Sesja Nr XXI z dnia 21.10.2004

Or.V.0041- 21 / 2004

 

 

 

Protokół Nr XXI / 2004

z obrad XXI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 21 października 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 21 października 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XX Sesji RPB. Zapytał, czy są do niego uwagi? 

Wicestarosta Białostocki, w imieniu Zarządu Powiatu, poprosił o:

·          zdjęcie z proponowanego porządku obrad punktu 13: „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic Powiatu Białostockiego”.

·          Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 12: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 –2007”

·          Wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 14: „Akceptacja zmiany podziału powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok”

Odnosząc się do proponowanego wprowadzenia punktu 12, Pan Damian Raczkowski, poinformował zebranych, iż w dniu wczorajszym Burmistrz Choroszczy zaproponował przekazanie na rzecz powiatu kwotę 380.000 zł z budżetu gminy, w związku z tym, że na jednej z inwestycji, co do której powstał kosztorys inwestorski, pojawiła się potrzeba  znalezienia dodatkowych kwot, po to, aby zadanie zrealizować w planowanym zakresie. Stąd też jest propozycja, aby przyjąć tę kwotę do planu powiatu. Nie powoduje to zmian w planie wydatków powiatu, związanych z algorytmem.

Kolejna, proponowana zmiana, dotyczy akceptacji zmiany podziału powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok. Ten temat był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, zapytał czy sprawa dotycząca zmiany programu inwestycyjnego na drogach powiatowych była przedmiotem obrad Komisji?

                Pan Damian Raczkowski wyjaśnił, iż z uwagi na termin wpływu do powiatu tej informacji, sprawa ta nie była przedmiotem obrad Komisji. „Komisje nie obradowały na ten temat. W dniu wczorajszym taka informacja została przekazana na połączonym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu. Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej odbyło się w poniedziałek, tj. 18 października 2004 roku, a wniosek i podpisane przez Burmistrza Choroszczy porozumienie wpłynęło dopiero we środę. Proszę o wprowadzenie tego punktu, a następnie możemy dyskutować nad jego zasadnością”.

                Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej zadeklarował, iż w czasie przerwy KIT może zwołać swoje posiedzenie i przedyskutować ww. sprawę.

                Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy do podjęcia tejże uchwały obligują Radę Powiatu terminy i czy istnieje konieczność zajmowania się ww. sprawą na dzisiejszych obradach.

                Wicestarosta Białostocki wyjaśnił zebranym, iż: „nie jest znany jeszcze termin ogłoszenia konkursów. Może się okazać, że na początku listopada zostanie ogłoszony konkurs w ramach działania 1.1.  czy działania 3.1., do którego możemy być nie przygotowani, bo nie będziemy mieli wieloletniego planu dostosowanego do kryteriów. Wówczas stracimy możliwość składania wniosków.  Najbliższe posiedzenie Rady Powiatu Białostockiego odbędzie się dopiero 18 listopada 2004 roku, a to może być już zbyt późno. Istnieje możliwość zwołania nadzwyczajnej Sesji, w trybie pilnym, ale mając na uwadze również obowiązki radnych, Zarząd proponuje wprowadzenie tego punktu na dzisiejsze obrady”. Pan Damian Raczkowski, na prośbę Przewodniczącego wyjaśnił znaczenie wyżej wspomnianych działań. 

                Zarząd Powiatu Białostockiego nad tym problemem obradował w dniu wczorajszym, niemniej jednak jednogłośnie uznał, iż należy ww. sprawę niezwłocznie przedstawić Wysokiej Radzie.

                Pan Bogdan Zdanowicz, w kwestii sprostowania, dodał, iż Zarząd obradował w niepełnym tj. 3 osobowym składzie, ponieważ w posiedzeniu nie uczestniczyło 2 członków, tj. Pani Ewa Słojewska -Zaręba i Pan Bogdan Zdanowicz.

                Z uwagi na potrzebę omówienia ww. kwestii, Przewodniczący obrad zaproponował wprowadzenie jej w punkcie „Sprawy różne”.

Kolejna, proponowana zmiana, dotyczy akceptacji zmiany podziału powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok. Ten temat był przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska.

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w tej sprawie. 

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XXI Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.       Informacja dotycząca oceny sytuacji w rolnictwie- ref. Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku.

5.       Informacja dotycząca problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.

6.       Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych.

7.       Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

8.       Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku .

9.       Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

10.    Informacja Skarbnika Powiatu dotycząca opracowania budżetu na 2005 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.   

12.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

13.    Akceptacja zmiany podziału powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym.  

15.    Informacja Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

16.    Interpelacje i zapytania radnych.

17.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XX Sesji RPB.

18.    Sprawy różne, w tym: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 –2007”.

19.     Zamknięcie obrad XXI Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu  między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 24 września 2004 roku  do dnia 20 października 2004 roku  / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

Ponadto członkowie Zarządu reprezentowali Powiat Białostocki, uczestnicząc w:

-    Wojewódzkim Święcie Plonów w Starym Folwarku,

-    II Młodzieżowym Zlocie Szlakiem Narwiańskiej Czajki w ZSM w Łapach,

-    Wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2004/2005,

-    IX Ogólnopolskich Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS,

-    XII Inauguracji Roku Akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej,

-    Dożynkach Gminy Tykocin,

-    Uroczystej Mszy Świętej w 20 rocznicę śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki,

-    Wystawie Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej Księdzu Jerzemu Popiełuszce,

-    XV Memoriale im. Aleksandra Wojny w Lekkiej Atletyce na stadionie MOSiR w Białymstoku,

-    Regionalnych Zawodach Jeździeckich w skokach przez przeszkody,

-    Inauguracji Roku Akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu,

-    Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku,

-    Uroczystości upamiętnienia kaźni ofiar II Wojny Światowej w Grabówce,

-    Prezentacji Podlaskich Gmin Wiejskich w Warszawie,

-    Powiatowej Spartakiadzie Samorządowej organizowanej przez Powiat Białostocki w Supraślu,

-    Spotkaniu z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych w siedzibie Starostwa,

-    Spotkaniu ze stroną francuską wspierającą program budowy ujeżdżalni koni w Supraślu,

-    Komisji d/s przyznania Nagrody Starosty Białostockiego dla pracowników szkół jednostek oświatowych powiatu,

-    Międzynarodowym Seminarium Ratowniczym „Białowieża 2004”,

-    Spotkaniu z radnymi Gminy Supraśl,

-    Konwencie Starostów,

-    Posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny- Pani Alicja Małgorzata Bychowska, odnosząc się informacji o przeprowadzonej kontroli w DPS w Garbarach, poprosiła o przybliżenie tej sprawy.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił zebranym, iż kontrolowanie tej placówki jest tym trudniejsze, iż jest to tego typu pierwsza placówka w Polsce. „Forma organizacyjna tego przedsiębiorstwa nie przystaje do istniejących przepisów. Stąd jest pewien dyskomfort Zarządu powiatu, czy publiczne środki finansowe na funkcjonowanie DPS w Garbarach są przekazywane zgodnie z przepisami dotyczącymi domów pomocy społecznej. Zarząd Powiatu mając świadomość, że odpowiada za finanse publiczne boryka się z problemami dotyczącymi, z jednej strony funkcjonowania placówki dla osób przewlekle i psychicznie chorych, z drugiej zaś prawidłowości wydatkowania przekazywanych środków finansowych. Na te trudności nakłada się jeszcze kwestia współpracy, z której Zarząd nie jest zadowolony. Dotychczasowe kontrole większych nieprawidłowości nie wykazywały, ale obecnie jest kwestia oceny prawidłowości naliczanych kosztów i tutaj, co do tego mamy znaczne wątpliwości”.

Radny Pan Józef Ryszard Sikorski nawiązując do informacji o prowadzonej współpracy międzynarodowej z samorządem Reggio di Calabria, zapytał czy z innymi regionami również planowane jest podjecie współpracy i pozyskanie pozabudżetowych środków finansowych na ten cel.

Starosta Białostocki poinformował zebranych, iż Urząd Marszałkowski poinformował władze powiatu, iż w przyszłym miesiącu przyjedzie delegacja włoska, tym razem z północnej części tego kraju. Powiat otrzymał propozycję włączenia się do programu Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto mamy podpisane porozumienia z samorządami z regionów z Litwy i Białorusi. Ubiegaliśmy się o środki w ramach Euregionu Niemen, na razie nie udało się nam żadnych środków pozyskać. Mamy nadzieję, że ta współpraca zagraniczna będzie systematycznie rozszerzana, ponieważ jesteśmy już w Zjednoczonej Europie i takie kontakty z pewnością będą się rozwijać.”

 Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Informacja dotycząca oceny sytuacji w rolnictwie.

Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku - Pan Zdzisław Adamski przypomniał zebranym, iż materiał w tej sprawie został przekazany radnym w formie pisemnej / zał. nr 5 /.

W swoim wystąpieniu przedstawił najistotniejsze kwestie dotyczące spraw rolników z terenu Powiatu Białostockiego. Zwrócił uwagę, iż: „w pierwszych miesiącach tego roku, praca ośrodka skupiła się na tym, aby pozyskać  jak najwięcej środków z programu SAPARD na rzecz rolników. Powiat Białostocki w tej kwestii wypadł najlepiej w województwie. W sumie przedłożono 114 wniosków i podpisano umowy, których większość już zrealizowano. Ośrodek pomagał przede wszystkim w wypełnianiu dokumentacji i opracowaniu programu. Kolejny bardzo ważny temat, to sprawa dopłat dla rolników. Na 17500 gospodarstw, jako jednostek statystycznych 12400 gospodarstw takie wnioski złożyło i już pierwsze środki finansowe na konta rolników wpływają. Dzięki współpracy z samorządami gmin utworzone były punkty informacyjne dla rolników, gdzie udzielano im pomocy. Około 7000 rolników skorzystało z tej pomocy.

Kolejna istotna dla wsi kwestia to pojawienie się szeregu programów. Na obecną chwilę, tj. inwestycje w gospodarstwach rolnych w ramach sektorowego programu operacyjnego i ułatwienie startu młodym rolnikom. Całą dokumentację ośrodek doradztwa rolniczego już posiada i pomaga chętnym rolnikom...

W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich jest również taki program związany ze wspieraniem przedsięwzięć rolno- środowiskowych. Została powołania w ośrodku sekcja składająca się z 4 pracowników, którzy głównie będą pomagali w sporządzaniu programów pięcioletnich dla gospodarstw rolnych. Istotnym czynnikiem jest to, że gospodarstwa rolne w Powiecie Białostockim praktycznie w 70%  są położone w strefie tzw. chronionej, gdzie odpowiadają wszelkim warunkom, aby się  o realizację tych programów ubiegać.

Oceniając ogólnie sytuację w rolnictwie, wg. prognoz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopłaty powinny odbić się pozytywnie na produkcji. Na przestrzeni ostatnich lat, ostatni rok był bardzo dobry dla produkcji roślinnej.  Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to Powiat Białostocki ma wiele gospodarstw już na europejskim poziomie. Część rolników będzie jeszcze modernizowało swoje gospodarstwa. Niepokój jest tego rodzaju, że do 2006 roku trzeba już spełniać wymogi, a przede wszystkim być posiadaczem atestu weterynaryjnego. To może spowodować, że część gospodarstw wypadnie z rynku, bo nie spełni tych wymogów. Tu zauważamy dużą potrzebę inwestycyjną. Z tych uruchomionych programów będzie możliwość pozyskania środków finansowych na modernizację gospodarstw. Znikną prawdopodobnie zbiorcze punkty odbioru mleka tzw. ciepłego, ponieważ mleczarnie nie chcą sobie psuć surowca. Tu widzimy zagrożenie dla wielu rolników, którzy będą musieli przestawiać się na inna produkcję np. mięsną. Są to kolejne problemy związane z dostosowaniem gospodarstw, które nie mają bazy paszowej. Ponadto są bardzo trudno dostępne rasy mięsne. Na dziś zarejestrowanych mamy w powiecie tylko 6 stad...

Zachęcam wszystkich do kontaktów z pracownikami ośrodka, którzy wszystkim rolnikom służą swoją radą i pomocą”.

Radny Walenty Sic, w kwestii rent strukturalnych, zapytał, czy osoby przejmujące gospodarstwa rolne muszą posiadać podstawowe kwalifikacje rolnicze, czy też ukończone szkoły wyższe.

Pan Zdzisław Adamski  wyjaśniając tę kwestię stwierdził, iż z pewnością wykształcenie jest istotne, niemniej jednak szczegółów w tej chwili nie jest w stanie podać radnym. Problem może dotyczyćosób, którzy pracowali poza rolnictwem. Należy udokumentować staż pracy w rolnictwie, co może przysporzyć kłopotów. Problem bardziej istotny będzie dotykał tych osób, którym rodzice przekazując gospodarstwo dokonali jego podziału. To dyskwalifikuje takiego rolnika w ubieganiu się o środki finansowe. Istotnym warunkiem jest to, że czas przejęcia lub przekazania gospodarstwa musi się zamknąć w ciągu jednego roku.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska – Pan Józef Ryszard Sikorski zadeklarował swoją pomoc w zorganizowaniu szkolenia w Starostwie, do którego również chętnie włączy się Komisja. Za kilka tygodni kwestia ta będzie przedmiotem wspólnego spotkania, na którym ustalone zostaną szczegóły dot. szkolenia.

Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał czy była dokonywana weryfikacja złożonych wniosków.

Kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku  - Pan Zdzisław Adamski wyjaśnił, iż ośrodek nie posiada uprawnień do dokonywania takiej weryfikacji. Do tego typu działań uprawnione było Biuro Powiatowe ARiMR. Gospodarstwa były typowane losowo, ale generalnie większych uchybień nie stwierdzono, ale jest szereg spraw, które trzeba unormować w ciągu najbliższego roku.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

 

Ad. 5

Informacja dotycząca problematyki zimowego utrzymania dróg powiatowych.

                Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zapoznał zebranych z informacją dotyczącą zimowego utrzymania dróg powiatowych do dnia 31 grudnia 2004 roku / zał. nr 6 /. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Supraśl / w części /, Tykocin i Wasilków będą prowadziły gminy siłami własnymi lub za pomocą jednostek wyłonionych w drodze przetargu na mocy obowiązujących porozumień. Na terenie pozostałych Gmin, tj. Łapy, Zabłudów, Michałowo, Poświętne, Supraśl / w części /, Suraż, Turośń Kościelna, Zawady zimowe utrzymanie dróg będzie prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, siłami wykonawców wyłonionych w przetargu nieograniczonym.

               Z dniem 1 stycznia 2005 roku zimowe utrzymanie dróg, co do zasad i trybu nie ulega zmianie. Przewiduje się prowadzenie zimowego utrzymania dróg siłami własnymi lub siłami wykonawców, którzy zostali wyłonieni w trybie zamówienia publicznego, w dniu 22 września 2004 roku i będzie to teren następujących gmin: Łapy, Michałowo, Poświętne, częściowo Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Zabłudów, Zawady. Na terenie pozostałych gmin przeprowadzono  negocjacje z Burmistrzami i Wójtami i ustalono pewne kwoty, które na mocy porozumień będą służyły do pokrycia kosztów prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych.                  Nie zakończono jeszcze negocjacji z Burmistrzem Wasilkowa.”

                Pytań i uwag do informacji nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005.

 

Ad. 6

Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych.

Pani Celina Grażyna Wojciechowska przedłożyła zebranym informację o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych / zał. nr 7 /. Radni otrzymali obszerny materiał w formie pisemnej, dlatego też Pani Naczelnik w swojej wypowiedzi przedstawiła najistotniejsze elementy pracy WSS.

Po raz pierwszy Wydział przedkłada informacje o całokształcie swojej działalności od momentu, kiedy powiat zaczął istnieć. Do tej pory taką informację przedkładano działami tematycznymi, tj. z zakresu kultury, sportu, oświaty, bezpieczeństwa.

Od 1 stycznia 2004 roku, w związku ze zmianą przepisów prawnych znacznie zwiększył się zakres  działalności Wydziału. Przybyło wiele nowych zadań, ale w ślad za tym nie wzrosła ilość pracowników. Aktualnie w Wydziale zatrudnionych jest 7 osób w wymiarze 6,3 etatu. W tym roku 4 pracowników i 1 stażysta odeszli z Wydziału, co utrudniło nieco pracę wydziału, niemniej jednak pracownicy bardzo się starają, by przebiegała ona bez zakłóceń”.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 7

Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Przed wystąpieniem zaproszonych dyrektorów szkół powiatowych, głos zabrał Starosta Białostocki, który przedstawił zebranym informację o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty, zwracając uwagę na sytuację finansową placówek oświatowych / zał. nr 8 /.

Pan Wiesław Pusz podkreślił, iż zadania oświatowe w powiecie są bardzo istotnym zadaniem powiatu. Zaznaczył, iż trudności w naborze do szkół powiatowych w istotny sposób przekładają się na finansowanie tych placówek. Pomimo starań zarówno Rady Powiatu, Zarządu, jak i samych dyrektorów szkół nadal występuje znacznie niedofinansowanie naszych placówek. Z budżetu powiatu w tym roku niezbędne będzie przekazanie dodatkowo około 1 mln złotych. Taki wynik jest dość dobry, a jest osiągnięty dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu dyrektorów poszczególnych placówek, którzy znacznie ograniczyli wydatki szkół do niezbędnych. Osiągnięcia uczniów są najlepszym dowodem na to, iż w placówkach powiatowych jest bardzo dobra kadra, wkładająca ogromny wysiłek w proces dydaktyczno- wychowawczy.

                Przewodniczący Rady Powiatu - Pan  Andrzej Adam Kałużyński oddał głos zaproszonym gościom.

Jako pierwsza, wystąpiła Pani Jadwiga Maciejewska - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego i I Liceum Profilowanego w Łapach, która przedstawiła zebranym krótką informację na temat szkoły i jej osiągnięć. Szczególną uwagę Wysokiej Rady zwróciła na efekty kształcenia młodzieży w procesie dydaktycznym, pracę wychowawczą oraz finansową gospodarkę szkoły.

„Placówka kierowana przeze mnie osiąga bardzo wysokie lokaty i tak też jest postrzegana przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. W ubiegłym roku mieliśmy 4 finalistów olimpiad centralnych, wielu szczebla wojewódzkiego, co jest dużym osiągnięciem szkoły. W każdym z przedmiotów, co nie sposób wyliczyć szkoła ma wysokie osiągnięcia. Dzięki olimpijczykom z fizyki szkoła otrzymała mini laboratorium do prowadzenia prac badawczych, dzięki wysokim lokatom w wojewódzkich olimpiadach internetowych w kraju pracownie komputerowe w szkole wzbogacają się o coraz to nowszy sprzęt. W sporcie szkolnym również uczniowie mają istotne osiągnięcia. Chlubą szkoły jest to, iż należy do Klubu Szkół Olimpijskich w Kraju i zajmuje 146 miejsce w Polsce na 3000 placówek zarejestrowanych w tym klubie. Szkoła szczyci się też stypendystką  Ministra Edukacji Narodowej...

Szkoła posiada bardzo wykształconą kadrę, gdzie prawie 50% to nauczyciele dyplomowani. Jest to zespół ludzi zdolnych i ambitnych. Byliśmy oceniani pod wieloma względami, ale najistotniejszym jest to, że w zakresie przygotowania do nowej matury Kuratorium nie znalazło słabych stron szkoły. Uczniowie angażują się w pracę wolontariatu.

Szkoła jest bezpieczna. Panuje w niej ład i porządek”.

Pani Dyrektor – Jadwiga Maciejewska przedstawiła również informację w zakresie spraw gospodarczych i finansowych. Do remontów chętnie włączają się uczniowie i rodzice.

 

Następnie, głos zabrała Pani Danuta Bojczuk - Dyrektor ZSM w Łapach, która zaznaczyła, iż Zespół Szkół Mechanicznych jest szkołą, w której są właściwie wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.  Pani Dyrektor podziękowała Wysokiej Radzie za utworzenie nowych typów szkół, co spowodowało, iż placówka cieszy się coraz większą popularnością. „W ciągu roku szkolnego 2003/2004 dwoje uczniów pobierało stypendium Premiera, za naukę w roku szkolnym 2003/2004 w tym roku to stypendium ma przyznanych 3 uczniów, a 1 osoba ma przyznane stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Jest to uczennica klasy pierwszej. Szeroko rozbudowana w szkole jest praca w przedmiotowych kołach zainteresowań. Przy placówce istnieje również kabaret, koło redagujące szkolną gazetkę oraz klub krótkofalarski. Mamy także sekcje sportowe prawie wszystkich dyscyplin sportowych oraz sekcję kartingową. Uczniowie mają osiągnięcia w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Klub krótkofalarski ma osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym, a nawet na szczeblu Europy i świata. Szkoła promuje uczniów zdolnych, dając im możliwość prezentacji swoich umiejętności na szerszym forum, tj. miasta, powiatu, województwa, a nawet kraju. Uczniowie biorą bardzo aktywny udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach poza terenem szkoły.”

Pani Dyrektor Bojczuk zwróciła uwagę zebranych na rozwijanie postawy prospołecznej uczniów przez uczestnictwo młodzieży w różnego typu programach np. „Pierwsza praca”, „ Koło wolontariatu”, „Młodzież adoptuje zabytki” itd.

W szkole prowadzone są także zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży, która ma kłopoty z nauką. Szeroko rozbudowana jest także współpraca ze środowiskiem. W roku szkolnym 2003/2004 szkołę ukończyło 292 absolwentów, w tym Liceum Zawodowe – 24 uczniów, Liceum techniczne – 66 uczniów, Technikum na podbudowie szkoły podstawowej- 144 uczniów, technikum na podbudowie szkoły zasadniczej – 41 uczniów i Technikum dla Dorosłych 17 absolwentów. W ubiegłym roku było 38 oddziałów, a w tym 41 oddziałów dla około 100 uczniów więcej.

 

Kolejnym mówcą był Pan Wacław Muszyński - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa Supraślu, który zapoznał zebranych z sytuacją finansową i organizacyjną szkoły. Zaznaczył, iż prowadzenie tej placówki jest bardzo trudne, ponieważ z każdym rokiem szkolnym ubywa oddziałów. Ponadto, jest to ogromny obiekt wymagający ciągłego inwestowania, na co jednak brak środków finansowych. Uczniowie w szkole są bardzo zróżnicowani zarówno pod względem poziomu nauki, jak też i wychowania. Kadra pedagogiczna w procesie całego toku kształcenia stara się, by zachęcić uczniów do nauki i stara się ukształtować każdą jednostkę na dobrego człowieka. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze. Ponadto, w każdej zasygnalizowanej sprawie są prowadzone indywidualne konsultacje z uczniami. Nawiązana jest współpraca z poradnią psychologiczną i pedagogiczną. Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, że bardzo duży procent rodziców ma problemy finansowe, a część z nich to osoby niewydolne wychowawczo.  Kadra pedagogiczna stara się w takich przypadkach pomagać zarówno rodzicom, jak i uczniom. Placówka pomaga uczniom w ubieganiu się o stypendia z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak też innych ośrodków w tym pomocy społecznej. Uczniowie zdolni mają możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych np. w Niemczech, Francji, USA. Prowadzona jest także współpraca z samorządami i jednostkami służb przeciwdziałającymi patologiom społecznym.

Szczególną uwagę Pan Wacław Muszyński zwrócił na osiągnięcia młodzieży  w konkursach i olimpiadach.

 

Pan Edward Godlewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie poinformował, iż w stosunku do poprzedniego roku szkolnego w placówce uczniów ubyło o 1 oddział.  ZS w Michałowie prowadzi prace z uczniami uzdolnionymi oraz z uczniami mającymi trudności w nauce- zajęcia wyrównawcze. Uczniowie mają osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i centralnym z wielu dziedzin, w tym matematycznym, wiedzy religijnej, Konkursie Papieskim i innych.

W zakresie realizacji zadań dydaktycznych szkoła współpracowała z zakładami pracy, w których to uczniowie odbywali praktyki zawodowe. Są to Zakłady Mechaniki Pojazdowej, Zakłady Odzieżowe oraz zakłady produkujące sprzęt komputerowy. Ponadto, szkoła współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami kultury, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Białymstoku, ośrodkami zdrowia, PUP w Białymstoku oraz rodzicami.

Dzięki zaangażowaniu szkoły otworzono pracownie internetowe. Młodzież chętnie uczestniczy w imprezach charytatywnych. Chętnie uczestniczy w akcjach honorowego krwiodawstwa. Nauczyciele stale dokształcają się i doskonalą swoje umiejętności, tj. studia podyplomowe z historii, zarządzania oświatą, reorientacji szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół w Michałowie prowadzi także niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, mające na celu poprawę funkcjonowania placówki.

Ostatnim mówcą był Pan Dariusz Wincenciak – Wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach. Przypomniał, iż CKP działa od 2000 roku. Zajmuje się przede wszystkim kształceniem praktycznym młodzieży. Przy centrum działają także Ośrodek Kształcenia Kierowców, Ośrodek Spawalnictwa i Stacja Kontroli Pojazdów.  W zakresie pracy z uczniem zdolnym były organizowane szkolne konkursy zawodowe o tytuł najlepszego ucznia w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec.

 CKP współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, który sprawuje merytoryczny nadzór nad ośrodkiem szkolenia spawaczy, działającym w placówce w Łapach. Natomiast, stacja kontroli pojazdów w CKP jest objęta patronatem Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. CKP pełni ważną rolę w środowisku lokalnym. W dobie rosnącego bezrobocia poprzez organizację różnego rodzaju kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i dokształcających, zwiększa ludziom szansę na możliwość znalezienia pracy.

Radna Pani Bożena Bieta zapytała o nieobecność Dyrektora ZS w Czarnej Białostockiej.

Pani Sekretarz Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż Pani Dyrektor w chwili obecnej przebywa w Austrii na podsumowaniu Programu „Sokrates”, w związku z czym nie mogła uczestniczyć w Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 Rada Powiatu Białostockiego informację z realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty przyjęła do wiadomości.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 8

Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku .

Pani Bożena Janina  Perkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku przedłożyła Wysokiej Radzie  informację z działalności Poradni / zał. nr 9 /.

W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, iż poradnia funkcjonuje od dnia 1 września 2003 roku. Pierwszy rok działalności to przede wszystkim sprawy organizacyjne, a także rozpoznanie zapotrzebowania środowiska. Opieką Poradni objętych jest 10 Gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków i Zabłudów. 

Pani Bożena Perkowska podkreśliła, iż  w chwili obecnej w poradni jest 10 etatów pedagogicznych. Udzielana jest pomoc dzieciom i rodzicom oraz nauczycielom z 75 szkół i placówek powiatu. Jest to prawie 19.000 dzieci. W ubiegłym roku przeprowadzono 1200 diagnoz, ale potrzeby są daleko większe, co skutkuje tym, że czas oczekiwania wydłużył się do około pół roku. Wyraźnym sukcesem poradni jest to, że we wszystkich placówkach oświatowych podległych poradni można było przedstawić ofertę psychoedukacyjną, z której skorzystało 710 –cioro dzieci, 466 rodziców i 232 nauczycieli.

Ponadto, Poradnia współpracuje z Fundacją Edukacji i Twórczości, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dzięki temu poradnia ma uprawnienia do realizacji niektórych programów profilaktycznych.

Poradnia zawarła także umowę o nieodpłatnej współpracy z N ZOZ „EDMED” .

 Kończąc swoje wystąpienie, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku, złożyła podziękowania Panu Staroście, Zarządowi Powiatu za obdarzenie jej zaufaniem i pomocą w podjęciu wyzwań na niwie zawodowej, ale także w walce z ciężką chorobą.

                Rada Powiatu Białostockiego informację z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

 

Ad. 9

Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

                Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach – Pani Małgorzata Helena Łuczaj zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności łapskiej poradni za ostatni rok / zał. nr 10 /. Opieką poradni jest objętych 5 gmin: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne i Zawady. Przyjęto ogółem 889 klientów i przeprowadzono 875 diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych.  Znacząco wzrosła liczba form pomocy grupowej dla uczniów. W ciągu całego roku szkolnego pracownicy pedagogiczni podnosili swoje kwalifikacje na kursach doskonalących. Pracę swoją wykonują z dużym zaangażowaniem i służą pomocą wszystkim osobom zgłaszającym się do placówki.

                Rada Powiatu Białostockiego informację z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Łapach.

 

Ad. 10

Informacja Skarbnika Powiatu dotycząca opracowania budżetu na 2005 rok.

Informację odnośnie opracowania budżetu na 2005 rok przedłożyła Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu  /zał. nr 11 /.

Poinformowała, iż nie ma żadnych zmian odnośnie terminu opracowania budżetu i datą graniczną pozostaje 15 listopad. Do tego dnia Zarząd Powiatu  powinien podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2005 rok. Podkreśliła, iż: „Prace nad projektem uchwały budżetowej przebiegają zgodnie z trybem określonym w uchwale Rady Powiatu Białostockiego z dnia 14 października 1999 roku.  W chwili obecnej nad propozycjami do projektu budżetu pracują nasze wydziały i jednostki organizacyjne, które otrzymały wymagane formularze do planowania budżetu. W dniu 28 października materiały planistyczne oraz wnioski do projektu budżetu winny znaleźć się  w Wydziale Finansowym.  Odnośnie zasadniczych podstaw prawnych do projektu budżetu na 2005 rok, a decydują o tym dwie ustawy: Ustawa o finansach publicznych i Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to w przypadku Ustawy o finansach publicznych, należy się spodziewać, że do końca roku będzie uchwalona nowa ustawa, nad którą pracuje Komisja Sejmowa. Jeżeli zostaną zaakceptowane wszystkie zgłoszone poprawki do projektu tej ustawy, to z dniem 1 stycznia 2005 roku zostaną zlikwidowane środki specjalne. Środki te są prowadzone przez prawie wszystkie nasze jednostki budżetowe. Tym samym wszystkie nasze dochody, które są wyodrębnione w środkach specjalnych, o przeznaczeniu których decydują dyrektorzy i kierownicy jednostek budżetowych, stałyby się dochodami budżetu.

 Pozostałe regulacje w nowej ustawie bardziej mają się przyczynić do jawności, przejrzystości finansów publicznych, umożliwić w bardziej elastyczny sposób absorpcję środków z Unii Europejskiej. Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2005 roku zmieniają się źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego, jak i pewne obciążenia, jeśli chodzi o wydatki. Od tego terminu udział budżetu powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrośnie z 8,42% do 10,25%. W związku z tym, będą większe odpowiednio dochody budżetu z tego tytułu. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2005 roku znika dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Domów Dziecka, które będą utrzymywane z dochodów własnych powiatu. Wynikać będą z tego pewne komplikacje, ponieważ każdy powiat będzie musiał łożyć na dziecko umieszczone w takiej placówce na terenie innego powiatu. Do końca grudnia należy je zidentyfikować odnośnie wcześniejszego zameldowania, a następnie przygotować i zawrzeć odpowiednie porozumienia z właściwymi powiatami.

                Odnośnie opracowania budżetu na 2005 rok interesuje nas także ustawa, która od dłuższego czasu znajduje się w komisjach sejmowych, tj. Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Złożono do niej autopoprawkę Rządu, która przewiduje możliwość udzielenia z budżetu państwa, pożyczek Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na spłatę zobowiązań wobec pracowników z tytułu ustawy 203. Możliwość ubiegania się o taką pożyczkę ze środków budżetu państwa nie jest uzależniona zmianą formy organizacyjno-prawnej, czyli przekształcenia w Spółki Użyteczności Publicznej. Nie są to jednak informacje podane do wiadomości publicznej.

                Rozpoczęły się już prace nad projektem budżetu państwa na 2005 rok. Istotne dla nas są pewne wskaźniki makroekonomiczne, które będą też decydowały o planowaniu naszego budżetu. Są to np. prognozowany wzrost PKB na poziomie 5%, wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe o ok. 13%, stopa inflacji oceniana jest na 3%, stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 18,2%, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie do 2423 zł, poziom deficytu  centralnego nie powinien przekroczyć 35 mld zł.

                Na obecnym etapie prac nad projektem budżetu powiatu na 2005 rok wymienione powyżej wskaźniki makroekonomiczne będą przydatne do wyliczenia zapotrzebowania na środki niezbędne do sfinansowania zadań powiatu.”

  Rada Powiatu Białostockiego ww.  informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.  

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu udzieliła wyjaśnień odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 12 /.

Wyjaśniła, iż: „Zmiany w budżecie są zdominowane przez oświatę.  Zwiększenia planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych zamykają się kwotą 764.538 zł. Są to pieniądze spoza subwencji oświatowej. Łączny plan wydatków w dziale oświata i edukacyjna opieka wychowawcza / łącznie z wydatkami na internaty i poradnie psychologiczno –pedagogiczne/ zamknie się kwotą 13.304.222 złote. Te wydatki finansowane są w budżecie następująco: 12.048.380 zł środki finansowe z subwencji i rezerw, 222.160 zł – dotacje otrzymane z budżetu państwa, w tym 85.000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego na pracownię informatyczną w ZSM w Łapach, pozostała kwota to środki na stypendia dla uczniów, 57.000 zł to pomoc finansowa dla szkół udzielona przez Gminy dla szkół powiatowych. Uzupełnieniem pozostałej kwoty wydatkowanej na oświatę jest 976.682 zł środków finansowych z dochodów własnych powiatu.

W dziale pomoc społeczna zmniejsza się  kwota dotacji na domy pomocy społecznej o kwotę 469 259 zł. Odpowiednio takie zmniejszenie dokonuje się po stronie wydatków, jak też uściślona została prognoza wpływów z odpłatności pensjonariuszy.

Kolejne istotne zmiany wynikają z decyzji Zarządu Powiatu o zaprzestaniu realizacji zadania „modernizacja budynku PZD w Sobolewie”, stąd też proponowane jest zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych i wykorzystanie tych środków między innymi na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowo – wychowawczych. Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na rozpoczęcie budowy krytej ujeżdżalni dla koni. Pozostałe zmiany są zawarte w załączniku nr 7 projektu ww. uchwały”.

Radni pytań nie zgłosili, wobec czego przystąpiono do wysłuchania opinii Komisji:

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – opinia pozytywna w zakresie proponowanych zmian,

·          Komisja Infrastruktury Technicznej – również pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie

·          Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki  - pozytywnie zaopiniowała ww. zmiany.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI / 172 / 2004 z dnia 21 października 2004 roku  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 13 /.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym projekt uchwały  Rady w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych / zał. nr 14 /. 

Pani Dyrektor poinformowała Wysoka Radę, iż: „Zgodnie z art. 90 ust. 3 i 4 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiat prowadzący placówkę opiekuńczo- wychowawcza jest zobowiązany do końca bieżącego roku do ustalenia właściwego wg. miejsca zamieszkania przebywających w placówce dzieci, przed ich skierowaniem do tej placówki. Ponadto, do 31 grudnia b.r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą ma obowiązek zawrzeć z właściwym powiatem, ustalonym zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, umowę określającą warunki i sposób przekazywania powiatowi prowadzącemu placówkę  środków finansowych przez powiat, na terenie którego miało miejsce zamieszkania dzieci przebywających w placówce. Również zgodnie z art. 86 ustawy o pomocy społecznej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub rodzinę zastępczą, przyjmującą dziecko, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej, porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie lub wysokości wydatków na jego utrzymanie, w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce. Podjęcie przez Radę przedstawionego projektu uchwały pozwoli  Zarządowi na podpisywanie porozumień w ww. sprawach na kilka lat, tj. na okres pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub  placówce opiekuńczo – wychowawczej, funkcjonującej na terenie miasta Białegostoku i Powiatu Hajnowskiego, adekwatnie z zapisem zawartym w § 3 ww. uchwały, ponieważ z rozpoznania PCPR wynika, iż tylko w tych powiatach przebywają dzieci, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych był Powiat Białostocki.”

   Pani Alicja Małgorzata Bychowska przedstawiła zebranym opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny do przedmiotowej sprawy.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI / 173 / 2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych / zał. nr 15 /.

 

Ad. 13

Akceptacja zmiany podziału powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym informację na temat podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok udzieliła / zał. nr  16 /. Poinformowała, iż zmianie ulegają następujące kwoty:

skreśla się z listy  przedsięwzięcie, realizowane przez związek gmin „Czyste środowisko”, polegające na budowie międzygminnego punktu segregacji odpadów, zgodnie z wnioskiem tego związku, który  rezygnuje z realizacji z tego przedsięwzięcia. Jest to kwota w wysokości 30 000 zł. Zmianie ulega także kwota przeznaczona na wymianę stolarki okiennej dla Zespołu Szkół w Michałowie. Z dotychczasowej kwoty 51 300 zł pozostaje kwota 30 000 zł. 50 000 zł, które uzyskujemy z likwidacji i zmniejszenia tych zadań podzielone są następująco: kwota 10 000 zł dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i kwota10 000 zł dla LO w Łapach na wymianę stolarki okiennej oraz kwota 50 000 zł na termomodernizację budynku internatu Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu. Pozostałe 20 000 zł jest wzięte z punktu 8, który stanowi rezerwę środków i dotychczas było w nim 86 000 zł. W tej chwili pozostaje tutaj 68 000 zł. Jest to kwota do podziału, o ile środki takie wpłyną na konto funduszu”.

Radni pytań nie zgłosili. Przystąpiono do głosowania.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska jednogłośnie, pozytywnie zaakceptowała podział środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, o czym poinformował Wysoka Radę  Wiceprzewodniczący tejże Komisji – Pan Wiesław Wojciech Rojecki.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie zaakceptowała  dokonanie ww. zmian w podziale powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok / zał. nr 17 /.

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny nieruchomości zabudowanej budynkiem ośrodka zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym. 

    Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym / zał. nr 18 /.

Ponadto, Pan Starosta dodał: „w naszym powiecie na 15 gminach było ponad 20 ośrodków zdrowia. Część z nich zamknięto, część przekazano gminom, które wyłożyły swoje środki finansowe na ich remonty i modernizacje. Obecnie są one chlubą tych gmin, funkcjonują prawidłowo, ku ogólnemu zadowoleniu lokalnej społeczności. Mamy jeszcze kilka takich obiektów poza standardem, ale sprawy idą w dobrym kierunku. Mamy budynek po ośrodku zdrowia w Jałówce, ponieważ Pan Wójt Michałowa przeniósł ośrodek zdrowia do budynku po Straży Pożarnej. Mamy placówkę w Supraślu, gdzie jest zawarta dzierżawa z lekarzem na okres dłuższy. Natomiast w Juchnowcu sytuacja jest taka, że jest tam Pani doktor, która funkcjonuje na podstawie rocznych dzierżaw. Dochody z tego tytułu są bardzo niskie i nie pozwalają na rozpoczęcie remontu tego obiektu. Zarząd Powiatu nie ma więc delegacji prawnej, aby wkładać w ten obiekt znaczne pieniądze i sprawa ta jest w zawieszeniu. Problem ten był przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury . Problem jest o tyle złożony, że ta działka była wywłaszczona z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia. Koncepcja Pana Wójta idzie w tą stronę, aby sprzedać tę nieruchomość Gminie Juchnowiec Kościelny za 1% wartości działki. Wartość tej nieruchomości jest oszacowana na kwotę około 80.000 zł. Wycena, za którą powiat zapłacił wynosiła 1.500 zł, a Wójt chce ja kupić za około 800 zł.

Gdybyśmy dokonali sprzedaży nieruchomości za 800 zł. Gmina mogłaby w tym przypadku dowolnie dysponować działką, a nawet ją sprzedać zmieniając jej przeznaczenie. W tej sytuacji Powiat miałby problem dotyczący słusznych roszczeń byłych właścicieli. Zadośćuczynienie polegałoby na tym, że Powiat musiałby byłym właścicielom przekazać działkę inną o takiej samej wartości i wielkości. Koncepcja  Zarządu Powiatu jest taka, by tę nieruchomość przekazać Gminie Juchnowiec Kościelny w formie darowizny. Nieruchomość ta mogłaby w części być wykorzystana na realizację celów publicznych, w części na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem odwołania darowizny w przypadku nie wykorzystania jej na ten cel. To sprawdziło się w wielu innych gminach.

W międzyczasie Rada Gminy w Juchnowcu Kościelnym podjęła uchwałę Nr XVII / 141 / 04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z bonifikatą w wysokości 99%. Zarząd Powiatu Białostockiego przygotował projekt uchwały, aby Rada Powiatu Białostockiego zadeklarowała, że chcemy ww. nieruchomość darować nieodpłatnie. Komisja Infrastruktury wniosła poprawkę polegającą na ty, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2004 roku. Gdyby do tego czasu nie udało się sfinalizować sprawy, mielibyśmy jasność, że gmina nie chce tej nieruchomości. Wtedy sądzę, że Zarząd zdecydowałby się na wieloletnią dzierżawę. Pani doktor, która tam pracuje chce dzierżawę na 7 lat, co pozwoliłoby tej Pani na zainwestowanie w ten budynek określonych pieniędzy. Potem, po okresie 10 lat, Pani doktor miałaby możliwość ubiegania się o prawo pierwokupu, kupno tego budynku i zwrot poniesionych nakładów. Stąd też propozycja Zarządu i prośba o podjęcie tejże uchwały.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił Przewodniczących Komisji o opinie do ww. projektu uchwały.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu , Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisja Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Juchnowiec nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia, położonej w Juchnowcu Dolnym ze zgłoszona poprawką.

Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XXI / 174 / 2004 z dnia 21 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Juchnowiec Kościelny / zał. nr 19 /.

 

Ad. 15

Informacja Przewodniczącego RPB i Starosty Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

                Zgodnie z art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych / zał. nr 20 /.

                Następnie Starosta Białostocki zapoznał zebranych z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez członków Zarządu Powiatu Białostockiego, Skarbnika i Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty / zał. nr 21 /.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 16

                Interpelacje i zapytania radnych.

                W punkcie, interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Pan Marian Jurkin. Przedstawił on problem dotyczący ulicy Żwirki i Wigury, a konkretnie rosnących przy drodze topoli. Poprosił o usunięcie tych drzew, motywując prośbę. Zwrócił uwagę na fakt, iż podobna sytuacja  dotyczyła topoli rosnących przy cmentarzu miejskim w Łapach.  Tam, Gospodarka Komunalna, która administruje cmentarzem w Łapach  usunięcie drzew dokonała nieodpłatnie. W zamian za pozyskanie wyciętych drzew osoba prywatna dokonała wycinki. Pan Marian Jurkin zaznaczył, iż prośbę tą przedkłada w imieniu mieszkańców miasta Łapy oraz niektórych radnych Rady Miejskiej w Łapach. Ponadto, Pan Marian Jurkin zwrócił uwagę na to, iż topole niszczą ciąg pieszy w postaci chodnika. To są potężne drzewa, które podczas silnego wiatru łamią swoje gałęzie. One spadając na chodnik stwarzają zagrożenie poruszającym się tą drogą ludziom.

                Kolejna interpelacja Radnego Pana Mariana Jurkina dotyczy prośby mieszkańców Łap i okolicznych Gmin, a szczególnie młodzieży dojeżdżającej codziennie do szkoły.  Dotyka ona kwestii nie respektowania biletów miesięcznych przez przewoźników prowadzących usługi na tych trasach. Pan Marian Jurkin zapytał, czy Zarząd Powiatu mógłby wystąpić do Dyrekcji PKS-u o wyjaśnienie tej sprawy.

                Zwrócił on uwagę zebranych, iż na to, że: „w okolicach Łap i Gmin przyległych kursuje chyba  5 oddziałów PKS-u:  Zambrów, Ciechanowiec, Siematycze i Białystok. Białystok respektuje te bilety, a pozostałe jednostki nie. Wskazują na to, że trzeba zabierać się autobusem o wskazanym czasie. Bywa przecież tak, że młodzież zostaje w szkole dłużej i wtedy dany przewoźnik nie zabiera takich pasażerów. Tłumaczenie przewoźników wskazuje na brak jakiegoś rodzaju czytników. Problem dotyka naszej młodzieży, dlatego trzeba zrobić wszystko, by tą sprawę załatwić”.

                Starosta Białostocki, zapewnił, że Zarząd Powiatu Białostockiego wystosuje pismo do PKS-u, bo problem dotyka młodzieży z Powiatu Białostockiego. Być może występują problemy techniczne, ale ta sprawa z całą pewnością winna być rozwiązana.

 

Ad. 17

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XX Sesji RPB.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XX Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 23 września 2004  roku. Protokół był wyłożony do wglądu i zgłoszenia uwag. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do niego uwagi? 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XX/2004 z dnia 23 września 2004 roku.

 

Ad. 18

Sprawy różne, w tym: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 –2007”.

Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski przypomniał zebranym, iż został sporządzony kosztorys inwestorski przebudowy drogi Białystok – Kruszewo – Choroszcz, z którego wynika, że zabezpieczone środki finansowe są niewystarczające. „Więcej pieniędzy trzeba przeznaczyć, aby zrobić tą drogę we właściwej technologii. Odcinek będzie krótsze – do sołectwa Barszczewo. Po rozmowach z Gminą Choroszcz udało się uzyskać jeszcze  prawie 400.000 zł, aby zwiększyć zakres tej inwestycji. Takie porozumienie,  jednostronnie na razie, zostało podpisane przez Burmistrza Choroszczy. Sprawa ta była jeszcze w tym samym dniu na posiedzeniu Zarządu, który obradował we środę po południu. Zarząd zdecydował przedstawienie tej kwestii Radzie Powiatu. Bezsprzecznym jest to, iż sprawa ta nie była przedmiotem obrad KIT, z uwagi na to, że wcześniej nie wiedzieliśmy, jaka będzie decyzja Gminy Choroszcz. Obecnie przedstawiamy poprawiony projekt planu inwestycyjnego. Zmiana dotyczy tylko pozycji nr 1. Zdecydowany byłem, aby Radę Powiatu poinformować o tym jak najszybciej, zmienić ta uchwałę już teraz, po to aby być gotowym na ewentualne ubieganie się o środki zewnętrzne...”

Pan Andrzej Osmolski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapytał, czy jest w tej sprawie uchwała Rady Gminy Choroszcz o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel.

Pan Damian Raczkowski stwierdził: „większość inwestycji bazuje na tym, że zaczynaliśmy od wniosków, czy tez porozumień, które były podpisywane przez obie strony, tak też jest w tym przypadku. Na dzień dzisiejszy mamy jednostronnie podpisane zapewnienie o przekazaniu tych środków. Ma to formę porozumienia, które zwykle było sporządzane w tej formie. Będziemy chcieli uzyskać coś więcej, zanim dojdzie do realizacji tego zadania. W każdej chwili możemy się z tego wycofać. Dopóki nie podpiszemy porozumienia z Wojewodą, do tej pory nic nas nie wiąże. Samo złożenie wniosku, zaopiniowanie, czy rozpatrzenie go przez pracowników merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego, a potem kolejne ciała: RKS, Zarząd Województwa mają znaczenie, ale wiążąca moc jest wtedy, gdy obie strony, czyli Powiat Białostocki, który ma być potencjalnym beneficjentem i Wojewoda, który jest regionalną instytucją finansującą podpiszą umowę. Wówczas następuje związanie obu stron i występują prawa i obowiązki. Myślę, że do tego czasu Gmina, jeżeli nie podejmie uchwały intencyjnej w tym zakresie, wycofamy się z tego projektu”.

Zarząd Powiatu, wzorując się na innych powiatach kilka miesięcy temu rozważał możliwość zabezpieczenia środków w postaci weksla in blanco i gwarancji wekslowej. Mogłoby to jednak spotkać się z negatywnym odbiorem ze strony gmin.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał zebranym, iż przyjęcie programu inwestycyjnego na drogach powiatowych było bardzo burzliwe i nastąpiło po bardzo długich dyskusjach. „W tej chwili rodzi się nowa sytuacja, którą w sensie merytorycznym popieram, taka, że jeżeli gminy zechcą dofinansować drogi powiatowe, to my możemy je wesprzeć również w planie inwestycji drogowych. Z tym, że zasadne jest, by taka informacja została rozszerzona o wszystkie gminy, nie tylko o Gminę Choroszcz. Chwalebnym jest to, że Gmina Choroszcz chce wydać dość istotne pieniądze na drogę powiatową, po to by uzyskać dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, być może będą też inne gminy, które zechciałyby współuczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Nam przecież chodzi o to, żeby jak najwięcej dróg powiatowych znalazło takich sponsorów”.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski stwierdził, iż od samego początku istnienia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych, inwestycja pod nazwą przebudowa drogi Białystok – Kruszewo istniała w niej na zasadach ściśle określonych, tzn. środki przypadające z algorytmu na daną gminę  i na dane zadanie zostały tam skierowane. W tym przypadku wszystkie środki z algorytmu na gminę Choroszcz przypadające zostały skierowane na zadanie przebudowa drogi Białystok - Kruszewo. „Program inwestycyjny zaczęliśmy tworzyć około rok temu, przy ówczesnym stanie wiedzy. I tak, na Gminę Choroszcz przypadała kwota 820.000 zł ze środków budżetu powiatu i przy ówczesnym stanie wiedzy ta kwota pozwalała na sięgnięcie o kwotę   pomocową w wysokości 1.870.000 zł. Od samego początku było założenie, że sięgniemy tutaj po środki pomocowe. Oprócz tej drogi w planie inwestycyjnym, wieloletnim na rok 2005  znalazły się następujące zadania: przejście przez Średzińskie, przejście przez Dobrzyniówkę, przejście przez Nowe Aleksandrowo, Cibory Witki, Cibory Gałeckie, a także Zabłudów, Michałowo i Gródek. Dokumentacja opracowana na drogę Białystok –Kruszewo na odcinek około 5km 600 m, po jej skosztorysowaniu kosztować by miała 7.988.835 zł. Oczywiście taką kwota nie dysponujemy, nawet przy udziale gminy, stąd potrzeba wpisania się w posiadane środki. Założyliśmy , aby od granic miasta Białegostoku na wysokości „Opla” Krupnik – most  w Sienkiewiczach przejść do skrzyżowania również z droga powiatową do Barszczewa. Na wysokości Barszczewa będzie przebiegała planowana południowo-zachodnia obwodnica Białegostoku, na prawach drogi krajowej, docelowo drogi ekspresowej. Ten kosztorys zweryfikował nasze myślenie. Ażeby wykonać ten odcinek około 3 km potrzebna jest kwota 4.780.000 zł. Również stan naszej wiedzy nieco się zmienił w odniesieniu do możliwości współfinansowania z funduszy pomocowych. Stąd, żeby sfinansować te 3 km drogi, potrzeba wkłady własnego 820.000 zł plus 370.000 z Gminy, które  miałyby do nas wpłynąć w roku 2006 i 2007. Pozwala to sięgnąć po środki około 3.600.000 zł.”

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił zebranym, dlaczego nie ma podobnego problemu na innych drogach powiatowych: „Przejście przez Średzińskie- założenia nasze były takie, że ta inwestycja będzie kosztowała 700.000 zł i to znajduje odbicie w planie wieloletnim inwestycji. Kosztorys inwestorski sporządzony na tę okoliczność zamyka się kwotą 689.100 zł. Przejście przez Dobrzyniówkę – założyliśmy, że będzie kosztować 1.150.000 zł, a kosztorys inwestorski pokazuje, ze będzie to można zrealizować  za kwotę 1.053.000 zł. Przejście przez Nowe Aleksandrowo – założenie było, że będzie kosztować 900.000 zł, a kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie już opracowanej dokumentacji mówi, że będzie to kosztować 920.000 zł. Nieco przekracza zakładana kwotę, ale niewiele. Następna pozycja Cibory Witki – Cibory Gałeckie, która ma być realizowana od  roku 2005, przy pomocy środków pomocowych – założenie było na kwotę 1. 400.000 zł, a kosztorys inwestorski sporządzony na tą okoliczność  mówi o kwocie 1.392.000 zł. Ostatnia inwestycja, która ma się w planie znaleźć, czyli Zabłudów – Michałowo - Gródek jeszcze na dzień dzisiejszy nie posiada kompletnej dokumentacji technicznej, stąd też brak danych na temat wartości kosztorysu inwestorskiego. Na tych wymienionych zadaniach nie ma problemu, bo wartość założona pokrywa się z wartością kosztorysu inwestorskiego. W tym jednym przypadku, o którym mówił Wicestarosta stało się inaczej.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski poprosił o wyjaśnienie, kto sporządza kosztorysy inwestorskie, ponieważ jego zdaniem są to „astronomiczne”  kwoty.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż w kwestii kosztorysów, nie ma dużego pola manewru, ponieważ koszty wynikają z cen materiałów niezbędnych do naprawy dróg.

Ponieważ więcej pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zaproponował przystąpienie do głosowania nad proponowaną przez Zarząd Powiatu uchwałą / zał. nr 22 /.

Członek Zarządu Powiatu Białostockiego- Pan Bogdan Zdanowicz zapytał, czy wniosek w tej sprawie jest już przygotowany do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim, czy też nie.

                Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż w obecnej chwili trwają prace w kierunku przygotowywania wniosków, łącznie z wykonywaniem studium wykonalności, które miało być opracowane do końca października. „Zakładamy, że z tymi pracami zdążymy i że uaktualnimy potrzebne dokumenty. Jesteśmy już na finiszu”.

                Wicestarosta Białostocki złożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie przygotowania dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego. Nie ma jednak pewności kiedy będzie ogłoszony konkurs. Powiat Białostocki pewne działania podjął wcześniej, by być przygotowanym na tą chwilę z całością dokumentacji. „Musicie Państwo przyznać, że kuszące jest to, że dofinansowanie wynosi 85% i za 15% wkładu własnego możemy zrealizować kilkanaście kilometrów drogi. Dlatego proszę o podjęcie tejże uchwały”.

Członek Zarządu Powiatu Białostockiego- Pan Bogdan Zdanowicz uważa, że Powiat Białostocki powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z prośba o wyjaśnienie, dlaczego nie ma jasno określonych zasad i kryteriów podziału środków finansowych. Stwierdził, iż jest to jego osobista refleksja i zdanie w sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXI / 175 / 2004 z dnia 21 października 2004 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego na drogach powiatowych na lata 2004 – 2007 / zał. nr 23 /.

 

                W sprawach różnych, Starosta Białostocki poprosił o rozważenie innego sposobu organizacji posiedzeń Komisji, tj. by posiedzenia nie odbywały się w ostatnich dniach przed Sesją, ponieważ uniemożliwia to przygotowanie pewnych materiałów i dokumentów przez Zarząd Powiatu i odbywania takich posiedzeń w pełnym składzie. Poprosił o ustalanie posiedzeń tydzień przed planowana Sesją.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski wyraził odmienny pogląd w tej sprawie.

               

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował Wysoką Radę o efektach spotkania z Radnymi Rady Miejskiej w Supraślu w kwestii polityki inwestycyjnej na terenie Gminy Supraśl w roku 2005. Wyraził pogląd, iż spotkanie to było bardzo budujące i z całą pewnością będzie skutkowało dalszymi spotkaniami obu Rad.

 

                Również w sprawach różnych, Radny Pan Leon Charytoniuk przedstawił zebranym informację i własne odczucia z pracy obserwatora z ramienia OBWR podczas wyborów na Białorusi.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 19

                Zamknięcie obrad   XXI Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XXI Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 21 października 2004 roku, o godz. 1515.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

               

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 10:39

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 10:36