Uchwały Rady Powiatu rok 2005

Terminy  odbytych  Sesji  Rady  Powiatu  w  roku  2005 :

 

Sesja  Nr  XXIV  z  dnia  20 stycznia  2005 r.

Sesja  Nr  XXV  z  dnia  24  lutego  2005 r.

Sesja  Nr  XXVI  z  dnia  24  marca  2005 r.

Sesja  Nr  XXVII  z  dnia  28  kwietnia  2005 r.

Sesja  Nr  XXVIII  z  dnia  19  maja  2005 r.

Sesja  Nr  XXIX  z  dnia  2 czerwca  2005 r.

Sesja  Nr  XXX  z  dnia  30  czerwca  2005 r.

Sesja  Nr  XXXI  z  dnia  25  sierpnia  2005 r.

Sesja  Nr  XXXII  z  dnia  22  września  2005 r.

Sesja  Nr  XXXIII  z  dnia  27  października  2005 r.

Sesja  Nr  XXXIV  z  dnia  24  listopada  2005 r.

Sesja  Nr  XXXV  z  dnia  15  grudnia  2005 r.

 

 

Wykaz  uchwał podjętych przez Radę Powiatu Białostockiego w I półroczu 2005r.

 

Użyty w niniejszym wykazie skrót "RPB" oznacza Radę Powiatu Białostockiego

 

Sesja  Nr  XXIV  z  dnia  20 stycznia  2005 r.

 

Uchwała Nr XXIV/190/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/191/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr XXIV/192/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Uchwała Nr XXIV/193/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXIV/194/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Uchwała Nr XXIV/195/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/143/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXIV/196/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zabezpieczeń udzielanych bankom w związku z realizacją przebudowy drogi powiatowej Nr 1430B Ogrodniczki-Karakule-Sowlany.

Uchwała Nr XXIV/197/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowywaniem, zatwierdzaniem i realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej oraz innych instrumentów współfinansujących.

 

Sesja  Nr  XXV  z  dnia  24  lutego  2005 r.

Uchwała Nr XXV/199/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.

Uchwała Nr XXV/200/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/201/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/202/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych dla wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/203/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXV/204/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań na które przyznane są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

Uchwała Nr XXV/205/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr XXV/206/2005 RPB z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

 

Sesja  Nr  XXVI  z  dnia  24  marca  2005 r.

Uchwała Nr XXVI/207/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok.

Uchwała Nr XXVI/208/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za rok 2004.

Uchwała Nr XXVI/209/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2005.

Uchwała Nr XXVI/210/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXVI/211/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXVI/212/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXVI/213/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr XXVI/214/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVI/215/2005 RPB z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XXVII  z  dnia  28  kwietnia  2005 r.

Uchwała Nr XXVII/217/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXVII/218/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Szkołę Policealną w Łapach.

Uchwała Nr XXVII/219/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie  przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łapach.

Uchwała Nr XXVII/220/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Michałowie w Szkołę Policealną w Michałowie.

Uchwała Nr XXVII/221/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu w Szkołę Policealną w Supraślu.

Uchwała Nr XXVII/222/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/143/2004 RPB z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego zmienionego uchwałą Nr XXIV/195/2005 RPB z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXVII/223/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXVII/224/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Emila Małachowskiego w Katowicach.

Uchwała Nr XXVII/225/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr XXVII/226/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach.

Uchwała Nr XXVII/227/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVII/228/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXVII/229/2005 RPB z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę Nr II/10/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XXVIII  z  dnia  19  maja  2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/230/2005 RPB z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

 

Sesja  Nr  XXIX  z  dnia  2 czerwca  2005 r.

Uchwała Nr XXIX/231/2005 RPB z dnia 2 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXIX/232/2005 RPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXIX/233/2005 RPB z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczki.

 

Sesja  Nr  XXX  z  dnia  30  czerwca  2005 r.

Uchwała Nr XXX/234/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXX/235/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach w 2004r

Uchwała Nr XXX/236/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXX/237/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXX/238/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XXX/239/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Białostockiego do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania, zatwierdzania i realizacji projektów w ramach programu PHARE 2002 i PHARE 2003.

Uchwała Nr XXX/240/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XXX/241/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Uchwała Nr XXX/242/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXX/243/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Tadeusza Charyło i reprezentowania przez radcę prawnego Rady Powiatu Białostockiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

 

Uchwała Nr XXX/244 2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/245/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/246/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/247/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/248/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego.

 

Uchwała Nr XXX/249/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego . 

 

Uchwała Nr XXX/250/2005 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego

Uchwała Nr XXX/251/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXX/252/2005 RPB z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/7/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

 

Wykaz  uchwał  podjętych  przez Radę  Powiatu Białostockiego  w  II  półroczu  2005r.

 

Sesja  Nr  XXXI  z  dnia  25 sierpnia 2005 r.

 

Uchwała Nr XXXI/253/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/254/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego o udzielonych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych innych ulgach w spłacaniu tych należności w okresie od 28 sierpnia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/255/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXXI/256/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXI/257/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ul. Nilskiego-Łapińskiego w  Łapach, na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Granicznej oraz ul. 3-go Maja w Łapach na odcinku od ul. Nilskiego-Łapińskiego do ul. Granicznej.

Uchwała Nr XXXI/258/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXI/259/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXXI/260/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXXI/261/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXI/262/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego i Powiatowego Programu Prewencji Miażdżycy, Cukrzycy i Nadciśnienia.

Uchwała Nr XXXI/263/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/264/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Uchwała Nr XXXI/265/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXXI/266/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

 

Sesja  Nr  XXXII  z  dnia  22  września 2005 r.

Uchwała Nr XXXII/267/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXII/268/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Uchwała Nr XXXII/269/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Michałowie.

Uchwała Nr XXXII/270/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXXII/271/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Supraślu.

Uchwała Nr XXXII/272/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej w Supraślu.

Uchwała Nr XXXII/273/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie opinii do zmiany projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXII/274/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Uchwała Nr XXXII/275/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zapewnienie płynności Projektu Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej – wniosek Nr SIMIK Z/2.20/III/3.5.1./177/65 realizowanych w ramach priorytetu 3 Rozwój lokalny, działanie 3.5 lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 lokalna infrastruktura edukacyjna i Sportowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Uchwała Nr XXXII/276/2005 RPB z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 r.

 

Sesja  Nr  XXXIII  z  dnia  27  października  2005 r.

Uchwała Nr XXXIII/277/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu.

Uchwała Nr XXXIII/278/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXIII/279/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIII/280/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach z jednostki budżetowej w zakład budżetowy.

Uchwała Nr XXXIII/281/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powierzenia gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Uchwała Nr XXXIII/282/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawierania umów najmu lub darowizny na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXXIII/283/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIII/284/2005 RPB z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 

Sesja  Nr  XXXIV  z  dnia  24  listopada  2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/285/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 6 z listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność.

Uchwała Nr XXXIV/286/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXXIV/287/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIV/288/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwały w sprawie rachunków dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych.

Uchwała Nr XXXIV/289/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadań związanych z objęciem doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Uchwała Nr XXXIV/290/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zaopiniowania „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2005-2008”.

Uchwała Nr XXXIV/291/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XXXIV/292/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

    Uchwała Nr XXXIV/293/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/12/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXIV/294/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIV/295/2005 RPB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie apelu Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja  Nr  XXXV  z  dnia  15  grudnia  2005 r.

Uchwała Nr XXXV/296/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/297/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr II/15/2002 RPB z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/298/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXXV/299/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXV/300/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Uchwała Nr XXXV/301/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.

Uchwała Nr XXXV/302/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Uchwała Nr XXXV/303/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie gospodarowania funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXV/304/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXV/305/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Uchwała Nr XXXV/306/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

Uchwały od Nr XXXV/307/2005 do Nr XXXV/312/2005 RPB dotyczą zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Stałych - odpowiednio :

  • Budżetu i Finasów oraz Rozwoju i Prpmocji Powiatu ( XXXV/307/2006 );
  • Rolnictwa i Środowiska ( XXXV/308/2006 );
  • Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny ( XXXV/309/2006 );
  • Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki ( XXXV/310/2006 );
  • Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy ( XXXV/311/2006 );
  • Infrastruktury Technicznej ( XXXV/312/2006 ).

Uchwała Nr XXXV/313/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-03-2005 09:00

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 13:53