Sesja Nr XVI z dnia 29.04.2004

Or.V.0041- 16 / 2004

 

 

Protokół Nr XVI / 2004

z obrad XVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 29 kwietnia 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 29 kwietnia 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XIV Sesji RPB. Zapytał, czy są do niego uwagi? 

Pan Andrzej Adam Kałużyński zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku dziennego obrad:

·          polegającą na uszczegółowieniu punktu 8: „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego”.

·          ujęciu jako pkt. 22 : „Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy 11 listopada w Surażu”.

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w tej sprawie. 

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

 

1.       Otwarcie obrad XVI Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.       Informacja Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej o działalności PSP za rok 2003.

5.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2003.

6.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wykonania budżetu za 2003 rok.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Supraślu.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Łapach.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Supraślu.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Michałowie.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Łapach.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

18.    Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały Nr XVII/86/2000 RPB z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata w roku 2003.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Zabłudów.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy 11 Listopada w Surażu.

23.    Interpelacje i zapytania Radnych.

24.    Przyjęcie protokołu z XV Sesji RPB.

25.    Sprawy różne.

26.    Zamknięcie obrad XVI Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 19 marca 2004 roku  do dnia 28 kwietnia 2004 roku  / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

 

 

Ponadto, Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·          podsumowaniu Konkursu „Projektujemy Ekologiczne Osiedla” zorganizowanego przez LO w Łapach,

·          posiedzeniu Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy ,

·          spotkaniu z przedstawicielami szkół partnerskich współpracujących w programie Socrates Comenius zorganizowanym w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej,

·          wyjeździe w sprawie nawiązania współpracy z Regio di Calabria – Włochy,

·          spotkaniu z wójtami i burmistrzami zorganizowanym na temat: „Numeryczne wspomaganie planów zagospodarowania przestrzennego i możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięć tego typu”,

·          spotkaniu w Starostwie Olsztyńskim dot. systemu zarządzania jakością JSO,

·          Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

·          obchodach 25-lecia Sakry Biskupiej Jego Ekscelencji ks. Biskupa Prof. Edwarda Ozorowskiego,

·          posiedzeniu Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Choroszczy,

·          spotkaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zorganizowanym w siedzibie Starostwa,

·          spotkaniu w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu z delegacją francuską w sprawie zorganizowania Międzynarodowego Ośrodka Turystyki Aktywnej,

·          spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury z przedstawicielem Francji odpowiedzialnym za wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej,

·          VII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum,

·          obchodach jubileuszu 50-lecia działalności zespołu „Rozśpiewany Gródek”.

                 Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty Białostockiego przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Informacja Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej o działalności PSP za rok 2003.

                Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – Pan Bogdan Kołakowski na wstępie podziękował szanownej Radzie Powiatu Białostockiego i zarządowi Powiatu za wspieranie działań Straży Pożarnej oraz zrozumienie problemów z jakimi od dłuższego czasu borykają się te służby.

Pan Bogdan Kołakowski przedstawił zebranym informację dotyczącą działalności Państwowej Straży Pożarnej / zał. nr 5 /. Omówił dotychczasowe osiągnięcia inwestycyjne oraz zamierzenia na kolejne lata, licząc na dalsze wsparcie władz powiatowych. „Co roku w Województwie Podlaskich dochodzi do 10.000 pożarów, 1200 wypadków. W ubiegłym roku życie straciło 165 osób. Mając to wszystko na uwadze należy stwierdzić niedobór środków przeznaczanych na doinwestowanie PSP.  W ciągu ostatnich dwóch lat PSP udało się zakupić 52 nowych samochodów na kwotę prawie 14.000.000 zł, mając tylko wkładu własnego 3.000.000 zł. 4.400.000 zł to był wkład samorządów i 7.000.000 uzyskano z Warszawy. Dla Powiatu Białostockiego zostały zakupione 2 samochody operacyjne, samochód ciężki ratowniczo- gaśniczy, samochód terenowy firmy „Renault”, samochód średni Starmal. Komenda Główna przekazała też na potrzeby kwatermistrzowskie samochód typu STAR”.

Przy udziale władz samorządowych planujemy zakupy nowych samochodów. Musicie Państwo mieć świadomość, że 90% budżetu PSP to płace i pochodne. Natomiast środków inwestycyjnych nie ma. Gdyby nie dobra wola i chęć [pomocy władz samorządowych niestety nie byłoby nowych wozów bojowych i innych inwestycji PSP.”

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2003.

Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu przedłożyła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2002 rok / zał. nr 6 /.

Przedłożone pod obrady sesji sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2003 rok sporządzone zostało zgodnie z zasadami określonymi w art. 136 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie zestawień dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu i w szczegółowości takiej samej, jak ujęto je w uchwale budżetowej.

                Wskazany w ustawie termin przedstawienia przez Zarząd sprawozdania Radzie Powiatu oraz przesłania go Regionalnej Izbie Obrachunkowej – został dotrzymany.

 Budżet Powiatu za 2003 rok zamknął się po stronie wykonanych dochodów kwotą 55.965.786 zł, a po stronie wykonanych wydatków kwota 57.318.359 zł. Kasowy wynik budżetu, zgodnie z założeniami jest ujemny i wynosi 1.352.573 zł, przy czym wykonany deficyt jednakże jest mniejszy od planowanego o kwotę 469.121 zł. W odniesieniu do planu, dochody ogółem wykonano w 98,8%, wydatki wykonano w 98,4%. O nie zrealizowaniu budżetu w wielkościach planowanych zadecydowało mniejsze zapotrzebowanie na dotację na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wydatki w dziale ochrona zdrowia na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pozostające bez pracy. Wykonanie budżetu w części dotyczącej zadań własnych powiatu jest zgodne z prawem, gdyż w tej części dochody zostały wykonane w 100,9%, a wydatki w 99,16%. W trakcie roku, w wyniku dokonywanych zmian, zarówno dochody, jak i wydatki ulegały sukcesywnemu zwiększeniu i ostatecznie w stosunku do ustaleń ustawy budżetowej z dnia 20 marca 2003 roku, plan dochodów budżetu zwiększył się o 4.853.424 zł, zaś plan wydatków o 5.438.118 zł. Takie zwiększenie budżetu po stronie wydatków było możliwe w związku z wykorzystaniem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 584.694 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w wyniku uzyskania dodatkowych dotacji z budżetu państwa. Pozyskane dotacje w trakcie roku to łączna kwota 2.038.397 zł, uzyskanie środków z rezerwy subwencji zarówno w części drogowej, jak i w części oświatowej – 907.216 zł. Również udzielona została przez gminy Powiatu Białostockiego pomoc finansowa  w kwocie łącznej 873.400 zł. Nastąpiło dofinansowanie inwestycji drogowej, realizowanej w ramach programu SAPARD i jest to dodatkowa kwota 244.550 zł. Otrzymano również dotacje z funduszy celowych 234.550 zł, a także nastąpiło zwiększenie w stosunku do planów dochodów realizacja przedstawia się następująco: subwencja w kwocie planowanej 21.552.235 zł została zrealizowana w 100%, dotacje celowe z budżetu otrzymano w łącznej kwocie 24.826.453 zł , co stanowi 97,15% kwoty planowanej. Dotacje z funduszy celowych wykorzystano w kwocie 871.404. zł tj. ponad 99% kwoty planowanej, a z planowanej pomocy finansowej od gmin otrzymano ostatecznie 782.256 zł. Dochody własne zrealizowano w łącznej kwocie 7.041.988 zł i to stanowi 103, 12 % kwoty planowanej. Dochody pochodzące z 1% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 647.443 zł i to stanowi 92,89% kwoty zaplanowanej przez Ministra Finansów. Uzyskane w 2003 roku dochody budżetu powiatu były większe od dochodów uzyskanych po stronie dochodów o 5,3 %. W strukturze wykonanych wydatków dominują wydatki na zadania własne powiatu. Wykonano je w łącznej kwocie 49.438.308 zł, z czego wydatki bieżące na zadania własne stanowiły 91%, a wydatki majątkowe, na które składają się wydatki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne wykonane w kwocie 4.448.642 zł stanowiły w strukturze wydatków na zadania własne 9%.

Pani Maria Borodziuk złożyła zebranym szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji budżetu w trakcie całego roku 2003.

Ad. 6

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wykonania budżetu za 2003 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2003 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Pan Wiktor Brzosko przedstawił Wysokiej Radzie opinię Komisji o wykonaniu budżetu powiatu za 2003 rok / zał. nr 7 /.

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdania, po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Starosty Białostockiego oraz Skarbnik Powiatu, Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok.

Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiemu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2003 rok / zał. nr 8 /.

Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

c)       opinia RIO w Białymstoku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium Zarządowi Powiatu

Skarbnik Powiatu odczytała zebranym treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr II.0131-2-59/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2003 rok / zał. nr 9 /.

 Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

d)      dyskusja dotycząca sprawozdania w wykonania budżetu powiatu za 2003 rok

W tym punkcie, dyskusji nie podjęto.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady w sprawie  absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego / zał. nr 10 / poprosił o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Opinię:

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawił Przewodniczący – Pan Krzysztof Obukowicz

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska przedstawił Wiceprzewodniczący - Pan Wiesław Wojciech Rojecki

·          Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła Przewodnicząca – Pani Alicja Małgorzata Bychowska

·          Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przedstawił Przewodniczący – Pan Wojciech Bukłaha

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił Wiceprzewodniczący – Pan Walenty Sic

·          Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Przewodniczący – Pan Krzysztof Silwon.

Wobec tego, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie, informując jednocześnie, iż w obradach uczestniczy 23 radnych.

Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XVI/126/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego, jednogłośnie udzielając absolutorium  / zał. nr 11 /.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Pan Wiesław Pusz, w imieniu wszystkich członków Zarządu, podziękował za wynik głosowania, zapewniając, iż Zarząd Powiatu pracując, zawsze, jako cel nadrzędny stawia dobro wspólne Powiatu Białostockiego.

Przed przerwą, Przewodniczący obrad przedstawił Wysokiej Radzie prośbę Pani Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach o wzięcie udziału w badaniu ankietowym w ramach projektu finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej PHARE oraz ze środków budżetu państwa realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Białymstoku. Poprosił zebranych o uzupełnienie tejże ankiety w przerwie obrad i przekazanie jej do Biura Rady / zał. nr 12 /.

Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

                Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się pośrednio z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością ubiegania się o środki finansowe. „W wymaganiach dotyczących uzyskania tych środków jest miedzy innymi taki punkt, że powinniśmy mieć aktualny Plan Rozwoju Lokalnego. Ten temat generalnie jest tematem nowym. W tej chwili zaledwie kilka Gmin posiada takie programy, ale sporo jednostek nad tym pracuje. Ponieważ temat jest nowy i nie ma jeszcze możliwości skorzystania z doświadczeń innych, Starosta Białostocki powołał zespół ds. rozwoju Lokalnego. Pan Damian Raczkowski został pełnomocnikiem Starosty i koordynatorem do tych działań. Zespół został powołany głównie z pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek. Na stronach internetowych ukazała się informacja Ministerstwa Gospodarki i tam jest zapis, że pewne wymagania postawiono i miedzy innymi jedno wymaganie jest takie, że to Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego”.

                Pan Wiesław Pusz poprosił zebranych o podjęcie przedłożonej uchwały, odczytując treść projektu / zał. nr 13 /.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Opinię:

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawił Przewodniczący – Pan Krzysztof Obukowicz

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska przedstawił Wiceprzewodniczący - Pan Wiesław Wojciech Rojecki

·          Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła Przewodnicząca – Pani Alicja Małgorzata Bychowska

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił Wiceprzewodniczący – Pan Walenty Sic

·          Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Przewodniczący – Pan Krzysztof Silwon.

Radny Pan Krzysztof Silwon zapytał czy na ten cel przewiduje się wydatkowanie środków finansowych z budżetu powiatu.

Starosta Białostocki wyjaśnił, iż  nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych z budżetu powiatu. „Myślę, że jesteśmy sobie w stanie poradzić we własnym zakresie. Liczymy na pomoc poszczególnych Komisji Rady. Ten zespół roboczy, składa się z pracowników Starostwa, którzy zajmują się tym planem w ramach swoich służbowych obowiązków. Na tym etapie więc nie przewidujemy wydatków.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/127/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego / zał. nr 14 /.

 

Ad. 9, 10, 11

Podjęcie uchwał w sprawie:

·          utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach,

·          utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach,

·          utworzenia Szkoły Policealnej w Supraślu.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż Dyrektor Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu wystąpił z prośbą o otwarcie z dniem 1 września Szkoły Policealnej dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż taki kierunek byłby korzystny. „Kształcenie takie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego w zakresie ruchu turystycznego na naszym terenie. Ponadto, po wejściu do Unii Europejskiej osoby pragnące prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizacji ruchu turystycznego będą mogły posiadać wykształcenie kierunkowe . Szkoła posiada odpowiednią kadrę pedagogiczną i bazę i dlatego w dzisiejszym porządku obrad, zarząd przygotował projekt uchwały w tej sprawie.”

W dalszej części, Starosta Białostocki wyjaśnił potrzebę otwarcia  w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach nowych kierunków. Pani Dyrektor ZSM w Łapach wystąpiła z prośba o otwarcie z dniem 1 września dwóch kierunków tj. dla Dorosłych uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach: technik informatyk i technik agrobiznezu. Wystąpienie to poprzedzone było analizą  potrzeb lokalnego społeczeństwa, które potwierdziło potrzebę utworzenia tych szkół. Szkoła posiada odpowiednią kadrę i bazę. Poprawi to szkole także bilans ekonomiczny.”

Przewodniczący obrad zapoznał Wysoką Radę z projektami uchwał w tej sprawie / zał. nr 15,16 i 17 /. Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do wszystkich projektów  przedstawił Przewodniczący – Pan Wojciech Bukłaha.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 18 /.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/129/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 19 /.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/130/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Supraślu / zał. nr 20 /.

 

Ad. 12,13,14,15,16,17

Podjęcie uchwał w sprawie przekształceń:

·          Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Łapach,

·          3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Supraślu,

·          Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Michałowie,

·          Technikum Zawodowego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Łapach,

·          I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie,

·          I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż na podstawie przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do przekształcenia dotychczasowych techników i liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej / szkół ponadpodstawowych dla dorosłych / w szkoły ponadgimnazjalne: Technika uzupełniające i uzupełniające licea ogólnokształcące. „Niewiele to zmienia, oprócz samej nazwy, niemniej jednak należy dostosować się do obowiązujących przepisów i formalnie dopełnić tego obowiązku.”

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał zebranym, iż wszyscy radni otrzymali stosowne projekty uchwał. W tej sprawie obradowała również Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki i wypracowała opinię do przedmiotowych projektów / zał. nr 21,22,23,24,25,26 /.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Osmolski zwrócił uwagę na fakt, iż nazwy przekształcanych placówek zaczynają się od słów „Uzupełniające”, co różnie może kojarzyć się kandydatom rozpoczynającym naukę w tych placówkach.

W tej sprawie wyjaśnienia Wysokiej Radzie Złożyła Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych. Poinformowała zebranych, iż nazwy szkół wynikają z obowiązujących zapisów ustawowych i jest to oblig, a nie dowolność.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki– Pan Wojciech

Bukłaha do wszystkich projektów  uchwał przedstawił pozytywną opinię Komisji

Przystąpiono do głosowania.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/131/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Łapach / zał. nr 27 /.

 

  Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/132/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 3-letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Supraślu / zał. nr 28 /.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/133/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Technikum Zawodowego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Michałowie / zał. nr 29 /.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/134/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Technikum Zawodowego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 30 /.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/135/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Michałowie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie / zał. nr 31 /.

 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/136/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej / zał. nr 32 /.

 

Ad. 18

Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały Nr XVII/86/2000 RPB z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata w 2003 roku.

             Wicestarosta Białostocki- Pan Damian Raczkowski przypomniał, iż ww. sprawozdanie zostało przygotowane  w formie pisemnej i przesłane radnym / zał. nr 33 /.

Zgodnie z § 23 uchwały Nr XVII/86/2000 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 marca 2000r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 14, poz.138/, zwanej dalej uchwałą o zasadach zbywania, Zarządowi Powiatu Białostockiego powierzono wykonanie tej uchwały. Zarząd zobowiązany też został do składania Radzie rocznych sprawozdań z jej wykonania /§22 ust. 2 uchwały o zasadach zbywania/. Stosownie do powyższego, przedstawia się poszczególne czynności podjęte przez Zarząd w oparciu o uchwałę o zasadach zbywania. 

Dyskusji nie podjęto.

Rada Powiatu Białostockiego sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XVII/86/2000 RPB z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata w 2003 roku przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Zabłudów.

                Powyższy projekt uchwały zreferował zebranym Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski / zał. nr 34 /. Omawiana nieruchomość położona jest w Rybołach na działce o nr geod. 732 o powierzchni 0,1300 ha i zabudowana jest ośrodkiem zdrowia.

                Dla Powiatu Białostockiego istotny jest zapis mówiący i jej przeznaczeniu na realizację celu publicznego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a w przypadku jej zbycia uzyskane środki finansowe muszą być przeznaczone na ten cel.

                Przewodniczący obrad – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o opinię Komisji.

Przewodniczący Komisji zapoznali Wysoką Radę z wypracowanymi w tym zakresie opiniami:

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawił Przewodniczący – opinia pozytywna

·          Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła Przewodnicząca – opinia pozytywna

·          Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Przewodniczący – opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVI/137/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Zabłudów / zał. nr 35 /.

Ad. 20

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zarekomendowała zebranym projekt uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 36 /.

                „ Zmiany proponowane w niniejszym projekcie uchwały Rady dokonane są w celu wprowadzenia nowych zadań, takich, jak: rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Jałówce, zaprojektowanie pewnego zakresu remontów w placówkach oświaty i wychowania, w celu pozyskania dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej i również wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w zakresie zakupów dóbr inwestycyjnych, czyli trzech samochodów dla osób niepełnosprawnych współfinansowanych z PFRON. Wprowadzone zmiany w budżecie wynikają z potrzeby zapewnienia udziału własnego środków z budżetu powiatu, tak, aby wnioskowane dofinansowanie z rezerwy subwencji oświatowej wyniosło 50%. Kolejne zadanie, to konieczność zapewnienia udziału własnych środków, jak też i współpartnerów w finansowaniu rozbudowy i termomodernizacji DPS w Jałówce, w celu pozyskania środków z PFRON w wysokości 425.000 zł. Trzecie zadanie, to konieczność zapewnienia niezbędnych własnych środków na zakup trzech samochodów, w celu pozyskania z PFRON 276.000 zł. Te zmiany, zaproponowane w budżecie zmierzają do tego, żeby pozyskać z zewnątrz dodatkowe środki, wstępnie zapewnione przez Wójta Gminy Michałowo na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Jałówce i jeżeli policzymy te środki to otwiera się dodatkowa możliwość pozyskania do budżetu blisko 1.200.000 zł.

                Jeśli chodzi o finansowanie zadania rozbudowa Domu Pomocy Społecznej  i termomodernizacja budynku w Jałówce- zadanie to proponuje się finansować nie tylko ze środków własnych powiatu, ale w części dotyczącej termomodernizacji – z kredytu termomodernizacyjnego. Stąd proponuje się planowany deficyt budżetu w dotychczasowej kwocie 91.000 zł zwiększyć do kwoty 320.244 zł i dodatkowo zaciągnąć kredyt termomodernizacyjny na budynek w Jałówce. Proponuje się, w celu zapewnienia udziału środków własnych powiatu na zadania omówione wcześniej, pomniejszyć kwotę rezerwy i przesunąć je odpowiedni na realizacje tych zadań. W związku z tym, że  zadanie dotyczące rozbudowy budynku DPS w Jałówce jest zadaniem wieloletnim, stąd wystąpiła potrzeba uaktualnienia załącznika 4.A- zestawienia limitów wydatków na zadania wieloletnie, a także jeśli chodzi o zwiększenie deficytu i planowany dodatkowo kredyt termomodernizacyjny na budynek w Jałówce jest konieczność uaktualnienia załącznika 3- czyli planu przychodów i rozchodów. W związku z tym aktualizacji ulega także załącznik 4- wykaz inwestycji, załącznik- plan inwestycji na drogach Powiatu Białostockiego aktualizuje się w dwóch pozycjach: Szymki – Zaleszany – Nowosady- w związku z tym, że został podpisany aneks do porozumienia z Wójtem Gminy Michałowo i kwota udzielonej pomocy finansowej wzrasta o 30.000 zł. Stąd jest to zadanie finansowane już kwota 850.000 zł i w całości finansowane z pomocy finansowej Gminy. Na wniosek Dyrektora PZD przenosi się 5.000 zł z planowanych wydatków  na zakupy inwestycyjne w PZD, zwiększając wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000 zł w związku z koniecznością dokonania wykupu działki w Żóltkach, w związku z wykonaną już przebudową drogi powiatowej Choroszcz – Dzikie. Na zakupy inwestycyjne, poza planowanym zakupem 3 samochodów dla osób niepełnosprawnych, dofinansowanych w znacznej części ze Środków PFRON, na wniosek Dyrektora ZS w Michałowie wprowadza się planowany zakup urządzeń do stacji diagnostycznej.

W związku z potrzebą zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego i zwiększeniem planowanego deficytu, uaktualnia się prognozę kwoty długu na dzień 31.12.2004. W załączniku nr 6 uaktualnia się prognozę budżetu powiatu i spłaty zobowiązań do roku 2008. W załączniku nr 7 są zmiany w budżecie w rozbiciu na poszczególne jednostki. W objaśnieniach stanowiących zał. nr 8 zawarto wszystkie szczegółowe wyjaśnienia”.

                Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię do projektu budżetu powiatu.

Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz przedstawił zebranym pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Następnie Wysoka Rada wysłuchała opinii:

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska  

·          Komisji Infrastruktury Technicznej.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej dodał ponadto, iż komisja przyjęła jako własny wniosek zgłoszony przez radnego Pana Wiktora Brzosko, w brzmieniu: „Komisja Infrastruktury Technicznej przy 3 głosach „za”, 5 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw” przyjęła wniosek radnego Pana Wiktora Brzosko, by termomodernizacja  budynku przy ulicy Słonimskiej była dodatkowo udokumentowana i  przedłożona do akceptacji Komisji Infrastruktury Technicznej, przed rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia”.

Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Wysokiej Radzie Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie podjęła uchwałę Nr XVI/138/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 37 /.

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

                Pani Maria Borodziuk  wyjaśniła, iż przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Wysoką Radę uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 38 /. Proponuje się, by w uchwale podjętej w dniu 18 marca 2004 roku § 1 przyjął nowe, zaproponowane obecnie brzmienie. Jest to uchwała, niezbędna do jak najszybszego uruchomienia procedury wyłonienia banku do udzielenia kredytu termomodernizacyjnego na oba zadania.

Przewodniczący niżej wymienionych Komisji poinformowali zebranych o pozytywnych opiniach do omawianego projektu uchwały:

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska  - Pan Józef Ryszard Sikorski

·          Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Krzysztof Silwon.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie podjęła uchwałę Nr XVI/139/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/2004 Rady Powiatu Białostockiego z  dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / zał. nr 39 /.

 

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy 11 Listopada w Surażu.

Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski przedstawił zebranym potrzebę podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy 11 Listopada w Surażu / zał. nr 40 /. Powyższy projekt uchwały został przygotowany na wniosek Rady Miejskiej w Surażu.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Pan Krzysztof Silwon poinformował zebranych, iż KIT wydała w tej sprawie pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie podjęła uchwałę Nr XVI/140/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy 11 Listopada w Surażu / zał. nr 41 /.

 

Ad. 23

Interpelacje i zapytania Radnych.

         A) informacja Starosty na temat odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.             

Starosta Białostocki zabierając głos, wyjaśnił, iż interpelacja złożona przez radnego Józefa Ryszarda Sikorskiego w sprawie rozwiązania problemu padłych zwierząt w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu. Ten problem został skierowany do Wydziału Rolnictwa i Środowiska. W dniu 6 kwietnia 2004 roku zostało zorganizowane spotkanie z udziałem Burmistrzów i Wójtów Powiatu Białostockiego oraz Pana Artura Banacha – przedstawiciela  Firmy „STRUGA”. Firma ta zajmuje się odbiorem padłych zwierząt z województwa podlaskiego. Przedstawiciel ten przedstawił kryteria i warunki odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych i w tym celu Pan Banach zobowiązał się, że niezwłocznie dostarczył do wszystkich gmin propozycje warunków umowy. W związku z tym w tej chwili czekamy na reakcje gmin. Sprawa udzielenia kompleksowej odpowiedzi trochę się przeciągnie z uwagi na to, że oczekujemy na odpowiedź z gmin.

 

B) interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Silwon zgłosił zapytanie dotyczące protokołów Zarządu Powiatu, a mianowicie, czy istnieje możliwość otrzymywania protokołów w formie elektronicznej? Czy są jakieś przeciwwskazania ustawowe? Pan Krzysztof Silwon stwierdził, iż jest to zapytanie klubu i poprosił o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz zapewnił, iż sprawa ta zostanie wyjaśniona, a informację w tej kwestii radny otrzyma na kolejnej Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 24

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XV Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 18 marca 2004  roku. Protokół był wyłożony do wglądu i zgłoszenia uwag. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do niego uwagi? 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XV / 2004 z dnia 18 marca 2004 roku.

 

Ad. 25

                Sprawy różne.

                W sprawach różnych, Przewodniczący obrad poinformował zebranym, iż na ręce Przewodniczącego do Rady Powiatu została skierowana skarga na Starostę Białostockiego w kwestii odmowy wydania prawa jazdy / zał. nr 42 /. Wysoka Rada treść tejże skargi otrzymała na piśmie. Do jej zbadania Przewodniczący RPB zobowiązał Komisję Infrastruktury Technicznej. Ponadto pismem skierowanym do Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji poproszono o udostępnienie dokumentów w tej sprawie i udzielenie stosownych wyjaśnień / zał. nr 43 /.

                Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował Wysoką Radę, iż przedmiotowa skarga była przedmiotem obrad KIT w dniu 26 kwietnia 2004 roku. Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami w sprawie i wysłuchali wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji. Wypracowała ona opinię następującej treści:

Komisja Infrastruktury Technicznej, po zapoznaniu się ze skargą Pana Jana Ostrowskiego na Starostę Białostockiego, w związku z odmową wymiany prawa jazdy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji w tej sprawie, nie znajduje podstaw do zmiany swego stanowiska, uznając zgłoszone zarzuty za bezzasadne. Ponieważ w tej sprawie była już podjęta uchwała Rady Powiatu Białostockiego Nr X/92/2003 z dnia 25 września 2003 roku, Komisja stoi na stanowisku, iż nie ma potrzeby ponownego podjęcia uchwały, niemniej jednak wnioskuje o zobowiązanie Przewodniczącego RPB do udzielenie odpowiedzi skarżącemu.

                Rada Powiatu Białostockiego, postanowiła przychylić się do opinii Komisji, wobec czego Przewodniczący obrad – Pan Andrzej Adam Kałużyński zarządził głosowanie w tej sprawie.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, poparła stanowisko Komisji Infrastruktury Technicznej, przyjmując go jako własne. Zobowiązano Przewodniczącego do udzielenia odpowiedzi skarżącemu.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż w materiałach na dzisiejsze obrady radni otrzymali informację dotyczącą V Olimpiady Samorządowej, która odbędzie się w dniu 28 maja 2004 roku w Augustowie.

                Zobowiązał się on do ustalenia składu osobowego radnych do reprezentacji ze strony Powiatu. W zakresie ustalenia składu osobowego pracowników reprezentujących Powiat Białostocki poprosił o pomoc Zarząd Powiatu.

                Dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie złożył zebranym członek Zarządu – Pan Bogdan Zdanowicz. 

                Również w sprawach różnych, Przewodniczący rady Powiatu przypomniał zebranym, iż dnia 30 kwietnia 2004 roku mija termin składania oświadczeń majątkowych. Osoby, które jeszcze nie złożyły stosownych dokumentów, poprosił o dotrzymanie tego terminu.

                W tym punkcie, Starosta Białostocki poinformował radnych, iż na wniosek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy został rozdany radnym materiał o reprezentacji przedstawicieli Powiatu Białostockiego w Radach Społecznych / zał. nr 44/. Powyższa informacja jest niepełna. W pkt. 3 do składu osobowego Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach należą jeszcze: Pani Wanda Łapińska, Pan Roman Czepe oraz Pan Marek Zaremba.

                Za to uchybienie Starosta Białostocki przeprosił zarówno zainteresowanych, jak i Wysoką Radę,

               

Ad. 20

Zamknięcie obrad Sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 29 kwietnia 2004 roku, o godz. 1345.

 

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

               

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 10:13

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 10:07