Sesja Nr XV z dnia 18.03.2004

Or.V.0041- 15 / 2004

 

 

Protokół Nr XV / 2004

z obrad XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 18 marca 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 18 marca 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Następnie, Przewodniczący obrad zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku obrad, polegającą na zmianie brzmienia punktu 8 na: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok”.

 

Ww. poprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

 

1.         Otwarcie obrad XV Sesji Rady.

2.         Przyjęcie porządku dziennego.

3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

6.         Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

7.         Informacja o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok.

9.         Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego.

10.      Informacja z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu.

11.      Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

12.      Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku.

14.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

15.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Provincia di Reggio Calabria – Włochy.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Alituskim – Litwa.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Grodzieńskim – Białoruś.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Samorządem Druskienniki – Litwa.

19.      Interpelacje i zapytania Radnych.

20.      Przyjęcie protokołu z XIV Sesji RPB.

21.      Sprawy różne.

22.      Zamknięcie obrad XV Sesji RPB.

 

Ad.3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 6 lutego 2004 roku do dnia 18 marca 2004 roku / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na sześciu posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

 

         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości ww. informację.

 

Ad.4

               

                Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku.

 

                Pani Elżbieta Anna Turczewska-Dyrektor PCPR w Białymstoku złożyła obszerne wyjaśnienia na temat projektu uchwały RPB w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku / zał. nr 5/. W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działająca przy Staroście Białostockim, w dniu 15 stycznia 2004 roku, uchwałą Nr 6/2004 zatwierdziła projekt uchwały Rady Powiatu w omawianej sprawie / zał. nr 6/.

                Wobec braku pytań ze strony radnych, wysłuchano opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, a także Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny. Przewodnicząca ostatniej, wymienionej Komisji- Pani Alicja Bychowska poinformowała, iż omówiony projekt uchwały RPB został zaopiniowany pozytywnie przez obie Komisje na wspólnym posiedzeniu, w dniu 17 marca b.r.

 

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/115/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku / zał. nr 7/.

 

Ad.5

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.

Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały RPB w sprawi zmian w budżecie powiatu na 2004 rok /zał. nr 8/.

                Ww. projekt uchwały RPB obejmuje zmiany po stronie planowanych dochodów i wydatków, w wyniku których plan dochodów budżetu wzrasta o kwotę 1 170 474 zł, a plan wydatków o kwotę 1 375 680 zł.

                Po zmianie, planowane dochody budżetu powiatu wyniosą 58 101 553 zł, planowane wydatki ogółem 58 192 553 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 91 000 zł planuje się pokryć przychodem z kredytu na termomodernizację.

Konieczność dokonania zmian, polegających na zwiększeniu oraz zmniejszeniu niektórych pozycji planowanych dochodów, wynika z następujących okoliczności:

1. W dziale Transport i Łączność

1)       W związku z zawarciem porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu a wójtami i burmistrzami gmin w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w realizacji programu inwestycji na drogach powiatowych zwiększa się plan dochodów na łączną kwotę 1 333 420 zł.  Porozumienia dotyczą takich gmin, jak

·           Michałowo – kwota 420 000 zł z przeznaczeniem na remont odc. drogi Szymki – Nowosady-Zalesiany,

·          Dobrzyniewo – kwota 200 000 zł na drogę Nowe Aleksandrowi-Leńce,

·          Poświętne – kwota 150 000 zł na drogę Liza Nowa – Liza Stara,

·          Czarna Białostocka – 100 000 zł na drogę Czarna Białostocka – Niemczyn,

·          Supraśl – trzy porozumienia na łączną kwotę 113 420 zł, z przeznaczeniem na ul. Piłsudskiego w Supraślu, podziały geodezyjne oraz studium wykonalności drogi Karakule –Sowlany –Ogrodniczki oraz opracowanie dokumentacji technicznej ul Cieliczańskiej w Supraślu,

·          Suraż – kwota 350 000 zł na przebudowę drogi Tryczówka – Doktorce, przejście przez m. Doktorce.

2)       Uzyskanie przez Powiatowy Zarząd Dróg nieplanowanych w budżecie dodatkowych dochodów ze sprzedaży drzewa, pochodzącego z wycinki w pasach dróg powiatowych pozwala na zwiększenie planu dochodów o kwotę 53102 zł.

 

 

2. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa

1)       Zwiększa się plan dochodów w związku z zawarciem przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach umów o najem pomieszczeń, z których roczny dochód wyniesie 8130 zł

3. W dziale Różne Rozliczenia

1)        Zgodnie z pismem Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji uległa zmniejszeniu o 341 509 zł              

4. W dziale Pomoc Społeczna

1)  Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego o ostatecznych kwotach dotacji z budżetu państwa –  dotacja na bieżące wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych uległa zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł, a dotacja na domy pomocy społecznej – zwiększeniu o kwotę 157 000 zł.

2)  Na podstawie porozumienie z Powiatem Siemiatyckim o finansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – zwiększa się plan dochodów o  kwotę 6 196 zł;

3)  Koryguje się stwierdzony błąd w sumowaniu rozdziałów, co oznacza zmniejszenie planu dochodów o kwotę 52 500 zł.

 

5. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Na podstawie przyznanej powiatowi wg algorytmu kwotę ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – odpowiednio koryguje się należną  2,5% prowizję, co oznacza zmniejszenie dochodów o 4 862 zł.

2) Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego o przyznaniu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – pomoc dla repatriantów – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 497 zł.

Zmiany w planie wydatków obejmują zwiększenia o kwotę 1 750 755 zł i zmniejszenia o kwotę 375 075 zł, w wyniku czego plan wydatków budżetowych wzrasta o kwotę 1 375 680

Zmiany wydatków dotyczą następujących działów:

1. Transport i łączność

1) Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg o łączną kwotę 1 542 522 zł, z czego na inwestycje na drogach powiatowych o kwotę 1 333 420 zł i na remont wraz z termomodernizacją budynku w Sobolewie o kwotę 209 102 zł – co zostało odpowiednio ujęte w załącznikach Nr 4 i Nr 4.1.

2) Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 60 000 zł i na dotacje dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 5 000 zł. Zmniejszenia te nie spowodują ograniczenia planowanych zadań.

2. Obsługa długu publicznego

1) Zwiększa się o kwotę 5905 zł plan wydatków na obsługę długu (chodzi o odsetki) w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu termomodernizacyjnego na kwotę 91000 zł.

3. Różne rozliczenia

1)       Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 285 708 zł, co pozwala utrzymać dotychczasowy plan wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kontekście zmniejszenia subwencji w części oświatowej. W porównaniu z kwotą skorygowanej, tj. zmniejszonej subwencji oświatowej – plan wydatków na oświatę jest wyższy o 341 509 zł, które pochodzą z dochodów własnych budżetu powiatu.

4. Oświata i wychowanie

1)        W związku ze zwiększeniem planu dochodów odpowiednio zwiększa się plan wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach o kwotę 8130 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

5. Pomoc społeczna

1)       W związku ze zmniejszeniem dotacji – zmniejsza się plan wydatków o 15000 zł na świadczenia społeczne w plac. opiekuńczo-wych.

2)       Zwiększa się plan wydatków rzeczowych w domach pomocy społecznej – o kwotę 157 000 zł – w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa;

3)       Zwiększa się plan wydatków na rodziny zastępcze o 6196 zł – w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Siemiatyckim.

4)       Zmniejsza się plan wydatków PCPR – o kwotę 4 862 zł, tj. o kwotę zmniejszenia dochodów z 2,5% procentowej prowizji od środków PFRON.

6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1)       Zaplanowano wydatki w kwocie 26 497 zł – równej otrzymanej dotacji celowej na zadania administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

7. Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Na wniosek Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku przenosi się kwotę 4 505 zł miedzy paragrafami: wynagrodzenia osobowe (4010) pracowników a dodatkowe wynagrodzenia roczne (4040).

 

        W wyniku powyższych zmian:

- plan wydatków majątkowych, obejmujący wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wzrośnie 1542 522 zł i wynosić będzie 5 830 455 zł, co stanowi 10,02% planowanych wydatków ogółem;

- planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek nieznacznie wzrośnie, tj. o kwotę 42950 zł, gdyż po zakończeniu inwestycji termomodernizacyjnej premia termomodernizacyjna, stanowiąca 25% kredytu zostanie przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia;

- planowane rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek wzrosną o 25 300 zł . Planowane rozchody znajdują pokrycie w wolnych środkach budżetu.

                Zarówno opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, jak też Komisji Infrastruktury Technicznej na temat ww. projektu uchwały RPB były pozytywne, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

 

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/116/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 9/.

 

Ad. 6

                Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

                Wyjaśnień na temat projektu uchwały RPB o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego udzieliła Pani Maria Borodziuk- Skarbnik Powiatu / zał. nr 10/. Zaznaczyła, iż ww. projekt uchwały jest konsekwencją podjętej uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok. Zgodnie z zasadami budżetowymi, ażeby jednostka samorządu terytorialnego mogła zaciągnąć kredyt długoterminowy, musi na tę kwotę, odpowiednio, zaplanować deficyt budżetu. Podjęta uchwała RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok ustala planowany deficyt budżetu w kwocie 91.000 zł. Ww. uchwała jest niezbędna do tego, ażeby upoważniony nią Zarząd Powiatu mógł przystąpić do procedury i wykonania wszelkich czynności formalno- prawnych, w tym zabezpieczenia spłaty ww. kredytu. Planowany kredyt termomodernizacyjny uzupełnia, planowane w roku bieżącym, wydatki na wykonanie termomodernizacji i remontu kapitalnego w budynku w Sobolewie, przekazanego na siedzibę dla Powiatowego Zarządu Dróg.

                Radni pytań nie zgłosili.

                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie, na posiedzeniu w dniu 17 marca 2004 roku. Także opinia Komisji Infrastruktury Technicznej w sprawie ww. projektu uchwały była pozytywna, o czym poinformował Przewodniczący- Pan Krzysztof Silwon.

                Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/117/2004 z dnia 18 marca 2004 roku o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego / zał. nr 11/.

 

Ad.7

                Informacja o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.

               

                Przewodniczący obrad przypomniał, iż materiał dotyczący działalności decyzyjnej poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz jednostek organizacyjnych został radnym przesłany w formie pisemnej /zał. nr 12/.           Wobec braku pytań, stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 8

                Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok.

Pan Czesław Bartoszewicz- Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedłożył informację dotyczącą Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / zał. nr 13/, a następnie omówił projekt uchwały RPB w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania PFGZGiK za 2003 rok / zał. nr 14/. Przypomniał, iż podstawą prawną utworzenia Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest art.41 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (jedn.tekst Dz.U. z 2000r. Nr12, poz.136). FGZGiK jest celowym funduszem państwowym. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego, w zakresie nie uregulowanym ustawą tworzącą fundusz, zostały określone w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku (Dz.U.Nr207,poz.1759), które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2003 roku.

Fundusz nie jest w żadnym stopniu dotowany z budżetu państwa, funkcjonuje na zasadzie samofinansowania się. Fundusz gromadzi środki finansowe uzyskiwane z działań służby geodezyjnej i kartograficznej, związane z prowadzeniem państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przychodami funduszu powiatowego są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu powiatowego i wydawaniem informacji i materiałów, a także z opłat za uzgadnianie projektów sieci uzbrojenia podziemnego oraz odsetki od nieterminowych opłat i inne wpływy. Ponadto, fundusz powiatowy może być uzupełniany dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

Z planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, sporządzonego zgodnie z wymogami ustawowymi do 15 czerwca 2002 roku wynikało, że przychody powiatowego funduszu w 2003 roku wyniosą około 900 tys. złotych. Jednakże przychody uzyskane faktycznie w ubiegłym roku przekroczyły znacznie zaplanowaną kwotę. Wynika to między innymi ze zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów geodezyjnych na skutek wzmożonego obrotu nieruchomościami położonymi na terenie powiatu przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a także zamówienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto przychody własne zostały zwiększone o wpływy z oprocentowania rachunku bankowego (odsetki bankowe), które zgodnie z §5 ust.1 pkt.6 wspomnianego rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2003 roku są przychodami funduszu /dotąd odsetki stanowiły dochód budżetu powiatu/. Według stanu na koniec roku odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym funduszu wyniosły ponad 72 tys. złotych. W związku z powyższym przychody własne bez dotacji w 2003 roku wyniosły ponad 1.524 tys. złotych.

Ze względu na zwiększenie przychodów własnych wzrosły wydatki z tytułu przelewów redystrybucyjnych na rzecz centralnego i wojewódzkiego funduszu z 180 do 304 tys. złotych /stanowią one łącznie 20% przychodów własnych/. W ciągu ostatnich dwóch lat przekazano na rzecz CFGZGiK i WFGZGiK kwotę w wysokości ok. 579 tys. złotych. Jednakże należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż w ciągu ostatnich dwóch lat nie dofinansowywano powiatowego funduszu z CFGZGiK. W roku ubiegłym z tytułu dofinansowania fundusz powiatowy został uzupełniony jedynie dotacją z WFGZGiK w wysokości 15 tys. złotych. (środki te zostały przeznaczone na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku).       

Środki funduszu gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych i zgodnie z art.41 ust.4 ustawy przeznaczone są na uzupełnienie środków budżetowych, niezbędnych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności na: usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i uzupełnieniem zasobu, modernizację i wyposażenie lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu, zakup urządzeń, oprzyrządowania, oprogramowania i sprzętu poligraficznego.

W/w zadania w powiecie białostockim są realizowane przez utworzoną 1 maja 2001 roku jednostkę budżetową pod nazwą „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku”, prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego – w ramach budżetu Powiatu. Na powyższe zadania realizowane przez PODGiK wydatkowano środki finansowe w wysokości 561 tys. złotych.

Ponadto, środki powiatowego funduszu wydatkowane były na zakładanie osnów geodezyjnych, tworzenie numerycznych map zasadniczych i ewidencyjnych, modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz wykonywanie innych prac geodezyjnych, których wykonawcy w większości wyłonieni zostali w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Szczególną uwagę w ubiegłym roku zwrócono na modernizację ewidencji gruntów i budynków (w tym tworzenie map numerycznych, przeniesienie danych części opisowej operatu ewidencji gruntów do nowego oprogramowania EwOpis umożliwiającego prowadzenie rejestru budynków, lokali i wartości nieruchomości), a także szkolenia pracowników, zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu /w tym w zakresie obsługi nowego programu/. Na zakup powyższych usług wykorzystano kwotę ok. 112 tys. złotych. Szczegółowe informacje dot. wydatków PFGZGiK przedstawiono w załączonym zestawieniu /Załącznik Nr 1/. Jednakże nie zrealizowano niektórych zadań zaplanowanych na 2003 rok. Ze względu na ogłoszenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przetargu dotyczącego sporządzenia numerycznych map dla obrębów powiatu białostockiego, przesunięte zostały procedury zamówień powiatowych. W związku z tym zakończenie wielu prac geodezyjnych nastąpi w 2004 roku, a cena umowna tych zamówień wynosi około 1.600 tys. złotych.

Należy przypomnieć, iż środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Stan środków finansowych na początku 2004 roku wynosi około 1.744 złotych. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na następne prace geodezyjne.

Radni nie zgłosili uwag, ani pytań.

Przewodniczący Komisji:

-Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

-Infrastruktury Technicznej

poinformowali, iż ww. projekt uchwały RPB został zaopiniowany pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/118/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2003 rok /zał. nr 15/.

 

Ad.9

                Informacja Naczelnika Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości o stanie mienia powiatowego.

                Informację o stanie mienia powiatowego przedstawiła Pani Anna Andrzejewska- Gł. Specjalista w Wydz. GKiN / pełny, pisemny materiał na ww. temat stanowi zał. nr 16, do niniejszego protokołu/.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

                Dalszą część obrad prowadził, po 15-o minutowej przerwie, Wiceprzewodniczący Rady- Pan Andrzej Osmolski.

 

Ad. 10,11

                Informację z realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu oraz informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedłożyła Pani Dorota Kolenda- Z-ca Kierownika PUP w Białymstoku /zał. nr 17,18/.

                W swoim wystąpieniu, Pani Dorota Kolenda podkreśliła, iż rok 2004 należy zaliczyć do udanego, ponieważ PUP w Białymstoku dysponował ponad 8 mln zł na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W porównaniu z rokiem 2002, kiedy to przeznaczono 2.600.000 zł, był to nieprawdopodobny wzrost środków finansowych na ww. cel. Niestety, wysokość środków finansowych, przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2004, tj. 4.690.000 zł, jest o wiele mniejsza od roku ubiegłego- pomimo zapewnień, że ich liczba będzie na poziomie roku ubiegłego. Oznacza to, że po odjęciu zobowiązań, które PUP zaciągnął w roku 2003, znacznie mniej środków pozostało do dyspozycji na rok bieżący. W roku 2004 PUP w Białymstoku rozpoczął realizację sektorowego programu operacyjnego, który jest programem jednofunduszowym i ma na celu realizację europejskiej strategii zatrudnienia. Ww. program realizowany jest przy pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego, a końcowym beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy. Oznacza to,  że powiatowe urzędy pracy składają swoje projekty do WUP, który scala je w całość, a następnie przedstawia pod obrady komitetu sterującego w Warszawie. Ponadto, w celu pozyskania większych środków finansowych na realizację zadań na rzecz bezrobotnych w roku 2004, PUP w Białymstoku złożył dwa projekty do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które pozwolą sięgnąć po rezerwę środków zatrzymanych przez ministerstwo. Jeden z wymienionych projektów dotyczy kobiet, które stanowią 49,9% ogólnej liczby osób zarejestrowanych w PUP w Białymstoku. Przewidziano tu szkolenia oraz prace interwencyjne. Natomiast, drugi projekt dotyczy młodzieży i obejmie 495 absolwentów. PUP w Białymstoku złożył także wniosek o uzyskanie środków z rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego, w wysokości ok. 250.000 zł.

                Radny- Pan Krzysztof Silwon zapytał, czy prowadzona jest statystyka dotycząca liczby osób, które otrzymały zatrudnienie po przebytych szkoleniach i jaki jest to procent w stosunku do osób nie przeszkolonych? Ponadto, radny poprosił o informacje na temat możliwości zwiększenia zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.

                Pani Dorota Kolenda wyjaśniła, iż wskaźnik efektywności, jako bardzo istotny element celowości prowadzonych szkoleń, jest badany przez PUP. Niemniej jednak, to badanie efektywności odbywa się zgodnie z dyrektywami obowiązującymi PUP, 3 miesiące po zakończeniu programu. Jednakże, na prośbę WUP w Białymstoku dokonano wstępnej analizy efektywności szkoleń i w stosunku do Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku był to dość duży wskaźnik, ponieważ na koniec stycznia 2004 roku wynosił 52,01%. Jeśli chodzi o zatrudnianie osób niepełnosprawnych, to Powiatowy Urząd Pracy również korzysta z tej formy, ponieważ jest zobligowany ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ustawą o przeciwdziałaniu bezrobociu. W roku ubiegłym przeszkolono 69 osób bezrobotnych, niepełnosprawnych- z tego, z powiatu ziemskiego tylko 11, ponieważ nie było większego zainteresowania z ich strony. Trzeba też pamiętać, iż z ofert pracy, które wpływają do PUP wynika, iż pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne.

                Radny- Pan Leon Charytoniuk poprosił o wyjaśnienie, czy termin: osoba poszukująca pracy jest tożsama z terminem osoba bezrobotna?

                Pani Dorota Kolenda wyjaśniła, iż osoba bezrobotna to osoba, która pozostaje bez zatrudnienia i nie osiąga znikąd żadnego dochodu. Natomiast, osoby poszukujące pracy to są te osoby, które osiągają dochód z różnego tytułu.

                Radny- Pan Wiktor Brzosko zapytał, kiedy zostaną ponownie uruchomione zablokowane środki finansowe na staże i roboty interwencyjne?

                Pani Dorota Kolenda poinformowała, iż na dzień dzisiejszy trudno podać dokładny termin, ale najprawdopodobniej będzie to połowa kwietnia b.r.

                Radny- Pan Walenty Sic zapytał, czy nawiązana przez PUP w Białymstoku współpraca z Giełdą Pracy w Solecznikach na Litwie przynosi efekty finansowe, czy też jest to współpraca jedynie o charakterze „kurtuazyjno politycznym”?

                Pani Dorota Kolenda zaznaczyła, iż porozumienie o współpracy pomiędzy PUP w Białymstoku, a Giełdą Pracy w Solecznikach funkcjonuje od bardzo dawna, a z pewnością od momentu, kiedy PUP stał się jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Sami bezrobotni nie uczestniczą bezpośrednio w ww. współpracy, która głównie polega na porównywaniu i wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 12

                Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku / zał. nr 19 /.

                Obrady kontynuował Przewodniczący Rady- Pan Andrzej Adam Kałużyński, który przypomniał, iż projekt uchwały RPB w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku był przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.

                W związku z brakiem uwag oraz pytań ze strony radnych, wysłuchano opinii poszczególnych komisji RPB w ww. sprawie. Wszystkie one były pozytywne.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/ 119/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku / zał. nr 20 /.

 

Ad.13

                Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku.

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych zreferowała projekt uchwały RPB w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku / pełny, pisemny materiał w ww. sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zał. nr 21 /.

                Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy- Pan Walenty Sic poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 17 marca b.r. ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV / 120 / 2004 z dnia 18 marca 2004 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2003 roku / zał. nr 22 /.

 

Ad.14

                Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska- Nacz. Wydz. Spraw Społecznych złożyła szczegółowe wyjaśnienia na temat projektu uchwały RPB w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku / zał. nr 23 /. Podkreśliła, iż potrzeba podjęcia uchwały w ww. sprawie wynika z wejścia w życie, z dniem 1 stycznia 2004 roku, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przepisy wprowadzające ww. ustawę nakazują organom stanowiących jednostkę samorządu terytorialnego dostosowanie dotychczas obowiązujących uchwał w sprawie udzielania dotacji z budżetów powiatów, gmin, czy województwa w odniesieniu do podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Uchwała, która regulowała sprawę udzielania dotacji w powiecie białostockim była podjęta przez Radę Powiatu w 1999 roku. W tej chwili, wejście w życie wspomnianej ustawy określa pewne, generalne zasady dotyczące możliwości dotowania z budżetów jednostek samorządowych tychże właśnie organizacji. Po podjęciu ww. uchwały, straci moc uchwała RPB z 1999 roku, a ponieważ jest ona uchwałą z zakresu prawa miejscowego wejdzie w życie w 14 dni, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podlaskiego, ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2004 roku.

                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 17 marca b.r. ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV / 121 / 2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku / zał. nr 24/.

 

Ad.15,16,17,18

-Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Provincia di Reggio Calabria – Włochy.

-Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Alituskim – Litwa.

-Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Grodzieńskim – Białoruś.

-Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Samorządem Druskienniki – Litwa.

               

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska- Nacz. Wydz. Spraw Społecznych zreferowała wymienione wyżej cztery projekty uchwał dotyczące wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na zawarcie porozumień z jednostkami położonymi we Włoszech, na Białorusi i Litwie / zał. nr 26,28,30,32/. Przypomniała, iż do przesłanych radnym ww. projektów uchwał dołączone zostały: projekt porozumienia pomiędzy powiatem białostockim a ww. regionami o współpracy regionalnej / zał. nr 34 /; informacja na temat zainicjowanej współpracy zagranicznej / zał. nr 25 / oraz informacje na temat samorządów miejscowości, z którymi powiat białostocki chciałby zawrzeć współpracę / zał.nr35/.

                Radny- Pan Józef Sikorski zapytał, jakie są powody zapisu terminu 5 lat w § 6 projektu porozumienia o współpracy?

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska wyjaśniła, iż sugerowany w ww. projekcie porozumienia termin jest jedynie propozycją i w żaden sposób nie jest terminem obligatoryjnym.

                Radny Krzysztof Silwon wyraził opinię, iż § 6 projektu porozumienia nie uwzględnia wcześniejszego odstąpienia od zawartego porozumienia, w przypadku złej współpracy obu stron. Ponadto, radny zapytał, czy była już nawiązana jakakolwiek inna współpraca z samorządami spoza kraju oraz czy nie byłoby celowym uwzględnienie organizacji polonijnych w ww. współpracy, a także, dlaczego wybrano województwo Alytuskie na partnera regionalnej współpracy?

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska zgodziła się z opinią radnego proponując zmianę ww. zapisu w taki sposób, ażeby wykreślić z ostatniego zdania § 6 :”przed upływem danego okresu obowiązywania”. Odpowiadając na drugie pytanie, Pani Celina Grażyna Wojciechowska zaznaczyła, iż po raz pierwszy powiat białostocki zawarł porozumienie o współpracy zagranicznej z regionem Soleczniki na Litwie w maju 2003 roku. Natomiast, wyboru Województwa Alytus na Litwie dokonano w związku z poszukiwaniami partnera do konkretnych projektów przygotowywanych przez powiat białostocki, a bez deklaracji partnerskich ze strony instytucji zagranicznych, ale przynależnych do euroregionu Niemen, nie można byłoby takich projektów złożyć. Do współpracy zgłosiło się właśnie, m.in. Województwo Alytus, które wybrano- zupełnie losowo. Odnośnie uwzględnienia w omawianej współpracy organizacji polonijnych, Pani Celina Grażyna Wojciechowska zaznaczyła:” staraliśmy się sformułować zakres współpracy na tyle szeroko, że organizacje polonijne też powinny się w tym mieścić, ale bezpośrednio porozumienie dotyczy samorządów”.

                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja wszystkie omówione projekty uchwał RPB zaopiniowała pozytywnie, na posiedzeniu w dniu 17 marca 2004 roku.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/122/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Provincia di Reggio Calabria – Włochy / zał. nr 27/.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/123/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Alituskim – Litwa / zał. nr 29/.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/124/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Województwem Grodzieńskim – Białoruś / zał. nr 31/.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/125/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy Powiatu Białostockiego z Samorządem Druskienniki – Litwa / zał. nr 33/.

                Przewodniczący RPB ogłosił 10-o minutową przerwę w obradach.

Ad.19

                W punkcie interpelacje i zapytania radnych, głos zabrał Przewodniczący Komisji RLRŚiOŚ- Pan Józef Sikorski, który zgłosił interpelację dotyczącą problemu padłych zwierząt w powiecie białostockim. Zdaniem radnego- Pana Józefa Sikorskiego, należałoby stworzyć pewien system odbioru padłych zwierząt, w który byłyby zaangażowane gminy, przejmując ciężar częściowych kosztów utylizacji.

                Następnie, głos zabrał Starosta Białostocki, który udzielił odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XIV Sesji RPB przez radnego- Pana Zenona Żukowskiego, a dotyczących: służby zdrowia na terenie powiatu białostockiego ( odpowiedź na ww. interpelację stanowi zał. nr 36 do niniejszego protokołu) oraz możliwości repatriacji rodziny z Kazachstanu, która jest nie możliwa z uwagi na to, iż ww. zadanie należy do kompetencji gminy.

                Wobec braku dalszych zapytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 

Ad.20

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

         Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIV / 2004 z dnia 5 lutego 2004 roku.

 

Ad. 21

                W sprawach różnych, Przewodniczący obrad przypomniał radnym o obowiązku wypełnienia ankiet do Biuletynu Informacji Publicznej, zdjęciach do legitymacji oraz o oświadczeniach o stanie majątkowym, które należy zdać do końca kwietnia b.r. w biurze Rady Powiatu.

                Ponadto, w sprawach różnych Starosta Białostocki poinformował o sytuacji dot. ośrodków zdrowia w Jałówce i Michałowie. W najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny w sprawie przekazania Gminie Michałowo, w formie darowizny, ośrodka zdrowia w Michałowie. Natomiast, z uwagi na protesty mieszkańców Gminy Michałowo i konflikt lokalny  dot. ośrodka zdrowia w Jałówce, prace nad ewentualną jego sprzedażą zostały przez Zarząd wstrzymane.

                Kolejna sprawa, przedstawiona przez Przewodniczącego obrad, dotyczyła zaproszenia dla radnych na VII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”, który odbędzie się w dniach 24-25.04.2004 r. / zał. nr 37/.

                Następnie, Przewodniczący Rady odczytał wniosek Komisji RLRŚiOŚ, z posiedzenia w dniu 18 marca 2004 roku, w sprawie wystąpienia do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z propozycją utworzenia punktów przyjęć w Gminach: Gródek, Michałowo, Zawady, Tykocin, Łapy, Poświętne, Suraż, gdzie pracownicy ARiMR mogliby przyjmować od producentów rolnych ( z wyżej wymienionych gmin), w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca b.r., wnioski powierzchniowe o dopłaty bezpośrednie / zał. nr 38/. Ww. wniosek Komisja skierowała do Rady Powiatu celem przyjęcia go w formie stanowiska i przesłania do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podlaskiego, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

                Głos zabrał Przewodniczący Komisji RLRŚiOŚ- Pan Józef Sikorski, który dodał, iż ww. wniosek został sformułowany na wspólnym posiedzeniu z Podlaską Izbą Rolniczą, która za swej strony również wystąpi do Prezesa ARiMR z ww. wnioskiem.

                Pan Bogdan Zdanowicz- członek Zarządu Powiatu zauważył, iż w ww. wniosku wyszczególniono tylko kilka gmin, na terenie których należałoby utworzyć punkty przyjęć wniosków rolników o dopłaty bezpośrednie. Zdaniem Pana Bogdana Zdanowicza jest to nieuzasadnione i wymaga poprawki uwzględniającej wszystkie gminy powiatu.

               

                Po dyskusji i sugestiach radnych, przegłosowano poprawkę do ww. wniosku, którą zgłosił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu- Pan Andrzej Osmolski, polegającą na zmianie brzmienia pierwszego akapitu na :” (…) z propozycją utworzenia, w miarę możliwości, punktu przyjęć w gminach powiatu białostockiego (…)”.

                Za ww. poprawką głosowało 4 radnych, 16 głosów było „przeciw” i 2 głosy „wstrzymujące się”.

                Następnie, przegłosowano dyskutowany projekt stanowiska RPB w sprawie utworzenia punktów przyjęć wniosków obszarowych o dopłaty bezpośrednie, w brzmieniu:

                Rada Powiatu Białostockiego występuje do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z prośbą o utworzenie punktów przyjęć w Gminach: Gródek, Michałowo, Zawady, Tykocin, Łapy, Poświętne i Suraż, gdzie pracownicy ARiMR mogliby przyjmować od producentów rolnych wnioski obszarowe o dopłaty bezpośrednie.         W uzasadnieniu powyższej prośby Rada Powiatu Białostockiego stwierdza, iż Powiat Białostocki jest największym, pod względem obszarowym, powiatem w Polsce. W jego skład wchodzi 15 gmin. Szacuje się, iż około 12-13 tys. producentów rolnych złoży wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich. Utworzenie ww. punktów przyjęć w gminach umożliwi rolnikom Powiatu Białostockiego złożenie wniosków najbliżej ich miejsca zamieszkania, bez potrzeby dojazdu i oczekiwania w kolejkach w Powiatowym Biurze ARiMR. Rolnicy z pozostałych gmin Powiatu Białostockiego, które są położone bliżej Białegostoku składaliby wnioski w Biurze Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

 

         Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. stanowisko, przy 20 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” / zał. nr 39/.

                W sprawach różnych, radny- Pan Walenty Sic poprosił o informacje na temat odbytego, dnia 16 marca b.r., Konwentu Starostów Województwa Podlaskiego.

                Starosta Białostocki poinformował, iż tematem obrad Konwentu Starostów była sytuacja służby zdrowia. Konwent Starostów Województwa Podlaskiego jednogłośnie poparł deklarację pt.:” Kontrakty na świadczenia zdrowotne 2004- uzgodnienia wieluńskie ZPP”, którą wypracowano na posiedzeniu Przewodniczących Konwentów Powiatów oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, w dniu 5 marca 2004 roku, w miejscowości Kamion, koło Wielunia. Ponadto, Konwent Starostów złożył wniosek do NFZ o to, aby cena punktu świadczeń szpitalnych była na poziomie innych województw w Polsce, tj. 10 zł i za porady specjalistyczne 8 zł/pkt, przy zachowaniu nie mniejszej niż zakontraktowano na rok 2004 ilości świadczeń, a także o opłacenie świadczeń ponadlimitowych w dziedzinach zabiegowych. Kończąc, Starosta Białostocki zaznaczył, iż przed Sesją RPB rozdano radnym pisemny materiał dotyczący „uzgodnień wieluńskich ZPP” / zał. nr 40/, który stanowił główny wątek dyskusji Konwentu Starostów.

                 

Ad. 23

 

Zamknięcie obrad XV Sesji RPB.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu II kadencji w dniu 18 marca 2004 roku, o godz. 1350.

     

     Protokołowała : Ewa Żukowska

 

     Przewodniczący Rady

     Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 10:00

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 09:59