Protokół Nr XV/2012 z dnia 23.02.2012r.

RP.0002.15.2012
 
 
Protokół Nr XV /2012
z obrad XV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
 w dniu 23 lutego 2012 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
            Obrady XV nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 23 lutego 2012 roku, o godz.1400, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
           
Ad 2
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XV nadzwyczajnej Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytał, czy są do niego uwagi? 
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:
·           wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 10 punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 
Wniosków nie zgłoszono. Jednocześnie Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż  powyższa zmiana do porządku obrad jest autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego, stąd nie wymaga głosowania.
 
Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:
1.     Otwarcie obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
2.     Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.     Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie.
4.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków.
11. Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji RPB.                            
 
Ad 3
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie.
Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej (zał. nr 4).
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Rada Miejska w Tykocinie, w dniu 30 stycznia 2012 roku podjęła Uchwałę Nr XIV/121/2012 w sprawie zaopiniowania zamiaru założenia i prowadzenia technikum oraz do wystąpienia do Rady Powiatu Białostockiego z wnioskiem o zawarcie porozumienia. Gmina Tykocin zamierza podjąć działania mające na celu założenie i prowadzenie publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – technikum o kierunku prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, przygotowujące w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Gmina ma takie prawo wystąpić do Rady Powiatu, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danej typu szkoły, czy placówki jest zadaniem, a zadaniem powiatów jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym przygotowany został stosowny projekt uchwały i przedłożony Wysokiej Radzie, celem jej podjęcia”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o wyjaśnienie, czy założenie takiej szkoły nie będzie rodziło odpowiedzialności i skutków finansowych powiatowi, w przypadku np. braku naboru.
Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła, iż „jeżeli gmina bierze na swoje barki założenie i prowadzenie takiej szkoły, wszystko, co jest związane z jej prowadzeniem należy do gminy. Gdyby okazało się, że nie będzie kandydatów do nauki, to obowiązek zlikwidowania szkoły należy do gminy”.
O głos poprosił Radny – Pan Bogusław Kwiatkowski, uzupełniając informację w tym zakresie: „Gmina widzi potrzebę otwarcia takiego kierunku, ale nie jest on w żaden sposób konkurencyjny dla powiatu, ponieważ z Gminy Tykocin w ciągu ostatnich 2 lat w CE w Supraślu podjęła naukę tylko jedna osoba. Ponadto, w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki nie ma takiego kierunku kształcenia – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Dodatkowo, Gmina jest tak usytuowana, że w gminach ościennych Krypno, Zawady, Kobylin Borzymy, takiej szkoły nie ma, a ten rodzaj edukacji cieszy się powodzeniem. Sprawdzałem też, aby szkoła miała rację bytu i finansowo się bilansowała wystarczy około 20 uczniów. Zostały przeprowadzone wstępne rozmowy z rodzicami i uczniami ostatniej klasy gimnazjum i około 17 osób zadeklarowało naukę w tej szkole, jeżeli ona powstanie. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały”.
Innych pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała zebranych o pozytywnej opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/124/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Technikum w Zespole Szkół i Przedszkola w Tykocinie (zał. nr 5).
 
Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (zał. nr 6).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podstawą do podjęcia czterech kolejnych uchwał jest ustawa z dnia 9 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 205, poz. 1206). W zakresie organizacyjnym wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim ustroju szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku wdrożenia nowych przepisów od dnia 1 września 2012 roku struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum i szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. Od dnia 1 września 2012 roku zaprzestaje się naboru do liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dla dorosłych, technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych i technikum dla dorosłych. W związku z powyższym, proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. Mianowicie, z dniem 31 sierpnia 2012 roku zamierza się zlikwidować Liceum Profilowane w Czarnej Białostockiej i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Czarnej Białostockiej. W obu typach szkół już od kilku lat nie ma naboru i nie ma uczniów, ani słuchaczy”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała zebranych o pozytywnej opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/125/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej (zał. nr 7).
 
 
 
Ad 5
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu.
Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu (zał. nr 8).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na tej samej podstawie, z dniem 31 sierpnia 2012 roku zamierza się zlikwidować w Centrum Edukacji w Supraślu Liceum Profilowane, Technikum Uzupełniające i Technikum Uzupełniające dla dorosłych, ponieważ także od wielu lat nie ma naboru do tych szkół i nie ma uczniów”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała zebranych o pozytywnej opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/126/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji w Supraślu (zał. nr 9).
 
Ad 6
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 10).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w strukturze Zespołu Szkół w Michałowie znajdują się: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Uzupełniające, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Szkoła Policealna oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych. Likwidacja szkół wymienionych w uchwale uwarunkowana jest: wdrożeniem od 1 września 2012r. przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), brakiem chętnych do podjęcia nauki. Liceum Profilowane w Michałowie powołane zostało od 1 września 2002 roku. Pierwszy i ostatni nabór przeprowadzono w roku szkolnym 2002/2003. Ogłaszane w kolejnych latach rekrutacje kończyły się niepowodzeniem z powodu małego zainteresowania młodzieży tym typem szkoły. W chwili obecnej w szkole nie ma żadnego oddziału. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie powołane zostało od 1 września 2004 roku. Ostatni nabór przeprowadzono w roku szkolnym 2007/2008. W chwili obecnej w szkole nie ma żadnego oddziału. Technikum Uzupełniające powołane zostało od 1 września 2004 roku, a Technikum Uzupełniające dla Dorosłych od 1 września 2005 roku. Do ww. szkół, mimo podejmowanych prób, nie udało się dokonać naboru od dnia ich utworzenia”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała zebranych o pozytywnej opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/127/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 11).
 
Ad 7
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 12).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na tej samej podstawie, z dniem 31 sierpnia 2012 roku zamierza się zlikwidować w Zespole Szkół Mechanicznych w łapach następujące szkoły: II Liceum Profilowane, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, Technikum Uzupełniające i Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Łapach. Podobnie jak w poprzednich przypadkach nie ma naboru i nie ma uczniów i słuchaczy do tych szkół”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała zebranych o pozytywnej opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/128/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (zał. nr 13).
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym potrzebę podjęcia przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (zał. nr 14).
„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwalenie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, gdzie w zał. nr 1 określono cele i zadania, które powinny być uwzględnione w lokalnych programach ochrony zdrowia psychicznego. Przedmiotem programu powiatowego jest ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczenia opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Białostockiego. Program obejmuje elementy, których realizacja jest realnie możliwa i wynika z możliwości finansowych, organizacyjnych, potrzeb społecznych oraz zadań przypisanych powiatowi. W przedłożonym Państwu programie, w części trzeciej tego programu określono dwa cele główne, cele szczegółowe oraz zadania, które będą realizowane przez Powiat Białostocki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego”.
Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku omówiła poszczególne cele główne i zadania szczegółowe: „Koordynatorem Programu jest Lokalny Zespół Koordynujący, który został powołany Uchwałą Nr 63/2011Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej na lata 2011-2015. Załącznikiem do programu jest harmonogram realizacji działań, w którym określono cele, zadania, formy realizacji, oczekiwane rezultaty, czas realizacji oraz jednostki odpowiedzialne za realizację programu. Do końca marca, każdego roku, na stronie internetowej powiatu oraz podmiotów go realizujących będzie zamieszczana, zaktualizowana informacja o podmiotach realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień na terenie Powiatu Białostockiego i miasta Białegostoku. Z wykonania zadań objętych harmonogramem realizacji programu będzie sporządzane sprawozdanie, które do dnia 15 maja następnego roku, będzie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia. Źródłami finansowania programu są środki własne realizatorów programu, środki PFRON, środki pochodzące z funduszy europejskich, Funduszu Pracy i budżetu państwa. Program otrzymał pozytywną opinię Lokalnego Zespołu Koordynującego”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Pan Jacek Sak – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny odczytał zebranym pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/129/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 (zał. nr 15).
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 16).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie wynika przede wszystkim z tego faktu że zostały przyznane środki dofinansowania na realizację projektu, o który wnioskowaliśmy do Euroregionu NIEMEN. Została przyznana dotacja na realizację projektu pn.”Promowanie rozwoju turystyki w Powiecie Białostockim w oparciu o dobre praktyki francuskie”. W ramach tego projektu otrzymujemy dofinansowanie z mechanizmu norweskiego, tj. z lat 2004 – 2009 i budżetu państwa w łącznej kwocie 53.761zł. Sprawa jest o tyle pilna, że jak najszybciej powinna być zawarta umowa, a projekt ma być zrealizowany do 16 marca 2012 roku, stąd te zmiany pojawiają się na nadzwyczajnej Sesji Rady. Niejako, przy okazji, i biorąc pod uwagę, że zostały podjęte kolejne uchwały rad gmin o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg, wprowadza się po stronie dochodów i wydatków kwotę 1.260.000zł. Środki te pochodzą od takich gmin: Dobrzyniewo Duże – na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej w części m. Obrubniki- 300.000zł; Suraż- na dofinansowanie przebudowy ul. Białostockiej w Surażu, w ciągu drogi powiatowej Turośń Dolna – Suraż – 500.000zł; Poświętne – na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe – 50.000zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej Poświętne – Zdrody Stare – kwota 50.000zł; Juchnowiec Kościelny – na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej granica m. Białystok – Stanisławowo – Wojszki- 60.000zł; Tykocin – na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej w m. Hermany - 300.000zł. Następna zmiana to przeniesienie 20.000zł z § wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym. Jest to związane ze sprostowaniem zauważonego błędu. Prawidłowo powinien być §6060, a był §6050. To nie zmienia treści, tylko prawidłowo określa oznaczenie cyfrowe paragrafu. To powoduje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.313.761zł. Po tych zwiększeniach, w planie wydatków budżetu, wydatki majątkowe będą stanowiły 19,7%”.
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 17).
 
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków.
Pani Monika Ratyńska – Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji przybliżyła zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków (zał. nr 18).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po raz drugi w Sejmie dyskutowany jest projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z proponowaną zmianą dotychczasowe tworzenie parków będzie wyglądało inaczej. W chwili obecnej, aby taki park utworzyć lub powiększyć jest potrzebna uchwała pozytywna samorządów funkcjonujących na terenie takiego parku, natomiast po zmianie, samorządy miałyby możliwość wydania opinii, która w żaden sposób nie jest wiążąca dla mocodawców. Stanowisko, które stanowi załącznik do projektu uchwały jest to wspólne stanowisko samorządów województw warmińsko – mazurskiego i podlaskiego. Zostało ono wspólnie wypracowane przez przedstawicieli samorządów z terenu tych województw. Ma ono zostać przedstawione Prezesowi Rady Ministrów, jak również posłom z terenu tych dwóch województw, celem przedstawienia stanowisk samorządów, których zdaniem projekt tej zmiany godzi w ideę samorządności”.
Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono.
Opinie pozytywne w tej sprawie wydały następujące Komisje stałe Rady Powiatu Białostockiego: Komisja Budżetu i Finansów: Komisja Infrastruktury Technicznej; Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisja Rolnictwa i Środowiska.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XV/131/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w zakresie tworzenia i zmiany granic parków narodowych oraz sposobu odwoływania dyrektorów tychże parków(zał. nr 19).
 
 
 
Ad 11
Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji RPB.         
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, przypomniał zebranym, iż zwyczajowo, na Sesji nadzwyczajnej nie ma spraw różnych, ale w dniu dzisiejszym, w drodze wyjątku, zapytał, czy są jakieś pilne sprawy do Rady.
Radny Pan Jan Łuksza zgłosił interpelację: „W związku z decyzją Rady Gminy Michałowo o przyjęcie prowadzenia dróg powiatowych: Hoźna – 3km; Żednia -0,9km; Oziabły -1,3km, Barszczewo -1,5km; Bieńdziuga – 2km i tym samym poniesienie wysokich kosztów ich naprawy i utrzymania ( ok. 3.000.000zł), zwracam się z prośbą o przebudowę drogi Planty – Narew ze środków powiatowych” (zał. nr 20).             
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego stwierdził, iż ww. interpelacja zostanie przekazana Zarządowi Powiatu Białostockiego, celem nadania jej właściwego biegu.
            Innych spraw nie zgłoszono.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 23 lutego 2012 roku, o godz. 1440.
Protokołowała: Bogumiła Malinowska
Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski
 
 
  
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 26-03-2012 11:19

Data modyfikacji informacji: 26-03-2012 11:19