Protokół Nr XXIII/2012 z dnia 25.10.2012r.

 

 

 

RP.0002.23.2012

 

 

Protokół Nr XXIII /2012

z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji

 w dniu 25 października 2012 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

            Obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji, w dniu 25 października 2012 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3).

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Nieobecna była Pani Barbara Grabowska (nieobecność usprawiedliwiona).

           

Ad 2

Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący obrad odczytał porządek dzienny XXIII Sesji RPB, który został przesłany Radnym.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są uwagi lub wnioski Radnych do porządku obrad? 

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, z uwagi na zaistniałe okoliczności zaproponował:

 

         zmianę brzmienia pkt. 9: „Podjęcie uchwały w sprawie  stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapytał, czy są wnioski Radnych do porządku obrad? 

Wniosków Radnych nie zgłoszono.

Wniosek Pana Starosty został przyjęty jednogłośnie. Również, zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji w brzmieniu:

1.     Otwarcie obrad XXIII sesji RPB.

2.     Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.     Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

4.     Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku szkolnym 2011/2012.

5.     Przyjęcie informacji z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2012.

6.     Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

11.  Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

14.  Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.

15.  Przyjęcie informacji Starosty Powiatu  Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

16.  Interpelacje i zapytania Radnych.

17.  Przyjęcie protokołu z XXII sesji RPB.

18.  Sprawy różne.

19.  Zamknięcie obrad XXIII sesji RPB.

 

Ad 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 20 września 2012 roku do dnia 24 października 2012 roku (zał. nr 4).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·   majątkiem powiatowym,

·   drogami powiatowymi,

·   ochroną zdrowia i pomocą społeczną,

·   oświatą, kulturą i sportem,

·   finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

·         przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego za miesiąc wrzesień 2012 r.,

·         udzielił pełnomocnictw procesowych Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,

·         podpisał umowę z OSP w Siekierkach w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie inwestycji,

·         rozpatrzył pismo CARITAS Archidiecezji Łomżyńskiej o przyznanie dotacji na przebudowę Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego,

·         zapoznał się z informacją Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie budżetu partycypacyjnego,

·         zapoznał się z „Raportem z analizy i oceny” ryzyka dokonanej na podstawie zbiorczego rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w 2012 roku,

·         zaakceptował projekt „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015”,

·         zapoznał się z pismem komendy Miejskiej Policji w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na rok 2013 środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,

·         podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch członków do podpisania wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,

·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

            Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·       Łapskim Forum Rynku Pracy,

·       poplenerowej Wystawie malarskiej „Barwy Niemczyna”,

·       Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy,

·       uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,

·       cyklu koncertów VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,

·       obchodach Dni Jedności Rolniczej w Sanktuarium w Świętej Wodzie,

·       podsumowaniu konkursu powiatowego „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo Kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” – w Starostwie Powiatowym ul. Borsucza 2,

·       konferencji p.t.: „Centra Aktywizacji Zawodowej – pierwsze doświadczenia”,

·       promocji płyty „Moje Podlasie” – Dom Kultury w Czarnej Białostockiej,

·       uroczystym ślubowaniu uczniów klas I w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,

·       spotkaniu upamiętniającym 13 lat partnerstwa Gminy Supraśl z Gminą GroBenkneten,

·       uroczystym poświęceniu Hospicjum Domowego Św. Proroka Eliasza w Nowej Woli,

·       posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w PUP w Białymstoku,

·       posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,

·       podsumowaniu wojewódzkich ćwiczeń zarządzania kryzysowego (dotyczących procedur w przypadkach zdarzeń z materiałami niewiadomego pochodzenia),

·       konferencji nt.: „Prawdziwa Europa Regionów a Rozwój Polski Wschodniej”,

·       VI Dorocznym Koncercie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,

·       otwarciu Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej.

Innych pytań w tym punkcie nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację o pracach Zarządu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad 4

Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku szkolnym 2011/2012.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz, tytułem wstępu stwierdził: „Proszę Państwa, jak co roku spotykamy się z dyrektorami szkół , aby zapoznać się z informacją w zakresie oświaty, dowiedzieć się, co się dzieje w naszych placówkach, jakie są sukcesy i problemy. Generalnie oświata stanowi główną część wydatków naszego budżetu, na poziomie 15.000.000zł. Główne finansowanie, to subwencja oświatowa, ale do niej trzeba trochę dołożyć i zawsze jest to przedmiotem różnych analiz, kontrowersji. Jedni uważają, że tych pieniędzy na oświatę jest za mało, inni, że za dużo wydajemy. Temat był omawiany na Komisji Oświaty i Komisji Infrastruktury. Obok czynnika natury ekonomicznej ważne SA tez inne elementy. Jak wiemy przedszkola, podstawówki i gimnazja, to kompetencja gmin. Powiat w swoich zadaniach ma szkolnictwo średnie i chodzi o to, żeby zapewnić  mieszkańcom naszego powiatu dobre warunki nauki i start do dalszego życia. Problemów jest bardzo dużo, stąd prośba, aby dyrektorzy dokonali prezentacji swoich placówek” (zał. nr 5).

            Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o krótkie prezentacje prowadzonych placówek.

            Dyrektorzy wszystkich placówek, prowadzonych przez Powiat Białostocki dokonali prezentacji swoich szkół i poradni w oparciu o przygotowane pokazy multimedialne.

Pan Krzysztof Domas – p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu  zwrócił uwagę, iż obecnie jest o połowę uczniów mniej niż w roku poprzednim. Nie dokonano naboru do I klasy przez dwa kolejne lata, stąd sytuacja w szkole jest dramatyczna, jeżeli chodzi o ilość oddziałów. Aktualnie w szkole są 3 oddziały, w których kształci się uczniów w 4  zawodach: technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa, technik pojazdów samochodowych i technik hodowca koni. W tym roku liczba absolwentów, którzy kończyli szkołę wynosiła 47 osób, do matury przystąpiło 37 osób. Z tej ilości 21 osób zdało maturę. Zdawalność przedmiotów zawodowych była nieco słabsza. Rozwinięta została bardzo mocno współpraca, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne z firmami w kształceniu zawodowym, gdzie uczniowie mają możliwość pracy na liniach montażowych, w celu doskonalenia praktycznej nauki zawodu.

Kolejnym mówcą był Pan  Dariusz Wincenciak – Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego  w Łapach. Stwierdził on, iż I LO w 2011/2012 roku pracowało zgodnie z założonym planem i polityką oświatową Ministra Edukacji. Pan Dyrektor przybliżył zebranym proces rekrutacji, osiągnięcia szkoły i uczniów, które przyczyniły się do poprawy wizerunku zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu. Najniższa liczba punktów rekrutacyjnych do placówki wynosiła 6, najwyższa 161, czyli średnia 111. W poprzednim roku najniższa wynosiła 46. Do matury 2012 roku przystąpiło 100% uczniów, czyli 148 osób. Świadectwo dojrzałości otrzymało 147 osób, gdyż jeden uczeń nie przystąpił do matury poprawkowej. Wyniki maturalne były powyżej średniej w województwie i w kraju.

Pani Danuta Bojczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach przedstawiła zebranym swoją placówkę. Zobrazowała zakresie remontów wewnątrz budynku, jak również wokół szkoły. Ponadto został złożony wniosek do PFRON  o dofinansowanie wykonania windy do przewozu osób niepełnosprawnych. Pani Danuta Bojczuk przedstawiła osiągnięcia nauczycieli i uczniów w zakresie praktyk zawodowych. W tym roku do szkoły zostało przyjętych 157 uczniów do 5 oddziałów. W szkole obecnie uczy się 620 osób w 21 oddziałach. Średnia na oddział to 30 osób. W szkole aktywnie działa wolontariat i koła zainteresowań.

Pan Zdzisław Penza – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w swojej wypowiedzi zaznaczył, iż w centrum w roku szkolnym 2011/2012 odbywało zajęcia praktyczne 209 uczniów z ZSM w Łapach w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz z zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie, którzy odbywali zajęcia w CKP w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, natomiast w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w 93% zdali część praktyczna egzaminu zawodowego. W CKP w Łapach w sesji letniej roku szkolnego 2011/2012 był ośrodek egzaminacyjny z upoważnienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Egzaminy zdawali uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum kształcenia Zawodowego z Wysokiego Mazowiecka. W tym roku po raz drugi w placówce były organizowane V Podlaskie Potyczki Informatyczne dla uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Białostockiego. Placówka organizuje różnego rodzaju kursy i w tym roku były to m.in. kursy organizowane dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. CKP przystępuje do przetargów na organizację różnych kursów i szkoleń.  Z tego tytułu odprowadzono do budżetu powiatu kwotę 670.000zł. 

Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej swoją wypowiedź rozpoczęła od podziękowań za wspieranie działań placówki. W tym roku szkolnym w szkole jest pierwsza klasa, która podlega już zmianom związanym z wdrażaniem reformy oraz trzy klasy starsze. Przed szkołą dwa rodzaje egzaminów: maturalne oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W szkole funkcjonuje także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, tak więc w placówce w tym roku przybyły dwa oddziały. Specyfika Czarnej Białostockiej, która leży w niedalekiej odległości od Białegostoku powoduje, iż pozyskanie uczniów do szkoły nie jest zadaniem łatwym. Szkoła uczestniczy także bardzo aktywnie w uroczystościach lokalnych.

Pani Dorota Burak – Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż placówka ma bardzo okrojoną kadrę pedagogiczną, bo liczy tylko 26 nauczycieli. W szkołach dla młodzieży jest 155 uczniów, a w szkołach dla Dorosłych 143 słuchaczy. W tym roku dokonano naboru do 2 klas młodzieżowych i dwóch klas dla Dorosłych. Wyniki matur z przedmiotów w LO w zakresie zdawalności języków: polskiego, angielskiego i rosyjskiego była 100% zdawalność. Jedynie z matematyki nie zdało matury 3 osoby. W technikum zdawalność jest nieco niższa, ale lepsza niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi  o wyniki egzaminu zawodowego są one na poziomie 67% zdających. Uczniowie Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej aktywnie uczestniczą zarówno w życiu szkoły, jak też społeczności lokalnej.

Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku przybliżyła zebranym funkcjonowanie placówki, która znajduje się w Białymstoku na ul. Słonimskiej 15/1. W omawianym okresie Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Białymstoku swym zasięgiem obejmowała 10 gmin Powiatu Białostockiego, a w nich 89 placówek. W większości były to placówki z zakresu wychowania przedszkolnego, ale także szkoły podstawowe i gimnazja. Najmniej było uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Na pomoc placówki mogło liczyć ponad 13.500 dzieci. Placówka wykonała ponad 1960 diagnoz logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych i medycznych. Diagnozy, to efekt zespołu specjalistów i w związku z tym wydano  855 opinii i 127 orzeczeń, najczęściej do kształcenia specjalnego. Około 300 z nich dotyczyło objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną dziecka w szkole. Pani Anna Małgorzata Sawicka – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku szczegółowo omówiła formy pomocy bezpośredniej stosowane w poradni.

Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Łapach zwróciła uwagę zebranych na fakt, przed poradnią stawiane są coraz to nowe wyzwania i nowe kierunki rozwoju. Przyczyną tych zmian, oprócz ustawodawstwa jest reagowanie na to, co jest w rzeczywistości: sytuacje życiowe, patologia, bieda, te wszystkie sprawy, które w ostatnim czasie dotykają Łap. Istotne jest także zagrożenie cywilizacyjne i to, że ludzie sobie nie radzą z problemami dnia codziennego. Do poradni wpływa coraz więcej zgłoszeń o pomoc psychologiczną, w związku z tym organizowane są treningi z zakresu socjoterapii, umiejętności wychowawczych, również terapie indywidualne. Prowadzona jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, terapia dzieci autystycznych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Walenty Sic poprosił o podanie definicji dziecka autystycznego.

Pani Małgorzata Helena Łuczaj – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Łapach wyjaśniła zebranym, iż krótka definicja jest niemożliwa. Autyzm, to jest całościowe zaburzenie rozwojowe, w zależności od tego, jak mocno dziecko jest zaburzone. Dziecko delikatnie przez autyzm trącone to jest dziecko, któremu inni ludzie SA niezbyt potrzebni. Nie patrzy ono w oczy, nie lubi dotyku, ale nieźle się rozwija, zwykle często bywa bardzo inteligentne. Głębsza postać autyzmu, to są dzieci, które nie mówią, silnie reagują na wszystko, co jest nowe, nieznane- krzykiem, oporem, buntem, ucieczką.

Radny Pan Jacek Chrulski zgłosił pytanie: „Do tej pory nie słyszałem informacji, które by dotyczyły jakiegoś systemu stypendialnego ze strony Starostwa Powiatowego, czy Starosty Powiatu. Wiemy, że do szkół powiatowych uczęszcza duża grupa młodzieży uboższej, czy są jakieś stypendia socjalne tej młodzieży przeznaczane? Słyszałem, że w Łapach są stypendia Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa. Wiem, że w gminach są stypendia burmistrzów, wójtów, ale nie słyszałem o stypendiach Starosty Powiatu”.

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Stypendia socjalne, to SA stypendia udzielane przez gminy: MOPS-y, GOPS-y, które dotyczą całości młodzieży, czyli również uczniów naszych szkół. Te placówki otrzymują środki na ten cel. W tym roku tez poprzez Kuratorium zostały skierowane środki finansowe do gmin na wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół średnich i także tymi środkami dysponują gminy, natomiast w powiecie  mogłyby takie stypendia być udzielane: naukowe, czy sportowe, ale z uwagi na to, że co roku brakuje dużo środków na funkcjonowanie naszych szkół powiatowych, nie są zarezerwowane środki na przyznawanie stypendiów. Myślimy nad tym i być może w najbliższym czasie uda się ruszyć ten temat i takie stypendia dla najlepszych uczniów w naszych szkołach wprowadzić”.

Radny Pan Jacek Chrulski zauważył: „Chciałem dodać, że praktycznie system stypendialny jest obowiązkiem samorządu, więc jakaś forma powinna istnieć. Jeżeli zaś chodzi o kwestie finansowe, myślę, że to jest wstyd, że Powiat Białostocki, jeden z największych powiatów w Polsce, w swoich szkołach, których nie ma tak dużo, nie ma stypendiów Starosty. To nie są przecież niewyobrażalne kwoty w skali roku”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania  w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym  2011/2012.

 

Ogłoszono 15 minutową przerwę.

 

Ad 5

Przyjęcie informacji z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2012.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2012 (zał. nr 6).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym Państwu przedstawić informację z pracy Wydziału za I półrocze 2012 roku. Wydział Komunikacji, to referat praw jazdy, referat rejestracji pojazdów oraz stanowisko ds. transportu drogowego. W zakresie zadań realizowanych przez referat praw jazdy mieści się wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, dokonywanie odpowiednich wpisów w dokumentach, zatrzymywanie, cofanie, przywracanie uprawnień. Jeżeli chodzi o liczbę wydawanych dokumentów, praw jazdy krajowych mamy w granicach 3.946, międzynarodowych 85. Wydajemy również karty parkingowe. Są to karty uprawniające osoby niepełnosprawne do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, wydawane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności ruchowej, bądź neurologicznej. Ogólna liczba osób kierujących w ewidencji naszego powiatu wynosi 106.000 kierowców. Przy referacie praw jazdy mamy stanowisko współpracy z organami ścigania, prokuraturą i sądami. Polega ona na udostępnianiu i udzielaniu informacji w zakresie realizowanych przez referat praw jazdy, referat rejestracji pojazdów i w zakresie transportu drogowego. Poza uprawnieniami typu prawa jazdy powinniśmy wydawać również inne dokumenty np. pozwolenie do kierowania tramwajem. Do tej pory nasz wydział ani razu nie miał żadnego wniosku w tym zakresie, niemniej jednak około miesiąca temu złożyła do nas wniosek mieszkanka naszego powiatu, pracująca w Warszawie. W zakresie referatu rejestracji pojazdów podstawowe zadanie to rejestracja pojazdów i wszelkie formalności z tym związane: wycofania, wyrejestrowania, kierowania na stacje diagnostyczne, wykonywanie tabliczki znamionowej, nabijanie numerów i współpraca z państwami w zakresie rejestracji. Ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi w granicach ponad 10.000, z czego 56% są to pojazdy używane, zakupione w kraju. Jeżeli chodzi o pojazdy sprowadzone z zagranicy, to z ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów 31% stanowią te pojazdy. Jeżeli chodzi o okres sprawozdawczy, to z zakresu samej rejestracji  i wydawanych uprawnień mamy ok. 26.000 decyzji administracyjnych. Sam referat rejestracji pojazdów i decyzje związane z rejestracją to ponad 21.000 decyzji. Wzmożyła się ilość wyrejestrowanych pojazdów. Jest to w granicach 1.221 pojazdów i związane jest to z demontażem pojazdy i oddaniem na złom, bądź wywozem za granicę. Pozostałe decyzje są wydawane w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, związanych z odmową, umarzaniem, uchylaniem, wygaszaniem postępowań administracyjnych. W przypadku referatu praw jazdy ogółem liczba decyzji administracyjnych jest w granicach 4.749 decyzji. Jeżeli chodzi o prawo jazdy krajowe, jest to w granicach prawie 4.000 decyzji.  Zauważa się wzmożoną intensywność prowadzonych postępowań przez sądy, prokuraturę, w zakresie  zatrzymywanych uprawnień do kierowania pojazdami po spożyciu alkoholu. Takich wyroków jest wydawanych więcej w stosunku do kierowców płci żeńskiej. W stosunku do lat poprzednich znacznie widać tendencję wzrostową. Również wnioski o zatrzymanie praw jazdy dla dłużników alimentacyjnych mają tendencję wzrostową. Zwiększa się również ilość spraw związanych z przekraczaniem limitu punktów karnych. Przy stanowisku ds. transportu, szkolenia kierowców i badań technicznych pojazdów wydano 381 decyzje. W omawianym okresie sprawozdawczym przybył nam jeden Ośrodek Szkolenia Kierowców w Czarnej Białostockiej, natomiast ubyło trzy. W ewidencji instruktorów nauki jazdy jest 140 osób, skupionych w 10 Ośrodków Szkolenia Kierowców. Ogólna liczba stacji kontroli pojazdów wynosi 14. W tym roku przybyły dwie stacje, jedna okręgowa i jedna podstawowa. W ewidencji diagnostów zgłoszonych jest 59 osób.”

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku zapoznała zebranych z nowymi przepisami prawa, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku i bardzo zmodernizują pracę referatu praw jazdy. Znacznie zmieni się procedura postępowania wobec kandydatów na kierowców.

Radny Pan Jan Kaczan podziękował za rzetelne przygotowanie informacji oraz zapytał, czy zarówno Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz jednostki współpracujące będą przygotowane do wdrożenia ustawy, która wchodzi w życie 19 stycznia 2013 roku, gdyż związane jest to z wdrożeniem nowego systemu?

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła, iż takie zapewnienie zostało przekazane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, niemniej jednak takie obawy istnieją, ale są one niezależne od samorządów.

Radny Pan Marian Olechnowicz poprosił o doprecyzowanie informacji dotyczącej nowej procedury wdrażanej wobec kandydatów na kierowców.

Pani Iwona Kazberuk – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła cała procedurę, zwracając uwagę na fakt ochrony danych osobowych, która będzie przestrzegana.

Innych pytań i uwag do omawianego materiału nie zgłoszono.

            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację z pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku za rok 2012.

 

 

Ad 6

Przyjęcie informacji z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Elżbieta Karina Kurzewska – Dyrektor Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 30 sierpnia 2012 roku (zał. nr 7).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, generalnie Wydział Architektury ma zadania przypisane ustawą Prawo budowlane i one są niezmienne. Struktura i praca w wydziale, w zasadzie również nie uległa zmianie, załoga liczy 16 osób, w tym jedna zatrudniona, jako pomoc administracyjna. Wydział udziela pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów budowlanych, przyjmuje zgłoszenia o zamiarze budowy w odniesieniu do obiektów zwolnionych  z uzyskania pozwolenia na budowę, przyjmuje zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części, wydaje decyzje o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, wydaje decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę, o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, jak również wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg powiatowych i gminnych. Inne zadania Wydziału Architektury to wydawanie zaświadczeń wynikających z przepisów o samodzielności lokali wyodrębnionych w obrębie jednego budynku i o dodatkach mieszkaniowych, wydaje dzienniki budów i przygotowuje Zarządowi Powiatu różne opinie”

Pytań i uwag do referowanego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego.

 

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

            Dyrektor Wydziały Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 8).

            „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku  tym, że w tym roku zaszły pewne zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Białostockiego, między innymi, w związku z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 lutego 2012 roku, gdzie pewne typy szkół uległy likwidacji. Były to szkoły, które zgodnie z nową reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego od września br. już nie funkcjonują. Ponadto w Gminie Tykocin powstała nowa szkoła – technikum, w związku z tym zaszła konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego. Ta uchwała dotyczy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie przez jaki organ są prowadzone. Proszę o podjęcie tej uchwały, gdyż jest to uporządkowanie sieci szkół i dostosowanie do rzeczywistości”.

            Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

            Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej- Pani Anna Grycuk zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/187/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego (zał. nr 9).

 

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego.

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku – Pani Maria Marciszewska zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego (zał. nr 10).

„Szanowni Państwo, do Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynął wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchnowcu Dolnym z prośbą o udzielenie dotacji na wymianę drzwi garażowych w OSP w Juchnowcu Dolnym. Wniosek został zaakceptowany przez Zarząd i przedłożony został Państwu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 4.000zł. Cały koszt inwestycji wynosi 9.500zł, z czego budżet gminy pokrywa 5.500zł. W tym roku będzie to już ostatnia dotacja, gdyż środki na ten cel zostały rozdysponowane w całości”.

Pytań i uwag do referowanego projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego.

            Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego również wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały, o czym zebranych poinformował jej Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/188/2012 z dnia 25 października 2012 uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu białostockiego (zał. nr 11).

 

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tytułem wprowadzenia do tematu głos zabrała Pani Jolanta Den – Wicestarosta Powiatu Białostockiego. Zaznaczyła, iż: „Szanowni Państwo, Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej, to jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i z budżetu państwa  na kwotę 5.817.480zł, który to ma na celu promocję oraz wsparcie sektora ekonomii społecznej na obszarze zarówno miasta Białegostoku, jak też Powiatów: Białostockiego, Hajnowskiego oraz Siemiatyckiego. W tym projekcie jesteśmy partnerem nr 1 oprócz Powiatu Bielskiego, Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju terytorialnego oraz Fundacji Biznes i Prawo. Głównym liderem projektu jest Stowarzyszenie Euro partner, który to będzie odpowiedzialny za całość projektu. Chcę dodać, że Powiat Białostocki nie jest zaangażowany finansowo, a także nie ma wpływów finansowych przy realizacji tego projektu. Jak już wspomniałam projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej i głównym clue projektu jest stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości społecznej. Takich inkubatorów ma powstać 4 na wspomnianym obszarze. Głównie będą one służyły prowadzeniu edukacji, szkoleń rozwoju dla chociażby organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego. Będą to szkolenia w różnych aspektach ekonomii społecznej.  Nasze uczestnictwo w tym projekcie  przesądził fakt objęcia 60 osób szkoleniami z zakresu zakładania i prowadzenia Spółdzielni Socjalnych. Ta grupa, będą to osoby bezrobotne, dotknięte wykluczeniem społecznym. Zostaną one objęte pewnym wsparciem w zakresie założenia i prowadzenia Spółdzielni Socjalnej, stworzenia planu inwestycyjnego, analizy SWOT, finansowej, prowadzenia kursów zawodowych itp., dofinansowanie w takiej Spółdzielni w kwocie 20.000zł, a także dofinansowanie comiesięczne na okres 6 miesięcy kwotą 1.200zł, z możliwością przedłużenia tego wsparcia o kolejne 6 miesięcy. Podjęliśmy taką inicjatywę, mam nadzieję, że popartą głosem Radnych o pomocy osobom bezrobotnym na terenie naszego powiatu, ponieważ ilość osób bezrobotnych jest u nas znacząco duża. Podejmujemy działania również wspólnie ze Stowarzyszeniami pozarządowymi, aby wspomóc ich. Nasza pomoc będzie polegała na wsparciu intelektualnym, merytorycznym i lokalowym ze strony Powiatowego Urzędu Pracy. O samych działaniach będzie mówiła Pani Dyrektor PUP. Ten projekt jest bardzo duży i realizowany będzie na dużym obszarze, a przede wszystkim trwać będzie do czerwca 2015 roku, stąd uznaliśmy za niezbędne przedstawienie go Wysokiej Radzie”.

Głos zabrała Pani Iwona Helena Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Wyjaśniła ona zebranym: „Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku będzie bardzo mocno zaangażowany w tej projekt, pomagając liderowi tego projektu – Podlaskiej Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej, ale nie otrzyma na ten cel żadnych środków finansowych. Urząd chce bardzo intensywnie włączyć się w rekrutację osób do projektu, by móc wyłonić grupę osób bezrobotnych, która będzie chciała być przeszkolona, do stworzenia w przyszłości Spółdzielni Socjalnej, przygotować te osoby pod kątem prawnym do przygotowania dokumentów, biznes planu oraz pilotować je na każdym etapie do osiągnięcia celu. Oprócz tego bardzo czynnie PUP włączy się w konferencje, które będą realizowane w gminach, by móc szeroko rozpropagować ideę tego projektu. Włączymy się też bardzo czynnie w seminaria, w organizowanie warsztatów, doradztwo. Chcemy oprócz tego rozpropagować ten projekt w postaci ulotek, plakatów, aby jak najwięcej osób mogło ta informację otrzymać. Powiatowy Urząd Pracy te działania będzie prowadził za darmo, w ramach swoich zadań, niemniej jednak z korzyścią dla osób bezrobotnych. Te środki finansowe zostaną skierowane do osób, które zechcą w ten sposób stworzyć sobie miejsca pracy”.

Wysoka Rada zapoznała się z projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zał. nr 12).

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

            Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/189/2012 z dnia 25 października 2012 uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zał. nr 13).

 

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 14).

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2015 wynika z tego faktu, że oto zostało przyznane dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt złożony przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie”. Jest to druga edycja do realizacji w latach 2013 – 2014. Po to, by można było podpisać odpowiednią umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, potrzeba umieszczenia w WPF, z której wynikają też dalsze upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań. Również wprowadza się zadanie nr 8- jest to umowa na ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialność cywilna na lata 2013- 2015, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Tu, pragnę zaznaczyć, ze ta umowa będzie dotyczyła całego majątku powiatu, a więc również i tego, który jest w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu, jak też i odpowiedzialności cywilnej, obejmującej nie tylko Starostwo Powiatowe, ale również i pozostałe jednostki organizacyjne powiatu. W zał. nr 2 koryguje się też odpowiednio w programie nr 8 – pn. „Daj sobie szansę”,  jest to program dofinansowywany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt, który realizuje na rzecz Centrum Edukacji w Supraślu Starostwo Powiatowe i stąd w kolumnie określającej realizatora zmienia się i odpowiednio wstawia Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Jeśli chodzi o zał. nr 1, w związku z tym, że na sierpniowej sesji zostały zmienione przychody i rozchody budżetu, a w jednym ze składników przychodów i rozchodów jest zaplanowane udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. W związku z tym, że WPF w zał. nr 1 nie zawiera takiego wyszczególnienia, jak rozchody na udzielenie pożyczki, stąd nie znalazła się ta kwota, co jednak doprowadziła do tego, że plan przychodów i rozchodów wykazany w WPF i budżecie powiatu na rok 2012 stał się lekko rozchwiany, na co w swojej uchwale z dnia 21 września 2012 roku w swojej uchwale zwróciło uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, oczywiście jako naruszenie nieistotne. W tym postanowieniu RIO prosi o dokonanie odpowiedniej zmiany, stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w zał. nr 1, w poz. VI wprowadza się dodatkowy wiersz pod nr 3- inne rozchody – pożyczki udzielone, odpowiednio wprowadzając planowane kwoty udzielenia pożyczki dla SP ZOZ w łapach. Oczywiście ten zapis nie zmienia niczego, jeśli chodzi o wysokości długu, czy wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych, ale doprowadza do tego, że suma rozchodów i przychodów jest zgodna z zapisami w budżecie. To są wszystkie zmiany”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Walenty sic zapytał: „Pani Skarbnik, wspominała Pani o umowie na ubezpieczenie majątku powiatu. Moje pytanie jest takie, czy technicznie będą wystawiane dwie polisy na oddzielne lata, czy będzie to jedna polisa na okres 2 lat”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „W tej chwili chodzi o dokonanie wyboru najbardziej korzystnej oferty w trybie przetargu, zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli wybór ubezpieczyciela wg określonych warunków ubezpieczenia. Te warunki, jak i wysokość stawki przez okres trzech lat nie mogą ulegać zmianie i niezależnie od wielkości majątku i wielkości podmiotu one muszą być takie same dla wszystkich naszych 21 jednostek organizacyjnych, natomiast jeśli mówimy o polisach one będą roczne i wystawiane na poszczególne jednostki organizacyjne, ale obowiązują te zasady i stawki, jak będzie stanowiła umowa kierunkowa z ubezpieczycielem. Z niej będą wynikały określone zobowiązania na poszczególne lata”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poprosił o wyjaśnienie: „Pani Skarbnik, czy kwota długu do relacji dochodów na 2012 rok czy to jest 4,75%?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego potwierdziła tok rozumowania Pana Radnego.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Marian Olechnowicz zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Przewodnicząca Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu – Pani Dorota Rusiłowicz zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do projektu omawianej uchwały.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII/190/2012 z dnia 25 października 2012 uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 (zał. nr 15).

 

Ad 11

Przyjęcie informacji Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 rok.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wzorem lat ubiegłych, Zarząd Powiatu Białostockiego aktualnie przystąpił do opracowywania projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2013 rok. Termin opracowania projektu i złożenia Wysokiej Radzie, jak też i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, celem zaopiniowania mija 15 listopada br., natomiast to, z czym chciałabym się z Państwem podzielić, to są pewne nieco zmienione warunki, jeśli chodzi o konstruowanie projektu budżetu na rok 2013. Pomijając już sam fakt, że będzie to budżet, który niestety musi odpowiadać trudnej, kryzysowej sytuacji finansowej państwa. Pewne wielkości, które decydują o przyjęciu pewnych wskaźników na rok 2013, to są wielkości, które zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2013 są następujące: prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem jest na poziomie 2,7%. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.713zł. Jak wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, związanej z realizacją ustawy budżetowej generalnie w państwowej sferze budżetowej zostają zamrożone płace, jak również zamrożone zostają stawki do naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Nie przewiduje się w sferze budżetowej wzrostu wynagrodzeń, aczkolwiek nie jest to ostry, jednoznaczny zakaz, jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego. Średnio, kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe też zostają zamrożone na poziomie z roku 2011 i dla członków korpusu służby cywilnej z roku 2008. Bez zmian pozostaje składka na fundusz pracy – 2,45% i oczywiście składka na ubezpieczenia społeczne, w części składki emerytalnej dalej zostaje podwyższona o 2%. Chciałabym nawiązać do kilku dokumentów. Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, gdzie mowa jest o kwocie bazowej zajmującej kierownicze stanowiska państwowe na 2013 rok ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 roku, czyli nadal ta kwota jest zamrożona. Następne zmiany, które się wprowadza do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku, gdzie mowa jest o tym, że ze środków funduszu pracy w roku 2013 będą finansowane staże podyplomowe oraz szkolenia specjalistyczne lekarzy i lekarzy dentystów, a również staże podyplomowe i specjalizacje pielęgniarek i położnych. To jest nowum, bo dotąd nie były te środki angażowane na tego typu wydatki. Następne zmiany, to są zmiany, które dotyczą ustawy o finansach publicznych. Zmieni się całkowicie art. 226, który mówi o wieloletniej prognozie finansowej, gdzie jest wyraźne podkreślenie, że ma być ona realistyczna i że będzie obowiązywał ścisły formularz opracowany przez Ministra Finansów i przekazywany bezpośrednio do Ministra Finansów w formie elektronicznej, co oznacza, że wszelkie zapisy w WPF i zmianach w trakcie roku będą musiały być szybko raportowane do Ministra Finansów, który będzie miał wszystko pod kontrolą. Oznacza to, ze lada chwila wejdzie w Zycie tzw. Reguła, którą zamierzał pan Minister Finansów wprowadzić w tym roku, czyli reguła, która ogranicza deficyty jednostek samorządu terytorialnego. Również, jeśli chodzi o WPF, w tych nowych uregulowaniach, z przedsięwzięć wieloletnich zostaną wyłączone umowy wieloletnie, zawierane w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, czyli  będą to projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, inwestycje wieloletnie, jak również ewentualnie umowy wynikające z partnerstwa publiczno – prywatnego. W art.18 jest wyraźnie określone, że ustalanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela, następuje w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 roku, czyli ta kwota odpisów również zostaje zamrożona na rok 2013. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w art. 34 tejże ustawy, które dają jednostkom samorządu terytorialnego, które pełnią funkcję organów wobec samorządowych zakładów opieki zdrowotnej, czyli w roku 2013 nie obowiązuje zasada zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych, która to zasada mówi o tym, że organ stanowiący, czyli rada nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą większe od dochodów bieżących w takiej kwocie, która będzie konieczna do spłaty zobowiązań przekształcanych w spółki prawa handlowego samorządowych SP ZOZ-ów, ale tylko w roku 2013. Również dla tych samorządów, które są bardzo zadłużone, a wynika to że wskaźnika wielkości długu do dochodów ogółem, które są w pobliżu tej maksymalnej granicy 60%, to również w roku 2013 te jednostki będą mogły o tę kwotę przejętych i spłaconych zobowiązań przekształcanych szpitali będą mogły przekroczyć. Jest to wyraźne zielone światło dla samorządów, jeśli chodzi o sprawy dotyczące przekształceń SP ZOZ-ów. Ta zasada, te ulgi będą obowiązywały tylko w roku 2013, bo już w 2014 roku w sposób  jednoznaczny będzie obowiązywać zarówno wskaźnik z art.242, jak też z art. 243 w całej rozciągłości, jeśli chodzi o planowanie budżetu, jak i jego wykonanie. Jeśli chodzi o budżet, jeszcze jest bardzo wiele niewiadomych. Mamy wstępną informację od Ministra Finansów, nie mamy jeszcze informacji od wojewody, co do wysokości dotacji, także jest trudno w tej chwili skalkulować planowane dochody ogółem na rok 2013, ale czas jest do 15 listopada. Po tej dacie, Zarząd przygotowując projekt budżetu już będzie wiedział wszystko”.

Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał: „Pani mówiła o tym,, że będą dofinansowywane staże dla lekarzy i pielęgniarek?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „W tej chwili tego typu dotacje dostają szpitale i inne jednostki lecznicze, ale ze środków budżetu państwa. Zmiana będzie polegała na tym, że będzie to finansowane z funduszu pracy”.

Radny Pan Marek Żmujdzin stwierdził: „Dzisiaj, przy informacji o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku szkolnym 2011/2012 słyszeliśmy, że uczniowie dostają stypendia ministerialne, od Marszałka Województwa i burmistrzów i wójtów, ale nie słyszeliśmy, aby były przyznawane stypendia Starosty. Czy mamy obowiązek płacenia takich stypendiów?”

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Takiego obowiązku nie ma, ale jeżeli  są pieniądze, to możliwość taka jest. Stypendia były u nas wypłacane w poprzednich latach, kiedy uczestniczyliśmy w realizacji projektów unijnych. Od 2005 do 2007 stypendia były wypłacane. Dostawaliśmy środki z zewnątrz, dokładaliśmy część własnych środków i wypłacaliśmy stypendia. Również wypłacaliśmy je wówczas, kiedy była dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendiów. Urzędy Marszałkowskie wypłacają stypendia, ponieważ pozyskują wsparcie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeżeli się ma pieniądze, którymi się dysponuje to wówczas wypłaca się te stypendia”.

Radny Pan Marek Żmujdzin zapytał: „Pani Skarbnik, czy my już tak zbiednieliśmy? Przedtem nasze budżety były mniejsze, teraz mamy większy i nie możemy 20-30.000zł zabezpieczyć na stypendia?”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „W poprzednich latach mieliśmy taka sytuację, że nasza subwencja oświatowa troszkę, nieznacznie rosła. Począwszy od ubiegłego roku subwencja jest coraz to mniejsza, bo mamy uczniów co roku mniej o 200 osób. Wypłacaliśmy też stypendia, bo dostawaliśmy środki z budżetu państwa. Marszałek dysponuje środkami unijnymi i postanowił, że nie będzie tego dawał w formie projektów samorządom terytorialnym, jak to było w latach 2005-2007, a zatrzymuje je, to jasne, że stypendia wypłaca. Dlatego nasi uczniowie otrzymują stypendia od marszałka, bo zmienił się płatnik”.

Radny Pan Zenon Żukowski zapytał, czy jeżeli Rada zdecyduje o wypłacie stypendiów uczniom zdolnym z naszych szkół, czy będą one dokonywane?

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Skarbnik wykonuje uchwały Rady i to Rada decyduje. Ja tylko tłumaczę Państwu, dlaczego jest tak, a nie inaczej, na co nas stać, ile mamy pieniędzy i jak się kształtują wskaźniki, natomiast o tym, na co się wydaje  nigdy nie decyduje Skarbnik tylko Zarząd wnioskuje, a Rada uchwala. Jeżeli Rada tak zdecyduje, będą one wypłacane, tylko, że  w ramach budżetu.  Jeżeli się wypłaca stypendia i ponosi inne wydatki, to na pozostałe będzie trochę mniej, gdyż SA to naczynia połączone i o tym decyduje Rada”.

Radny Pan Marek Żmujdzin tą sugestię do rozważenia zgłosił Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów.

Innych pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację  Skarbnika Powiatu w sprawie opracowania projektu budżetu na 2013 rok.

 

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż Radny Pan Jacek Chrulski zrezygnował z pracy w Komisji Budżetu i Finansów, stąd przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie (zał. nr 16).

Radny Pan Jacek Chrulski podtrzymał swoje stanowisko w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Budżetu i Finansów (zał. nr 17).

Wysoka Rada zapoznała się z opinią Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego- opinia negatywna.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIII/191/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 18).

 

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż również Radny Pan Jarosław Wądołowski zrezygnował z pracy w Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu, stąd przygotowano stosowny projekt uchwały w tej sprawie (zał. nr 19).

Radny Pan Jarosław Wądołowski podtrzymał swoje stanowisko w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu (zał. nr 20).

Wysoka Rada zapoznała się z opinią Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego - opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXIII/121/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 21).

 

Ad 14

Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski poinformował zebranych, iż zgodnie z art. 25c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest obowiązany do przedstawienia do dnia 30 października każdego roku, informacji o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych (zał. nr 22). Stwierdził, iż wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie. Jedna osoba  została zobowiązana do złożenia korekty oświadczenia majątkowego.

Do dnia przedłożenia Wysokiej Radzie przedmiotowej informacji, przedmiotowa korekta została złowonna Przewodniczącemu Rady. Zostanie ona niezwłocznie przesłana do Urzędu Skarbowego.

Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła informację Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych, do wiadomości.

 

Ad 15

Przyjęcie informacji Starosty Powiatu  Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował Wysoką Radę, iż działając na podstawie art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, starosta ma obowiązek przedstawić Wysokiej Radzie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, tj. członków zarządu, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty, co niniejszym uczynił (zał. nr 23).

            Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

            Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o oświadczeniach majątkowych, złożoną przez Starostę Powiatu Białostockiego.

 

Ad 16

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Pan Paweł Kondracki zgłosił interpelację: „Wnioskuję do Zarządu Powiatu o uwzględnienie w budżecie Powiatu Białostockiego na 2013 rok kwoty 100.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego, już na etapie tworzenia projektu budżetu”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad 17

Przyjęcie protokołu z XXII sesji RPB.

            Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski przypomniał zebranym, iż  XXII Sesja  Rady Powiatu Białostockiego IV kadencji odbyła się w dniu 20 września 2012 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany wszystkim Radnym drogą e-mailową. Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

            Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXII/2012 z dnia 20 września 2012 roku.

 

Ad 18

            Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zapoznał Radnych z obszerną korespondencją, skierowaną do Rady Powiatu Białostockiego:

1)    Dyrektor Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu złożył podziękowanie za umożliwienie zawarcia porozumienia z Powiatem Sokólskim dotyczącego uczestnictwa osób z terenu gmin Krynki i Szudziałowo w zajęciach w Ośrodki Wsparcia w Łaźniach. Szczególne podziękowania złożył za dofinansowanie zakupu nowego autobusu do przewozu uczestników do Ośrodka (zał. nr 24).

2)    Pismem Rady Sołeckiej Sołectwa Sielachowskie – Osowicze w sprawie przyjęci a do realizacji inwestycji polegającej na odbudowie i wyremontowaniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1394B (droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze). Pismo zostało przekazane do Zarządu Powiatu, celem rozważenia możliwości uwzględnienia w projekcie planu inwestycyjnego (zał. nr 25).

3)    Pismem Rady Sołeckiej Sołectwa Kuriany o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na 2-013 rok wydatków na: dokończenie nawierzchni asfaltowej w Kurianach, wykonanie chodnika na ulicy w Kurianach oraz wykonanie przepustów do posesji przylegających do ulicy w Kurianach (zał. nr 26).

4)    Pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Ochrony Zabytków informujących o udzieleniu Podlaskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK dotacji w wysokości 200.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadania pn. wymiana pokrycia dachu, izolacja i wzmocnienie fundamentów, wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku kamienicy przy ul. Warszawskiej 29 w Białymstoku (zał. nr 27).

Również, w sprawach różnych głos zabrał Pan Jacek Chrulski. Poinformował zebranych, iż w dniu dzisiejszym zostały przekazane Radnym materiały promocyjne, gdyż dnia 19 października został otwarty oficjalnie Podlaski Park Przemysłowy, czyli tereny inwestycyjne przygotowane przez Gminę Czarna Białostocka. Pan Jacek Chrulski zauważył, iż wszystkim zależy na rozwoju Powiatu Białostockiego, a zatem zaapelował o podjęcie działań zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w Podlaski Park Przemysłowy i tym samym  zmniejszenia bezrobocia zarówno na terenie Gminy, jak też całego powiatu.

 

 

 

 

Ad 18

            Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Powiatu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Sławomir Gołaszewski zamknął obrady XXIII Rady Powiatu IV kadencji, w dniu 25 października 2012 roku, o godz. 1455.

Protokołowała: Bogumiła Malinowska          

 

Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady – Sławomir Gołaszewski

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2012 09:00

Data modyfikacji informacji: 03-12-2012 09:00