Uchwały podjęte na sesji Nr XXVIII

 

                                                              

Uchwała Nr XXVIII/230/2005

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 19 maja 2005r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok

                Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109  i  art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2.       Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wynosi ogółem 63 385 857 zł.

§ 2

1.       Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2.       Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach wynosi ogółem 64 465 857 zł.

3.       Zmiany w planach wydatków jednostek zawarte są w Załączniku Nr 3.

§ 3

1.         Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku przyjmuje brzmienie,  jak w Załączniku Nr 4.

§ 4

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński
                                                                                                                    

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Maria Borodziuk

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 25-05-2005 11:13

Data modyfikacji informacji: 25-05-2005 11:01