organizowanego w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Supraślu,
 • imprezie p.n.: „Dzień Konia na Podlasiu” organizowanej przez Gminę Turośń Kościelna,
 • spotkaniu Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
 • spotkaniu Członków Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego,
 • finale I Powiatowego Konkursu Szkolnego „Powiat Białostocki i jego historia”,
 • XI Festynie Św. Antoniego organizowanego przez DPS w Jałówce,
 • Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego,
 • Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
 • podsumowaniu XII edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych,
 • posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
 • II konferencji naukowej w ramach obchodów Dni Białegostoku nt.: „Samorząd Terytorialny i Gospodarczy a Polityka Lokalna”,
 • Kongresie nt.: „Jak skutecznie realizować inwestycje jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek zależnych ?”,
 • uroczystym wręczeniu sztandaru Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku,
 • XII festynie GRODZISKO organizowanym przez Gminę Suraż.

Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził, iż w informacji o pracach Zarządu podano informację o podpisaniu postanowienia o zaopiniowaniu wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji na drodze gminnej „budowa ulicy Szwarce w Łapach”. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Gmina Łapy wystąpiła do Zarządu Powiatu Białostockiego z prośbą o wydanie opinii w trybie art.11f spec ustawy drogowej. Jest to procedura związana z uzyskiwaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach spec ustawy drogowej. Jest to mały krok w procedurze uzyskiwania decyzji”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapytał: „Mam pytanie dotyczące zjazdów w Jurowcach. Proszę o przybliżenie tematu. Drugie moje pytanie, proszę o podanie informacji, czy literalnie wszyscy dyrektorzy otrzymali premię?”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Odnośnie drugiego pytania, to jest tak, że część dyrektorów jest w systemie premiowym, tzn. takim, że oprócz wynagrodzenia mają premię, a część dyrektorów nie jest w takim systemie. Dyrektorzy w Starostwie Powiatowym nie otrzymują żadnych premii i o te premie nawet nie występują. Ten system jest w opiece społecznej i tam, co miesiąc dyrektorzy występują o premie. Dotyczy to również Powiatowego Zarządu Dróg. W zależności od posiadanych środków, w różnej wysokości i zasług dyrektorów, Zarząd Powiatu te premie przyznaje. W ostatnim czasie dyrektorzy również wystąpili o nie i w różnej wysokości te premie dostali”.

Na pierwsze pytanie, odpowiedzi udzielił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak wiadomo realizujemy zadanie związane z przebudową drogi powiatowej ul. Wiejska w Jurowcach, w tym fragmencik ulicy gminnej, ul. Polnej. Sprawa zjazdów jest przy każdej jednej inwestycji drogowej, prowadzonej przez Powiatowy Zarząd Dróg. Są to interwencje mieszkańców, którzy na etapie projektu, bądź tworzenia mapy do celów projektowych zostali w jakiś sposób niezauważeni. Interwencje są kierowane do PZD lub Zarządu Powiatu Białostockiego i zgodnie z przyjętym systemem reagowania w tej sytuacji, do wszystkich nieruchomości, które posiadają nr geodezyjne działki realizowane są odrębne zjazdy. Tematy te załatwiamy pozytywnie”.

Kolejne pytanie zgłosił Radny, Pan Maciej Rafał Bojanowski: „Panie Starosto, mam pytanie odnośnie dyrektora SP ZOZ w Łapach, bo jak Pan stwierdził na miesiąc obowiązki przejął Pan Grzegorz Roszkowski, a po miesiącu przejmie obowiązki Pan Przemysław Chrzanowski. Pytanie – na jak długo? Drugie pytanie dotyczy Ośrodka Wsparcia w Łaźniach odnośnie przyjmowania pensjonariuszy z innego powiatu. Czy to się wiąże z obciążeniami dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku, czy też nie? Trzecie pytanie, dotyczy DPS w Czerewkach, ponieważ na Zarządzie rozpatrzono wniosek o przyznanie środków finansowych na inwestycje termomodernizacyjne i już na sesję wprowadza się uchwałę pod głosowanie dotyczącą kredytu.  Czy faktycznie jest taka potrzeba, by tak szybko decydować o tym?”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „W szpitalu w Łapach nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Obecnie na miesiąc zgodził się pełnić te obowiązki Pan Grzegorz Roszkowski. Pan Przemysław Chrzanowski przez 8 lat był dyrektorem szpitala w Zambrowie. Od lutego tego roku zmieniły się procedury konkursowe i czas na wybór dyrektora wydłużył się, a szpital musi w tym czasie normalnie funkcjonować. Zostanie ogłoszony konkurs i przewidujemy, iż jego rozstrzygnięcie nastąpi w przedziale 4-6 miesięcy. Do czasu rozstrzygnięcia tego konkursu obowiązki dyrektora będzie pełnił Pan Przemysław Chrzanowski, a nowy dyrektor zostanie wybrany w postępowaniu konkursowym. Odnośnie Łaźni jest mechanizm taki, że powiat składał wnioski do PUW o dofinansowanie. Sporo pieniędzy rządowych do nas przyszło i ten ośrodek został zmodernizowany. Założyliśmy też pewien poziom obłożenia. Finansowanie jest w przeliczeniu na  1 uczestnika i jest on na poziomie 1.100zł. Jeżeli pozyskujemy nowych uczestników, dostajemy dodatkowe pieniądze. Problem jest w tym, że musimy dowieźć uczestników do ośrodka, bo sami do nas nie dojadą. Przeprowadziliśmy rozmowy z Wójtem Szudziałowa na temat wsparcia finansowego. Zagadnienie jest skomplikowane z dwóch powodów. Szudziałowo ma trudną sytuację finansową i Pan Wójt nie dostał absolutorium i to jest aspekt ekonomiczny. Jest jeszcze aspekt prawny – jeżeli się przyjmie, że są to zadania rządowe, to rozstrzygnięcia są takie, że wszystkie pieniądze zewnętrzne powinniśmy oddać, a sobie zostawić tylko mały procent, więc nad tym pracujemy. Jeżeli chodzi o Czerewki, sytuacja jest taka, że w poprzednim roku Komisja Rewizyjna wystąpiła do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości przeznaczenia kwoty na termomodernizację. Pan Dyrektor wystąpił o etapowanie tych prac. W pierwszym etapie miały być wymienione okna, a w drugim instalacja centralnego ogrzewania. W tej chwili jest tam nowoczesna kotłownia olejowa, ale olej jest drogi, stąd starania Pana dyrektora o to, żeby, co można, to zmodernizować. Oczywiście chcemy postarać się o preferencyjny kredyt, który daje szansę na umorzenie 20% kosztów, natomiast wymóg jest taki, że musi być osiągnięty efekt termomodernizacyjny, co najmniej 25%. Stąd trudność jest taka, że nie możemy dzielić tego kredytu na lata, bo nie dostaniemy tej premii. Były przeprowadzone długie konsultacje, bo problem jest skomplikowany od strony samych przepisów o rachunkowości i przepisów bankowych, stąd kilka dni trwały konsultacje z bankami i Regionalną Izbą Obrachunkową. Ostatecznie wczoraj zostało wszystko domknięte, stąd przepraszamy, że to wynikło w ostatniej chwili. Generalnie chodzi o osiągnięcie celu”.

Radny, Pan Maciej Rafał Bojanowski poprosił o wskazanie miejsca imprezy – Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów oraz Kupalnoczka.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował, iż impreza pn. „Kupalnoczka” odbędzie się w Załukach, a Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów odbędzie się w Nowym Dworze, gm. Narewka. Poprzednio te zawody odbywały się w Czarnej Białostockiej.

Radny, Pan Jan Łuksza poprosił o informacje dotyczące podpisania ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej: „Moje pytanie brzmi, na jaką kwotę wyceniono tą nieruchomość i czy są osoby zainteresowane kupnem tej nieruchomości?”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż zainteresowanie jest. Kwota oscyluje w granicach 2.300.000zł i obejmuje kotłownię, budynek internatu i budynku szkoły. To jest ten teren przy warsztatach szkolnych.

W uzupełnieniu tej wypowiedzi głos zabrał Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Stwierdził on, iż kwota jest zbliżona do tej, która była zaproponowana przy przewidywanej transakcji z Burmistrzem Michałowa. Przetarg przewidziany jest na dzień 18 września 2012 roku.

Innych pytań w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad 4

Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2011 rok.

Pani Katarzyna Rybołowicz – Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach  przedstawiła zebranym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2011 rok (zał. nr 5).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu skrócony opis sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach. Rok 2011 zamknął się niestety stratą w kwocie 848.036,71zł. Rzeczowe aktywa trwałe, w postaci środków trwałych, zwiększyły się średnio o 407.000zł, z czego z dotacji z powiatu 338.000zł. Zlikwidowano środki trwałe o wartości prawie 100.000zł, były to urządzenia z laboratorium. Fundusz założycielski na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 4.734.942zł. Fundusz zakładu niestety wynosi 0zł, gdyż pokryliśmy nim stratę z roku 2010 w kwocie 500.000zł. Zobowiązania z tamtego roku wynosiły prawie 4.000.000zł, z czego rezerwy na pracownicze świadczenia emerytalne i podobne wyniosły 752.000zł. Jednostka na koniec roku posiadała zobowiązania na prawie 3.000.000zł, jako zobowiązania krótkoterminowe – 2.500.000zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 1.412.000zł, z czego zobowiązania publicznoprawne - 309.000zł. Na tą kwotę składały się zobowiązania z lat ubiegłych, jeśli chodzi o odsetki od wypowiedzianych wynagrodzeń. Jest to 244.000zł. Fundusz świadczeń socjalnych wynosi prawie 542.000zł. Inwestycje szpitala zamykają się kwotą 158.000zł, z czego została podjęta modernizacja budynku szpitala i przychodni – 100.000zł, budynku przychodni przy ul. Piaskowej – 22.000zł i przebudowa układu komunikacyjnego przy szpitalu 42.000zł. Zapasy wynosiły prawie 170.000zł na poziomie porównywalnym do roku 2010. Przychody ze sprzedaży osiągnięte w roku obrotowym 2011 wynosiły prawie 12.500.000zł, z czego medyczne przychody – 12.200.000zł, a pozostałe usługi, czyli najem i dzierżawa 254.000zł.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Pan Zenon Żukowski zapytał, czy jest jakiś pomysł na to, by ten szpital nie przynosił tak niedobrych wyników.

Pan Grzegorz Roszkowski – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jestem p.o. Dyrektora, ale tę funkcję będę jeszcze pełnił tylko przez 3 dni, stąd na przyszłość nie chcę wiążących zobowiązań składać. Myślę, że jest to pytanie do mojego następcy, który tę funkcję obejmie od poniedziałku. On będzie kreślił nową wizję rozwoju szpitala w Łapach. Z tego, co widzę przez 1 miesiąc urzędowania, wydaje się, że trzeba poprawić relacje z NFZ, czyli zwiększyć przychody SP ZOZ w Łapach poprzez rozszerzenie usług medycznych. Tutaj ponieśliśmy ogromną stratę z powodu nieprzyznania nam kontraktu na świadczenie usług rehabilitacyjnych. Tą sprawę trzeba byłoby w pierwszej kolejności załatwić. Ponadto bardzo niskie są kontrakty na poradnię chirurgiczną i pozostałe poradnie specjalistyczne. Tutaj też myślę, że nawet w bieżącym roku jest możliwość zmiany kontraktowania. To poprawiłoby przychody i wpłynęło na wynik finansowy szpitala”.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2011 rok.

 

Ad 5

Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011r. oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok (zał. nr 6,7,8,9).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ sprawozdanie z wykonania budżetu w części opisowej z bardzo obszernym komentarzem zostało złożone do Rady w dniu 2 kwietnia 2012 roku, jak również sprawozdanie finansowe. Oba dokumenty były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji stałych Rady, a najbardziej szczegółowo na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2012 roku, stąd dzisiaj postaram się Państwu przedłożyć sprawozdanie w formie skrótowej, poprzez pokazanie prezentacji w sprawie wykonania budżetu z drobnym komentarzem. Jeśli chodzi o dochody budżetowe na planowaną kwotę 109.038.572zł, dochody wykonane wyniosły 108.773.538zł, co w stosunku do planu stanowi 99,76%. Począwszy od roku 2007 dzielimy wykonane dochody, jak też i planowane dochody na: dochody o charakterze bieżącym i majątkowe. Dochody bieżące, to są te dochody, które pobierane są z udziału w podatkach, różnych opłat, jak też wykonywanych usług. Tak więc, dochody bieżące, to kwota ponad 94.000.000zł, a na dochody majątkowe złożyły się takie dochody jak: dotacje na tzw. „schetynówki”, które otrzymaliśmy z budżetu państwa, czyli wszelkie dotacje na wydatki o charakterze majątkowym i inwestycyjnym, jak też dochody pochodzące z udzielonej pomocy finansowej przez gminy. Szczegóły dotyczące wykonanych dochodów zawarte są w sprawozdaniu Zarządu, w zał. nr 1, gdzie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, jak również w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe zawarte są szczegółowe dane. Jeśli chodzi o strukturę dochodów przedstawia się ona w ten sposób, że 36% są to dochody własne, pochodzące z podatków, opłat i usług, jakie świadczą nasze jednostki; subwencja, która jest podzielona na oświatową , wyrównawczą i równoważącą – 26% i dotacje, które otrzymuje powiat (na pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej, na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne i inne na zadania z zakresu administracji rządowej). Pragnę przypomnieć, że uchwała budżetowa, która była podejmowana w styczniu roku 2011 w pierwotnej wersji przewidywała plan dochodów w wysokości 95.669.522zł. Jak Państwo pamiętają, prawie co miesiąc, na każdej sesji te dochody były zwiększane, tak więc w grudniu 2011 roku plan wyniósł 109.038.572zł. W wyniku działań prowadzonych przez Zarząd Powiatu, jak też i podejmowanych decyzji przez Wysoką Radę w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o 13.369.000zł. Głównie te zmiany dotyczyły takiej działalności, jak: drogi powiatowe – zwiększenie o prawie 9.500.000zł, a dokonywało się to w wyniku wprowadzania dotacji na tzw. trzy „schetynówki”, które realizowaliśmy, jak też i stopniowe wprowadzanie kwot udzielonej pomocy finansowej przez gminy w miarę, jak rady gmin podejmowały stosowne uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. W dziale ochrona zdrowia zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.102.000zł dotyczyło praktycznie podniesienia dotacji na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. W pomocy społecznej zwiększenie o 520.000zł pochodziło między innymi z uzyskanej dotacji w Ośrodku Wsparcia w Łaźniach. W różnych rozliczeniach, czyli zwiększenie subwencji o kwotę 1.116.000zł, to było zwiększenie głównie na drogi, na przebudowę mostów, na co otrzymaliśmy kwotę 1.100.000zł. W dziale administracja publiczna zwiększone dochody polegały na zwiększonych dochodach własnych z usług, opłat, jak też i zwiększenia opłaty komunikacyjnej. Wykonane dochody, to kwota ponad 108.000.000zł. Jeżeli porównamy wykonane dochody za rok 2010 z wykonaniem dochodów za rok 2011, to widzą Państwo, że rok 2011 był nieco gorszy, gdyż wykonane dochody budżetowe były mniejsze o 1,87%. Jeżeli chodzi o wydatki, wydatki planowane, to kwota prawie 114.000.000zł, wykonane prawie 109.322.901zł, czyli 95,96%, z tego wydatki bieżące to jest ponad 81.000.000zł i wydatki majątkowe 28.000.000zł. Tak więc, policzony udział wydatków majątkowych do wydatków zrealizowanych ogółem stanowi wskaźnik 25,7%. Porównując ten wskaźnik do powiatów ziemskich należy przyznać, że nie jest to zły wskaźnik. Jeżeli porównamy wykonane wydatki za rok 2011 z wykonanymi wydatkami za rok 2010, to wydatki za 2011 rok są mniejsze o 1,48%. Był planowany deficyt w kwocie 4.892.266zł, a wykonany deficyt to 549.363zł. Taki wynik stworzył pewną kwotę wolnych środków, którą wykorzystujemy w budżecie roku 2012,  w którym to planowany deficyt w kwocie blisko 5.000.000zł prawie w całości jest pokrywany z wolnych środków z lat ubiegłych. Jeśli chodzi o strukturę poniesionych wydatków, to najwięcej w ujęciu procentowym wydaliśmy na drogi publiczne, bo jest to kwota 31.447.000zł, czyli blisko 29%. W następnej kolejności pomoc społeczna – blisko 24.000.000zł, w ujęciu procentowym blisko 22%.  W następnej kolejności jest oświata i edukacyjna opieka wychowawcza i to jest kwota ponad 15.000.000zł. Ochrona zdrowia, z tym, że jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to wciąż przypominam, że w tym dziale powiat wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i prawie cała ta kwota została wydatkowana na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne. Następnie jest administracja publiczna stanowiąca 10,22% wydatków ogółem, potem Powiatowy Urząd Pracy 7,14% wydatków i działalność usługowa 2,44%. W ramach tego działu wykonywane są prace geodezyjne i kartograficzne. Te siedem wymienionych działów pochłonęło w roku ubiegłym 97,49% wszystkich wydatków. W pozostałych działach, takie jak: rolnictwo, leśnictwo, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, obsługa długu, czyli odsetki, bezpieczeństwo publiczne, kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gospodarka komunalna – łącznie wydatkowano 2.737.359zł, co stanowiło 2,5% wydatków ogółem. Jeżeli chodzi o dług publiczny i obsługę długu, to na dzień 1 stycznia 2011 roku stan zadłużenia budżetu kredytami wynosił 4.765.688zł. W trakcie roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 3.800.000zł i także w trakcie roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i suma rat spłaconych tychże kredytów wyniosła 1.874.390zł. Tak więc, na dzień 31 grudnia 2011 roku stan zadłużenia wyniósł 6.691.298zł, a na obsługę długu, czyli zapłacone odsetki od kredytów w roku 2011 wydaliśmy 201.835zł. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, jak Państwo widzą, łączna kwota wydatków majątkowych, to 28.067.107zł i głównie wydatki, które zostały poniesione na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez  nasze jednostki, to kwota 22.840.897zł, z czego na drogi powiatowe realizowane przez PZD wydatkowano 20.901.152zł, przy czym to nie są wszystkie wydatki majątkowe, oczywiście inwestycyjne, poniesione na drogach, gdyż również gminy wykonywały inwestycje na drogach powiatowych i gminom na drogi powiatowe udzielono dotacji w łącznej kwocie 4.734.195zł. Następnie, z większych wydatków inwestycyjnych, realizowany był projekt w Supraślu dotyczący turystyki aktywnej, realizowany w „Bukowisku”. Z zakresu administracji wykonany został kolejny etap wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Borsuczej i część robót na ul. Nowowarszawskiej. W pomocy społecznej wydatkowano 387.905 zł i to głównie przez DPS w Choroszczy na przystosowanie obiektu do wymogów ochrony  przeciwpożarowej 152.000zł; ponad 80.000zł, jako 50% udział powiatu w zakupie samochodu dla DPS w Czerewkach i dalej to były również wydatki inwestycyjne prowadzone przez DD w Krasnem – roboty modernizacyjne przy pałacyku. Następnie, placówki oświatowe – tutaj poniesione wydatki, to głównie dokończenie termomodernizacji w CKP w Łapach. Gospodarka mieszkaniowa – wydatek inwestycyjny, który został poniesiony na montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Słonimskiej i w działalności usługowej – wydatki PODGiK na zakup sprzętu i oprzyrządowania potrzebnego do prowadzenia prac geodezyjnych. SP ZOZ w Łapach udzielono dotacji w kwocie 338.284zł. Planowana była co prawda kwota 350.000zł, z czego wykorzystano tę kwotę. Na OSP na wydatki majątkowe wydatkowano 59.773zł w postaci dotacji i udzielanej pomocy finansowej gminom. Najwięcej wniosków było na wykonanie odpowiednich, sterowanych, podnoszonych drzwi garażowych w remizach strażackich. Jeśli chodzi o „Bukowisko” na zakup sprzętu udzielono dotacji w kwocie 14.000zł i jeszcze 80.000zł wpłacono na fundusz wsparcia policji. Było to dofinansowanie zakupu samochodu terenowego, który został przekazany do użytkowania w Łapach.  Analizując od roku 2003, jak kształtowały się dochody i przychody budżetu widać, że one wzrastają i jeżeli porównamy rok 2011 do roku 2010, to można powiedzieć, że te lata są do siebie bardzo zbliżone kwotowo, jeśli chodzi o wykonanie dochodów, przychodów, jak też i wielkości kredytów. Począwszy od roku 2007 tempo wzrostu wydatków bieżących wyraźnie się zwiększyło i to jest niepokojące. Myślę, że to tempo w roku 2012 w porównaniu do poprzednich lat trochę maleje i na to wpłynęły zmiany strukturalne, jeśli chodzi o organizację naszych jednostek powiatowych, a mianowicie zostały zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze i włączone do budżetu, jak też i weszły w to fundusze. W związku z tym pewne wydatki bieżące w gospodarstwach pomocniczych były ponoszone poza budżetem, a gospodarstwo pomocnicze rozliczało się tylko wynikiem. W tej chwili one z wydatkami bieżącymi weszły do budżetu. Podobnie było z zakładem budżetowym, jakim było Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, też weszło do budżetu całością wydatków. Jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, w budżecie ten potencjał możliwości inwestycyjnych wyznaczają trzy wielkości, jak: tzw. nadwyżka operacyjna (nadwyżka pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi), dochody majątkowe (otrzymane różnego rodzaju dotacje lub dochody ze sprzedaży majątku), i wielkości kredytów. Suma tych wielkości wyznacza możliwości inwestycyjne danej jednostki. Rok 2011 był już rokiem trudniejszym ze względu na to, że nadwyżka operacyjna w roku 2010 wynosiła 17.000.000zł, a w 2011 była to już kwota 13.000.000zł, czyli była to różnica 4.000.000zł., czyli o tyle zwiększyły się wydatki bieżące. Ponieważ poziom dochodów jest ten sam, a wydatki bieżące rosną, to o tyle mniej można przeznaczyć na inwestycje. To zostało uzupełnione kredytem zaciągniętym w kwocie 3.800.000zł. Wydatki na drogi powiatowe ogółem są bardzo zbliżone do roku poprzedniego, nieco mniej wydatki inwestycyjne. Nadal można stwierdzić, iż rok 2011, w porównaniu z latami poprzednimi był rokiem dobrym dla inwestycji drogowych, oczywiście na miarę naszych możliwości. Przechodząc do wydatków na oświatę i wychowanie, należy stwierdzić, iż subwencja utrzymuje się na tym samym poziomie, wydatki bieżące stale rosną, a liczba uczniów maleje. Mamy coroczny spadek o 200 uczniów i to jest nasz bardzo ważny problem”.

Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski zgłosił pytanie: „Pani Skarbnik chciałem zapytać o subwencję na uczniów, bo wyraźnie widać, że liczba uczniów spada, a subwencja utrzymuje się na tym samym poziomie”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż wynika to z faktu, iż co roku jest zwiększany tzw. bon oświatowy kwotowo, dlatego ogólna kwota jest utrzymana na podobnym poziomie: „Sytuacja wyglądałaby dużo lepiej, gdyby liczba uczniów nie spadała, bo wówczas szkoły mogłyby się utrzymać bez dokładania środków z budżetu powiatu.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości roczne  sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok oraz ze sprawozdane finansowe za 2011 rok.

 

Ad 6

Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała Wysoką Radę z Uchwałą Nr II-00321-84/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok (zał. nr 10).

Powyższą uchwałą Skład Orzekający RIO w Białymstoku zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

 

Ad 7

Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego (zał. nr 11).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, już po raz drugi informacja o stanie mienia Powiatu Białostockiego towarzyszy sprawozdaniu, a nie jak było poprzednio - projektowi budżetu. Informacja o stanie mienia została sporządzona na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też pokazuje, co się działo w trakcie roku 2011. Obszerna jest informacja dotycząca nieruchomości i gruntów, które są majątkiem powiatu, a  w zał. nr 3 jest zawarta w układzie zbiorczym pełna informacja, jeśli chodzi o majątek trwały, jakim dysponują w trwałym zarządzie poszczególne jednostki. Natomiast tym razem nie zamieszczaliśmy już wydruków oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej, ponieważ mamy ich 21, natomiast można się z tym zapoznać w wersji elektronicznej, która jest zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Białostockiego w BIP, jako załącznik do uchwały Zarządu w sprawie informacji o stanie mienia powiatu”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia Powiatu Białostockiego.

 

Ad 8

Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2011 rok oraz wnioskiem  w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jacek Chrulski zapoznał zebranych z opinią z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2011 rok (zał. nr 12).

Stwierdził, iż na podstawie art. 270 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego w składzie:

 1. Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący
 2. Pan Maciej Rafał Bojanowski
 3. Pan Jan Kaczmarek

zapoznała  się z Uchwałą Nr III/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok oraz zmianami w budżecie dokonywanymi w trakcie roku budżetowego, a także zmianami w budżecie dokonywanymi uchwałami Zarządu Powiatu Białostockiego. W świetle dokonanych czynności oraz po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Starosty Powiatu Białostockiego oraz Skarbnika Powiatu Białostockiego, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Białostockiego zaopiniowała  jednogłośnie, pozytywnie wykonanie budżetu powiatu za rok 2011 i zgodnie z dyspozycją art. 270 ust.3 przywołanej wyżej ustawy o finansach publicznych zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu powiatu za 2011 rok oraz wnioskiem  w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

 

Ad 9

Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała Wysoką Radę z Uchwałą Nr II-00322-60/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok (zał. nr 13).

Powyższą uchwałą Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowił stwierdzić, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności: dotyczy wykonania budżetu powiatu za 2011 rok; oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz skład Komisji w świetle oświadczenia Przewodniczącego Rady Powiatu jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie powiatowym.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok.

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawia zebranym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok (zał. nr 14).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to wymóg ustawowy, że przed udzieleniem absolutorium, Rada powinna ustosunkować się poprzez zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok. Jest to nowy wymóg, który przerabiamy po raz drugi, gdyż w poprzednich latach taka uchwała nie była podejmowana, a obecnie jest wymagana”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o przedstawienie opinii stałych Komisji Rady.

Następnie, pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/154/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2011 rok (zał. nr 15).

 

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.

Pan Sławomir Gołaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 16).

Pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie absolutorium przedstawili Przewodniczący poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego:

 • Pan Jacek Chrulski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów,
 • Pan Jan Kaczan - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej,
 • Pan Jan Kaczmarek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki,
 • Pan Marek Żmujdzin – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska,
 • Pani Dorota Rusiłowicz – Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu,
 • Pani Sylwia Rząca – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

            Rada Powiatu Białostockiego, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XIX/155/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego (zał. nr 17).

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium. Zaznaczył, iż jest to swoista ocena pracy Zarządu, niemniej jednak należy również podkreślić, iż do takiego wyniku przyczyniła się bardzo ciężka praca Pani Skarbnik, która zawsze czuwa nad właściwym dysponowaniem środkami finansowymi powiatu. Przy tej okazji, Pan Starosta podziękował również pracownikom Starostwa Powiatowego w Białymstoku, gdyż bez ich zaangażowania w realizację zadań niemożliwa byłaby merytoryczna praca. Serdecznie podziękowania płynęły również pod adresem Radnych Powiatu Białostockiego, którzy swoim doświadczeniem wspierają Zarząd Powiatu w jego działaniach. Dzięki dobrej atmosferze, zrozumieniu i zaangażowaniu wszystkich Radnych możliwe staje się osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest dobro wspólne Powiatu Białostockiego.

            Ogłoszono 20 minutową przerwę.

 

Ad 12

Przyjęcie sprawozdania za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Pan Czesław Bartoszewicz – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił zebranym sprawozdanie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (zał. nr 18).

„Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgodnie z §23 istnieje obowiązek złożenia raz w roku sprawozdania z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Zarząd Powiatu Białostockiego podjął 9 uchwał, które dotyczyły: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (3 uchwały); nabycia nieruchomości na cel publiczny (2 uchwały); zamiany nieruchomości (1 uchwała); przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości (3 uchwały)…”.

Pytań i uwag Radni nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 z wykonania uchwały Nr XXX/240/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łapach za 2011 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż Rada Powiatu Białostockiego na początku dzisiejszych obrad przyjęła do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2011 rok, a obecnie należy podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łapach za 2011 rok (zał. nr 19).

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach na swoim posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012 roku Uchwałą Nr 4/2012 zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Łapach za 2011 rok (zał. nr 20).

Pozytywne opinie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łapach za 2011 rok wydały:

 • Komisja Budżetu Finansów,
 • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny,

o czym poinformowali Wysoką Radę ich Przewodniczący.

         Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/156/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Łapach za 2011 rok  (zał. nr 21).

 

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012-2020”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012-2020” (zał. nr 22).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiony Państwu projekt uchwały wynika z obowiązku ustawowego określonego w art. 6 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa ta określa, iż do zadań powiatu należy m.in.: opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym, mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Przedstawiony Państwu program został opracowanych przez PCPR w Białymstoku, w konsultacji z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Łapach, z uwagi na to, że winien on zawierać nie tylko zadania realizowane przez centrum, w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ale również przez poradnie, głównie w zakresie realizowanych przez nie programów i profilaktyki. Celem głównym programu na lata 2012 – 2020 jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania działań profilaktycznych w Powiecie Białostockim. Przedstawiony program składa się z 4 części: w pierwszej została ujęta charakterystyka Powiatu Białostockiego, w której zawarto podstawowe dane demograficzne dotyczące gospodarki i bezrobocia w Powiecie Białostockim; w drugiej opisano zjawisko przemocy,; w trzecim zawarto dane dotyczące tego problemu w Powiecie Białostockim oraz realizowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; w czwartej części określono cele programu i sposób ich realizacji….”.

Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opinią Komisji.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/157/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2012-2020” (zał. nr 23).

 

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Pani Elżbieta Anna Turczewska przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach (zał. nr 24).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, od grudnia 2008 roku na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, realizując zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.  Na to zadanie otrzymaliśmy dość znaczne środki na adaptację budynków. W Ośrodku jest 57 miejsc, w tej chwili liczba uczestników wynosi 32 osoby. Państwo wielokrotnie zastanawialiście się nad tym, jak wspomóc Pana Dyrektora w działaniach, mających na celu zwiększenie liczby uczestników w Ośrodku. Zawsze najistotniejszym problemem był dowóz uczestników, chociaż jest to świadczenie fakultatywne, ale przy położeniu tego Ośrodka jest to nieodzowne. Zakup autobusu dla Ośrodka we wrześniu, mamy nadzieję, że rozwiąże ten problem. W tym celu, aby było wyższe wykorzystanie tych miejsc zostały podjęte rozmowy z gminami ościennymi spoza Powiatu Białostockiego. Najbliżej znajduje się Gmina Szudziałowo i są osoby zainteresowane z tej gminy uczestnictwem w zajęciach w Ośrodku. Rada Gminy Szudziałowo w dniu 19 czerwca 2012 roku podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Powiatowi Białostockiemu zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. W ślad za tym, powinna być podjęta przez Radę Powiatu Białostockiego uchwała w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach. Po podjęciu tej uchwały będzie możliwe podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Szudziałowo a Powiatem Białostockim, w której to zostaną określenie szczegółowe zasady przyjęcia i sposobu realizacji tego zadania. Wymóg zawarcia tego porozumienia wynika z rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów pomocy społecznej”.

Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego wysłuchała pozytywnych opinii do powyższej uchwały, przedstawionych przez Przewodniczących:

 • Komisji Budżetu Finansów – Pana Mariana Olechnowicza,
 • Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Sylwię Rząca.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/158/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Szudziałowo dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach (zał. nr 25).

 

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów (zał. nr 26).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mamy w tej chwili nową sytuację, jeżeli chodzi o usuwanie pojazdów z dróg publicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że generalnie są to decyzje policji, która zatrzymuje samochód, bo albo kierowca jest nietrzeźwy, albo samochód przeładowany, albo niesprawny. Nie dotyczy to tych spraw wypadkowych, bo to jest objęte innym trybem. Wówczas taki samochód trzeba holować i postawić gdzieś na parkingu. Dotąd sytuacja była taka, że to działało w ten sposób, że policja wydawała decyzję, Starostwo wcześniej wyłaniało parkingi i na tym rola Starostwa się kończyła. Teraz, zostało to ustawowo przypisane samorządom i tu jest tryb taki, że Wysoka Rada ustala opłaty i te opłaty są w dwóch wymiarach: po pierwsze, ile kosztuje holowanie danego pojazdu; po drugie, ile kosztuje dzień pobytu takiego pojazdu na parkingu. Na tej podstawie będą pobierane opłaty i tym będzie się zajmować Starostwo. Natomiast równolegle Starostwo będzie ogłaszać przetarg w celu wyłonienia podmiotów, które będą w naszym imieniu te usługi świadczyć. To jest nowa sytuacja dla nas. Stawki są określone na poziomie stawek maksymalnych, które dopuszcza ustawa, gdyż powiat jest rozległy. Będziemy to analizować, bo to jest zagrożenie dla naszego budżetu, ale będziemy analizować, jak wielka jest skala tego przedsięwzięcia. W imieniu Zarządu, proszę o podjęcie uchwały”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Pan Jan Kaczmarek także odczytał Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.

Radny Pan Jacek Chrulski poinformował zebranych, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów nie była jednogłośna, gdyż jedna osoba wstrzymała się od głosu i jedna była przeciwna.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 1 głosie „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XIX/159/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów (zał. nr 27).

 

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2012-2015.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 28).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą w zał. nr 2 zmian w wieloletnich przedsięwzięciach na lata 2012 – 2015. I tak, dokonuje się zmiany kwot programu nr 2 o zmniejszenie 294.580 zł w roku 2012. Jest to projekt pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Białostockim i zgodnie z zawartym aneksem na rok 2012 w stosunku do kwot planowanych wartość tego zadania zmniejsza się. Również dokonano zmiany, jeśli chodzi o kwoty zawarte w zad nr 4. Jest to zadanie pn. „dostosowanie obiektów DPS w Choroszczy do wymogów ochrony przeciwpożarowej. Jest to zadanie od ubiegłego roku realizowane jako zadanie wieloletnie. Tak się złożyło, że w ramach 250.000zł, jakie były planowane na rok 2012 miał być zrealizowany II etap. Po przetargu na zakres zadania z II etapu okazało się, że pozostaje znaczna kwota, przekraczająca 150.000zł, z czego można było wywnioskować, że III etap, w ramach tej zaoszczędzonej kwoty powinien się zmieścić.  Tak się stało, że w roku 2012 są przeprowadzone przetargi na etap II i III i zadanie zostanie w roku bieżącym zakończone, stąd w WPF wyeliminowano planowane kwoty na rok 2013. Wprowadza się w zał. nr 2 zadanie nr 7, jako zadanie wieloletnie – „termomodernizacja DPS w Czerewkach”. Z tą termomodernizacją wiąże się to, że planuje się, iż w 80% wartości to zadanie będzie finansowane kredytem, zgodnie z ustawą o przedsięwzięciach termomodernizacyjnych i remontach i to z tzw. premią termomodernizacyjną wynoszącą 20% od kwoty zaciągniętego kredytu. W zakresie tego przedsięwzięcia jest do wykonania wymiana całej stolarki okiennej w budynku oraz ocieplenie ścian piwnic z zagłębieniem na 1,20m, ponieważ ściany tego budynku zostały ocieplone, co prawda cienką warstwą, ale styropianu, czyli w tym przypadku ocieplenia ścian dodatkowo styropianem nie będzie, ale  jest konieczna wymiana instalacji centralnego ogrzewania. O ile w tym roku wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem ścian piwnic można zrobić do sezonu grzewczego, to nie zdąży się na pewno wykonać instalacji centralnego ogrzewania jeszcze przed sezonem grzewczym i dlatego ten II etap dot. centralnego ogrzewania został zaplanowany na rok 2013. Z tym, że warunkiem otrzymania premii na termomodernizację jest posiadanie audytu energetycznego, z którego by wynikało, że wykonywane przedsięwzięcie termomodernizacyjne w efekcie da oszczędność co najmniej 25% zapotrzebowania na energię cieplną. Konkretnie z audytu energetycznego dotyczącego DPS w Czerewkach wynika, że  taka oszczędność będzie w wysokości 28%, ale po wykonaniu I i II etapu, czyli wymiany stolarki okiennej i ocieplenia ścian piwnic, jak też i wymiany instalacji co.. W związku z tym, że kredyt na termomodernizację, to jest typowy kredyt bankowy, gdzie środki kredytu są uruchamiane do wysokości i na podstawie przedkładanych faktur do opłacenia. Technika płacenia wygląda w ten sposób, że jeżeli jest np. przedłożona faktura na 100.000zł, kredyt stanowi 80%, to z tego 80.000zł bank opłaca bezpośrednio na rachunek wykonawcy, a 20.000zł uzupełnia mu inwestor. W związku z tym zapotrzebowanie na ten kredyt wynosi 506.000zł na całość zadania, z czego, jak wyliczono, w roku 2012 wykorzystać będzie można nie więcej niż 282.000zł, a pozostałą kwotę 224.000zł dopiero w roku 2013. Dlatego zmianie ulegają zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie zmniejsza się planowany kredyt, ponieważ wcześniej był planowany kredyt na termomodernizację w kwocie 507.400zł, ale na termomodernizację budynku i kotłowni przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku. Co prawda są nawet opracowane audyty, ale dotąd nie mamy dokumentacji i pozwolenia na budowę i mimo, że planowaliśmy termomodernizację, wszystko zaczęło wskazywać na to, że w tym roku także żadnej termomodernizacji się nie zrobi. Stąd była decyzja Zarządu, ażeby wykonując budżet zastanowić się nad tym, jaki inny obiekt mógłby się zmieścić w tych kwotach do termomodernizacji. Ponieważ wcześniej było zalecenie Komisji Rewizyjnej, która była na kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach, stąd wniosek Pana Dyrektora został rozpatrzony pozytywnie. Proszę Państwa, to są te zmiany w WPF, które dostosowują do właściwej realizacji zadań wieloletnich, jak też nie zmieniają podstawowych wskaźników dot. zadłużenia, obsługi zadłużenia itd..”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2012-2015.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do  projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2012-2015, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Sylwia Rząca zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/160/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 29).

 

 

 

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 30).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w budżecie na rok 2012 polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów i odpowiednio zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków. Nie ulega zmianie planowany wynik, nadal pozostaje planowany deficyt w kwocie 4.780.784zł. Jedynie zmieniają się źródła pokrycia tego deficytu, a mianowicie będzie on pokryty kredytem zaciągniętym w kwocie 282.000zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.098.476zł, wolnych środków w kwocie 2.400.308zł, co jest zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową obejmująca rok 2012. Tym samym zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z zał. nr 4. Jeśli chodzi o uchwałę budżetową, to w dniu wczorajszym odbyło się jeszcze posiedzenie Zarządu Powiatu i w uchwale budżetowej, która jest już dziś Państwu przedłożona, w stosunku do poprzedniej wersji, jest skreślone w §7 pod lit.b zdanie, iż Rada Powiatu upoważnia Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 506.000zł, z czego I transza w kwocie nie większej niż 282.000zł zostanie uruchomiona w roku 2012. Druga transza w kwocie nie większej niż 224.000zł w roku 2012. Zarząd, biorąc pod uwagę sugestie pracowników RIO, z  którymi konsultowaliśmy te zapisy w przypadku tego kredytu, postanowił je wykreślić. Tym samym po tej zmianie, Zarząd posiada upoważnienie Wysokiej Rady tylko do zaciągania kredytów na ewentualne sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. Te zapisy co roku są w uchwale, ale jak dotąd jeszcze w żadnym roku Zarząd nie musiał korzystać z takiego upoważnienia, aczkolwiek ono było. Po tym wykreśleniu innych upoważnień do zaciągania kredytów nie ma, a tym samym w sprawie zaciągnięcia kredytu wymagana jest odrębna uchwała Rady. O ile zaciąganie kredytu i upoważnienie do tego Zarządu w uchwale budżetowej na dany rok zamyka się w obrębie jednego roku, wówczas Zarząd korzystając z takiego upoważnienia podejmuje uchwałę odrębną o zaciągnięciu kredytu i na podstawie tego rozpoczyna się cała procedura zaciągnięcia kredytu, ponieważ należy po pierwsze wyłonić bank, po drugie wystąpić do RIO o wydanie szczegółowej opinii na temat tego konkretnego kredytu, a następnie zawiera się umowę kredytową i uruchamia się kredyt. W tym przypadku, skoro to jest kredyt, który będzie uruchamiany w dwóch transzach, czyli dotyczy pokrycia deficytu jednego roku i drugiego roku i byłyby upoważnienia wynikające z uchwały budżetowej, stad Rada Powiatu działając na podstawie art.12 pkt 8 lit.c ustawy o samorządzie powiatowym, jak najbardziej jest organem właściwym do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia takiego kredytu i stąd dzisiaj wprowadzona jest dodatkowa uchwała. To są te zasadnicze zmiany, jeśli chodzi o budżet, które wynikają z wprowadzenia i przeniesienia środków z jednego zadania do drugiego, niemniej jednak inne zmiany, które są, a dotyczą przeniesienia pewnych środków miedzy zadaniami, które istnieją, one szczególnie, jeśli chodzi o drogi powiatowe wynikają z potrzeby dopasowania wielkości przyjętych w limitach wydatków na poszczególnych zadaniach do kwot, które wynikają z przeprowadzonych przetargów. Podjęcie tej uchwały w sprawie przeniesienia środków między tymi zadaniami spowoduje to, że będzie można te przetargi rozstrzygnąć i w okresie letnim prowadzić prace na drogach publicznych. Również, z uwagi na to, że opóźnia się termin rozpoczęcia inwestycji przy ul. Nowowarszawskiej i wiadomo, że nie będzie wykorzystana cała kwota, Zarząd postanowił przenieść 150.000zł z tego zadania i stąd jest wprowadzone nowe zadanie, tj. modernizacja holu wejściowego do budynku przy ul. Borsuczej. Omawiane to było na Komisjach, niemniej jednak jeżeli są pytania, chętnie odpowiem”.

Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja rozumiem, że w projekcie zmian w budżecie na 2012 rok jest też to, co jest związane z uchwałą w sprawie zaciągnięcia kredytu. Czy taka kolejność jest prawidłowa?”.

Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Taka kolejność jest prawidłowa. Najpierw należy zaplanować to w budżecie, a następnie podjąć odrębną szczegółową uchwałę o zaciągnięciu kredytu”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zapytał poprosił o szczegółowe wyjaśnienie zapisów §7 omawianej uchwały.

Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Podpunkt b odnosi się do §11 uchwały budżetowej, a uchwała budżetowa jest tej treści, że upoważnia się Zarząd. To znaczy, że w §7 to Rada postanawia ustalić takie limity zobowiązań w uchwale, natomiast nie upoważnia do tego Zarządu. Dlatego w sprawie zaciągnięcia tego kredytu Rada podejmuje odrębną uchwałę. Art. 284 ustawy o finansach publicznych mówi o tym, co ma zawierać uchwała  budżetowa i zgodnie z tym każda uchwała budżetowa ma określać limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i to są tytuły określone art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych. Jakie zobowiązania finansowe można zaciągnąć – Rada musi najpierw ustalić limity i teraz, albo upoważni Zarząd, że Zarząd do pewnych wysokości sam będzie zaciągał zobowiązania, albo takiego upoważnienia nie da i wówczas w kompetencji Rady jest podjęcie stosownej uchwały. Stąd, tak nagle pojawiła się uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu, bo gdyby ten zapis pierwotnie przygotowany przed konsultacją z RIO pozostał, to wtedy ta uchwała Rady w sprawie zaciągnięcia kredytu byłaby niepotrzebna, bo taką uchwałę na mocy §7 niezmienionego mógłby podjąć Zarząd. Natomiast, po konsultacji doszliśmy do takiego wniosku z inspektorami Regionalnej Izby Obrachunkowej, że ponieważ będzie to jakby kredyt wieloletni, czyli uruchamiany na pokrycie deficytu roku 2012 i 2013, a więc samo upoważnienie w uchwale na rok 2012 dla Zarządu będzie za małe. Natomiast, jeżeli Rada podejmie uchwałę na podstawie art.12 ustawy o samorządzie powiatowym, będzie wówczas wszystko w porządku”.

Kolejne pytanie zadał Radny Pan Andrzej Osmolski: „Jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. Dyskutujemy o kredycie, który ma być w planie, a co się stanie, jeżeli Rada w następnym punkcie nie podejmie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu”.

 Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jeżeli Państwo nie podejmiecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, to kredyt nie będzie zaciągnięty. To zadanie, które zostało zapisane do realizacji w uchwale budżetowej po prostu nie będzie wykonane i Zarząd będzie mógł powiedzieć, że zadania wykonać nie może z uwagi na to, że Rada nie zechciała podjąć uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.

Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012, ale w wersji pierwotnej, czyli bez tych dzisiejszych zmian.

Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pan Jacek Sak zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XIX/161/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012 (zał. nr 31).

 

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego (zał. nr 32).

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam powiedzieć, że ten projekt uchwały powstał po ostatnich konsultacjach w dniu wczorajszym po godz. 1400, a ostateczny kształt tej uchwały powstał grubo po godz.1800. Nie było więc szans, aby dzień wcześniej Państwa powiadomić. Ostatnio, niestety pracujemy w takim tempie. Podstawą podjęcia tej uchwały jest ogólna kompetencja Rady z art. 12 pkt.8 lit.c, że do właściwości Rady należy zaciąganie zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek. Dlatego podstawą nie jest budżet, jak miało to być pierwotnie, ponieważ mamy do czynienia z nietypowym kredytem i próbujemy tą sytuację rozwiązać w ten sposób, żeby nie naruszyć przepisów prawa, a jednocześnie taki kredyt zaciągnąć, gdyż jest on opłacalny. Otrzymałam symulację banku, oczywiście jest to tylko symulacja, bank nie został jeszcze wybrany i przy założeniu uruchomienia tego kredytu i wielkości premii termomodernizacyjnej, zaciągany kredyt w wysokości 80% wartości tego zadania, który byłby spłacany w ciągu 3 lat w miesięcznych ratach opłaca się o tyle, że wypłacona premia termomodernizacyjna w wysokości 101.200zł minus odsetki, które zostały naliczone w wysokości 31.500zł za cały okres kredytowania, to łatwo jest policzyć, że ok. 70.000zł jesteśmy do przodu. Korzystamy z kredytu i mamy wykonane zadanie. Ta uchwała określa wyraźnie, że chodzi o kredyt 506.000zł - zaciągnięty w oparciu o przepisy ustawy z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów na finansowaniu nie wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „termomodernizacja obiektów DPS w Czerewkach” oraz, że będzie to stanowić jedno ze źródeł pokrycia deficytu roku 2012 i 2013, co jest zgodne z uchwaloną przed chwilą zmianą do Wieloletniej Prognozy Finansowej i że ma być zaciągnięty na okres kredytowania nie dłuższy niż 36 miesięcy, a spłata rat kapitałowych będzie w latach 2013-2015 i że wyraża się zgodę na zabezpieczenie tego kredytu poprzez wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zaciągniętego kredytu wraz zależnymi odsetkami i oba te dokumenty mają być zaopatrzone kontrasygnatą Skarbnika. Takie są postanowienia, co do wielkości kredytu, czasu kredytowania, sposobu spłaty tego kredytu, jak też i zabezpieczeniach, jakie Rada określa. Oczywiście wykonanie tej uchwały jest powierzone Zarządowi Powiatu. Rada precyzyjnie określa, że ten kredyt w kwocie 506.000zł, bo taka będzie jedna umowa kredytowa, ma być uruchomiony w dwóch transzach: jedna transza w kwocie 282.000zł w roku 2012 i II transza w kwocie nie większej niż 224.000zł w roku 2013”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zaproponował, aby przed głosowaniem na Sesji tego projektu uchwały została ogłoszona przerwa, aby Komisja mogła wydać opinię do ww. projektu uchwały.

Ogłoszono 5 minutową przerwę w obradach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego.

Głos zabrał Radny Pan Ryszard Łapiński, wyrażając swoje niezadowolenie: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że nie można stawiać nas w takiej sytuacji: celowość tego kredytu a procedura. To jest niedopuszczalne. Ja nie widzę możliwości dalszej pracy w Komisji Budżetu i Finansów, w takich warunkach. Bardzo proszę, aby była opinia prawna Radcy Prawnego, czy można zaciągnąć kredyt długoterminowy pomijając Komisję Budżetu, żeby raz nareszcie to przeciąć i zachować porządek.

Radny Pan Jacek Sak zapytał: „Pani Skarbnik, jeżeli w §1 określamy ściśle tą kwotę 506.000zł, czy potrzebne są zapisy w §2 zapisy <<nie więcej niż>>”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Na tym polega cały sens, bo gdyby nie to, że trzeba ten kredyt uruchamiać w transzach i to jedna transza w roku 2012, a druga w roku 2013, bo cała rzecz zaczyna się od art. 89 ustawy o finansach publicznych, który mówi o tym, na co wolno zaciągać kredyt. Tam jest mowa o tym, że kredyt długoterminowy można zaciągać na pokrycie deficytu budżetowego. Deficyt to jest ujemna różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. My zaś musimy zaciągnąć kredyt na całą inwestycję. Gdyby ta inwestycja była kredytowana np. ze środków państwowego funduszu, to wtedy działa art. 90. Tutaj mamy do czynienia ze specjalnym kredytem, ale kredyt jest udzielany przez bank komercyjny, tyle tylko, że wypłacana jest premia i dlatego musi być jednoznacznie określone, że po to, aby ten kredyt nadal był kredytem na pokrycie deficytu trzeba w §2 określić, że I transza ma wynosić nie więcej niż 282.000zł w roku 2012 i II transza w kwocie nie większej niż 224.000zł w roku 2013, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych”.

Radny Pan Zenon Żukowski stwierdził, iż pytanie brzmiało inaczej. Chodziło o wyjaśnienie różnicy w sformułowaniach. Wielkość kredytu została określona precyzyjnie na kwotę 506.000zł, natomiast w §2 zostało użyte sformułowanie <<nie więcej>>. Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienie, czy jest to jakaś różnica w wielkościach?

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła zebranym, iż czym innym jest zaciągnięcie kredytu, czyli zawarcie umowy na kwotę 506.000zł, a czym innym jest uruchomienie kredytu. Uruchomienie kredytu jest zawsze określone kwotowo na rzeczywistą wartość po przetargu robót, stąd jest to określenie jest, jako limit <nie więcej>>.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XIX/162/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Białostocki kredytu długoterminowego (zał. nr 33).

 

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiaty Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż do Rady Powiatu Białostockiego została przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem Nr NK.III.1411.29.2012. JP z dnia 1 czerwca 2012 roku (data wpływu: 4.06.2012) przesłana skarga Pana xxxxxxxxxxxxxxx z dnia 28 maja 2012 roku na działalność Starosty Powiatu Białostockiego. Powyższa skarga, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, została przekazana merytorycznej Komisji Rady. Jednocześnie poproszono Starostę Powiatu Białostockiego o udostępnienie dokumentów w tej sprawie tejże Komisji.

Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku złożyła wyjaśnienia w tej sprawie: „Dnia 11.01.2002r., w związku z obowiązującą w tamtym czasie ustawą z 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, skarżący złożył wniosek o zalesienie gruntów rolnych na działce położonej w obrębie ewidencyjnym Łuplanka Stara i Nowa, gm. Michałowo. Wniosek został zarejestrowany pod nr 39. O kolejności rozpatrywania wniosków decydowało ich „miejsce w kolejce” – były one załatwiane zgodnie z kolejnością wpływu. Wnioski były rozpatrywane według tzw. „limitów zalesieniowych” przyznawanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zapewnione dla Powiatu Białostockiego „limity” w ciągu 2 lat (2002 i 2003) obowiązywania ustawy wystarczyły na załatwienie wniosków do nr 29 włącznie. Pomimo kolejnych wystąpień Starostwa do ARiMR o kolejne „limity” w latach 2004 i 2005 nie zostały one w ogóle przyznane. Dlatego też realizacja kolejnych wniosków nie była możliwa. Wraz z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 28.11.2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, stara ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia przestała w znacznym stopniu obowiązywać. Pozostawiono w mocy jedynie następujący zapis: „do spraw w zakresie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, wszczętych a niezakończonych decyzją ostateczną …, stosuje się przepisy dotychczasowe”. W związku z licznymi wątpliwościami powiatów, co dalej z rozpatrywaniem licznie złożonych wniosków o zalesienia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłało w dniu 26.04.2004 r. stanowisko, że w zakresie wniosków dla których postępowanie nie zostało zakończone decyzją ostateczną postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. Tak też uczyniono w stosunku do wniosku skarżącego (decyzja z dnia 17.06.2004r.). Od decyzji tej wnioskodawca odwołał się, a po rozpatrzeniu sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku zaskarżoną decyzję uchyliło w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia uzasadniając, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju (...) do spraw w zakresie wyrażania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy z uwzględnieniem sugestii Kolegium zawartych w ww. decyzji Starostwo, ze względu na brak przyznania przez ARiMR „rocznego limitu zalesienia” na 2004r. nie wyraziło zgody na przeznaczenie wnioskowanych przez skarżącego  gruntów rolnych do zalesienia. Od kolejnej decyzji skarżący ponownie złożył odwołanie do SKO, które po analizie sprawy decyzją z dnia 12.11.2004r. uchyliło skarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W orzeczeniu Kolegium nie podzieliło poglądu Starostwa, że brak „rocznego limitu zalesienia” uniemożliwia wydanie pozytywnej decyzji w sprawie. Jednocześnie podkreśliło, że przepis art. 14 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju (...) stosuje się do spraw w zakresie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia, natomiast nie stosuje się do spraw w zakresie stwierdzenia prowadzenia upraw leśnych. Wyraziło również stanowisko, że w obowiązującym na tamten czas stanie prawnym w niniejszej sprawie, art. 2 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia dotyczący ustalania rocznych limitów zalesień – nie ma zastosowania. Ponadto Kolegium wprost wskazało, że po uzupełnieniu wniosku Starostwo powinno orzec, co do meritum sprawy, jednak pouczyło wnioskodawcę, że nie uzyska on żadnych benefitów, które przewiduje ustawa, a jedynie będzie musiał ponieść koszty postępowania. W tej sytuacji Starostwo zobowiązało wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o pozostałe dokumenty wymagane ustawą oraz po dokonaniu oględzin fragmentu działki wnioskowanego o zalesienie w dniu 09.03.2005r. wydano decyzję wyrażającą zgodę na przeznaczenie gruntów do zalesienia. W sentencji decyzji tej zamieszczono następujący zapis, że: decyzja ta nie stanowi podstawy do sporządzenia przez właściwego nadleśniczego planu zalesienia i nie zobowiązuje go do dostarczenia odpowiedniej ilości sadzonek drzew; nie obliguje starosty do sprawdzenia wykonania zalesienia i wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej, ponieważ w zakresie tych postępowań ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia straciła moc. Od decyzji tej pomimo, że była pozytywna skarżący ponownie odwołał się, jednak w tym przypadku Kolegium orzeczeniem z dnia 25.04.2005 r. uchyliło pierwszy z ww. warunków sentencji decyzji dotyczący sporządzenia przez nadleśnictwo planu zalesienia, a w pozostałym zakresie utrzymało decyzję w mocy. Od decyzji Kolegium skarżący nie odwołał się, co spowodowało uzyskanie jej prawomocności, którą do tej pory stara się podważyć w licznych pismach kierowanych zarówno do Starostwa, jak i do Kolegium. Do chwili obecnej ww. decyzje są obowiązujące. W czerwcu 2009 r. skarżący wystąpił do SKO o wyjaśnienie wątpliwości, co do treści decyzji. W wyjaśnieniu Kolegium ponownie potwierdziło, że procedura nie obliguje Starostwa do stwierdzenie uprawy leśnej, a ustawa nie nakazuje Nadleśnictwu wydania sadzonek i opracowania planu zalesienia. Pomimo tego, w dniu 10.07.2009 r., skarżący wezwał Starostę do spowodowania przystąpienia do wykonania obowiązku prawnego wynikającego z prawomocnych i ostatecznych decyzji polegającego na sporządzeniu przez nadleśnictwo planu zalesienia. W odpowiedzi z dnia 28.07.2009 r. pouczono go, iż Starosta nie jest organem właściwym do egzekwowania ustawowych przepisów prawa wobec Nadleśniczego. Całość prowadzonego postępowania do tego czasu była poprzeplatana nieuzasadnionymi licznymi wnioskami o zwrot kosztów postępowania. W dniu 15.12.2011 r. Pan xxxxxxxxxxx złożył do Starostwa wniosek o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną z dnia 09.03.2005 r. nr RŚ.III.61111/39/02/05 przy uwzględnieniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 25.04.2005 r. nr KL.408.20/F-10/XVII/2005. Stosownie do art. 150 §1 kodeksu postępowania administracyjnego przekazano sprawę do Kolegium, ponieważ organem administracji publicznej właściwym do wznowienia postępowania jest organ, który wydał w sprawie decyzje w ostatniej instancji. Nie czekając na orzeczenie w sprawie wniosku o wznowienie postępowania w dniu 27.01.2012 r. skarżący złożył wniosek o ustalenie udatności zalesienia, co jest tożsame z oceną udatności uprawy leśnej powstałej na skutek zalesienia działki. Z uwagi, iż sprawa o wznowienie postępowania została w dniu 31.01.2012 r. przekazana do rozpatrzenia dla Kolegium, rozpatrzenie wniosku o wykonanie oceny udatności uprawy z racji ostateczności obu decyzji Starostwa i Kolegium nie jest możliwe. O tych okolicznościach powiadomiono Pana xxxxxxxxxxxxxxxx pismem z dnia 27.04.2012 r.. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy przez organ II instancji (SKO) w zakresie wznowienia postępowania administracyjnego, o które wnioskował skarżący, złożył on w dniu 17.02.2012 r. kolejny wniosek o wyłączenie Dyrektora Wydziału Rolnictwa z dalszego udziału w sprawie, na który Starosta nie uwzględniając uzasadnienia odmówił postanowieniem z dnia 24.02.2012 r.. Kontynuując czynności zapoczątkowane wnioskiem z dnia 27.01.2012 r. o ustalenie udatności zalesienia skarżący, pomimo odpowiedzi zawartej w piśmie Starostwa z dnia 27.04.2012 r. przesłał upomnienie o dokonanie przez Starostwo czynności udatności zalesiania zakreślając 7- dniowy termin jego realizacji i informując, iż w przypadku ich nie podjęcia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia wykonania tych czynności w trybie egzekucji administracyjnej. Na upomnienie to Starostwo odpowiedziało pismem z dnia 14.05.2012 r. informując go, iż zacytowane przepisy o postępowaniu w egzekucji administracyjnej mogą stosować jedynie organy administracji rządowej bądź samorządowej. W dniu 15.05.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku odmówiło uchylenia ostatecznej decyzji z dnia 25.04.2005 r. nr KL.408.20/F-10/XVII/2005. Decyzja ta potwierdziła brak możliwości ustalenia udatności zalesienia wnioskowanego przez skarżącego, za brak którego wystawił on upomnienie. Kolejne pismo Pana xxxxxxxxxxxxxxx z dnia 28.05.2012 r. oraz załączone do niego w 2 egzemplarzach tytuły wykonawcze zawierające kserokopie upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru, Podlaski Urząd Wojewódzki potraktował jako skargę na działalność Starosty Powiatu Białostockiego i pismem z dnia 01.06.2012 r. nr NK-III.1411.29.2012.JP, przesłał je do Rady Powiatu, celem rozpatrzenia”.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Komisja Rolnictwa i Środowiska zapoznała się ze skargą Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx przesłaną do Rady Powiatu Białostockiego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 4 czerwca 2012 roku. Przeanalizowała udostępnione przez Starostę Powiatu Białostockiego dokumenty, w celu zbadania zgłaszanych zarzutów, wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Białymstoku i w świetle dokonanych czynności, nie znalazła przesłanek umożliwiających uznanie skargi za zasadną. Komisja Rolnictwa i Środowiska jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego, proponując uznać ją za bezzasadną”.

Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIX/163/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego, uznając ją za bezzasadną (zał. nr 35).

 

Ad 21, 22

Przyjęcie informacji Zarządu Powiatu Białostockiego: z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż co najmniej dwa razy w roku Wysokiej Radzie jest przedkładana informacja Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku (zał. nr 36 i 37). Materiał jest bardzo obszerny, w związku z czym Pan Starosta poprosił o pytania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Zarządu Powiatu Białostockiego: z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z wykonania uchwał Zarządu podjętych w okresie od dnia 1 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

 

Ad 23

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radna Pani Dorota Rusiłowicz w tym punkcie zgłosiła prośbę o udzielenie informacji na temat przygotowania do wykonania nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w Gminie Supraśl- droga we wsi Henrykowo (zał. nr 38). Pani Radna poprosiła o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

            Radny Pan Paweł Kondracki również zwrócił się z prośbą o przedstawienie, w formie pisemnej, informacji o postępie realizacji inwestycji pn. przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B – przejście przez miejscowość Chodory – kontynuacja robót (zał. nr 39).

Radny Pan Walenty Sic  zgłosił zapytanie: „Mam zapytanie do Pana Dyrektora odnośnie inwestycji pn. przebudowa mostu na rzece Turośniance, w pobliżu wsi Biele. Moje pytanie brzmi, kiedy ta inwestycja zostanie rozpoczęta”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, przetarg na przebudowę mostu wraz z dojazdami koło m. Wólka został już ogłoszony. Wpłynęły zapytania dotyczące tego przetargu. Udzieliliśmy odpowiedzi. Przetarg jest wyznaczony na dzień 4 lipca 2012 roku. Kwota, którą dysponujemy to 1.372.000zł, oczywiście pomniejszona z tej racji, że środki z budżetu państwa wpłyną,  nie jak przewidywano w kwocie 750.000zł, tylko 622.000zł. Myślę, że roboty ruszą w sierpniu 2012 roku, jeżeli nie będzie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Radny Pan Jacek Chrulski zgłosił kilka pytań do Dyrektora PZD: „Pierwsze moje pytanie, dotyczy tej inwestycji przewidywanej przez powiat na ten rok- droga krajowa nr 19 w kierunku na Złotą Wieś. Jaki jest stopień zaawansowania, czy coś wiadomo na temat przetargu?”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przetarg jest przygotowany, aczkolwiek nie jest ogłoszony. Zgodnie ze spec ustawą drogową i jej postanowieniami na działkach leśnych, które będą włączone w pas drogi powiatowej znajduje się drzewostan. Drzewostan ten jest własnością Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Czarna Białostocka. Obowiązek wycięcia tych drzew, w wieku powyżej 20 lat spoczywa na Lasach Państwowych. Lasy Państwowe obowiązane są wcześniej spisać porozumienie z zarządcą drogi w tej sprawie, ale postawiły warunek, że trzeba najpierw zastabilizować punkty graniczne na granicy nowo wydzielonych działek i pozostałego kompleksu leśnego. Geodeta, który wykonywał te czynności na podstawie umowy z PZD wyznaczył nowe granice, natomiast miał obowiązek zastabilizować  dopiero po wydaniu decyzji, która przeniesie prawo własności. Taka decyzja została wydana i geodeta wyznaczył termin na stabilizację punktów granicznych. Taka, a nie inna kolejność obowiązuje i nic tego nie zmieni. Termin stabilizacji punktów granicznych wyznaczony został na 5 lipca 2012 roku. Po tej dacie, po spisaniu ponownych dokumentów przy udziale Lasów, PZD i geodety, który będzie prowadził te działania spiszemy stosowne porozumienie, które określi, ile z 300 drzew, jakie na odcinku sześciuset kilkudziesięciu metrów biegną przez kompleks leśny, będzie wyciętych przez Lasy Państwowe, a ile pozostanie do wycięcia przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu. To wstrzymuje postępowanie przetargowe, bo nie wiemy, jaka ilość drzew będzie musiała zostać ujęta  w przedmiarze robót do wycięcia przez wykonawcę wyłonionego przez nas. W ślad za tym trzeba będzie dokonać wykarczowania. Przewiduję, że przetarg będzie mógł się odbyć na początku sierpnia. Trzeba pamiętać o tym, że postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wycinki drzew można dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli najwcześniej po 31 sierpnia 2012 roku”.

Kolejne pytanie Pana Jacka Chrulskiego dotyczyło stanu technicznego drogi: „W ubiegłym roku została wykonana piękna droga w kierunku na Wólkę, ale cały czas jest niedopracowany zjazd, niewielki odcinek 2 mb między drogą krajową nr 19, a tą drogą wykonaną przez powiat. Ja mam pytanie, czy naprawdę nie da się tam czegoś zrobić? Ja wiem, że to jest pas drogi krajowej i narzucenie choćby wyfrezowanego asfaltu jest również ingerencją w drogę krajową. Jeżeli nie dało się tego zrobić teraz, to trzeba było na etapie planowania założyć, że ostatni odcinek drogi wykonywanej przez powiat będzie obniżony o 10 cm, nawiąże do istniejącej treliki, a w tej chwili drogę wyprowadzono w górę i ten odcinek między tą nową drogą a drogą krajową zasypano takim żużlem, który po każdym deszczu robi tam dziury, stoją kałuże. Zwracali się do Państwa już i sołtys i władze gminy i to już trwa ponad rok. Moje pytanie brzmi, czy naprawdę nie da się tego zrobić?”

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, historię uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na pewno Państwo już znają. Przypomnę, że próbowaliśmy uzgodnić włączenie naszej drogi powiatowej do drogi krajowej. W odpowiedzi otrzymaliśmy uzgodnienie pod warunkiem wykonania lewo i prawo skrętów. Po pobieżnym przeliczeniu wyszło nam, że 2 mln zł trzeba będzie wydać na przebudowę drogi krajowej, oczywiście z pasem rozdziału, dlatego też ograniczyliśmy się w naszych działaniach wyłącznie do pasa drogowego drogi powiatowej. Postaramy się jednak znaleźć inne rozwiązanie dla tego problemu”.

Następny problem zgłoszony przez Pana Jacka Chrulskiego dotyczy koszenia trawników: „Panie Starosto, na forach internetowych pojawiła się propozycja zakupienia kilku kóz, które wyjadałyby trawę, która rośnie przy drogach powiatowych. Ja mam naprawdę dużą prośbę. Rozumiem brak funduszy na bieżące utrzymanie dróg, ale akurat miasto i Gmina Czarna Białostocka ma to nieszczęście, że wszystkie główne drogi są drogami powiatowymi. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że centrum miasta jest porządkowane zarówno przez w Spółdzielnię, jak i gminę, a trawniki na głównej ulicy miasta, trawniki, które są przy drodze powiatowej i należą do powiatu osiągają wysokość powyżej 1,5 m. Ja rozumiem, że współpraca na linii władze miasta, Pan Burmistrz a Zarząd Powiatu nie układają się najlepiej, ale to nie jest wytłumaczenie tej sytuacji.  Prosiłem o interwencję jeszcze przed sesją majową. Wyobraźcie sobie Państwo, jak ta trawa wygląda w tej chwili. Czy naprawdę problemem jest wykoszenie trawnika, który ma 60 m2… Ja nie dopraszam się o koszenie drogi do Wólki, do Czarnej Wsi Kościelnej, tylko ulicy i trawnika, który znajduje się w samym centrum miasta…”.

Ad vocem Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Proszę Państwa, jeżeli z każdymi 60-cioma metrami trawnika będziemy się zgłaszali do Pana Dyrektora, to łatwiej się zwrócić do Pana Dyrektora z pytaniem, czy można wykosić ten odcinek, bo tak naprawdę to potrzeba 1,5 l benzyny, a pracę tą może wykonać pracownik, który i tak w gminie jest zatrudniony”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Szanowni Państwo, dane ewidencyjne, którymi dysponujemy w zakresie powierzchni biologicznie czynnych, czyli trawniki w Czarnej Białostockiej na ulicach, przekazane nam przez byłą Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich mówią o 9.800m2, a to prawie hektar. To trzeba wyciąć, zgrabić, wywieźć i zutylizować.  Rozpoznanie cenowe było prowadzone. Jednorazowy taki zabieg, to jest koszt od 5 do 8 tysięcy złotych, w zależności, kto będzie to realizował. Trzeba podjąć decyzję, że pieniądze z zimowego utrzymania dróg przesuwamy na koszenie trawników, bo ja innego wyjścia nie widzę”.

W odpowiedzi Pan Jacek Chrulski stwierdził: „Staram się mówić po polsku. Ja nie proszę o wszystkie trawniki, bo powiedziałem na początku, że  mamy to nieszczęście, że wszystkie główne ulice są drogami powiatowymi. Ja proszę tylko o jedną ulicę, a nie 5km do Czarnej Wsi, 7km do Wólki Ratowieckiej, 3 km do Złotej Wsi itd.. Ja proszę o kawałek w centrum i nieważne, czy to zrobi Spółdzielnia Mieszkaniowa, do której Pan zadzwoni, czy to zrobi Gmina, czy któryś z pracowników PZD. Naprawdę to nie jest istotne kto to zrobi, ale obecnie wygląda to niestosownie”.

Radna Pani Anna Grycuk  zgłosiła interpelację (zał. nr 40): „Chciałam się zwrócić  z prośbą do Zarządu o podniesienie pobocza drogi powiatowej Gródek – Michałowo. Chodzi o niewielki odcinek, właściwie jedno miejsce. Przy zjeździe w stronę posesji Pana Jarockiego zam. na kolonii Gródek jest problem tego typu, że w trakcie wykonywania przebudowy drogi powiatowej Gródek – Michałowo przebudowano również zjazd. Teraz podobno są inne wymogi, inaczej te zjazdy się buduje, ale w tym miejscu jest duża różnica powierzchni między tym zjazdem, który jest dość wąski a drogą powiatową. Problem nie powstaje, kiedy jedzie pojedynczy samochód. Problem rodzi się wówczas, kiedy jedzie rolnik traktorem ze sprzętem rolniczym. Przy wykonywaniu manewru skrętu przyczepa idzie na pobocze. Duża różnica powierzchni powoduje, że ta sytuacja zagraża bezpieczeństwu traktorzysty i maszyny rolniczej. Chciałabym prosić o poszerzenie tego wjazdu na drogę powiatową, aby rolnik skręcając miał szansę na wprowadzenie tego sprzętu rolniczego na drogę spokojnie, a nie z obawą, że coś może się wydarzyć”.

         Innych zapytań i interpelacji nie zgłoszono.

 

Ad 24

            Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

         Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  XVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 31 maja 2012 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

         Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

         Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVIII/2012 z dnia 31 maja 2012 roku.

 

 

Ad 22

            Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapoznał Radnych z obszerną korespondencją, skierowaną do Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Związek Powiatów Polskich przekazał do wiadomości korespondencję prowadzoną pomiędzy Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego a Ministrem Finansów w sprawie wypełniania oświadczeń majątkowych (zał. nr 41),
 2. Skarżący przekazuje do wiadomości Rady skargę na czynności pracownika Starostwa Powiatowego w Białymstoku, w związku z odmową wydania wtórnika prawa jazdy. Sprawa leży w gestii Starosty Powiatu Białostockiego (zał. nr 42),
 3. Poseł na Sejm Pan Krzysztof Jurgiel przesłał zaproszenie na Pielgrzymkę Parlamentarzystów i Samorządowców do Świętej Wody. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą w Biurze Rady (zał. nr 43),
 4. Biuro Poselskie Posła na Sejm Piotra Zgorzelskiego przesłało do wiadomości wniosek złożony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP. Sprawa dotyczy uprawnień Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości (zał. nr 44),
 5. Pismo Posła na Sejm Pana Krzysztofa Jurgiela, informujące o skierowaniu interpelacji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie niewłaściwego wyznaczenia nowych Obszarów Szczególnie Narażonych oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 45).

W sprawach różnych, Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski poprosił Starostę Powiatu Białostockiego o wcześniejsze przekazywanie Radnym informacji o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady.  Jednocześnie, Pan Radny poprosił o udostępnianie Radnym możliwości zapoznawania się z protokołami posiedzeń Zarządu Powiatu Białostockiego.

Radny Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż w dniu dzisiejszym uczestniczył on w posiedzeniu Rady Miejskiej w Choroszczy, gdzie poruszany był problem dotyczący bieżącego utrzymania ścieżki rowerowej przy szosie Kruszewskiej. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii i zajęcie stanowiska w sprawie.

Radny Pan Marek Żmujdzin, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia istnienia Straży Pożarnej w Choroszczy, poprosił o odnowienie dwóch mostków, znajdujących się w pobliżu remizy strażackiej.

Ponadto, Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o wyjaśnienie przynależności studzienek ściekowych znajdujących się w Choroszczy, do kogo ono należą i kto za nie odpowiada.

Kolejna kwestia, poruszona przez Pana Marka Żmujdzina dotyczyła odnowienia krzyża samorządowców w Świętej Wodzie: „Chcę powiedzieć, że ten nowy krzyż miał być wierną repliką tego starego krzyża, ale zabrakło na nim paru elementów, między innymi piętnastu sęczków symbolizujących 15 gmin Powiatu Białostockiego, lub jak kto woli 15 tajemnic różańca. Tego elementu zabrakło, a także tabliczkę należałoby wymienić, gdyż jest nieczytelna. W związku z tym członkowie Klubu PIS postanowili ufundować nową tabliczkę informacyjną”.

Ad vocem, Pan Jacek Chrulski stwierdził, iż nie miał wiedzy uzgadniając pracę z wykonawcą, iż to miała być wierna replika. Jeżeli Radni życzą sobie, w uzgodnieniu z wykonawcą sęczki powrócą na dawne miejsce. Nowy krzyż jest wyższy, bardziej okazały i widoczny.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski złożył wyjaśnienia dot. utrzymania ścieżki rowerowej: „Proszę Państwa, sam często korzystam ze ścieżki rowerowej i dwa tygodnie temu zwróciłem uwagę kierownikowi obwodu drogowo- mostowego, który administruje tym terenem, aby dokonał przycięcia wystających gałęzi. Jeżeli jeszcze te czynności nie zostały wykonane należycie, prace zostaną wykonane w najbliższych dniach. Każda droga ma ogólne warunki techniczne i przy każdej drodze, czy ścieżce rowerowej obowiązuje skrajnia drogowa, więc gałęzie będą wycięte na szerokość skrajni drogowej. W kwestii odnowy mostków, mogę powiedzieć, że kilka lat temu poręcze były odnawiane. Jeden mostek dostał w ciągu pieszym nową kładkę dla ciągu pieszego. Jeżeli chodzi o wyjaśnienie kwestii studzienek, sprawa będzie wyjaśniana i zostanie przesłana odpowiedź Burmistrzowi Choroszczy”.

Dalej, Pan Marek Żmujdzin podziękował Dyrektorowi PZD za wykonanie  na wysokości Sienkiewicz zajazdów dla autobusów, niemniej zauważył, iż mieszkańcy proszą jeszcze o oznaczenie peronów do wsiadania ( krawężników stykających się z jezdnią).

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski stwierdził, że skoro jest taka potrzeba, krawężniki będą pomalowane.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

 

Ad 16

Zamknięcie obrad XIX sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XIV Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 28 czerwca 2012 roku, o godz. 1440.

Protokołowała: Bogumiła Malinowska           

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski                                                                             

  

xxx - dane osobowe zostały ukryte zgodnie z art.5 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępnie do informacji publicznej

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2012

Data udostępnienia w BIP: 12-10-2012 15:16

Data modyfikacji informacji: 12-10-2012 15:16