Protokół Nr XVIII /2012 z dnia 31.05.2012r.

RP.0002.18.2012
 
 
Protokół Nr XVIII /2012
z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji
 w dniu 31 maja 2012 roku
 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku
 
            Obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 31 maja 2012 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.
Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).
Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
           
Ad 2
Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XVIII Sesji RPB, który został przesłany radnym.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:
·         wprowadzenie do porządku obrad, jako pkt.10: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”.
·         punkt 6 przeniesiony jako punkt 4.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 
Wniosków nie zgłoszono. Jednocześnie Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż  powyższa zmiana do porządku obrad jest autopoprawką Zarządu Powiatu Białostockiego, stąd nie wymaga głosowania.
 
Porządek obrad przyjęto do realizacji w brzmieniu:
1.      Otwarcie obrad XVIII sesji RPB.
2.      Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.      Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
4.      Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie powiatu białostockiego w zakresie weterynarii.
5.      Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2011 r..
6.      Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu białostockiego w roku 2011.
7.      Przyjęcie informacji o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2011.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych Obszarów Szczególnie Narażonych oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN  na obszarze Powiatu Białostockiego.
14.    Interpelacje i zapytania Radnych.
15.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji RPB.
16.    Sprawy różne.
17.    Zamknięcie obrad XVIII sesji RPB.
 
Ad 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 19 kwietnia 2012 roku do dnia 30 maja 2012 roku (zał. nr 4).
W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 8 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:
·   majątkiem powiatowym,
·   drogami powiatowymi,
·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,
·   oświatą, kulturą i sportem,
·   finansami i budżetem.
Ponadto Zarząd:
·       omówił przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta w Supraślu sprawę dofinansowania Projektu p.n.: „Supraśl – Polskie OKNO na Szwajcarię”,
·       podpisał pismo do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach o wydanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora,
·       przyznał premie za miesiąc kwiecień 2012 rok dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·       podpisał aneks do umowy na roboty budowlane „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu Białostockiego w Supraślu” – zmiana harmonogramu robot,
·       rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej PSP w sprawie przyznania dotacji na zakup odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego strażaków,
·       rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej Policji o udzielenie dotacji na zakup sprzętu informatycznego i środków transportowych,
·       zapoznał się z informacją naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,
·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·       rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·       brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·       Wiosennych Targach Ogrodniczych i Pszczelarskich organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
·       wizycie organizowanej i sfinansowanej przez Centrum Badań i Innowacji w ramach projektu systemowego pt.: „Podlaska Strategia Innowacji – Budowa Systemu Wdrażania do Szwecji”,
·       posiedzeniu Konferencji Krajowej Stowarzyszenia „Euregion Niemen”,
·       spotkaniu z delegacją Pays de la Bresse Bourguignonne w ramach współpracy w zakresie turystyki aktywnej na obszarze Puszczy Knyszyńskiej w oparciu o szlaki turystyczne,
·       Gali konkursu „Podlaska marka Roku 2011”,
·       uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach,
·       Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka,
·       Miejskich Uroczystościach Obchodów Dnia Strażaka,
·       otwarciu Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej,
·       obchodach 100-lecia istnienia parafii rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach,
·       obchodach Narodowego Święta 3 Maja w Supraślu i w Czarnej Białostockiej,
·       otwarciu ścieżki edukacyjnej k/m. Rybniki,
·       Konwencie Starostów zorganizowanym w Nowogrodzie,
·       posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
·       posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ-u w Łapach,
·       Eliminacjach Powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Turośni Kościelnej,
·       Konferencji nt.: „Program rolno-środowiskowy – sposobem wsparcia rolnictwa. Perspektywa na lata 2014-2020 r.”,
·       Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej Powiatu Białostockiego w Tykocinie,
·       w otwarciu Mistrzostw Europy w „Koluchstyl” w Białymstoku,
·       Uroczystym otwarciu „Dni Wasilkowa”,
·       Jubileuszu 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie,
·       Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o przybliżenie treści udzielonej odpowiedzi na pismo Posła RP w sprawie stanu nawierzchni dróg Białystok – Stanisławowo – Wojszki oraz Juchnowiec Kościelny – Wojszki.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Wystąpienia posłów mają charakter taki, by listownie pomóc mieszkańcom, natomiast to nie przekłada się na praktykę. Dotyczy to drogi Stanisławowo – Wojszki. Tam potrzeba ok. 20.000.000zł. My, w tej chwili robimy dokumentację na odcinku drogi Juchnowiec – Wojszki. Jest to droga równoległa. Nie możemy wydać na gminę Juchnowiec kwoty 30.000.000zł, tak, jakby to niektórzy oczekiwali”.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski uzupełnił: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, była to interpelacja Pana Krzysztofa Jurgiela – Posła RP. Dotyczyła stanu technicznego drogi Białystok – Stanisławowo – Wojszki. Chodziło o to, że mieszkanka Bielska Podlaskiego korzysta z tej drogi i uważa, że nie jest ona w należytym stanie. W odpowiedzi poinformowaliśmy Pana Posła i zainteresowaną o tym, że w Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na określone lata przebudowa określonych dróg ma miejsce i do roku 2020 miałaby się zrealizować. Kwoty są szacunkowo określone na ponad 20.000.000zł. Oczywiście wskazaliśmy adresatom drogi w o wiele lepszym stanie technicznym, tj. drogę krajową Białystok – Bielsk Podlaski przez Zabłudów, gdzie nie ma praktycznie żadnych utrudnień ani przeszkód, o których byłą mowa w piśmie. Również wskazaliśmy na fakt oznakowania drogi powiatowej Białystok – Stanisławowo – Wojszki od lat 12, polegający na wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 40 km/h na tym odcinku, jak również informujemy kierujących pojazdami, że droga jest przeznaczona do remontu i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W sytuacji przestrzegania tych przepisów nie ma możliwości ani uszkodzenia samochodu, ani zrobienia komukolwiek krzywdy. Ponadto poinformowaliśmy, że ta droga będzie utrzymywana, jak dotychczas w ramach bieżącego utrzymania dróg, za środki, którymi dysponujemy”.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zenon Żukowski poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego przebudowy nawierzchni ulicy Wasilkowskiej w Nowodworcach.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził: „Generalnie jest tak, że mieszkańcy wszystkich miejscowości starają cię, aby nawierzchnia w ich miejscowościach była w najlepszym stanie. W tym przypadku mamy do czynienia z tym, że w Nowodworcach większość ulic gminnych i powiatowych jest wyasfaltowana, natomiast sam przebieg przez Nowodworce jest brukowy. Samochody skracają sobie tamtędy drogę, mieszkańcy odczuwają dyskomfort, ponieważ przy większych prędkościach powstają szumy przy jeździe po bruku. Mieszkańcy podnoszą kilka kwestii: że samochody jeżdżą za szybko, że są drgania, że domy są z gliny i trzęsą się. Mieszkańcy zabiegają o to, by czym prędzej na tej drodze położyć asfalt. Pewnie kiedyś się przychylimy do tego wniosku, natomiast obecnie ze względów finansowych staramy się obdzielić wszystkie gminy i w tym roku pieniądze na Gminie Wasilków są skierowane na „schetynówkę” w Jurowcach. Bruk jest nawierzchnią twardą i powoduje pewne niedogodności, natomiast położenie asfaltu tych problemów nie zlikwiduje, ponieważ natężenie ilości przejeżdżających samochodów wzrośnie, będzie więcej samochodów ciężarowych i szybkość jazdy ulegnie zwiększeniu. Były rozważania na temat postawienia progów zwalniających prędkość i tutaj nad tym pracowaliśmy, ale okazało się, że jeżeli jest funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna, to przepisy nie zezwalają na montowanie tych progów. W związku z tym, to rozwiązanie nie mogło być zastosowane. Myślę, że jeszcze rok lub dwa mieszkańcy muszą poczekać”.
Radny Pan Marek Żmujdzin poprosił o podanie bliższych informacji dotyczącej pisma w sprawie wysokości dotacji przyznanej na 1 ucznia w Zespole Szkół w Wasilkowie.
Wyjaśnienia w tym zakresie złożyła zebranym Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w Wasilkowie funkcjonuje Zespół Szkół Zawodowych. Organem prowadzącym tej szkoły jest stowarzyszenie, które mieści się w Łomży. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, szkoła dla młodzieży. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty musimy przekazywać na każdego ucznia tej szkoły dotację na 1 ucznia w wysokości równej subwencji, którą przyznaje nam Ministerstwo Edukacji Narodowej. To jest jednoznacznie określone w przywołanej ustawie, stąd nie możemy przekazać ani mniej, ani więcej, tylko bonem oświatowym, jaki otrzymujemy od MEN musimy przekazywać dotację na działalność tej szkoły”.
Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz poprosił o rozwinięcie punktu dotyczącego udzielonej odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie naprawy dróg na odcinku Chraboły – Kopisk oraz Jaworówka – Rybaki.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił: „Proszę Państwa, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wystąpił do Zarządu Powiatu Białostockiego z informacją, że inwestycja, do której Gmina dołożyła środki nie zachowuje się poprawnie wg oczekiwań. W odpowiedzi poinformowaliśmy Pana Wójta, iż jest to nowa inwestycja, a nawierzchnia nieutwardzona, jaką jest nawierzchnia z pospółki żwiru podlega zmiennościom w zależności od panującej aury. Poinformowaliśmy również Pana Wójta, że nawierzchnia wykonana w technologii żwirowania drogi podlega jeszcze gwarancji. W związku z tym wezwaliśmy wykonawcę tego przedsięwzięcia do wykonania robót naprawczych, które zapobiegną interwencjom, kierowanym pod adresem Powiatu Białostockiego. Z tego, co wiem, wszystkie roboty naprawcze zostały wykonane i w tej chwili stan techniczny nawierzchni żwirowych między Chrabołami a Kopiskiem oraz między Jaworówką a Rybakami nie budzi żadnych zastrzeżeń”.
Radny Pan Jan Kaczan poprosił o podanie informacji, jakie są podjęte decyzje co do dalszych losów ul. Leśnej w Michałowie?
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił: „Sprawa ul. Leśnej wygląda tak, że kiedyś decyzją  gromadzkiej rady ta ulica została zamknięta dla ruchu, ponieważ przebiega przez środek naszej posesji. Z jednej strony są budynki szkolne, z drugiej warsztatowe. Teraz jest nowa sytuacja, ponieważ w budynku, który umownie nazywamy „Kamczatką” jest tworzona placówka kulturalno – oświatowa, która ma być otwarta na dniach i stąd Pan Burmistrz zmienił koncepcję i chce tą drogę przejąć do ruchu. Stały tam dwie bramy. Uzgodniliśmy z Panią Dyrektor ZS w Michałowie, że te bramy w ciągu dnia będą otwarte. Rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Michałowie, który był u mnie z wizytą i obiecałem, że w tym roku zostanie tam postawiony prowizoryczny płot z siatki, tak, aby ten teren nie był terenem otwartym w nocy. Droga będzie ogólnie dopuszczona do ruchu, ale w nocy, aby zapobiec kradzieżom będzie zamykany ten teren. Prosimy jeszcze o trochę cierpliwości władze miejskie Michałowa, aby móc to ogrodzenie wykonać. Nie chcemy utrudniać życia ani mieszkańcom, ani Panu Burmistrzowi”.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.
 
Ad 4
Przyjęcie informacji o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
Pani Joanna Lisowska – Michalewicz – inspektor weterynarii ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych przedstawiła Wysokiej Radzie informację o sytuacji epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego (zał. nr 5).
W roku 2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku zrealizował programy badań monitoringowych w zakresie następujących chorób zakaźnych zwierząt: enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła, gruźlicy bydła, choroby niebieskiego języka, pryszczycy, choroby pęcherzowej świń, choroby Aujeszkiego świń. W roku 2011 przebadano 4020 zwierząt i nie uzyskano wyników dodatnich.
Od stycznia 2011 do dnia dzisiejszego przebadano w kierunku wirusa wścieklizny 8 psów, 2 krowy, 1 wilka, 7 lisów, jeża, 2 kuny, 1 owcę, 6 kotów, 1 sarnę, 1 nietoperza- wszystkie wyniki ujemne.  W 2011r. wyznaczono 1 ognisko wścieklizny na terenie gminy Michałowo w stadzie bydła. Zakażeniu wirusem wścieklizny uległo 7 sztuk bydła w 1 gospodarstwie.
Od marca 2012r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Federacji Rosyjskiej i wysokim ryzykiem przedostania się tej choroby na terytorium Polski w pasie przygranicznym o szerokości 40 km od granicy z Republiką Białorusi pobierane są próby od wszystkich padłych świń oraz odstrzelonych dzików. Dotychczas przebadano 11 dzików i 1 świnię- wszystkie wyniki ujemne.Wykrycie wirusa było związane z przejściowymi objawami klinicznymi takimi jak: gorączka, biegunka, spadek produkcji mleka obserwowane wczesną jesienią. Jednocześnie u nowonarodzonych zwierząt, głównie jagniąt pojawiły się wady wrodzone: wodogłowie, wrodzona sztywność stawów, zesztywnienie szyi. Większość jagniąt rodziła się martwa, natomiast urodzone zakażone nie przeżywały. Wirus przenoszony jest przez owady (komary, kuczmany), nie przez bezpośredni kontakt miedzy zwierzętami. Ze względu na wiosenno-letni okres aktywności komarów i kuczmanów będzie wzrastało ryzyko wystąpienia choroby. PLW w Białymstoku przekazał tą informację lekarzom weterynarii z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród rolników szczególnie tym, którzy sprowadzają bydło i owce z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.   
Również, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku poddał analizie sposób postępowania poszczególnych samorządów w zakresie zbierania i transportowania zwłok zwierząt padłych i padłych dzikich, jak również postępowanie gmin w zakresie postępowania ze zwierzętami bezdomnymi, które to czynniki mogą wpływać na sytuację epizootyczną powiatu. Ogólna sytuacja epidemiologiczna na terenie Powiatu Białostockiego na dzień dzisiejszy jest stabilna.
Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego, przyjęła do wiadomości informację o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej na terenie Powiatu Białostockiego w zakresie weterynarii.
 
Ad 5
Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2011 roku.
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2011 roku (zał. nr 6).
„Szanowni Państwo, strukturalnie, sytuacja nie zmienia się nam od kilkunastu lat. Komenda Miejska Policji w Białymstoku swoim rejonem działania obejmuje teren Powiatu Białostockiego oraz miasto Białystok. Na terenie powiatu 4 Komisariaty Policji, które nadzorują pracę 6 Posterunków Policji. W roku 2011 na terenie powiatu odnotowaliśmy wzrost przestępstw, ale on wynika z różnych sytuacji. Przestępczość pojawia się przy okazji różnego rodzaju inwestycji i zdarzeń społecznych. Gros zdarzeń przyciąga nam budowa dróg w powiecie, zwłaszcza drogi krajowej nr 8. Póki ona się nie zakończy, notorycznie odnotowywane są kradzieże paliwa, polbruku itp. Poza tym dużo jest kradzieży związanych z prowadzeniem indywidualnych budów budynków mieszkalnych. Na wzrost tej przestępczości ma też wpływ praca policjantów, która jest bardziej wydajna i dynamiczna w swych działaniach. Wzrost, w stosunku do roku poprzedniego, wynosi 412 zdarzeń. W roku 2011 stwierdzono 129 przestępstw o charakterze gospodarczym, czyli o 15 zdarzeń więcej w stosunku do roku poprzedniego. Ten charakter przestępczości cechuje to, że nikt tego nie zgłasza. Wynika to generalnie z pracy policjantów i wprost te przestępstwa dla przeciętnego obywatela nie są widoczne. Jeżeli chodzi o przestępstwa drogowe, do tej kategorii należy też zaliczyć nietrzeźwych kierujących, wypadki drogowe, zdarzenia drogowe. W roku 2011 stwierdzono 757 takich zdarzeń. W roku 2010 było ich 478, a więc jest wzrost o 279 przestępstw. Przestępstw typowo kryminalnych w roku 2011 ujawniono 1.525, co również stanowi wzrost o 233 zdarzenia w stosunku do roku poprzedniego, natomiast gdyby te przestępstwa kryminalne rozdzielić już na poszczególne rodzaje przestępczości, to 377 zdarzeń w roku 2011 to kradzieże (wzrost o 60 zdarzeń), rozboje i wymuszenia rozbójnicze – odnotowano w roku 2011 31 takich przestępstw (wzrost o 4 zdarzenia), kradzieże z włamaniem – w roku 2011 takich kradzieży stwierdzono 432 i jest to więcej o 17 niż w roku poprzednim. Generalnie przeciwko zdrowiu i życiu w 2011 roku stwierdzono 90 przestępstw, czyli tylko o 2 zdarzenia więcej niż w roku 2010. Na terenie powiatu ujawniono 63 przestępstwa narkotykowe, a w roku 2010 24, czyli o 39 zdarzeń. Jest to tendencja bardzo niepokojąca. Jeżeli chodzi o przestępczość w poszczególnych jednostkach – Komisariatach policji na terenie powiatu, należy stwierdzić, że w każdej jednostce odnotowano ich więcej niż w roku poprzednim. Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na wysokości 63,3%”
Zadania Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich należą do priorytetowych. W obliczu narastających obaw społecznych przed tym zjawiskiem właśnie profilaktyka jest optymalnym sposobem ograniczania skali zjawisk uznanych za niekorzystne i dolegliwe społecznie. Wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite ryzykowne zachowania: palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych, zażywanie narkotyków, opuszczanie lekcji w szkole, zachowania agresywne i przestępcze. Badania wykazują również, iż zachowania ryzykowne najczęściej ze sobą współwystępują, a często jedno pociąga za sobą inne.
Stosunkowo nową formą patologii jest cyberprzemoc i cyberprzestepczość, która
w ostatnim czasie nasiliła się. Cyberprzemoc przede wszystkim polega na wypowiadaniu gróźb karalnych przez komunikatory, znieważaniu, zniesławieniu, umieszczaniu zdjęć, filmów naruszających godność innych osób. Cyberprzestepczość głównie objawia się wykorzystywaniem Internetu jako narzędzia za pomocą, którego osoby popełniają czyny zabronione.
Aby ograniczyć ilość tego typu zachowań, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku prowadzą działania mające na celu uświadomienie młodzieży uczącej się oraz ich rodzicom i opiekunom braku anonimowości w Internecie w celu ograniczenia przestępczości komputerowej. W ramach przedmiotowego działania funkcjonariusze systematycznie spotykają się z uczniami ich rodzicami i opiekunami a także kadrą pedagogiczną prowadząc zajęcia edukacyjne nt. bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Ponadto w celu zminimalizowania zjawiska przestępczości Policja podejmuje szereg inicjatyw prewencyjnych.
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku kończąc swoje wystąpienie podziękował władzom powiatu, a także za ich pośrednictwem wszystkim wójtom i burmistrzom za znaczne wsparcie finansowe policji, zakup pojazdów i wyposażenia jednostek w sprzęt.
Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pani Jolanta Den nawiązując do bezpieczeństwa na drogach zapytała o akcję, która jest widoczna w Białymstoku: „W porannych godzinach, kiedy nasila się ruch, widoczne są radiowozy w punktach newralgicznych, co poprawia płynność ruchu i bezpieczeństwo poruszających się pojazdów. Chciałabym nawiązać do bardzo niebezpiecznego odcinka drogi z Białegostoku do Kużnicy Białostockiej, przebiegającego przez Czarną Białostocką. Gros osób mieszkających w Czarnej Białostockiej dojeżdża do pracy i szkół w Białymstoku. Z drogi podporządkowanej z Czarnej Białostockiej w dwóch miejscach wyjeżdża bardzo dużo pojazdów, w tym autobusów. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne. Związane jest to także z tym, iż nie ma tam lewoskrętu i sygnalizacji i często dochodzi tam do stłuczek. Kierowcy bardzo długo oczekują na wyjazd z tej drogi z uwagi na panujący ruch. W tej chwili jest on większy z uwagi na poruszające się ciężarówki, dowożące żwir. Chciałabym zapytać, jakie są możliwości, aby nie tylko w mieście Białymstoku, ale na terenie Powiatu Białostockiego, a szczególnie we wskazanym miejscu zrobić taką właśnie akcję „Migoczący radiowóz”. To bardzo działa na poprawę bezpieczeństwa”.
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku zaznaczył: „Proszę Państwa, faktycznie w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku parę lat wstecz powstał pomysł prowadzenia takich właśnie działań. W rejonie, który jest szczególnie narażony na zdarzenia drogowe i wypadki, zwłaszcza rejony przejść dla pieszych, skrzyżowań ustawiane są radiowozy, czy policjanci, po to, by kierowcy, którzy do takiego miejsca się zbliżają zachowali ostrożność. Faktycznie odbiór jest taki, o jakim Pani Starosta mówiła, natomiast już odnosząc się wprost do pytania, jestem przekonany, że takie działania również na terenie powiatu mogłyby być prowadzone. Zapewne nie z taką samą częstotliwością, jak w mieście Białystok, gdyż stan etatowy i liczba policjantów pełniących służbę na terenie Czarnej Białostockiej na to nam nie pozwoli. Pojawiały się tam również patrole z Białegostoku. Po powrocie do Komendy wskażę takie zapotrzebowanie i postaramy się przyjąć to do realizacji”.
Radny Pan Jan Kaczan zapytał, czy w Komisariatach policji i posterunkach na terenie powiatu jest pełna obsada etatowa, czy też może są niedobory zasobów ludzkich?
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku podkreślił: „Jeżeli chodzi o stan etatowy i stan faktyczny, powiem, jak to jest w poszczególnych komisariatach. Jeżeli chodzi o stan etatowy Komisariat Policji w Łapach wraz z posterunkami ma 49 etatów, 47 osób zatrudnionych. Komisariat Policji w Choroszczy posiada 26 etatów, w tym 25 osób zatrudnionych. Komisariat Policji w Wasilkowie 31 etatów, w tym 30 osób zatrudnionych i Komisariat Policji w Michałowie 31 etatów, w tym 27 osób zatrudnionych.  Nie jest więc pełny stan etatowy, ale to uzupełnienie kilka miesięcy temu było jeszcze gorsze. Na początku maja nastąpiły przyjęcia do policji, a więc każdy z tych komisariatów otrzymał wzmocnienie obsady. Te osoby faktycznie jeszcze nie pracują, ponieważ są na tzw. półrocznym okresie, gdzie są na szkołach szkoleniach itp., a więc mimo, że obsada etatowa i faktyczna jest lepsza, to i tak ze względu na te osoby, które są w szkołach może być przez jakiś czas mniejsza”.
Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz zapytał, czy policja otrzymuje prowizję od mandatów: „Momentami odnoszę takie wrażenie, że policja stoi czasem w takich miejscach, gdzie dużego zagrożenia nie ma, natomiast bardzo łatwo jest zatrzymać kierowców za przekroczenie prędkości, zwłaszcza, kiedy droga jest dwupasmowa i dobra widoczność. Ja się cieszę, że policja cieszy się coraz większym zaufaniem, ale przez takie działania policja nie zyska na zaufaniu. Nie jest to znacząca poprawa bezpieczeństwa, a raczej działania mające na celu wręczenie jak największej liczby mandatów”.
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku poinformował: „Proszę Państwa, całość środków z mandatów wpływa do Urzędu Wojewódzkiego. Nie działamy na zasadzie takiej, jak straż miejska, czy gminna. Żadnej prowizji z tego tytułu nie ma. Kontrola prędkości na wybranych odcinkach wynika z różnych sytuacji, choć oczywiście sugestie mieszkańców są zawsze brane pod uwagę, ale tym podstawowym aspektem, który determinuje to, że policjant jest tam, a nie gdzieś indziej powinna być, ale przyznam, że nie zawsze tak jest liczba zdarzeń drogowych, która jest odnotowywana na poszczególnych odcinkach dróg. Ze swojej strony będziemy się starali trochę dokładniej panować nad tym, gdzie nasi policjanci dokonują kontroli. To kierownik komórki będzie wyznaczał te miejsca, w których policjant powinien stać i samowolna zmiana tego miejsca, bez zgody kierownika bądź dyżurnego jednostki nie będzie możliwa”.
Radny Pan Maciej Rafał Bojanowski, w uzupełnieniu pytania przedmówcy zapytał, czy obowiązują jakieś limity dniowe, miesięczne, narzucane przez PUW na policję: „Mam przekonanie, że pod koniec miesiąca aktywność policji na drogach staje się bardziej wzmożona i widoczna”.
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku podkreślił: „Nie ma takich limitów, natomiast aktywność policji w tym zakresie może wynikać z różnych przyczyn. To nie jest tak, że policjant zawsze i wszędzie za każde wykroczenie będzie wypisywał mandat. Wg mnie i taką staram się stosować zasadę wobec policjantów, niestety z różnym skutkiem, że jeżeli wypadków mamy więcej i z analiz wychodzi nam, że ich przyczyną jest prędkość, wówczas zwiększamy ilość kontroli drogowych dot. pomiaru prędkości. Gdy kierowca lub pasażer nie zapnie pasa, tutaj można po ujawnieniu takiego wykroczenia, poprzestać na pouczeniu, a nie mandacie. Co do zasady policjant ma za zadanie wykroczenie ujawniać, natomiast kwestia rozliczenia tego wykroczenia zależy od jego wagi na stan bezpieczeństwa”.
Radny Pan Marian Olechnowicz poinformował, iż w materiale informacyjnym, jego zdaniem brak jest informacji o jednośladach, które de facto są letnią zmorą kierowców: „Chciałbym tutaj zgłosić dwie sugestie. Jeżeli chodzi o motocyklistów, znowu zaczął się sezon i w Łapach, szczególnie w godzinach popołudniowych, przy głównych ulicach odbywają się popisy szybkiej jazdy. To stwarza bardzo duże zagrożenie. Ponadto jest duże nasilenie ruchu rowerowego, szczególnie w weekendy, ale strój rowerzystów i oznakowanie jednośladów pozostawia wiele do życzenia. Czy policja podejmuje w tym kierunku jakieś działania?”.
Pan Daniel Kołnierowicz – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku wyjaśnił: „Jeżeli chodzi kwestię Łap i motocyklistów w Łapach, problem jest znany. Są różne sposoby represjonowania czy upominania tych, którzy nie chcą się stosować do ogólnie obowiązującego porządku prawnego. W związku z Pana sygnałem, co jakiś czas będziemy na terenie Łap odpowiednie działania przeprowadzali. Jeżeli chodzi o kwestię rowerzystów, Komenda Miejska Policji w Białymstoku w zakresie wyposażenia, oznakowania rowerów działania prowadzi. Problem jest tylko tego typu, że generalnie przepisy, co do zasady nie represjonują braków w wyposażeniu rowerów: oświetleniu roweru, odpowiednim ubiorze, odblaskach itd.. Ze swojej strony, również we współpracy ze Starostwem Powiatowym na terenie szkół organizujemy różnego rodzaju działania profilaktyczne, gdzie staramy się zakupywać gadżety i inne materiały odblaskowe, uświadamiamy, jak faktycznie rower winien być wyposażony i co jest niezbędne w celu zachowania bezpieczeństwa na drodze”.
Innych pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2011 roku.
Ad 6
Przyjęcie informacji o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2011.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku - Pani Maria Aksiucik przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2011 (pełny materiał stanowi zał. nr 7).
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Państwowa Inspekcja Sanitarna, to instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego. Zgodnie z tym zajmowała się ochroną zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, zapobieganiu powstawania chorób, w tym zakaźnych i zawodowych, Nadzorem nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny nauczania i wychowania w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia. Przedstawiona informacja o stanie sanitarnym Powiatu Białostockiego w 2011 roku odzwierciedla obraz zadań, jakimi na co dzień zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna”.
Pani Maria Aksiucik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zwróciła szczególną uwagę na kilka aspektów działania Inspekcji mających na celu eliminację lub ograniczenie określonych zagrożeń zdrowotnych.
Innych pytań nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2011.
 
Ad 7
Przyjęcie informacji o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2011.
Pani Anna Ewa Jabłońska – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2011 (zał. nr 8).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku jest organem administracji rządowej funkcjonującym w zespolonej administracji Powiatu Białostockiego pod zwierzchnictwem Starosty Białostockiego. Zadania publiczne określone Prawo budowlane wykonuje przy pomocy aparatu wykonawczego - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.
     Obowiązki   na terenie objętym zakresem działania służba nadzoru budowlanego wykonuje na podstawie upoważnień Wojewody Podlaskiego. Organem nadrzędnym nad powiatową inspekcją nadzoru budowlanego jest Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Obsada etatowa bez zmian, wynosi  9 osób. Zakres i sposób działania organu   nadzoru budowlanego obejmuje kontrolowanie całego przebiegu inwestycyjnego, w tym     utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Podstawowe działania polegają na:
-     kontrolowaniu zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami, normami, zatwierdzonymi przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektami budowlanymi i warunkami określonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowę,
-     wydawaniu rozstrzygnięć merytorycznych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym nakazów i zakazów dotyczących wstrzymania budów, użytkowania i rozbiórki budynków i budowli, wykonywania robót budowlanych, oraz utrzymania stanu technicznego obiektów,
-     przeprowadzaniu, inspekcji, kontroli i sprawdzeń realizowanych inwestycji, w tym zaplanowanych, niezapowiedzianych i obowiązkowych,
-     nakładaniu kar i opłat legalizacyjnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz mandatów karnych kredytowanych,
-     wydawaniu pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz przystąpienia do użytkowania obiektów,
-     nakazów opróżnień bądź wyłączenia z użytkowania budynków bezpośrednio grożących zawaleniem,
-     wnioskowaniu o wszczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wobec osób mających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
-     prowadzeniu postępowań egzekucyjnych w administracji.
Prowadzona z urzędu   lub na wniosek działalność inspekcyjno- nadzorcza PINB, w tym dokonane 407 kontrole, przeprowadzone 221 wizje lokalne w terenie, stanowiły podstawę do wszczęcia i prowadzenia postępowań administracyjnych zakończonych 413 rozstrzygnięciami w administracji i 8 postępowaniami egzekucyjnymi za okres roku 2011.
Od rozstrzygnięć PINB w Białymstoku złożono 39 odwołań i zażaleń. Pozostały one rozpatrzone przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w następujący sposób:
-       24 utrzymano w mocy
-       2 uchylono i wydano nową decyzję
-       3 uchylono i umorzono postępowanie
-       10 uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia
Ponadto przeprowadzone w ciągu 2011 roku kontrole obowiązkowe stanowiły podstawę do wydania 133 pozwoleń na użytkowanie; a   przyjęcie 1105 zawiadomień o zakończeniu budowy do dokonania 105 kontroli wyrywkowych i niezapowiedzianych. Ponadto przeprowadzono 108 kontroli obiektów budowlanych w użytkowaniu. Powyższe stanowiło podstawę do nałożenia 66 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 14 800 zł, opłat legalizacyjnych na sumę 50 000zł, kar administracyjnych na kwotę 75 000 zł (samowolne użytkowanie). Zgodnie z zatwierdzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku planem kontroli na rok 2011 oraz współdziałając z innymi organami kontroli państwowej dokonano inspekcji, w zakresie:
-     sprawdzenie zjawiska występowania przesłanek do wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę (z GUNB)
-     wspólnych kontroli dotyczących realizacji obiektów na podstawie pozwoleń na budowę ( z organami I i II instancji administracji A-B),
-     przeprowadzenia postępowań w związku z zaistniałą katastrofą budowlaną (policja, straż pożarna).
Efektem podjętych 13 działań inspekcyjnych było wszczęcie i wydanie 36 rozstrzygnięć merytorycznych, a o podjętych działaniach wysłano zawiadomienia do organów policji i prokuratury. Stosownie do zaleceń organów nadrzędnych, w tym wytycznych Głównego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dokonywano również działalności inspekcyjnej. Tematyką objęte było:
-       przestrzeganie przepisów Prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
-       utrzymanie w należytym stanie obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych
-       rekontroli stanu technicznego i użytkowania obiektów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
-       obiekty użyteczności publicznej i przemysłowej stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa zawalenia się zalegającego śniegiem dachu.
            Obiekty i urządzenia objęte kontrolą nie potwierdziły większych nieprawidłowości wynikających z naruszeń przepisów Prawa budowlanego pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa ich użytkowania oraz unormowań prawnych. Wykryte braki i uchybienia były usuwane w terminie natychmiastowym, bądź do ich naprawy obligowano w określonym terminie ze wpisem do książki obiektu budowlanego, bądź w trakcie realizacji do dziennika budowy. W 3 wykrytych sprawach wydano decyzje nakazowe wobec właścicieli budynku oraz zastosowano mandaty karne kredytowane. Wobec zaistniałej, w jednym przypadku, katastrofy budowlanej w Wasilkowie podjęto procedurę działania wskazaną w planie funkcjonalnym jednostki i została ona usunięta.          
            Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.
Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie organizacji i działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku za okres roku 2011.
 
Ad 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła zebranym projekt uchwały Rady w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 9).
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony Państwu projekt uchwały  w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach wynika z zapisów art. 204 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, w której mówi się, że do 30 czerwca 2012 roku muszą być zaktualizowane wszystkie statuty ZOZ-ów. Dokonuje tego organ założycielski w formie uchwały. Projekt Statutu SP ZOZ w Łapach był konsultowany z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i w jego treści zostały naniesione zgłoszone uwagi. Z treści statutu zostały usunięte zapisy dotyczące organizacji poszczególnych komórek, ponieważ szczegółowe regulacje będą zawarte w Regulaminie Organizacyjnym SP ZOZ w Łapach. Zmiany polegają na tym, iż z rozdziału III Statutu został usunięty § 8 i 9. Pozostałe elementy pozostają bez zmian.
            Radny Pan Ryszard Łapiński stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja na Radzie Społecznej zgłosiłem uwagi w sprawie powoływania i odwoływania członków tejże Rady. Co w tej sprawie ustalono?”.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła, iż uwagi dotyczące usunięcia tych zapisów ze Statutu nie mogły być uwzględnione z uwagi na obligatoryjność tychże zapisów, wynikających wprost z ustawy o działalności leczniczej, a dokładnie z art. 42 pkt.4 przywołanej ustawy (Dz.U. Nr 112, poz. 654).”
            Radny Pan Ryszard Łapiński dodał: „Pani Dyrektor, nie wierzę w to, że nie można, bo po pierwsze, ten, kto powołuje – ten odwołuje, a druga sprawa – to śmierć i jeżeli te zmiany nie będą uwzględnione, to ja dziękuję za pracę w takiej radzie”.
            Radny Pan Marian Olechnowicz zaznaczył: „Panie Przewodniczący, Panie Starosto, jeżeli zdaniem Pani Dyrektor rozdział IV powinien pozostać, to brakuje mi jeszcze zapisów, kto powołuje radę społeczną. Natomiast w rozdziale I, chodzi o stylistykę słownictwa, <<firma i siedziba zakładu>>, może lepiej by brzmiało <<nazwa i siedziba zakładu>> i dalej jest zapis <<działa pod firmą>>, a moim zdaniem powinno być <<pod nazwą>>.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła, iż zapisy dotyczące powoływania Rady Społecznej są zawarte w ustawie o działalności leczniczej i zgodnie z zasadami techniki prawodawczej nie należy tego powielać w aktach niższego rzędu. W statucie SP ZOZ zapisuje się tylko to, co enumeratywnie jest wyliczone w art. 42 ustawy o działalności leczniczej.
            Radny Pan Ryszard Łapiński ad vocem dodał: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja naprawdę tu pewnych rzeczy nie rozumiem i jeszcze raz mówię, że nie rozumiem prawników. Pierwsza podstawowa zasada, śmierć i ten, który powołał, a w przeciwnym wypadku moje miejsce w tej radzie to już jest koniec, dlatego roszę o zapis do protokołu, jeżeli to przejdzie i Szanowna Rada to zatwierdzi, ja oficjalnie rezygnuję z pracy w tej radzie społecznej”.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku jeszcze raz podkreśliła, iż zapisy ustawy o działalności leczniczej określają, to, co statut winien bezwzględnie zawierać i takie ujęcie zapisów w statucie jest obligatoryjne. W przeciwnym razie organ nadzoru stwierdzi nieważność uchwały Rady.
            Radny Pan Zenon Żukowski zapytał, jaki akt prawny spowodował potrzebę usunięcia ze statutu zapisów §8 i 9?
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim na spotkaniu w tej sprawie uczestniczył Dyrektor i Radca prawny SP ZOZ w Łapach: „Na tym spotkaniu wyjaśniono, że tylko komórki organizacyjne zawiera statut, a określenie szczegółowej organizacji poszczególnych jednostek w szpitalu określa regulamin ujmując szczegółowo te wszystkie zapisy. Stąd sugestia PUW dotycząca wykreślenia tych paragrafów ze statutu”.
            Radny Pan Andrzej Osmolski poprosił o wyjaśnienie zapisów §13: „Co to znaczy, że członek rady społecznej może być odwołany w przypadku niewywiązywania się z obowiązków? Kto oceni, że członek Rady nie wywiązuje się z obowiązków? Kto z wnioskiem występuje?”.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku stwierdziła: „Przewodniczącym Rady Społecznej jest Pan Starosta i to on wówczas stawia taki wniosek. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż w statucie znalazły się tylko te zapisy, które obligatoryjnie muszą się tam znaleźć”.
            Radny Pan Marian Olechnowicz zapytał, czy w tej sytuacji nie wystarczy zapis w rozdziale IV, że przy Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach działa Rada Społeczna? „Wszystkie pozostałe punkty są zawarte w regulaminie pracy rady społecznej. Moim zdaniem §12 i 13 są bardzo niekompetentnie zapisane. Wydaje się, że to jest bardzo chaotycznie zapisane, część zapisów uściślono, a część nie, więc czy nie warto zapisać to jednym który kim zdaniem, bo cała reszta, jeśli chodzi o pracę Rady społecznej, wynika z określonej ustawy”.
            Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku stwierdziła: „Proszę Państwa, obowiązek uchwalenia statutu i regulaminu organizacyjnego SP ZOZ jest terminem zawitym – do końca czerwca 2012 roku, czyli 12 miesięcy po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej, a ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 roku, czyli do końca czerwca musi być uchwalony statut i nadany regulamin organizacyjny”.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, w związku z licznymi wątpliwościami Radnych dotyczących zapisów statutowych zaproponował przesunięcie tego punktu na dalszy plan, natomiast będzie to czas, by Radca prawny Starostwa Powiatowego dokonał analizy tych zapisów w odniesieniu do ustawy o działalności leczniczej.
            Rada Powiatu ww. propozycję przyjęła przez aklamację.
cdn.
 
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie.
Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 10).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Uchwałą Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku wyrażono intencję dotyczącą zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Białymstoku przedkładamy Państwu projekt uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie. Są to cztery typy szkół: Liceum Profilowane w Michałowie, Technikum Uzupełniające w Michałowie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Michałowie. Te szkoły nie funkcjonują obecnie, a więc po podjęciu tejże uchwały, zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty te szkoły nie będą funkcjonowały w nowej strukturze szkół, które określa ustawa. W związku z tym proszę o podjęcie tej uchwały”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.
 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – Pani Anna Grycuk poinformowała Wysoką Radę, iż Komisja wydała pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVIII/148/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Michałowie (zał. nr 11).
 
Ad 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”.
Pan Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię” (zał. nr 12).
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwróciły się do nas władze Supraśla w sprawie współuczestnictwa w finansowaniu tego projektu. Na pierwszym wspólnym spotkaniu Zarząd stwierdził, iż w projekcie jest za mało wspólnych spraw, które mogłyby zainteresować Powiat Białostocki. W wyniku 3 spotkań Supraśl zmienił koncepcję i w tej chwili są możliwości, żeby powiat skorzystał z tego programu. Założenia ogólne są takie, że składany jest wniosek w formie fiszek. Jeżeli on przejdzie, to budowany jest dalej. 2/3 środków ma pochodzić ze Szwajcarii, a 1/3 stanowi wkład własny ( 120.000zł środki gminne, 50.000zł środki pozyskane z Lasów Państwowych i 40.000zł z powiatu). W tym roku powiat wykłada 5.000zł, w 2013 roku – 15.000zł i w 2014 roku – 20.000zł. Program tego projektu jest dosyć szeroki i zakłada współpracę w wielu dziedzinach. Zarząd zadecydował o przystąpieniu do tego projektu i proszę o akceptację Rady Powiatu”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.
Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.
Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz także odczytała Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVIII/149/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię” (zał. nr 13).
 
Ad 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 14).
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 wynikają z podjętej przed chwilą uchwały Rady Powiatu o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu pn.: „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”. W związku z tym, że jest to projekt wieloletni, który będzie realizowany w latach 2012 – 2014 i udzielona pomoc finansowa jest również rozłożona w czasie. Aby stworzyć Zarządowi warunki do podpisania stosownej umowy o udzieleniu pomocy finansowej, zresztą ta umowa jest wymagana do podpisania umowy przez Gminę Supraśl z instytucją finansująca z funduszy szwajcarskich, należy ten planowany wydatek w postaci pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Supraśl zapisać w WPF. Dlatego też zmiany w WPF obejmują jedynie załącznik – wykaz przedsięwzięć wieloletnich i został dopisany program nr 9 pt. „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię – pomoc finansowa Gminie Supraśl na zapewnienie wkładu własnego w finansowaniu projektu”. Są to niestety wydatki bieżące w kwocie łącznej 40.000zł, z czego planuje się wydatkować w roku bieżącym kwotę 5.000zł, w 2013 roku – 15.000zł i w 2014 roku – 20.000zł. To są wszystkie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015. Te zmiany nie powodują naruszenia równowagi budżetowej nie spowodują też zwiększenia deficytu, jak też zmian w przychodach i rozchodach budżetu na lata 2012 – 2015”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.
Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.
Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz także odczytała Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVIII/150/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012-2015 (zał. nr 15).
 
Ad 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 16).
            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne zmiany w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012 obejmują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.091.029zł . Jeśli chodzi o zwiększenie dochodów – zwiększony plan dochodów pochodzi z następujących źródeł: w dziale transport i łączność jest to zwiększenie o kwotę 220.000zł, zmniejszenie o kwotę 4.471zł, czyli licząc per saldo jest zwiększenie planu dochodów o 215.529zł. Zwiększenia pochodzą z udzielonej pomocy finansowej przez kolejne gminy w kwocie 70.000zł; 150.000zł są to środki pochodzące z Nadleśnictwa Czarna Białostocka na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z zawartą umową. Natomiast zmniejszenia łącznie o kwotę 4.471zł dotyczą dotacji celowej na tzw. „schetynówki”. Przypomnę, że są realizowane dwie „schetynówki”: jedna przez powiat- przebudowa ulic w Jurowcach, druga – realizowana w Gminie Gródek. W tej chwili są już dopinane do końca umowy zawierane z wojewodą. Zostały w zakresie tych „schetynówek” przeprowadzone przetargi, wyłonienie wykonawcy, pełna dokumentacja złożona do PUW i z tego wynikają drobne korekty w zakresie wydatków, które zostały uznane przez wojewodę jako niekwalifikowane, czyli nie objęte dotacją z budżetu państwa, stąd jest zmniejszenie o kwotę 928zł na „schetynówce” realizowanej przez Gminę Gródek i 3.543zł na „schetynówce”, którą my realizujemy. Następne zmiany dotyczą działalności usługowej. Planuje się tutaj zwiększenie planu dochodów realizowanych przez PODGiK o kwotę 29.400zł. Również w rozdziale prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wasilków na opracowania geodezyjne. W dziale różne rozliczenia wprowadzamy do budżetu przyznaną przez Ministra Finansów kwotę z rezerwy subwencji. Jest to kwota 622.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie robót przebudowy mostów, a konkretnie chodzi o most na rzece Turośniance w Gminie Juchnowiec Kościelny. W dziale oświata i wychowanie wprowadza się w pozostałej działalności kwotę 11.811zł. Jest to grand, który uzyskał nasz wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wizyta przygotowawcza”. Jest to dofinansowanie z programu „młodzież w działaniu”. Ten projekt dotyczy spotkania międzynarodowego przedstawicieli krajów takich, jak: Francja, Łotwa, Litwa, Estonia i Polska w zakresie przygotowania na rok przyszły większego projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu” w zakresie rozwoju turystyki aktywnej, w którym uczestniczy nasz Supraśl. W dziale pomoc społeczna jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 297.337zł i to jest zwiększenie wpływów z usług, czyli odpłatności pensjonariuszy i gmin w DPS w Choroszczy. Również jest zwiększenie w rodzinach zastępczych, wpływy z różnych opłat – 19.332zł. Jest to odpłatność dorosłych wychowanków, pochodzących z rodzin zastępczych z tego tytułu, ze zmieniły się nieco przepisy, co do sposobu przekazywania środków będących dochodami własnymi dorosłych wychowanków z rodzin zastępczych. Również zwiększenie o 10.034zł wpływów z różnych dochodów w PCPR z tego tytuły, że została zawarta umowa z PUP o dofinansowanie robót interwencyjnych realizowanych w PCPR. Również, ze względu na zwiększone środki PFRON zwiększa się przewidywana kwota wpływu 2,5% prowizji, liczonej od wydatkowanych środków pochodzących z PFRON, które to otrzymujemy zgodnie z algorytmem. O przeznaczeniu tych środków decyzję podejmuje uchwałą Rada Powiatu. To są zwiększenia planu dochodów, ale również mamy do czynienia ze zmniejszeniem dochodów w dziale oświata i wychowanie, w rozdziale 80130, tj. zmniejszenie o kwotę 170.500zł. W budżecie, w planie dochodów od samego początku była ta kwota ujęta z tej racji, że na tym etapie kotłownia, która była w gestii CE w Supraślu zasilała w ciepło zakład budżetowy „Bukowisko” w Supraślu, jak też budynek mieszkalny i z tego tytułu szkoła nasza wystawiała faktury, pobierała dochody, które odprowadzała do budżetu. W styczniu została podjęta decyzja Rady o przekazaniu tejże kotłowni do eksploatacji w trwały zarząd do „Bukowiska”, czyli zakładu budżetowego. Jak wiadomo, tego typu rozliczenia zakładu budżetowego z odbiorcami ciepła odbywa się na tej zasadzie, że te przychody stanowią przychody zakładu, a zakład budżetowy prowadzi gospodarkę pozabudżetową, czyli jest to kwota, która nam z budżetu ucieka. To byłyby wszystkie zmiany, jeśli chodzi o dochody. Ostatecznie zwiększają się one o kwotę 1.091.029zł. Odpowiednio o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków, zgodnie z zał. nr 2. Generalnie największe zwiększenia są w dziale transport i łączność. Zwiększa się wydatki na drogi publiczne powiatowe o kwotę 837.529zł. Zwiększa się wydatki w dziale działalność usługowa łącznie o kwotę 59.400zł, z czego 29.400zł na wydatki na wynagrodzenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i o 30.000zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Następnie zwiększa się wydatki w dziale pomoc społeczna o kwotę 352.789zł, tj. na zwiększenie wydatków statutowych DPS w Choroszczy na zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o 45.418zł i wydatki na wynagrodzenia i wydatki statutowe w PCPR w Białymstoku o 10.034zł. Zmniejszenia wydatków występują w dziale oświata i wychowanie, przy czym odpowiednio zmniejsza się o kwotę 170.500zł z tytułu tego zmniejszenia dochodów, przy czym przypomnę jest to zmniejszenie w rozdziale 801095 – pozostała działalność i w tym rozdziale mamy niewielką rezerwę, więc chcąc dostosować równowagę budżetową tę rezerwę się zmniejsza. Na razie nie zmniejsza się planu wydatków żadnej szkoły. Następnie dokonuje się przeniesień wydatków i one występują w takich działach, jak administracja publiczna, a dokładnie Starostwo Powiatowe, gdzie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 78.000zł i w tym celu, aby 75.000zł przenieść do działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa i przeznaczyć te 75.000zł na OSP na dotacje na zakup wyposażenia i sprzętu. Jest to w porównaniu do wydatkowanych w ubiegłym roku kwoty 69.000zł, kwota nieco większa i 3.000zł z tego działu przenosi się na zwiększenie planu wydatków w dziale rolnictwo na działalność promującą produkcję zdrowej żywności. Przenosi się także niewielką kwotę – 4.428zł z pozostałej działalności w dziale oświata i wychowanie na zwiększenie planu wydatków LO w Łapach na zakup tablicy interaktywnej. Jest to nagroda, którą uzyskało to Liceum w konkursie „IV Potyczki informatyczne”. Również przenosi się niewielką kwotę – 5.000zł na zwiększenie planu wydatków w ramach tego samego rozdziału, czyli promocja JST z działalności statutowej na dotację na wydatki bieżące w związku z projektem pn.: „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”. Wszelkie zmiany dotyczące inwestycji – konsekwencje pokazane są w zał. nr 3. Również zmiany, które dotyczą dotacji są zawarte w zał. nr 4 i one obejmują właściwie takie pozycje, jak: poz. 1a – pomoc finansowa na wkład własny do projektu  pn.: „Supraśl – polskie okno na Szwajcarię”- 5.000zł. Następnie poz. 1b -zmniejszenie o 928zł – dotacja na „schetynówkę” realizowaną przez Gminę Gródek. Została też wprowadzona poz.4 – dotacje o charakterze majątkowym na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP – 75.000zł”. To byłyby wszystkie zmiany”.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Komisji.
Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok wraz z autopoprawkami Zarządu.
Komisja Infrastruktury Technicznej również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym poinformował zebranych jej Przewodniczący - Pan Jan Kaczan.
Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz także odczytała Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVIII/151/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2012 rok (zał. nr 17).
 
Ad 8 cd
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poprosił o opinię Radcy Prawnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Hanny Nikitiuk w sprawie zgłoszonych uwag.
Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Postaram się odpowiedzieć po kolei. Jeśli chodzi o wykreślenie §8 w rozdziale III, to wynika to z tego, że nie powinno być takich zapisów, albowiem z art. 42 ustawy o działalności leczniczej wynika, iż ma być tam struktura organizacyjna podmiotu. Podmiotem, o którym mowa jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach. Ta struktura dotyczy tylko i wyłącznie zakładu, a nie jego komórek organizacyjnych. Komórki organizacyjne będą uregulowane w Regulaminie Organizacyjnych SP ZOZ w Łapach. Rozmawiałam z Radcą Prawnym ZOZ-u, która poinformowała, iż ten projekt uchwały był konsultowany z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i jeżeli pozostawimy te zapisy, będą uwagi tego organu do uchwały. Uogólniając, to, co nie wynika wprost z uchwały, a zostanie zapisane w Statucie, będzie wytknięte przez organ nadzoru, jako niewłaściwe. Z samego przepisu wynika, że ma być struktura organizacyjna podmiotu, czyli naszego zakładu, a nie jego komórek. Stąd ten §8 został wykreślony. Jeśli chodzi o Radę Społeczną, która budziła tak dużo emocji, to czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków muszą się znaleźć w tym statucie. Jeśli chodzi o okoliczności odwołania członków rady społecznej, to ja bym powiedziała, że ten katalog jest otwarty. Rada ma możliwość zgłaszania różnych propozycji i okoliczności dot. odwołania członków, niemniej te minimum okoliczności musi być w statucie, dlatego, że jeśli chodzi o pracę samej rady społecznej, to będzie to regulował regulamin, który zostanie uchwalony przez radę. On będzie regulował sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy, podejmowania uchwał i tam będą te szczegóły: kto wnioskuje o odwołanie, w jakiej formie ma się ono odbywać, te wszystkie rzeczy będą uregulowane w regulaminie. Statut tego nie przewiduje. Ja z doświadczenia wiem, im mniej - tym lepiej, dlatego, że to jest większe pole do działania, bo jak bardzo szczegółowo uregulujemy pewne kwestie, to potem musimy się tego trzymać. Jeżeli zapiszemy bardzo ogólne zasady i nie będziemy wykraczać poza ustawowe ramy, czyli to, co musi się znaleźć w statucie, to lepiej się tego trzymać i zostawić tylko to, co musi być, a to co nie musi- uregulować w regulaminie pracy rady społecznej, czy też zakładu. Moja propozycja jest taka, aby to zostawić, ewentualnie doprecyzować katalog – kiedy i w jakich okolicznościach członka rady społecznej można odwołać. Jeśli chodzi o organ, który powołuje i odwołuje radę społeczną – to oczywiście jest to podmiot tworzący, bo takie nazewnictwo jest w ustawie o działalności leczniczej – w naszym przypadku jest to Rada Powiatu. Przepis art. 42 ww. ustawy nie wymienia tego, więc nie powinien się on znaleźć w statucie. Zasady techniki legislacji określają to w ten sposób, że nie można w aktach niższego rzędu niż ustawa powielać tych samych zapisów. Skoro ustawa rozstrzyga pewne kwestie, nie przerzucajmy tego do aktów niższego rzędu, jakim w tym przypadku jest statut.”
Radny Pan Ryszard Łapiński stwierdził: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przecież to, co ja mówiłem, Pani mecenas potwierdziła. Statut powinien zawierać jak najmniej, bo pewne zapisy mogą być później kłopotliwe, ale ja dalej będę się upierał, jeżeli to jest rada społeczna, to ja za bardzo kocham wolność, żeby mi ją ktoś ograniczał, a jeżeli ktoś ogranicza – ja od razu rezygnuję. Dlatego mówię, ze jeżeli ja będę rozrabiał na radzie społecznej, jeżeli ja nie będę przychodził to Pan Przewodniczący rady społecznej zgłosi dla Państwa ten fakt i na kolejnym posiedzeniu Rada Powiatu odwoła mnie. Dlatego jeszcze raz apeluję, że ma być standardowy zapis: <ten który powołał ten odwołuje i śmierć>>”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski porządkując dyskusję stwierdził: „Pani Radczyni przecież powiedziała, że jeżeli jest to zapisane w ustawie, to takiego zapisu nie możemy powielać w naszej uchwale, bo organ nadzoru nam to anuluje. Jeżeli ustawa jest aktem wyższego rzędu, to ten dokument narzuca nam rozwiązanie. M nie możemy ani go zmienić, ani przepisać, ani poprawić”.
Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może jeszcze raz wyjaśnię, ja mówiłam: im mniej, tym lepiej, ale pewne rzeczy muszą zostać i to akurat o czym mówi Pan Radny – musi pozostać, bo to wynika wprost z art. 42 ustawy o działalności leczniczej, czyli: czas trwania kadencji i okoliczności odwołania rady społecznej. Jakie to będą przyczyny – to jest katalog otwarty, może być jedna, może być kilka”.
Radny Pan Marian Olechnowicz stwierdził: „Jeżeli muszą być, proszę Państwa takie zapisy, to muszą, ale mi osobiście brakuje w rozdziale IV przy radzie społecznej takich dwóch zapisów: kto powołuje i kto odwołuje”.
Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski podsumował: „Proszę Państwa o tym mówimy już 10 minut. Ustawa wprost mówi o tym, że powołuje radę społeczną i odwołuje ją rada powiatu. Skoro o tym mówi ustawa wprost, nie możemy powielać zapisów ustawy”.
Radny Pan Marian Olechnowicz kontynuując, zapytał: „Wobec tego, powracam do tego, co mówiłem wcześniej, czy nie wystarczy zapis, Pani Radczyni powiedziała, że im krótszy, tym lepszy, że przy SP ZOZ w łapach działa Rada Społeczna. Rada Społeczna funkcjonuje zgodnie z regulaminem i koniec”.
Pani Hanna Nikitiuk – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado odczytam Państwu art. 42 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej:
Art. 42. 1. Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut.
2. W statucie określa się:
1) firmę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1;
3) cele i zadania podmiotu, o którym mowa w ust. 1
4) organy i strukturę organizacyjną podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, o której mowa w art. 48, przed upływem kadencji;
5) formę gospodarki finansowej.
Także, to co rozmawialiśmy – podmiot, który utworzył – to wynika wprost z ustawy i tego nie zapisujemy, ale podajemy, czas trwania, zadania i okoliczności odwołania członków Rady społecznej. To musi określić Rada w statucie, nadając ten statut ZOZ-owi”.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski, wobec braku głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”, podjęła Uchwałę Nr XVIII/152/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (zał. nr 18).
O głos poprosił Starosta Powiatu Białostockiego – Wiesław Pusz. Podziękował on za podjęcie powyższej uchwały, z uwagi na naglące terminy. Poprosił o wyrozumiałość ze względu na inne trudności szpitala i poprosił o czas, by móc przyjrzeć się funkcjonowaniu zakładu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadeklarował podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w omawianej uchwały.
 
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych Obszarów Szczególnie Narażonych oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN  na obszarze Powiatu Białostockiego.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Marek Żmujdzin przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych Obszarów Szczególnie Narażonych oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN  na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 19).
Zaprezentował ustalenia wypracowane na posiedzeniu Komisji i wystąpił do Rady Powiatu z prośbą o podjęcie wspomnianej uchwały. Jednocześnie odczytał pozytywną opinię Komisji do ww. projektu uchwały.
Radny Pan Ryszard Łapiński zabierając głos, poinformował, iż popiera stanowisko przedmówcy, jednocześnie dziękując mu za zajęcie się tak ważnym dla rolnictwa Podlasia tematem.
Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła Uchwałę Nr XVIII/153/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego niewłaściwego wyznaczenia nowych Obszarów Szczególnie Narażonych oraz braku programu odpowiedniego wsparcia rekompensującego straty przez rolników gospodarujących na OSN  na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 20).
 
Ad 14
Interpelacje i zapytania Radnych.
W punkcie interpelacje i zapytania Radnych, interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
 
Ad 15
Przyjęcie protokołu z XVII sesji RPB.
            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż XVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 22 marca 2012 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także przesłany drogą e-mailową do Radnych, celem ewentualnego zgłoszenia uwag i autoryzacji wypowiedzi. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 
            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.
            Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XVII/2012 z dnia 22 marca 2012 roku.
 
 
Ad 16
            Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Walenty Sic udzielił głosy Radnemu Panu Markowi Żmujdzinowi.
Pan Marek Żmujdzin poinformował zebranych, iż prace modernizacyjne krzyża samorządowców Powiatu Białostockiego w Św. Wodzie w Wasilkowie dobiegły końca, w związku z czym ustalony został termin i przebieg uroczystości związanych z poświęceniem nowego krzyża na dzień 3 czerwca o godz. 1500. Pan Marek Żmujdzin zaprosił do udziału w uroczystościach zarówno Radnych Powiatu, jak też wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Również w sprawach różnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic przekazał na ręce Radnych zaproszenia na uroczystości:
1)      Dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem dnia 2 czerwca zapraszają wszystkich Radnych do wspólnej zabawy obchodów Międzynarodowego dnia Dziecka,
2)      W dniu 10 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym „Majątek Howieny” w Pomigaczach, gmina Turośń Kościelna odbędzie się kolejna edycja imprezy pod nazwą „Dzień Konia na Podlasiu”. Wszystkich chętnych do udziału w imprezie zapraszają władze Gminy Turośń Kościelna,
3)      Dyrekcja, pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jałówce zapraszają Radnych do udziału w XI festynie św. Antoniego, który odbędzie się w dniu 13 czerwca 2012 roku.
Również w sprawach różnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poinformował zebranych, iż do V edycji Ogólnopolskiego Programu „Mam haka na raka” został zgłoszony z Podlasia Pan Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna.  Jest to ogólnopolski program edukacyjny, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Istotą „Mam haka na raka” jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Pan Grzegorz Jakuć został nominowany, jako jedna z dziecięciu osób w Polsce do nagrody w tejże edycji za aktywne promowanie tej akcji. Do dnia 18 czerwca 2012 roku odbywa się głosowanie na stronie internetowej http://www.mamhakanaraka.pl/honorowy-hakowicz/. Prosimy więc wszystkich, którzy znają Pana Wójta i cenią jego aktywne działania w dziedzinie promowania profilaktyki nowotworowej o oddawanie głosu na jego osobę. Dnia 25 czerwca 2012 roku odbędzie się Gala Finałowa w Warszawie.
Innych spraw różnych nie zgłoszono.
Ad 17
Zamknięcie obrad XVIII sesji RPB.
Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic zamknął obrady XVIII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 31 maja 2012 roku, o godz. 1349.
Protokołowała:                                                                                        Obradom przewodniczył:
 
Bogumiła Malinowska                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                                  Sławomir Gołaszewski                                                                  
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-07-2012 09:36

Data modyfikacji informacji: 03-07-2012 09:36