Uchwały podjęte na sesji Nr XXXI

 

Sesja  Nr  XXXI  z  dnia  25 sierpnia 2005 r.

 

Uchwała Nr XXXI/253/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/254/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zbiorczego o udzielonych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i straży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych innych ulgach w spłacaniu tych należności w okresie od 28 sierpnia 2003 r. do 30 czerwca 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/255/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/78/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwała Nr XXXI/256/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXI/257/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ul. Nilskiego-Łapińskiego w  Łapach, na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Granicznej oraz ul. 3-go Maja w Łapach na odcinku od ul. Nilskiego-Łapińskiego do ul. Granicznej.

Uchwała Nr XXXI/258/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.

Uchwała Nr XXXI/259/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXXI/260/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Uchwała Nr XXXI/261/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Uchwała Nr XXXI/262/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego i Powiatowego Programu Prewencji Miażdżycy, Cukrzycy i Nadciśnienia.

Uchwała Nr XXXI/263/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 r.

Uchwała Nr XXXI/264/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2004 RPB z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005.

Uchwała Nr XXXI/265/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004-2007.

Uchwała Nr XXXI/266/2005 RPB z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 02-09-2005 11:26

Data modyfikacji informacji: 18-04-2006 12:25