Protokół Nr III /2014 z dnia 22.12.2014r.

RP.0002.3.2014

 

 

Protokół Nr III /2014

z obrad III Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji

 w dniu 22 grudnia 2014 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

    Obrady III Sesji Rady Powiatu Białostockiego V kadencji, w dniu 22 grudnia 2014 roku,  o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego V Kadencji – Pani Anna Grycuk.

    Na wstępie, powitała zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych (listy obecności stanowią zał. nr 1, 2 i 3). Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w Sesji uczestniczy 27 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Ad 2

    Przewodnicząca obrad odczytała porządek dzienny III Sesji RPB, który został przesłany radnym. Zapytała, czy są do niego uwagi? 

      Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji w brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad III sesji RPB.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Prezentacja projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019.
 15. Interpelacje i zapytania Radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji RPB.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad III sesji RPB.

              Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady dodała, iż po zakończeniu obrad planowane jest spotkanie opłatkowe, na które wszystkich Państwa zapraszam.

             Następnie głos zabrał, Radny Pan Roman Czepe: „Chciałbym aby wyjaśniono czy jest potrzebne głosowanie porządku obrad. Wydaje mi się, że nie, skoro jest to wyłączna domena Przewodniczącego Rady, zatem tylko zmiany porządku obrad się głosuje. Takie jest moje stanowisko, ale proszę je ewentualnie skorygować”.

            Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Szanowni Państwo, co do zasady Pan Radny ma rację. Ponieważ porządek sesji przedstawia Przewodniczący i ulega on zmianie o ile jest taka wola, żeby coś wprowadzić, coś zdjąć z porządku obrad. Natomiast, jeżeli zwyczajowo jest przyjęte, że ten porządek obrad jest przegłosowany to myślę, że nic złego się nie dzieje”.

        Radny Pan Andrzej Babul: „Chciałem prosić o dokładne liczenie głosów, ponieważ w tym pierwszym głosowaniu, ani ja, ani mój kolega nie braliśmy udziału natomiast tego nie zauważono”.

            Pan Bogusław Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na poprzedniej Sesji siedziałem naprzeciw Pana Radnego Andrzeja Babula i Pan Radny Babul na tych głosowaniach bardzo dziwnie się zachowywał. Podnosił Pan rękę, chował Pan rękę. Także proszę nie zgłaszać takich uwag, ponieważ zachowanie Pana było co najmniej dziwne”.

                Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, Radny może podnieść rękę „za”, „przeciw” lub „się wstrzymać”. Uważam, że jesteśmy w bardzo poważnej instytucji i reprezentujemy swoich wyborców, takie zabawy naprawdę nie uchodzą w tym gronie”.

            Radny Pan Roman Czepe: „Oczywiście, że są trzy możliwości głosowania: za, przeciw i wstrzymać się można. Jednak naturalne jest, że Radny ma prawo z jakichś powodów nie wziąć udziału w głosowaniu i to liczenie głosów powinno to odzwierciedlać. Niczyim uprawnieniem jest komentowanie tego, z jakiego powodu Radny nie bierze udziału w głosowaniu, z jakiejś przyczyny, a to jest jego sprawa, ma prawo nie wziąć udziału w głosowaniu”.

            Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w związku z tym, ja mam propozycję do Państwa, ażeby, jeśli będzie głosowanie kolejne, jeśli ktoś nie ma zamiaru wziąć udziału w głosowaniu, ażeby jednoznacznie przed głosowaniem zgłosić taki fakt Przewodniczącej Rady, ażeby nie było później zamieszania. Wiem, że ktoś może powiedzieć, że nie jest to prawnie wymagane, natomiast wskazane by było, ażeby wcześniej Radny, czy Radni zgłosili jednoznaczne stanowisko, że nie wezmą udziału w głosowaniu”.

 

 

 

Ad 3

     Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady.

     Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady ( zał. nr 4).

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady zaproponowała, by wskazanym Wiceprzewodniczącym Rady był Pan Bogusław Kwiatkowski.

    Pan Bogusław Kwiatkowski – Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę do wykonywania powyższych czynności.

    Innych propozycji nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr III/7/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego rady powiatu upoważnionego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady (zał. nr 5).

 

Ad 4

     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego.

     Pani Teresa Popławska –Główny specjalista ds. pracowniczych Starostwa Powiatowego w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego (zał. nr 6). Zaznaczyła: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wynagrodzenie Starosty zostało ustalone na poziomie wynagrodzenia poprzedniego Pana Starosty. Ono wynosi łącznie 12 040 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem maksymalne wynagrodzenie po uwzględnieniu 7 – krotności kwoty bazowej tj. 1766,46 zł razy 7 wynosi 12 365 zł 22 grosze. Te wszystkie zasady określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 roku ogłoszone Tekstem jednolitym z 2013 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych”.

    Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Powiatu Białostockiego (zał. nr 7).

 

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby, nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego ( zał. nr 8).

Zapytała czy są uwagi do projektu uchwały?

Radny Pan Roman Czepe zabrał głos: „Jeśli chodzi o nazwę 2 komisji, Komisji Budżetu i Finansów, czy nie lepiej nazwać Komisja Finansowa? Prosta nazwa. Czy chcemy upraszczać czy komplikować nazwy? Jeżeli upraszczać to proponuję tak. Jeżeli rozwijać to proponuję Komisja Budżetu, Finansów Publicznych. Jeśli chodzi o 7 komisję to proponuję Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Jeśli chodzi o 8 komisję to proponuję Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny, bo czemu Spraw Rodziny. Pytanie jest takie czy upraszczamy czy nie? Jest to wniosek merytoryczny”.

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca, ja sądzę, że w chwili obecnej nie ma tej konieczności, nie czas i miejsce, żeby już gdy się powołuje komisje zmieniać nazwy. Sama nazwa Komisji to jest rzecz moim zdaniem wtórna, jest sprawą, czym się będzie komisja zajmować. Natomiast, jeśli Państwo na przestrzeni czasu i pracy komisji dojdziecie do wniosku, że należałoby zmienić nazwę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ciągu kadencji zmieniać nazwę Komisji czy też jej zadania to wtedy to można by było zrobić a nie w tej chwili”.

Radny Pan Roman Czepe: „Pan Starosta już wydał dyrektywę swojej koalicji, więc ja wycofuje swój wniosek. Natomiast, Panie Starosto tu nie chodzi o zadania tylko o nazwy. Ja założę się, że większość za jakiś czas nie będzie w stanie wymienić nazwy komisji”.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zarządziła głosowanie.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 22 głosach „za”, 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia liczby, nazwy oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego. (zał. nr 9).

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.

 

Ad 6

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.

     Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 10). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 11) oraz zaproponowała, by tejże Komisji przewodniczyła Radna – Pani Barbara Grabowska.

    Zapytała czy są inne propozycje?

    Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zaznaczył, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego Pana Marka Szutko.

    Radna Pani Barbara Grabowska oraz Radny Pan Marek Szutko wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Przystąpiono do głosowania.

    Na Radną Panią Barbarę Grabowską oddano 17 głosów „za”, na Radnego Pana Marka Szutko oddano 10 głosów „za”. Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pani Barbary Grabowskiej na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

    Radny Pan Marek Żmujdzin zabrał głos: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, wiem że w Komisji Rewizyjnej był limit członków Komisji, najpierw było 3, później zwiększono do 5. Teraz jest nieograniczona ilość?”

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż nie ma limitu członków Komisji Rewizyjnej. Dodała, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego poprosił o wypowiedź Radcy Prawnego odnośnie zapisu w Statucie Powiatu Białostockiego dotyczącego składu Komisji Rewizyjnej.

 

    Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach.

 

    Pani Jolanta Niewińska – Radca Prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku wyjaśniła: „Szanowni Państwo, w tekście Uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2013 roku pod poz. 1084 w § 43 – 48 dotyczących Komisji Rewizyjnej nie ma żadnego ograniczenia ilościowego składu Komisji Rewizyjnej”.

    Radny Pan Marek Żmujdzin zaznaczył, iż w związku z powyższym również deklaruje chęć udziału w pracy Komisji Rewizyjnej.

    Innych uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 12).

 

Ad 7

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 13). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 14) oraz zaproponowała, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Wojciech Fiłonowicz.

    Zapytała czy są inne propozycje?

    Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Budżetu i Finansów nie zgłoszono.

    Radny Pan Wojciech Fiłonowicz wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 24 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła kandydaturę Pana Wojciecha Fiłonowicza na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

 

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 15).

 

Ad 8

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 16). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 17) oraz zaproponowała, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Paweł Kondracki.

    Zapytała czy są inne propozycje?

    Radny Pan Jan Bolesław Perkowski zaznaczył, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Radnego Pana Andrzeja Babula.

    Radny Pan Paweł Kondracki oraz Radny Pan Andrzej Babul wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Przystąpiono do głosowania.

    Na Radnego Pana Pawła Kondrackiego oddano 17 głosów „za”, na Radnego Pana Andrzeja Babula oddano 10 głosów „za”. Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Pawła Kondrackiego na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 18).

 

Ad 9

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 19). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 20) oraz poinformowała, iż na Przewodniczącego Komisji został zgłoszony Radny – Pan Jan Gradkowski. Ponadto, poinformowała, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Radnego Pana Zdzisława Łukaszewicza.

    Radny Pan Jan Gradkowski oraz Radny Pan Zdzisław Łukaszewicz wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Przystąpiono do głosowania.

    Na Radnego Pana Jana Gradkowskiego oddano 16 głosów „za”, na Radnego Pana Zdzisława Łukaszewicza oddano 10 głosów „za”. Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Jana Gradkowskiego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 21).

 

Ad 10

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 22). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 23) oraz zaproponowała, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Marek Żmujdzin.

    Zapytała czy są inne propozycje?

    Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Rolnictwa i Środowiska nie zgłoszono.

    Radny Pan Marek Żmujdzin wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 25 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła kandydaturę Pana Marka Żmujdzina na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 24).

     Radny Pan Marek Żmujdzin podziękował za wybór na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Środowiska.

 

Ad 11

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 25). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 26) oraz poinformowała, iż na Przewodniczącego Komisji został zgłoszony Radny – Pan Ryszard Łapiński. Ponadto, poinformowała, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje na Przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego.

    Radny Pan Ryszard Łapiński oraz Radny Pan Jan Bolesław Perkowski wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Przystąpiono do głosowania.

    Na Radnego Pana Ryszarda Łapińskiego oddano 16 głosów „za”, na Radnego Pana Jana Bolesława Perkowskiego oddano 10 głosów „za”. Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Ryszarda Łapińskiego na Przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 27).

 

Ad 12

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 28). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 29) oraz zaproponowała, by tejże Komisji przewodniczył Radny – Pan Zenon Żukowski.

    Zapytała czy są inne propozycje?

    Innych kandydatów na Przewodniczącego nie zgłoszono, uwag i nowych propozycji do składu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej nie zgłoszono.

    Radny Pan Zenon Żukowski wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Rada Powiatu Białostockiego, przy 26 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła kandydaturę Pana Zenona Żukowskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

    Radny Pan Zenon Żukowski podziękował za wybór na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 30).

 

Ad 13

     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.

    Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zaprezentowała zebranym projekt uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 31). Odczytała zebranym deklarację udziału w pracach tejże Komisji poszczególnych Radnych (zał. nr 32) oraz poinformowała, iż na Przewodniczącego Komisji został zgłoszony Radny – Pan Krzysztof Gołaszewski. Ponadto, poinformowała, iż Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje na Przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju Powiatu Radnego Pana Marka Skrypko.

    Radny Pan Krzysztof Gołaszewski oraz Radny Pan Marek Skrypko wyrazili zgodę na pełnienie tej funkcji.

    Przystąpiono do głosowania.

    Na Radnego Pana Krzysztofa Gołaszewskiego oddano 16 głosów „za”, na Radnego Pana Marka Skrypko oddano 10 głosów „za”. Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Anna Grycuk stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Krzysztofa Gołaszewskiego na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny, a następnie przystąpiono do głosowania całego składu Komisji.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr III/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego (zał. nr 33).

     Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego: „Chciałabym pogratulować wszystkim Przewodniczącym, członkom nowo wybranych Komisji i życzyć owocnych, merytorycznych obrad, służących dobru nas wszystkich a zwłaszcza naszych mieszkańców”.

 

Ad 14

     Prezentacja projektu budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019.

     Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 ( zał. nr 34- 36).

    „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, prezentowany projekt budżetu na rok 2015 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2019 zostały przyjęte uchwałami Zarządu w dniu 17 listopada. Chciałabym Państwu przedstawić w formie bardzo skrótowej projekt budżetu Powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Otóż, planowane dochody na 2015 rok zamykają się kwotą 108 895 857 zł. W tym dochody bieżące, czyli tzw. dochody zwyczajne, pochodzące z podatków, opłat, jak również subwencji, dotacji na zadania bieżące zamknął się kwotą 100 886 377 zł. Dochody majątkowe na chwilę obecną kwota, która była możliwa do przyjęcia w projekcie budżetu to 8 009 480 zł, w tym: pomoc finansowa gmin na drogi powiatowe w kwocie 2 550 000 zł, dotacja na tzw. „schetynówki”, w tym roku będą realizowane dwie „schetynówki” przez Powiat Białostocki w łącznej kwocie 4 997 200 zł oraz dotacja z UE ( praktycznie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego) na projekt informatyczny w wysokości 455 280 zł. Jeżeli chodzi o strukturę dochodów to przedstawia się ona następująco. Gro dochodów, a więc 42 % stanowią tzw. dochody własne. W tej kwocie 45 tys. zł. głównie to są dochody pochodzące z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, w skrócie nazywanych dochodów z PIT, jest to kwota przekraczająca 20 mln zł oraz dochody, które realizowane są przez domy pomocy społecznej i na to się składa odpłatność pensjonariuszy, jak też wpłaty gmin, na koszty utrzymania mieszkańców tych domów i to jest kwota ponad 11 mln zł. W skład tej kwoty wchodzi ponad 3 mln zł. To są opłaty tzw. komunikacyjne realizowane przez Wydział Komunikacji. Subwencja, która stanowi 21 %, to na tą subwencję składa się subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, jak też i subwencja równoważąca. Ponad połowę tej kwoty stanowi subwencja oświatowa, pozostałe to są wyrównawcza i równoważąca. 37 % stanowią dotacje i różnego rodzaju dofinansowania. W tej kwocie ponad 18 mln zł to jest dotacja, jaką otrzymuje powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. To są zadania, które realizuje Starosta Powiatu, i gro zadań dotyczy gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Jeżeli porównamy dochody planowane w projekcie budżetu na rok 2015 z uchwałą budżetową, jaka była podjęta na rok 2014, jak Państwo widzą w tych warunkach porównywalnych porównywane dochody na 2015 rok będą większe o prawie 6 mln zł. Oczywiście w trakcie roku dochody zapewne będą zwiększane, chociażby, dlatego że w projekcie budżetu została ujęta tylko ta pomoc finansowa gmin, która została formalnie w postaci uchwał Rady gmin jak i też zawartych porozumień zadeklarowana, nie mniej jednak są deklarowane środki z innych gmin. Przewiduje się, że rok 2015 po stronie dochodów zamknie się kwotą 113 000 000 zł. Jeżeli dochody porównamy do przewidywanego wykonania roku 2014 to będą one mniejsze o 8,4 %. Należy mieć nadzieję, że dochody w 2015 roku zostaną osiągnięte w podobnej wysokości jak w roku 2014.  Jeżeli chodzi o wydatki to planowane wydatki to jest kwota 111 395 857 zł, z czego wydatki bieżące stanowić będą 91 781 136 zł, a wydatki majątkowe 19 614 721 zł. Jeżeli odniesiemy udział wydatków majątkowych do wydatków na zadania własne powiatu to stanowią one będą 22,8 %. Jeżeli porównamy wydatki, podobnie jak dochody z uchwałą budżetową na rok 2014 to planowane wydatki w tychże warunkach porównywalnych będą większe o 5,5 mln zł a przewidywane wykonanie powinno wynieść ok. 115 500 000 zł. Jeżeli zaś wydatki porównamy do przewidywanego wykonania roku 2014 to będą one mniejsze o 7 %. Przewidywany wynik budżetu za rok 2014 po ostatnich zmianach, które zostały wprowadzone uchwałami Zarządu, a otrzymaliśmy w grudniu 3 krotnie zwiększenie subwencji z budżetu Państwa, 2 razy subwencji oświatowej, jak też i uzupełnienie dochodów na pomoc społeczną, czyli łącznie o ponad 200 tys. zł, to przewidując wynik budżetu powinniśmy rok 2014 zamknąć deficytem nie większym niż 1 018 118 zł. Być może ten deficyt będzie nieco mniejszy, ale nie większy. Natomiast planowany deficyt to jest kwota zaplanowana w wysokości 2 500 000 zł. Przewiduje się, że ten deficyt będzie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego. Planowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej, które podzielimy na wydatki na zadania własne, jak też i powierzone przez inne jednostki, jak Państwo widzą to przede wszystkim wydatki na pomoc społeczną, gdyż Powiat Białostocki, wśród powiatów kategorii powiatów ziemskich należy do kategorii powiatów bogato wyposażonych w placówki pomocy społecznej. Mamy 4 domy pomocy społecznej, mamy domy dziecka w Supraślu i Krasnem oraz mamy dość dużą liczbę rodzin zastępczych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które nadzoruje tę bardzo bogatą dziedzinę, stąd pomoc społeczna jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poziom wydatków budżetowych. Na drugim miejscu są drogi publiczne powiatowe i tj. kwota przewidziana 24 074 323 zł, która zapewne w trakcie roku wzrośnie, chociażby o deklarowaną przez inne gminy pomoc finansową na modernizację dróg. W następnej kolejności oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 11 827 430 zł i to są koszty utrzymania prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, a mamy tych szkół najwięcej w gminie Łapy. Tam znajduje się Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Oprócz tego mamy Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne, tj. Zespół Szkół w Michałowie oraz Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. Dział administracja 11 207 616 zł. Ten dział obejmuje wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, promocje Powiatu Białostockiego, jako odrębny rozdział, jak też i odrębny rozdział Rada Powiatu, z tego działu jest finansowana. W następnej kolejności jest Powiatowy Urząd Pracy 8 337 624 zł, i ta kwota dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy, którą swoją działalnością obejmuje również Miasto Białystok. W Załączniku Nr 2 gdzie do projektu budżetu podzielone są wszystkie wydatki na 3 grupy, na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i pod literą C zadania powierzone przez inne jednostki. Pod literą C jest wyszczególniona kwota dotycząca utrzymania i funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy tylko i wyłącznie w zakresie miasta Białegostoku i to jest proporcja 38 % to są zadania Powiatu Białostockiego, reszta dotyczy Miasta Białystok. Jak Państwo widzą te działy wyczerpują 93,1 % wszystkich wydatków. Jest jeszcze geodezja i kartografia oraz informatyka. Natomiast pozostałe działy, w tym obsługa długu to 2,6 % . W budżecie powiatu została utworzona rezerwa budżetowa w łącznej kwocie 4 000 000 zł i na tę rezerwę składają się rezerwy bieżące 3 mln zł i 1 mln zł na wydatki inwestycyjne. Jeżeli chodzi o wydatki z zakresu administracji rządowej, czyli wykonywane przez Starostę Powiatu, kwota 18 888 400 zł to przede wszystkim dział ochrona zdrowia 16 680 000 zł i dotyczy to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby bezrobotne bądź też dzieci, które nie mają ubezpieczenia z innego tytułu a przebywają w naszych szkołach czy placówkach opiekuńczych. Następnie działalność usługowa 726 400 zł, czyli prace geodezyjne, koszty funkcjonowania nadzoru budowlanego, a także rolnictwo i łowiectwo 85 000 zł, i to są te zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw geodezyjnych w zakresie rolnictwa i łowiectwa i gospodarka gruntami 194 700 zł, administracja 367 300 i pomoc społeczna 835 000 zł.  Następnie wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie łącznie 19 614 721 zł, z czego 16 307 461 zł to są inwestycje realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym głównie na drogi, tj. ponad 15 275 500 zł, na dokończenie projektu informatycznego 560 835 zł, na administrację, czyli zakupy niezbędnego sprzętu informatycznego i biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku 200 000 zł, w dziale oświata jest kwota przewidziana na wyposażenie, odpowiednie oprogramowanie i sprzęt pracowni w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach do przeprowadzania egzaminów zawodowych 27 200 zł i pomoc społeczna 243 926 zł tj. dokończenie prac niezbędnych i uzupełniających związanych z budową oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce. W inwestycjach została też utworzona rezerwa w wysokości 1 000 000 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana na konkretne zadania oraz dotacje o charakterze majątkowym 2 307 260 zł. W projekcie budżetu istnieje Załącznik, który szczegółowo przedstawia te kwoty dotacji. Środki na inwestycje, które na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że są jak gdyby do pozyskania, to jest deklarowana pomoc finansowa gmin jeszcze na kwotę 4 028 500 zł oraz rezerwa subwencji na inwestycje drogowe o ile wniosek, który zostanie złożony do 15 stycznia będzie przez Ministerstwo uwzględniony. Jeżeli chodzi o zadłużenie powiatu to stan zadłużenia na dzień 1 stycznia przewidywany to jest 2 983 428 zł planuje się zwiększenie zadłużenia, czyli w trakcie roku zaciągnięcie kredytu na kwotę 2 500 000 zł. Co do poprzednich kredytów planuje się spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1 983 420 zł. Tak, więc planowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie 3 500 008 zł. Zaplanowane koszty obsługi długu, czyli odsetki od zadłużenia to kwota 120 000 zł”.

    Następnie, Skarbnik Powiatu zaprezentowała na wykresie począwszy od roku 2010 do 2018 zadłużenie, spłatę i koszty obsługi zadłużenia -  Wieloletnia Prognoza Finansowa.

    Kontynuując omawianie Skarbnik zaznaczyła: „Jeżeli chodzi o wskaźnik z art. 243, czyli ten liczony dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, indywidualny wskaźnik, który pokazuje na ile dana jednostka samorządu terytorialnego może się zadłużyć, który jest wyliczany według wzoru, określa średnią arytmetyczną wskaźników stosunków dochodów bieżących, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, liczone według roku bieżącego, czyli III kwartał roku 2014 w tym przypadku i 3 lata do tyłu i to jest 1/3 tej wielkości. To się określa również w liczniku każdego składnika krótko nadwyżką operacyjną, a ta nadwyżka operacyjna to jest właśnie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik jest tym wyższy, czyli tym lepsza zdolność kredytowa danej jednostki samorządu terytorialnego im nadwyżka operacyjna, czyli różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest większa”.

    Następnie, Skarbnik Powiatu zaprezentowała na wykresie dochody i przychody budżetu od roku 2003 oraz wydatki budżetu od roku 1999.

    Na zakończenie Skarbnik poinformowała: „Projekt budżetu, jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazane Wysokiej Radzie, jak również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię zarówno o projekcie budżetu na rok 2015 jak też i o Wieloletniej Prognozie Finansowej, podkreślając, że projekt budżetu jak też Wieloletnia Prognoza Finansowa są realistyczne, gdyż pod tym kątem Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię ( zał. nr 37 - 38). Dziękuję za uwagę”. 

         Radny Pan Marek Żmujdzin: „Pani Przewodnicząca, mam pytanie do Pani Skarbnik, z niepokojem odebrałem słowa Pani, jak Pani mówiła, że Powiat, jeżeli złoży wniosek do 15 stycznia to może dostanie pieniądze. Co to znaczy jeżeli? Czy nie ma bodźca przymusu, aby zmobilizować, aby ten wniosek został złożony?”

    Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała: „Miałam na myśli rezerwę subwencji, z której to rezerwy subwencji od początku istnienia powiatu, co roku powiat otrzymuje i co roku jest w stanie w terminie złożyć wniosek. Taki jest termin ustawowy i w tym terminie ten wniosek będzie złożony. Tutaj wydaje mi się, że obawy są zbędne. Przepraszam być może wyraziłam się nie ściśle”.

    Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam pytanie do Pani Skarbnik. W dochodach nic nie jest wspomniane o środkach unijnych na inwestycje poza tą inwestycją informatyczną. Czy nie przewiduje się, że w roku 2015 już ruszą programy unijne?”

    Skarbnik Powiatu Białostockiego odpowiedziała: „Na razie niestety nic nie wiadomo, i prawdopodobnie, jeżeli już to w drugiej połowie roku. Proszę Pana Radnego, budżet ma być przede wszystkim realistyczny. Nie możemy w planowanych dochodach wpisywać kwot, co do których nie wiemy. Dopiero wtedy, kiedy będzie złożony wniosek, wniosek otrzyma dofinansowanie, wtedy dopiero jest czas wprowadzenia tego do budżetu”.

    Radni więcej pytań i uwag nie zgłosili.

    Rada Powiatu Białostockiego po wysłuchaniu Pani Marii Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przekazuje projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 do prac stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad 15

     Interpelacje i zapytania Radnych.

     Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego odczytała interpelacje, które wpłynęły do Rady Powiatu Białostockiego:

 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe w sprawie zmian w Statucie Powiatu Białostockiego ( zał. nr 39),
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe w sprawie tras rowerowych w Powiecie Białostockim ( zał. nr 40),
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe w sprawie sytuacji SP ZOZ (szpitala) w Łapach ( zał. nr 41),
 • Interpelacja Radnego Pana Romana Czepe w sprawie pomocy udzielonej przez Powiat Białostocki SP ZOZ (szpitalowi) w Łapach ( zał. nr 42).

Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Radny, w odpowiednim terminie zostaną udzielone odpowiedzi na interpelację. Chciałbym Państwu przekazać informację, iż na posiedzenie Zarządu poprosiliśmy Pana Przemysława Chrzanowskiego - Dyrektora SP ZOZ w Łapach, ażeby przedstawił sytuację w szpitalu, jak też po wysłuchaniu jego takiej wstępnej informacji, Zarząd zobowiązał Pana Dyrektora, ażeby opracował i przedstawił Zarządowi szczegółową sytuację stanu finansowego, organizacyjnego szpitala, jak też przedstawił pewne jego zdaniem posunięcia, zamierzenia, które są niezbędne, aby ten szpital poprawił swoją sytuację finansową. Także po otrzymaniu tej informacji od Dyrektora Chrzanowskiego, w trybie jak najpilniejszym zostanie Panu Radnemu i Państwu informacja udzielona na temat szpitala. Od razu zastrzegam, że być może nie będziemy w stanie terminów zachować odpowiedzi, natomiast bez tej informacji dla Zarządu ze strony Dyrektora trudno jednoznacznie już dzisiaj odpowiadać, jaka jest sytuacja finansowa i organizacyjna szpitala. Na pozostałe interpelacje zostaną w terminie udzielone odpowiedzi”.

Innych interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

 

 

Ad 16

     Przyjęcie protokołu z obrad II sesji RPB.

     Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk przypomniała zebranym, iż II Sesja Rady Powiatu Białostockiego V kadencji odbyła się w dniu 19 grudnia 2014 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się, a także został przesłany Radnym drogą e-mailową. Przewodnicząca obrad zapytał, czy są uwagi do jego treści? 

     Radny Pan Krzysztof Gołaszewski zaznaczył, iż zgłosił dwie uwagi do protokołu.

     Radny Pan Roman Czepe zgłosił propozycję dotyczącą zgłaszania uwag do protokołu. Zaznaczył, iż powinny być zgłaszane w wersji pisemnej i przedstawiane wszystkim Radnym.

     Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaproponował przesuniecie tego punktu na kolejną Sesję.

      Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca obrad zarządził głosowanie dotyczące przesunięcia powyższego punktu pod obrady kolejnej Sesji.

             Rada Powiatu Białostockiego, przy 23 głosach „za” przełożyła przyjęcie protokołu Nr II/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku pod obrady kolejnej Sesji.

 

Ad 17

     Sprawy różne.

    W sprawach różnych, Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady poinformowała, iż wpłynęły zgłoszenia działalności Klubów: Klubu Platformy Obywatelskiej (Przewodnicząca Klubu: Pani Jolanta Den; Członkowie: Pan Jacek Mariusz Bejm, Pani Barbara Grabowska, Pani Anna Grycuk, Pan Michał Kozłowski) ( zał. nr 43), Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego (Przewodniczący: Pan Paweł Kondracki; Członkowie: Pani Danuta Maria Bagińska, Pan Wojciech Fiłonowicz, Pan Jan Kaczan, Pan Bogusław Kwiatkowski, Pan Ryszard Łapiński, Pan Antoni Pełkowski) ( zał. nr 44), Klubu Nasze Podlasie (Przewodniczący: Pan Wiesław Pusz; Członkowie: Pan Antoni Bogdan, Pan Krzysztof Gołaszewski, Pan Jarosław Wądołowski) ( zał. nr 45) oraz Klubu Prawa i Sprawiedliwości (Przewodniczący: Pan Jan Bolesław Perkowski; Członkowie: Pan Andrzej Babul, Pani Maria Busłowska, Pan Roman Czepe, Pan Zdzisław Łukaszewicz, Pani Sylwia Rząca, Pan Marek Skrypko, Pan Marek Szutko, Pan Marek Żmujdzin, Pan Zenon Żukowski) ( zał. nr 46).

    Ponadto, Przewodnicząca Rady odczytała List Gratulacyjny, który wpłynął do Rady Powiatu Białostockiego od Pani Urszuli Jabłońskiej – Burmistrza Łap (zał. nr 47).

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego: „Szanowni Państwo, na najbliższej sesji styczniowej powinniśmy podjąć uchwałę w sprawie składu osobowego Rady Społecznej przy szpitalu w Łapach. Dlatego też zwracam się do Państwa o przedstawianie kandydatur. Dobrze by było, aby z każdego Klubu była jedna kandydatura wytypowana, z klucza wchodzi Starosta. Rozmawiałem z Panią Burmistrz Łap, która zadeklarowała chęć udziału w pracach Komisji. Deklarację złożył Pan Radny Ryszard Łapiński”.

    Radny Pan Andrzej Babul: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem wyjaśnić sprawę z początku sesji. Pan Przewodniczący Kwiatkowski zarzucił mi, że nieprawidłowo głosowałem. Nie wiem dokładnie, czego to dotyczyło, natomiast wyjaśniam, że głosowanie nad porządkiem obrad było bezprzedmiotowe, więc nie wziąłem udziału w nim, dlatego nie podnosiłem ręki. Natomiast Pan Przewodniczący mówił o niewłaściwym podnoszeniu ręki, nie wiem kiedy to było, na I sesji, czy na II, nie wiem, natomiast dziwię się, że od razu tego nie zgłaszał tylko dzisiaj. Chciałbym poruszyć jeszcze bardzo przykrą sprawę, ale inaczej nie mogę postąpić, to jest w moim sumieniu konieczne. Otóż zwróciliśmy się z kolegami do Pani Przewodniczącej o to, aby przed oficjalnym otwarciem sesji była możliwa modlitwa w intencji Ojczyzny. Znacie Państwo tą modlitwę, ponieważ ona była na I i na II Sesji. Powiem tak, że kandydując na Radnego powiatowego dowiedziałem się, że jest w Polsce taka Rada Powiatu, w której od wielu lat, ta modlitwa za Ojczyznę Księdza Piotra Skargi się odbywa, w porządku obrad. Uznałem, że to jest piękna rzecz, dlatego, że historia nasza, zasługi Księdza Piotra Skargi dla naszej historii są znane. 8 grudnia rozpoczął się proces beatyfikacyjny Księdza Piotra Skargi, teraz jest już sługą Bożym i sytuacje, które tutaj rozpatrujemy bardzo potrzebują pomocy nadprzyrodzonej. Taką tradycję chciałem zaproponować, oczywiście nie zmuszając nikogo do tej modlitwy. Chodziło mi o to, aby to było przed otwarciem sesji. Myślałem, że jest to możliwe. Pani Przewodnicząca od razu zareagowała negatywnie, a po konsultacjach jeszcze potwierdziła, że nie. Jako argument powiedziała, że jesteśmy jednostką publiczną. W tej sytuacji z przykrością stwierdzam, że jako jednostka publiczna nie wezmę udziału w Wigilii. Ponieważ tu jest jakaś sprzeczność, skoro, jako jednostka publiczna nie możemy modlić się przed sesją w moim sumieniu rozstrzygam, że nie wezmę udziału w Wigilii, za co przepraszam”.

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady: „Z przykrością chciałabym odpowiedzieć, że niestety uważam, że takie działania do niczego dobrego nie prowadzą. Uważam, że podnoszenie tematów religijnych na sesji Rady Powiatu Białostockiego jest nie na miejscu. Rzeczywiście jesteśmy, jako samorząd jednostką administracji publicznej. Dyskusja na ten temat jest nie na miejscu. Bardzo często wplatamy wątki religijne w nasze uroczystości. Tak było przy okazji zaprzysiężenia Radnych, i na I i na II sesji, również za chwilę spotkamy się na spotkaniu opłatkowym, kiedy będzie czas na modlitwę i na zadumę nad tym jak będziemy funkcjonować nadal w tym powiecie. Uważam, że każdy z nas może wszelkie czynności religijne wykonywać we własnym sumieniu, we własnym domu, świątyni, ale w takim miejscu jesteśmy po to, aby podejmować ważne decyzje”.

     Radny Pan Marek Żmujdzin: „Z Pani wypowiedzi wnioskuję, że Wigilia dzisiejsza, to nie będzie żadne święto”.  

    Pani Anna Grycuk – Przewodnicząca Rady: „Panie Radny, Pan jest Radnym tyle lat i dotychczas tego nie negował. Nie podjęłam tej decyzji samodzielnie, konsultowałam to z Prezydium, Zarządem, a pozatym narzucanie innym swego zdania jest nie na miejscu”.

    Pan Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego zaproponował zamkniecie dyskusji w tym temacie.

   

Ad 18

     Zamknięcie obrad III sesji RPB.

     Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Rady Powiatu Białostockiego – Pani Anna Grycuk zamknęła obrady III Sesji Rady Powiatu V kadencji, w dniu 22 grudnia 2014 roku, o godz. 1300.

 

Protokołowała:                                                                                           Obradom przewodniczyła:

Anna Gadomska                                                                                   Anna Grycuk

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Pani Anna Grycuk- Przewodnicząca Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-02-2015 12:16

Data modyfikacji informacji: 18-02-2015 12:16