Sesja Nr XIV z dnia 5.02.2004

 

Or.V.0041- 14 / 2004

 

 

Protokół Nr XIV / 2004

z obrad XIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 5 lutego 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 5 lutego 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XIV Sesji RPB. Zapytał, czy są do niego uwagi? 

Pan Andrzej Adam Kałużyński zgłosił autopoprawkę do proponowanego porządku dziennego obrad, polegającą na zdjęciu punktu 9: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie jednego m2 pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego”.

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w tej sprawie. 

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.             Otwarcie obrad XIV Sesji Rady.

2.             Przyjęcie porządku dziennego.

3.             Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.             Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2004 rok.

5.             Akceptacja podziału środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok.

6.             Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 RPB z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków PFOŚiGW na rok 2004.

7.             Informacja o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 roku.

8.             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2003 rok. 

9.             Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

10.          Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

11.          Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.

12.          Sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2003 roku.

13.          Sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Zarządu Powiatu podjętych w II półroczu 2003 roku.

14.          Informacja dotycząca skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2003 roku.

15.          Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2004 rok.

16.          Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2004 rok.

17.          Interpelacje i zapytania Radnych.

18.          Przyjęcie protokołu z XIII Sesji RPB.

19.          Sprawy różne.

20.          Zamknięcie obrad XIV Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 18 grudnia 2003 roku do dnia 5 lutego 2004 roku  / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na siedmiu posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

Radny - Pan Walenty Sic, zabierając głos w dyskusji, poprosił Przewodniczącego Zarządu Powiatu, o informacje dotyczącą DPS w Garbarach. 

Starosta Białostocki wyjaśnił, iż zmianie uległa tylko nazwa miejscowości, która została nieprawnie przypisana w trakcie procedury administracyjnej. Obecnie sprawa ta została uregulowana i DPS w Bondarach musiał dostosować swoją nazwę do aktualnie obowiązującej nazwy miejscowości.

Burmistrz Supraśla poinformował Wysoka Radę, iż na początku stycznia 2004 roku zostało złożone do Zarządu Powiatu pismo z prośbą o zawarcie porozumienia na wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycje ulic Cieliczańskiej i Konarskiego do Cieliczanki / ok. 6 km /. Pan Wiktor Grygiencz wyjaśnił, iż pomimo tego, że jest to droga powiatowa, Gmina chce przeznaczyć własne środki finansowe na wykonanie dokumentacji. Ułatwi to być może ewentualne pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. Ponieważ w budżecie gminy zostały zarezerwowane środki finansowe na ten cel w wysokości ponad 30.000 zł, Gmina chciałaby znać stanowisko władz powiatu w tej sprawie. Wiąże się to oczywiście z ewentualnym przesunięciem środków na inne cele, w przypadku odmowy podpisania porozumienia przez Zarząd Powiatu. Do obecnej chwili nie jest znane stanowisko Powiatu w tej kwestii.

Pani Elżbieta Jasińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśniła, iż opracowany został projekt porozumienia w tej sprawie i przekazany pod obrady zarządu Powiatu.

Starosta Białostocki poinformował zebranych, iż powyższa kwestia była wstępnie przedmiotem obrad Zarządu w odniesieniu do całości przedsięwzięcia, niemniej jednak wymaga ona wnikliwego przeanalizowania pod kątem formalno- prawnym. W chwili obecnej Zarząd oczekuje na opinię radców prawnych. Z pewnością w najbliższym czasie Gmina otrzyma odpowiedź w omawianej sprawie.

Radna - Pani Alicja Małgorzata Bychowska zapytała jak przebiega zagospodarowanie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku i czy są jeszcze wolne zasoby w tym budynku.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż na jedne z ostatnich lokali postępowanie przetargowe zakończyło się niepowodzeniem. Zadecydowano, więc, iż do tego obiektu zostanie przeniesiony Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku. Tym samym w budynku Starostwa uzyska się pomieszczenia na potrzeby Wydziału Architektury, w związku z przejmowaniem zadań z gmin. W związku z tym obecnie dobiegają końca prace remontowe i w najbliższym czasie PINB zmieni swoją siedzibę. W obecnej chwili nie ma wolnych pomieszczeń. Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż w przypadku nie podpisania umowy z NFZ mogą zostać zwolnione pomieszczenia przez Poradnię Gastrologiczną. Ostatecznie sprawa ta wyjaśni się jednak dopiero za ok. 2 miesiące.

                 Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty Białostockiego przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2004 rok.

Pani Elżbieta Anna Turczewska przedstawiając Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy rodzinie / zał. Nr 5 / podkreśliła, iż Powiat Białostocki jest jedynym powiatem w województwie podlaskim posiadającym tak bogatą infrastrukturę powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Ponadto na zlecenie Powiatu prowadzone są przez podmioty niepubliczne dwie placówki: dom pomocy społecznej i placówka opiekuńczo-wychowawcza.

    Łączny koszt realizacji zadań pomocy społecznej w 2003 roku wyniósł 19.813.000 złotych. Środki na realizację zadań pomocy społecznej w roku ubiegłym w 81% ( ponad 16.071.000 zł) pochodziły z budżetu państwa jako dotacja na realizację zadań własnych powiatu oraz w 19% ( 3.742.000 zł) z dochodów własnych powiatu, z których znaczącą pozycję stanowiła odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej tj. 87,7%. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2003 roku wydatkowano 1.981.000 zł.

    Dyrektor PCPR zauważyła, że przedstawiona informacja szczegółowo obrazuje sposób realizacji poszczególnych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków wydatkowanych na poszczególne zadania, liczbę osób i rodzin objętych poszczególnymi formami pomocy.

    Materiał ten przedstawia również informację o poszczególnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest uzależniony z jednej strony od środków finansowych, które niestety nigdy nie są wystarczające, z drugiej strony od efektywności działań poszczególnych jednostek realizujących określone zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej. Efekty te przy takim zabezpieczeniu finansowym i ograniczonym zatrudnieniu są zadawalające.

Pani Elżbieta Anna Turczewska, korzystając ze sposobności, złożyła podziękowania Dyrektorom Domów Dziecka i Domów Pomocy Społecznej za wspaniałą współpracę oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych i pilnych spraw z zakresu pomocy społecznej.

Analizując realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2003 roku, szczególną uwagę zwróciła na:

-          zamknięcie budżetów domów pomocy społecznej z zobowiązaniami niewymagalnymi tylko w wysokości 147 tys. zł tj. niespełna w 1% wydatków ogółem,

-          zabezpieczenie potrzeb w domach dziecka i powstanie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na to, iż w roku ubiegłym:

-          zrealizowano wszystkie należne świadczenia rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom tych rodzin,

-          utworzono mieszkania chronione, przy powstaniu których duży wkład pracy włożyła Pani Dyrektor Anna Zieniewicz, za co bardzo dziękuję,

-          udzielono znaczącej pomocy osobom niepełnosprawnym szczególnie w zakresie dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych,

-          przeprowadzono szkolenia rodzin zastępczych zakończone spotkaniem panelowym, w którym uczestniczyło wiele osób – przedstawicieli instytucji zajmujących się dzieckiem pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej,

-          zorganizowano choinkę dla dzieci z rodzin zastępczych.

Ponadto, Pani Elżbieta Anna Turczewska, kończąc swoją wypowiedź zaznaczyła: „W najbliższą sobotę również odbędzie się zabawa karnawałowa dla dzieci z rodzin zastępczych, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie Państwo poświęcić swój czas,  zobaczyć jak bawią się nasze dzieci i jakie znaczenie dla nich oraz ich opiekunów mają takie spotkania. Będziecie Państwo mogli ocenić zasadność podejmowania takich działań ze strony Centrum”.

Zgodnie z art. 47a ust. 6 ustawy o pomocy społecznej oprócz przedstawienia corocznego sprawozdania z działalności Centrum, Pani Dyrektor przedstawiła Wysokiej Radzie wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu. Potrzeby te zostały przedstawione zgodnie z materiałami do projektu budżetu powiatu na rok bieżący, sporządzonymi przez jednostki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Niestety środki przewidziane na realizację zadań pomocy społecznej nie pozwolą na zabezpieczenie wszystkich potrzeb.

Pani Elżbieta Anna Turczewska zadeklarowała: „Wspólnie z Dyrektorami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej podejmiemy jednak wszelkie działania w celu najbardziej racjonalnego i efektywnego wydatkowania tych środków” .

Radny – Pan Krzysztof Silwon, kierując pytanie do Pani Dyrektor, zapytał, czy w Powiecie Białostockim istnieje wystarczająca ilość mieszkań chronionych przeznaczonych na potrzeby dzieci opuszczających placówki i usamodzielniających się. W odniesieniu do tej kwestii zapytał, czy w perspektywie są tworzone plany w tym kierunku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska wyjaśniła, iż obecne mieszkania chronione znajdują się przy Domu Dziecka w Krasnem. Zostały one utworzone na bazie mieszkań służbowych. Jest to 1 mieszkanie 3-pokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe. Na dzień dzisiejszy powyższe mieszkania nie są jeszcze wykorzystywane, niemniej jednak jest już 1 wniosek wychowanka placówki o umożliwienie mu zamieszkania w ww. mieszkaniu. Przewiduje się, iż największe zapotrzebowanie na owe mieszkania będzie w momencie zakończenia  roku szkolnego.

Radny – Pan Zenon Żukowski poprosił o dodatkowe wyjaśnienia w kwestii wykazu potrzeb. Swoją prośbę umotywował tym, iż biorąc pod uwagę wykonanie roku 2003 w odniesieniu do potrzeb roku 2004 odnotowuje się, w przypadku PCPR kwotę o 95.000 zł, tj. o 27%, a nie jak podano w informacji, że zabezpieczono środki w wysokości tylko 84,4%.

Poprosił o dodatkowe informacje w tym zakresie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku odpowiadając radnemu stwierdziła: „Przedstawiona informacja zawiera przewidywany procent zaspokojenia potrzeb w pomocy społecznej, w stosunku do zgłaszanych przez jednostki potrzeb. Ten wzrost jest wynikiem ciągłego zmniejszania środków finansowych na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wyłączeniem Domów Dziecka. Niestety potrzeby tychże placówek są znaczne, tym bardziej, że ciągłe uszczuplanie środków powoduje ograniczenie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych, co z kolei skutkuje nie wykonywaniem niezbędnych remontów, napraw i zakupów inwestycyjnych”.

Kolejnym mówcą był Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy- Pan Henryk Roman Smilewicz. „Ubiegły rok był w miarę dobry, ale niestety rok 2004 budzi w nas pewne niepokoje. Budżet placówki w Choroszczy w roku 2002 wynosił 6.939.000 zł, w roku 2003 – 6.508.000 zł, a w 2004 roku zaplanowano tylko 5.967.000 zł. Budżet placówki, jak wynika z wyliczeń w stosunku do roku 2002 został zmniejszony o kwotę 972.000 zł. Wszystkie placówki powiatowe pomocy społecznej oszczędzają i ograniczają koszty do minimum, ale należy pamiętać o tym, iż dalsze obniżanie kosztów doprowadzi do obniżenia poziomu świadczonych usług, a co za tym idzie do zwolnień pracowników, likwidacji gabinetów zabiegowych itp. Obniżenie poziomu usług w ścisłym tego słowa znaczeniu prowadzi do obniżenia poziomu opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi i chorymi. Moim zdaniem najbardziej istotnym problemem jest znalezienie rozsądnego kompromis, gdzie niewielkim wspomożeniem tych placówek można utrzymać względnie wysoki poziom usług, czyli konkretnie tej opieki. Dla naszego DPS-u optymalnym budżetem od kilku lat byłby budżet placówki na poziomie 6.600.000 zł. Mniej pieniędzy to mniej inwestycji, remontów, zakupów, a dużo mniej to zwolnienia załogi i obniżenie poziomu usług, likwidacja gabinetów, ale to jest już decyzja Zarządu i Rady Powiatu Białostockiego. Każda złotówka jest, więc dla nas na wagę złota, ale też każdą decyzję Wysokiej Rady i Zarządu jesteśmy w stanie zrealizować i zrealizujemy”.

                Następnie głos zabrał Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łaźniach – Pan Marian Adam Sacharewicz. Korzystając z obecności Burmistrza Supraśla i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku poprosił o wsparcie działań, mających na celu poprawienie stanu technicznego drogi dojazdowej do Łaźni.

                Radny - Pan Krzysztof Silwon skierował pytanie do Dyrektora DPS w Choroszczy. Zapytał go, jak w omawianym przez Pana Dyrektora czasie spadała ilość pensjonariuszy w placówce.

                Pan Henryk Roman Smilewicz odpowiedział, iż w placówce cały czas przebywa 302 pensjonariuszy. Wszystkie miejsca są zajęte i na liście oczekujących jest jeszcze 104 osoby.

                Ponieważ więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego powyższe sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Akceptacja podziału środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska referując zebranym powyższą propozycję podziału środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok, zwróciła uwagę na to, iż wynika on z wniosków złożonych przez gminy oraz jednostki powiatowe. Łącznie wpłynęło do Starostwa 23 wnioski, w tym od gmin 6. Środki finansowe zostały podzielone zgodnie z przedłożonymi wnioskami, ale w oparciu o wypracowane wcześniej kryteria. „Z przyjętego planu jednoznacznie wynika, iż Gmina Choroszcz i Dobrzyniewo Duże jest w pełni wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w związku z tym, gdybyśmy przyznali tym gminom dofinansowanie, byłoby to niezgodne z ustawą o odpadach, dlatego też dotacji nie przyznano. Przeznacza się natomiast Gminie Tykocin kwotę 5.000 zł. Ponadto Gminie Choroszcz na częściową rekultywację składowiska odpadów w Choroszczy proponuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł  i Związkowi Gmin „Czyste środowisko”, w skład którego wchodzą z naszego Powiatu Gminy Dobrzyniewo Duże, Supraśl i Wasilków proponuje się kwotę 30.000 zł. Ta kwota będzie przeznaczona na międzygminny punkt segregacji odpadów na składowisku w Sudziankach. Następnie proponuje się na edukacje ekologiczną łączną kwotę 25.000 zł i Gminie Suraż kwotę 5.000 zł na wykonanie piezometrów przy zrekultywowanym składowisku w Surażu. Kwotę 10.000 zł na okresowe badanie jakości gleby i wód i przedsięwzięcia związane z planami urządzania lasów niepaństwowych  5.000 zł. Te zadania leżą w kompetencji Starostwa. W powyższym podziale środków uwzględniono też zadania termo modernizacyjne, służące ochronie środowiska w kwocie 335.000zł. Są tu uwzględnione najpilniejsze wnioski, ponieważ na zaspokojenie wszystkich potrzeb byłaby niezbędna kwota 2.000.000 zł . W sumie łącznie wydatki zamykają się kwotą 430.000 zł” /zał. Nr 7 /.

Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie opinii komisji.

Przewodniczący: Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska – Pan Józef Ryszard Sikorski oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz zapoznali Wysoką Radę z pozytywnymi opiniami Komisji w tej sprawie.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się” zaakceptowała przedstawiony podział środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok /zał. Nr 8 /.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 RPB z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków PFOŚiGW na rok 2004.

      Projekt uchwały RPB w ww. sprawie zreferowała Pani Monika Ratyńska- Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska / zał. nr 9 /. Poinformowała, iż podjęcie powyższej uchwały podyktowane jest dokonaniem tylko jednej zmiany, a mianowicie zmiany załącznika, polegającej na uaktualnieniu zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2004 rok. Zmianie ulega stan środków na początku roku, co powoduje kolejną zmianę wydatków ogółem w trakcie roku.

      Wobec braku pytań, wysłuchano opinii Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska. Przewodniczący ww. Komisji - Pan Józef Ryszard Sikorski poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie. Także opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu w ww. sprawie była pozytywna, o czym poinformował Przewodniczący- Pan Krzysztof Obukowicz.

      Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIV/110/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok oraz zasad udzielania dotacji z PFOŚiGW na 2004 rok / zał. nr 10 /.

 

Ad. 7

Informacja o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 roku.

                Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska – Pani Monika Ratyńska przedstawiła zebranym informację o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2003 roku / zał. Nr 11 /.

                Przypomniała, iż realizacja ww. funduszu w roku ubiegłym odbywała się na podstawie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zestawienia przychodów i wydatków funduszu na 2003 rok.

                Pytań i uwag nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informację do wiadomości.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2003 rok. 

                Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2003 rok. Przypomniał, iż zostało ono w formie pisemnej przesłane wszystkim radnym, łącznie z projektem uchwały w tej sprawie  / zał. Nr 12 /.Starosta Białostocki poinformował zebranych, iż: „Generalnie sugestie są takie, że Powiat Białostocki powinien przeznaczać większą ilość środków finansowych zarówno na Policję, jak i Straż Pożarną. Zarząd Powiatu zajął w tej sprawie swoje stanowisko. Na zgłaszane potrzeby przyznał rację wnioskodawcom pomysłu, niemniej jednak w chwili obecnej nie znalazł możliwości pozytywnego ustosunkowania się do tych wystąpień. Ponadto w tej sprawie obradowały też Komisje Rady Powiatu i wypracowały sugestię, by powyższe wnioski uwzględnić w ciągu roku, analizując wpływy do budżetu powiatu”.

                Radny – Pan Krzysztof Silwon poprosił o przybliżenie kwestii dotyczącej wideoradarów oraz monitoringu w newralgicznych punktach, gdzie występowała przestępczość.

                Starosta Białostocki wyjaśnił, iż szczegółowo ta kwestia nie była przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, niemniej jednak w wyniku zainstalowania omawianych urządzeń istotnie uległo obniżenie przestępczości zarówno drogowej, jak też dotyczącej rozbojów i wybryków chuligańskich. Jest to, więc działanie pożyteczne, niemniej jednak wymagające ogromnych nakładów finansowych.

Ponieważ więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji Rady Powiatu.

                Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił zebranym pozytywną opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.

                Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIV/111/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2003 rok / zał. Nr 13 /.

 

Ad. 9, 10

                Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej oraz w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej.

                Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz, tytułem wstępu, przypomniał zebranym system finansowania oświaty w Powiecie Białostockim, stan tychże placówek oraz fakt, iż od kilku kolejnych lat subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków w szkolnictwie. 

Mając na uwadze potrzebę pokrywania stałych kosztów funkcjonowania, Dyrektorzy szkół czynią starania mające na celu ich zmniejszenie. Dostrzegając potrzebę lokalnej społeczności w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji i wykorzystania posiadanych zasobów Pani Dyrektor ZS w Czarnej Białostockiej dokonała wstępnej analizy ewentualnego naboru do szkoły przy stałych kosztach utrzymania placówki. Wynikiem tego był wniosek do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie I i II LO dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej proponuje się utworzyć na podbudowie szkoły zasadniczej, II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej zaś na podbudowie programowej gimnazjum.

Zarząd Powiatu przychylając się do prośby Dyrekcji placówki przygotował projekty uchwał  oraz akty założycielskie placówek i ich statuty / zał. Nr 14 i 15 /. Powyższa sprawa była również przedmiotem konsultacji z Podlaskim Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwem Edukacji i Sportu.

Starosta Białostocki, w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego, poprosił Wysoką Radę o podjęcie uchwał w omawianej sprawie.

Burmistrz Supraśla Pan Wiktor Grygiencz wyraził swoje obawy w tym temacie. Jego zdaniem utworzenie aż dwóch placówek tego samego typu nie znajduje żadnego uzasadnienia ekonomicznego.

Ad vocem Starosta Białostocki wyjaśnił, iż temat ten był szczegółowo omawiany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu zarówno pod kątem ekonomicznym, funkcjonalnym, jak też dydaktycznym. Wszystkie przesłanki były również wnikliwie przeanalizowane przez Zarząd Powiatu Białostockiego przy wsparciu merytorycznych pracowników oświaty. Stąd też obawy Burmistrza Supraśla, który nie posiada wszystkich dokumentów w tej sprawie są bezzasadne.

Do dyskusji włączyła się Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. Złożyła dodatkowe wyjaśnienia w kwestii zapotrzebowania lokalnej społeczności na utworzenie powyższych szkół.

Rada Powiatu wysłuchała opinii Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do przedłożonych projektów uchwał, przedstawionych przez Wiceprzewodniczącego – Pana Mariana Jurkina.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIV/112/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej / zał. Nr 16 / oraz uchwałę Nr XIV/113/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czarnej Białostockiej / zał. Nr 17 /.

 

                Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2004 rok.

                Starosta Białostocki, tytułem wstępu przypomniał zebranym, iż projekt budżetu Powiatu został opracowany w oparciu  o nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ww. ustawa została uchwalona przez Sejm RP, w dniu 13 listopada b.r. Zgodnie z nią, uległa zmianie struktura dochodów powiatu.

Pan Wiesław Pusz, odnosząc się do ogólnych założeń, stwierdził: „Ta ustawa zwiększyła udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poprzednio mieliśmy 1%, obecnie 8,42%, ustaliła udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,4%, zwiększyła dochody powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu państwa. Dotychczas ze zrealizowanych dochodów budżetu państwa potrącaliśmy na dochody powiatu 5%, w bieżącym roku będziemy mogli potrącać 25%. Jednak zwiększenie dochodów własnych powiatu pociągnęło za sobą likwidację: części drogowej subwencji oraz znacznej części dotacji, którą otrzymywaliśmy z budżetu państwa na takie zadania jak utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na rodziny zastępcze i na nadzór nad lasami państwowymi. W wyniku takich uregulowań udział dochodów własnych powiatu zwiększył się z 7% do 17%. Uwzględniając wyjaśnione zmiany dochody powiatu zostały wyszacowane na kwotę 56.931.079 zł. W ubiegłym roku budżet powiatu był większy zaledwie o 3% i to było związane z tym, że zaciągaliśmy kredyt w wysokości 1.237.000 zł na wydatki związane z likwidacją SP TZOZ-u.

Jeżeli chodzi o wpływy, to planowane są one na 2oo4 rok planujemy budżet zrównoważony. Zagrożenia, jakie widzi Zarząd, to zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to kwota 5.924.219 zł, tj. ponad 9-krotnie większa od wykonania z 1% udziału w podatku w roku 2003. Ta pozycja dochodów ma nam właśnie zrekompensować utraconą subwencję drogową oraz inne dotacje. Tyle tylko, że zapisane w budżecie kwoty dotacji można uważać jako pewne, zaś zaplanowane wpływy z podatku są tylko prognozą. Wpłynie tyle, ile wpłacą w rzeczywistości podatnicy.

Biorąc pod uwagę większy niż dotychczas procent niepewności dochodów – Zarząd zaproponował po stronie wydatków utworzenie rezerwy (ogólnej i celowej) w kwocie 1.148.485 zł, po którą można będzie sięgnąć wtedy, gdy prognoza dochodów będzie zgodna z rzeczywistym wykonaniem”.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zauważyła, iż projekt budżetu powiatu był bardzo szczegółowo omawiany i analizowany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego / zał. Nr 18 /. „Przedstawiona wersja budżetu, zawierająca wszystkie zgłoszone przez radnych uwagi i wnioski, jest wyższa po stronie wydatków o kwotę 230.000 zł. Wynika to z tego, że w projekcie budżetu w zadaniach inwestycyjnych na drogach powiatowych, na ulicę Wojtachowską przewidywaliśmy dofinansowanie w kwocie 230.000 zł przez Gminę Wasilków. Z uwagi na to, że w międzyczasie doszło do podpisania porozumienia z Burmistrzem Wasilkowa, o tą kwotę należało zwiększyć zarówno plan dochodów, jak też plan wydatków budżetu w tej części, która dotyczy zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w pozycji ulica Wojtachowska. To są te ostateczne zmiany, które w ostatnim dniu zostały wprowadzone”.

Ponieważ pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o opinię Komisji.

Pan Krzysztof Obukowicz – Przewodniczący Komisji, zabierając głos stwierdził, iż Komisja Budżetu i  Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu z udziałem Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego wypracowała zbiorczą opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2004 rok, opiniując go pozytywnie jednogłośnie.

Pani Skarbnik, uzupełniając swoją wypowiedź podkreśliła, iż projekt budżetu w dniu 15 grudnia 2003 roku został również przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.  RIO uchwałą Nr II/3/52/03 z dnia 14 stycznia 2004 roku Składu Orzekającego w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2004 Powiatu Białostockiego zaopiniowało pozytywnie projekt uchwały budżetowej na rok 2004 wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Białostockiego / zał. Nr 19 /.

                Przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XIV/114/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok / zał. Nr 20 /.

                Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż moment podjęcia uchwały budżetowej jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Zarządu Powiatu. Dziękując za bardzo życzliwą współpracę radnych Powiatu Białostockiego oraz wszystkich, którzy włączyli się do prac nad budżetem zapewnił, iż Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań, aby wykonanie jego przebiegało bez zakłóceń i zgodnie z założeniami. Poprosił Wysoką Radę o wsparcie tych działań.

               

Ad. 12

Sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2003 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w II półroczu 2003 roku zostało doręczone Wysokiej Radzie, w formie pisemnej/ zał. Nr 21 /. Wobec powyższego poprosił o  zadawanie pytań do powyższego materiału.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Rady Powiatu Białostockiego w II półroczu 2003 roku przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 13

Sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Zarządu Powiatu podjętych w II półroczu 2003 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Zarządu Powiatu podjętych w II półroczu 2003 roku zostało doręczone Wysokiej Radzie także w formie pisemnej / zał. Nr 22 /. Wobec powyższego poprosił o  zadawanie pytań do powyższego materiału.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego sprawozdanie z przebiegu realizacji uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego w II półroczu 2003 roku przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 14

Informacja dotycząca skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2003 roku.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz zapoznał zebranych z informacja dotyczącą skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w roku 2003 / zał. Nr 23 /. 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację dotyczącą skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2003 roku.

 

Ad. 15

Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2004 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż wszyscy radni otrzymali plany pracy poszczególnych stałych Komisji Rady, w formie pisemnej / zał. Nr 24-29 /. Zostały one zatwierdzone na posiedzeniach Komisji. Ponadto plan kontroli Komisji Rewizyjnej był przedmiotem obrad XII Sesji RPB i został zatwierdzony w dniu 20 listopada 2003 roku.

Obecnie istnieje potrzeba zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła plany pracy poszczególnych Komisji na 2004 rok, a mianowicie:

·          Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska 

·          Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

·          Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy

·          Komisji Infrastruktury Technicznej .

 

Ad. 16

Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2004 rok.

Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż projekt planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na rok 2004 został przedłożony wszystkim radnym, celem ewentualnego zgłoszenia uwag / zał. Nr 30 /. 

Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do przedmiotowego planu pracy Rady Powiatu na 2004 rok?

 

 Radny – Pan Józef Ryszard Sikorski zapytał, czy przedstawienie przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2005 rok, zaplanowane na datę 25 listopada 2004 roku nie jest zbyt odległa datą?

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła, iż termin 15 listopada jest to data, która obowiązuje Zarząd Powiatu Białostockiego. „To Zarząd, najpóźniej do 15 listopada musi opracować projekt budżetu i przedłożyć go RIO i Radzie Powiatu. Nie oznacza to, że już 15 listopada Rada Powiatu ma obowiązek obradować w tym temacie. Terminy obligujące Radę Powiatu są zawarte w Uchwale Nr XII/58/1999 z dnia 20 października 1999 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu”.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego  na 2004 rok / zał. Nr 31 /.

 

Ad. 17

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski, zabierając głos  w tym punkcie, zauważył, iż od czasu porozumień zielonogórskich została znacznie obniżona dostępność mieszkańców do lekarza. W związku z tym, że istnieje taka sytuacja, Pan Zenon Żukowski zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie kwestii zasadności tego ograniczenia oraz o zbadanie, czy jest możliwy powrót do obowiązującej przedtem dostępności do lekarzy w soboty.

Druga interpelacja Pana Zenona Żukowskiego dotyczyła przeanalizowania możliwości zorganizowania repatriacji rodziny polskiej z Kazachstanu z możliwością  przekazania im mieszkania oraz zapewnienia pracy np. w szkolnictwie, na terenie i na zasobach Starostwa Powiatowego.

 

Ad. 18

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 18 grudnia 2003 roku. Protokół był wyłożony do wglądu i zgłoszenia uwag. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do niego uwagi? 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XIII / 2003 z dnia 18 grudnia 2003 roku.

 

Ad. 19

                Sprawy różne.

                W sprawach różnych, Przewodniczący obrad przypomniał radnym o składaniu zdjęć do legitymacji radnego.

 

Ad. 20

Zamknięcie obrad Sesji.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XIV Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 5 lutego 2004 roku, o godz. 1355.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 09:39

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 09:26