Sesja Nr XXIII z dnia 16.12.2004

Or.V.0041- 23 / 2004

 

 

 

Protokół Nr XXIII / 2004

z obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 16 grudnia 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 16 grudnia 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XXIII Sesji RPB. Poinformował zebranych, iż do porządku obrad proponuje się wprowadzić jako pkt 5, 6 i 13:

·    podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

·    podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2004 roku.

·    podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego .

Kolejność punktów dotyczących: zmian w budżecie powiatu oraz wydatków, które nie wygasają z końcem 2004 roku zostają zamienione, ze względów proceduralnych.

Pan Przewodniczący  zapytał, czy są  uwagi radnych do proponowanego porządku obrad? 

Ponieważ uwag nie zgłoszono, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad porządek obrad wraz ze zgłoszonymi zmianami.

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.       Sprawozdanie z działalności PZD w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

5.       Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

6.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2004 roku.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

8.       Podjęcie uchwały Rady o wydatkach, które nie wygasają z końcem 2004 roku.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RPB z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

10.    Przyjęcie projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

11.    Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg złożonych do Rady Powiatu Białostockiego.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego .

14.    Interpelacje i zapytania radnych.

15.    Przyjęcie protokołu z XXII Sesji RPB.

16.    Sprawy różne.

17.    Zamknięcie obrad XXIII Sesji RPB.

18.    Spotkanie wigilijne z udziałem naczelników wydziałów Starostwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, wójtów i burmistrzów gmin oraz przedstawicieli urzędów współpracujących z Powiatem Białostockim.

Przed pkt 3, Przewodniczący obrad – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż nastąpi wręczenie 2 Nagród Starosty Białostockiego  pracownikom placówek oświatowych.

Starosta Powiatu Białostockiego poinformował radnych, iż w uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej przyznane zostały nagrody Starosty Białostockiego Panom: Jackowi Twarowskiemu i Dariuszowi Wincenciakowi. Dokonano uroczystego wręczenia nagród wyróżnionym nauczycielom.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 25 listopada 2004 roku  do dnia 16 grudnia 2004 roku  / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

                             Ponadto, Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

-          uroczystej premierze filmu dokumentalnego pt.: „Prymaki” w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródku,

-          nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wyższej Szkoły Administracji Publicznej,

-          podsumowaniu sportu szkolnego powiatu białostockiego za rok szkolny 2003/2004,

-          uroczystych spotkaniach opłatkowych w Domach Dziecka prowadzonych przez Powiat Białostocki,

-          spotkaniu Komisji Bezpieczeństwa Starosty Białostockiego,

-          uroczystości otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w JRG Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,

-          uroczystym przekazaniu pierwszej części budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

Ponadto Zarząd:

-          zorganizował spotkanie w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością na podstawie Normy EN ISO 9001:2000 z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Ełku,

-          przyjął informację Starosty Powiatu o wyjeździe do Mediolanu na sesję w ramach współpracy międzynarodowej w ramach programu INTERREG III B,

-          przeanalizował zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005,

-          przyjął informacje wójtów Gmin: Turośń Kościelna, Michałowo i Juchnowiec Kościelny o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-          podjął 2 uchwały w sprawie zaopiniowania projektów planów gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Suraż oraz Gminy Zawady,

-          zapoznał się z pismem Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Białymstoku w sprawie kosztów najmu pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

-          przeanalizował realizację planu gospodarki odpadami i powiatowego programu ochrony środowiska,

-          zapoznał się z pismem Komendy Miejskiej Policji w sprawie dofinansowania zakupu pojazdów służbowych,

-          rozpatrzył wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

-          przyznał premie za m-c listopad 2004 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.

                Kończąc swą wypowiedź, Pan Wiesław Pusz poinformował, iż delegacja Powiatu Białostockiego była na wyjeździe we Włoszech w Prowincji Reggio di Calabria, stąd też Pan Damian Raczkowski – Wicestarosta Białostocki przedstawi informację z wyjazdu.

                Pan Damian Raczkowski stwierdził, iż w dniach 12- 15 grudnia 2004 roku przedstawicielstwo Powiatu i przedsiębiorców wyjechało do Reggio di Calabria. W ciągu 2 dni pobytu przedstawiciele nasi uczestniczyli w konferencji nt. możliwej współpracy i promowania działalności. W samym spotkaniu wzięło udział 6 przedsiębiorców z naszego terenu oraz przedstawiciele władz powiatu w osobach: Pana Damiana Raczkowskiego, Pani Celiny Grażyny Wojciechowskiej, Pani Julity Korokwin, Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego, Pana Romualda Wiszniewskiego oraz Pana Jerzego Ułanowicza – Burmistrza Choroszczy, jako przedstawiciela Gmin. Konferencja ta była drugim etapem i następstwem przyjazdu przedstawicieli Prowincji Reggio di Calabria do Polski. W tej konferencji brali udział przedstawiciele izb rzemieślniczych, handlowych i innych instytucji, które zajmują się przedsiębiorczością z nakierowaniem na promowanie dóbr tradycjonalnych, kulturowych i rękodzielnictwa wykonywanego przez rzemieślników w małych zakładach na terenie tej prowicji. „Mieliśmy też okazję poznać, jak pracują Ci ludzie, jakie są efekty ich pracy. Rozmawialiśmy o tym, jak promują oni swoje produkty, na ile jest skuteczna ekspansja gospodarcza tych produktów na rynki Europy. Tych doświadczeń było sporo. Na uwagę zasługuje to, że nie musieliśmy angażować środków finansowych w ten projekt. Całość sfinansowała Prowicja Reggio di Calabria i Unia Europejska. Koncepcja, którą Włosi chcieliby realizować polega na tym, by łączyć ze sobą przedsiębiorców, tworzyć możliwości na styku szeroko rozumianych organizacji, które zrzeszają przedsiębiorców.”

                Zmierzając do zakończenia swojej wypowiedzi, Pan Damian Raczkowski, na prośbę władz prowincji włoskiej, na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego, jako organu stanowiącego powiatu przekazał flagę regionu Reggio di Calabria.

                W uzupełnieniu tej wypowiedzi głos zabrał Pan Józef Ryszard Sikorski. Poinformował zebranych, iż prezentował on dorobek polskiego rolnictwa na konferencji, zwracając szczególną uwagę na produkcję rzemiosła związanego z produkcją spożywczą. „Włosi są zainteresowani wymianą polegającą na agroturystyce oraz pozyskaniu drewna w zamian za cytrusy”.

                Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

                Sprawozdanie z działalności PZD w Białymstoku, ocena realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych.

                Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wraz z oceną realizacji powierzonych zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg powiatowych przedstawił zebranym Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku / zał. nr 5 /.

                Pan Krzysztof Silwon zauważył, iż w poz. II – remonty wykazane są dość duże naprawy, sięgające do 10.000 m2, co mniej więcej daje, przy szerokości jezdni 6m2, około 1.600 mb jezdni. Zapytał, czy do tych wydatków i robót stosuje się algorytm, i czy zapobiegając niszczeniu dróg nie można było wykonać ich wcześniej.

                Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż te naprawy wykonywane były z bieżącego utrzymania dróg, chociaż zgodnie ze stanowiskiem służb finansowych nie można było tego zapisać inaczej w klasyfikacji budżetowej. „To tylko gra słów w zderzeniu z księgowością i klasyfikacją budżetową. Oświadczam, że te środki z bieżącego utrzymania dróg nie podlegają podziałowi w ramach algorytmu, które obowiązuje nas w programie inwestycyjnym na 2004-2007. Są to środki na działalność bieżącą PZD, w tym bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych. Dlaczego nie wykonywano ich wcześniej – z tego powodu, że 90% dróg, które posiadają nawierzchnię bitumiczną, powinny być remontowane. Stan tych dróg jest tragiczny z uwagi na wiek, w jakim były eksploatowane i nie widziały przez ten czas żadnych zabiegów utrzymaniowych. Inna jest sytuacja na Gminie Poświętne, gdzie roboty były wykonywane 8-10 do 12 lat wstecz, ale w technologii powierzchniowego utrwalenia. To naszym zdaniem nie jest technologia trwała, ani zapewniająca i zwiększająca nośność dróg. To jest technologia, która pozwala zapobiec pyleniu dróg.”

                Więcej pytań nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” zreferował zebranym Starosta Powiatu Białostockiego  / zał. nr 6 /.

Pan Wiesław Pusz przedstawił potrzebę dokonania proponowanych zmian, by rozpocząć wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o opinię Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.

Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII / 181 / 2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku  zmieniającą uchwałę Nr XIX/158/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego –„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”  / zał. nr 7 /.

Uchwałę przekazano do WSS, celem dopilnowania publikacji.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2004 roku.

Pani Elżbieta Anna Turczewska zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2004 roku / zał. nr 8 /.

                Wyjaśniła, iż przedstawiony projekt uchwały wprowadza zmiany wysokości środków funduszu na realizację następujących zadań:

·         zmniejszenie środków finansowych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 8.063 zł.

·         zmniejszenie o kwotę 64.000 zł realizacji zadania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, z uwagi na rezygnację osób niepełnosprawnych z tych możliwości lub z uwagi na niższe od zakładanych w umowie kosztów wykonania robót.

Środki w wysokości 72.063 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. Obecnie plan środków na realizację tego zadania wynosi 340.250 zł, a wykorzystanie na dzień 8 grudnia 2004 roku wynosiło ponad 320.000 zł. Złożone wnioski umozliwią wykorzystanie tych środków do końca roku. Zmiany te pozwolą na racjonalne wykorzystanie środków, a przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ponieważ więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący obrad poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opiniami Komisji.

                Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.

                Pani Alicja Małgorzata Bychowska zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny w tym zakresie.

                Przystąpiono do głosowania uchwały.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII / 182/ 2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2004 roku / zał. nr 9 /.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

                Pani Maria Borodziuk zreferowała zebranym projekt uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 10 /. Stwierdziła, iż w stosunku do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, który został przedłożony na poszczególne posiedzenia Komisji Rady została wprowadzona autopoprawka Zarządu Powiatu. Zmiany polegają na tym, że z działu różne rozliczenia –758 zostaje przeniesiona kwota 350.000 zł do działu oświata i wychowanie – szkoły zawodowe. Kwota ta jest niezbędna na przeprowadzenie remontu dachu sali gimnastycznej ZSM w Łapach. Zmiany, które są proponowane w projekcie uchwały Rady wynikają z otrzymania dodatkowych środków z rezerwy subwencji. Tym samym po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu powiatu wyniesie ponad 63.000.000 zł. Plan wydatków również ponad 63.000.000 zł i będzie to kwota równa planowanym dochodom.

Pan Krzysztof Obukowicz poinformował Wysoką Radę, iż Komisja Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  w budżecie powiatu na 2004 rok.

Komisja Infrastruktury Technicznej również pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, o czym poinformował zebranym Pan Krzysztof Silwon – Przewodniczący tejże Komisji.

Pani Alicja Małgorzata Bychowska zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny w tym zakresie.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska również powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.

                Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania uchwały.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII / 176 / 2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 11 /.

Powyższa uchwała podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

                Ogłoszono 15 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady o wydatkach, które nie wygasają z końcem 2004 roku.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 / zał. nr 12 /.

                Powyższa uchwała zawiera wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Wydatki te dotyczą:

·         realizacji inwestycji na drogach powiatowych – 462.630 zł. Termin ostatecznego wydatkowania tej kwoty ustala się na dzień 31.03.2006 roku.

·         realizacji rozbudowy i przebudowy pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 200.000 zł. Ustala się ostateczny termin jej wydatkowania na dzień 31.12.2005 roku.

·         spłaty zobowiązań zlikwidowanego SP TZOZ w Białymstoku – 70.000 zł. Ustala się ostateczny termin jej wydatkowania na dzień 31.12.2005 roku.

·         na remont sali gimnastycznej w ZSM w Łapach – 350.000 zł. Ustala się ostateczny termin jej wydatkowania na dzień 31.08.2005 roku.

Przewodniczący obrad, wobec braku pytań do omawianego projektu uchwały Rady, poprosił o zapoznanie Wysokiej Rady z opiniami Komisji:

·   Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – opinia pozytywna

·   Komisji Infrastruktury Technicznej – opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII / 184 / 2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku  w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 / zał. nr 13 /.

Powyższa uchwała podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RPB z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Projekt uchwały Rady  w sprawie zmiany uchwały RPB z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu przedstawiła zebranym Pani Elżbieta Anna Turczewska  - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku / zał. nr 14 /.

                Powyższa propozycja wprowadza zmiany wartości punktu w DPS w Choroszczy z 4 zł na 6 zł, w DPS w Czerewkach z 4 zł na 5 zł  oraz zostaje wprowadzona wartość punktu dla przekształconego z dniem 1 stycznia 2005 roku DPS w Jałówce z filią w Łaźniach w wysokości 5 zł. Obecnie w Jałówce wysokość punktu wynosi 4 zł, w Łaźniach 3,80 zł.

                Wartość 1 punktu nie była zmieniana w tych placówkach od 2000 roku, a ewentualne podwyżki wynagrodzeń były dokonywane zgodnie ze stawkami wynagradzania w poszczególnych grupach zaszeregowania, określonych w regulaminach wynagradzania obowiązujących w tych jednostkach. Regulaminy wynagradzania zostały wprowadzone zgodnie z art. 9 § 2 i zgodnie z art. 772 Kodeksu Pracy. Ustalone obecnie warunki płacy w tych regulaminach są korzystniejsze niż wynika to z dotychczas ustalonej wartości punktu w tych jednostkach. Korzystniejsze warunki płacy ustalone przez dyrektorów jednostek w powyższych regulaminach niż to wynika z obecnej wartości punktu ustalonego w 200 roku było podnoszone w protokołach z kontroli tych jednostek przeprowadzone przez RIO, jednak po złożeniu przez dyrektorów stosownych wyjaśnień, organ kontrolujący w żadnym z przypadków nie wystąpił z zaleceniem pokontrolnym w tym zakresie. Proponowana obecnie wartość punktu pozwoli na ustalenie w regulaminach wynagradzania domów pomocy społecznej stawek w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, zgodnie z rozporządzeniem RM z 26.07.2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Zmiana wartości punktów zaproponowana w uchwale pozwoli na utrzymanie wynagrodzeń pracowników w tych jednostkach na dotychczasowym poziomie.

                Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego wysłuchała pozytywnych opinii Komisji.

Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

                Pani Alicja Małgorzata Bychowska zapoznała zebranych z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny w tym zakresie.

                Przystąpiono do głosowania uchwały.

    Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXIII / 185 / 2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku  w sprawie zmiany uchwały RPB z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu / zał. nr 15 /.

Ad. 10

Przyjęcie projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska wyjaśniła radnym Rady Powiatu Białostockiego potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 / zał. nr 16 /.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały Rady, o czym poinformował Wysoka Radę  Przewodniczący tejże Komisji – Pan Józef Ryszard Sikorski.

Radny Pan Wojciech Bukłaha  zapytał czy w przychodach ogółem – opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000 zł są również zawarte kary za emisję zanieczyszczeń do środowiska, i ile one wynoszą.

Pani Monika Ratyńska wyjaśniła, iż w tej pozycji wzięto pod uwagę wszystkie wpływy na dzień 1 listopada 2004 roku. Kary są bardzo niskie w porównaniu do opłat i wynoszą ok. 2-3%. Bazę tej kwoty stanowią opłaty.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXIII / 186/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie  zatwierdzenia zestawienia  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2005 / zał. nr 17 /.

 

Ad. 11

Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż sprawozdania poszczególnych komisji zostały doręczone radnym w formie pisemnej / zał. nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 /. Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił Przewodniczących stałych Komisji RPB o przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji.  

Następnie, zapytał zebranych czy do przedłożonych materiałów są jakieś uwagi, bądź pytania?

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poszczególnych sprawozdań:

Rada Powiatu Białostockiego  sprawozdania przyjęła przez aklamację:

·          Komisji Rewizyjnej

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska

·          Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

·          Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy

·          Komisji Infrastruktury Technicznej.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg złożonych do Rady Powiatu Białostockiego.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż do Rady Powiatu w ostatnim okresie wpłynęły dwie skargi.

Pierwsza skarga, złożona przez Pana Tadeusza Pruszyńskiego dotyczyła przekraczania uprawnień przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz braku nadzoru nad PUP i poświadczenia nieprawdy przez Starostę Białostockiego.

Druga skarga – Pana Tadeusza Charyły dotyczyła opieszałości w przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi złożonej do Rady Powiatu w 2003 roku oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu PUP w Białymstoku.

O wyjaśnienia  w tych dwóch sprawach poproszono Panią Barbarę Wacławską.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w kwestii skargi Pana Tadeusza Charyły, po raz kolejny przypomniała zebranym, iż w 1997 roku Państwo Charyłowie otrzymali z Urzędu Pracy pożyczkę w wysokości 140.000 zł na utworzenie 7 miejsc pracy. Pożyczka ta nie została spłacona, natomiast cała procedura i korespondencja w tej sprawie, zawarta w aktach sprawy była przedłożona merytorycznej Komisji RPB do zapoznania się.

„W tej chwili jesteśmy już po wszystkich sprawach sądowych i wyrokach w tej sprawie, łącznie ze skargami, zażaleniami na wyroki i odwołaniami oraz kasacjami od nich. Wyrok pierwszy Sądu Okręgowego zasądzający od pożyczkobiorców kwotę zaległej pożyczki został utrzymany w całości i jest prowadzone w tej sprawie postępowanie komornicze. Na to postępowanie komornicze Państwo Charyłowie również składali zażalenia, zarówno do sądu, jak i do komornika. Wszystkie zostały oddalone. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny, postępowanie komornicze się toczy. Już została dokonana wycena działki, zostały zajęte renta i emerytura państwa Charyłów, bo taka jest kolejność, ponieważ na tym mieniu było dokonane zabezpieczenie. Państwo Charyłowie złożyli pozew do sądu o wznowienie postępowania z powodu takiego, że uważają, iż wykryli nowy dokument, który zmienia ich sytuację i jakby podważa wyrok I instancji.”

Pani Barbara Wacławska na tę okoliczność szczegółowo omówiła zebranym tok postępowania w sprawie, posiłkując się dokumentami.

 

W sprawie Pana Tadeusza Pruszyńskiego wyjaśnienia złożyła również Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Stwierdziła, iż skarżący jest klientem PUP od prawie dwóch lat. „Procedura załatwiania interesantów jest taka, że pierwszy raz można, na wyraźne polecenie Dyrektora PUP lub Zastępcy, załatwić pozytywnie. Druga wizyta powoduje to, że nie jest taki klient załatwiany. W innym dokumencie tożsamości np. legitymacji ubezpieczeniowej nie ma takich danych jak PESEL. Ponadto znaczna ilość bezrobotnych i ciągła rotacja pracowników powoduje to, iż te osoby de facto pozostają anonimowe dla pracowników, a dowód tożsamości jest dokumentem potwierdzającym daną osobę.”

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku dodała ponadto, iż skarżący był skierowany na szkolenie. Nie korzysta z ofert znajdujących się w pośrednictwie pracy. Na tę osobę skarżą się pracodawcy, do których został skierowany. Pan Tadeusz Pruszyński może być przygnębiony, zdesperowany czy też zniechęcony do pracowników PUP, niemniej jednak nie upoważnia to jego osobę do agresywnego zachowania się, operowania inwektywami itp. Żądanie dokumentów przez pracowników nie jest fakultatywne, ale obligatoryjne i do tego nie można mieć wątpliwości.

W tej sprawie dodatkowe wyjaśnienia z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił zebranym Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący tejże Komisji. Kończąc swoją wypowiedź Przewodniczący zapoznał radnych z opinią Komisji:

1.       Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, oraz Kierownika Działu Pośrednictwa Pracy PUP w Białymstoku, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Starosty Powiatu Białostockiego, uznała zarzuty zawarte w skardze za bezzasadne.

2.       Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy:

·          zapoznała się ze skargą Pana Tadeusza Charyło złożoną do Rady Powiatu Białostockiego w dniu 25 listopada 2004 roku oraz w dniu 9 grudnia 2004 roku

·          przeanalizowała dokumentację udostępnioną przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

·          wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz radcy prawnego PUP.

                W świetle dokonanych czynności Komisja nie znalazła nowych przesłanek umożliwiających zmianę opinii, którą wydała w tej sprawie na posiedzeniu w dniu 12 marca 2003 roku / wówczas uznała skargę za bezzasadną /.

                Pan Krzysztof Silwon – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poprosił o wyjaśnienie kwestii dotyczącej przyczyn nie spłacania pożyczki.

Pani Barbara Wacławska wyjaśniła, iż pobudki i motywy pożyczkobiorcy nie są znane Powiatowemu Urzędowi Pracy, niemniej jednak zwrócić uwagę należy na fakt, iż to Państwo Charyłowie przez wszystkie instancje są odpowiedzialni są pożyczkę i winni ją spłacać. Oskarżenia zawarte w skargach i pismach są oszczerstwem nie popartym dowodami. Pani Barbara Wacławska dodała ponadto, iż w tej sprawie jest już udział prokuratora i z całą pewnością będzie bardzo wnikliwie przeanalizowana. Pani Dyrektor omówiła poszczególne dokumenty, co do których Pan Tadeusz Charyło zgłosił swoje uwagi i zastrzeżenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał, iż w 2003 roku Rada Powiatu Białostockiego dokonała analizy powyższej sprawy ze skargi Państwa Charyło. Na podstawie zgromadzonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień w tej sprawie wówczas Rada Powiatu wypracowała swoje stanowisko. Wszystkie dokumenty zostały dostarczone zarówno Komisji, jak i Wysokiej Radzie do zapoznania się i ponownej analizy. Obecnie Komisja pracowała nad ponowną analizą i zbadaniem przesłanek zawartych w kolejnej skardze. Jak wynika z opinii Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, po przeanalizowaniu całości akt, nie znaleziono nowych przesłanek, ani istotnych dla sprawy nowych okoliczności faktycznych, które zmieniłyby stanowisko Komisji w tej sprawie.

Ponieważ uwag i pytań do wyjaśnień nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania projektu uchwały w tej sprawie / zał. nr 24 /.

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/ 187/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie wniosku Pana Tadeusza Charyło o ponowne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie złożonej skargi, uznając ją za bezzasadną / zał. nr 25 /.

               

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego, przypomniał Wysokiej Radzie, iż w sprawie skargi Pana Tadeusza Pruszyńskiego, radni otrzymali niezbędne dokumenty i wyjaśnienia w tej sprawie. Przypomniał ponownie opinię Komisji wypracowaną podczas posiedzenia Komisji  w dniu 15 grudnia 2004 roku. Zapytał, czy są pytania w tej sprawie.

Ponieważ uwag i pytań do wyjaśnień nie zgłoszono, przystąpiono do głosowania projektu uchwały w tej sprawie / zał. nr 26 /.

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/ 188/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie skargi Pana Tadeusza Pruszyńskiego na brak nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku i potwierdzenie nieprawdy w piśmie przez Starostę Powiatu Białostockiego, uznając ją za bezzasadną / zał. nr 27 /.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego .

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o dokonanie zmiany nazwy Komisji z dotychczasowej na „Komisja Rolnictwa i Środowiska”. Przygotowano w tej sprawie projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego / zał. nr 28 /.

                Przewodniczący obrad oddał głos Przewodniczącemu Komisji.

                Pan Józef Ryszard Sikorski zapoznał Wysoką Radę z treścią wniosku w tej sprawie:

„Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska, jednogłośnie, przyjęła wniosek Radnego Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego dotyczącego zmiany nazwy Komisji z „Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska” na „Komisję Rolnictwa i Środowiska”. Wobec powyższego Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjecie działań formalno – prawnych w tym zakresie”.

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w tej sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę Nr XXIII/ 189/2004 z dnia 16 grudnia 2004 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia liczby i nazwy stałych Komisji Rady Powiatu Białostockiego / zał. nr 29 /.

 

Ad. 14

Interpelacje i zapytania radnych.

                W punkcie interpelacje i zapytania radnych, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski złożył interpelację dotyczącą Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Zaniepokojony stanem środków finansowych powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień dzisiejszy, zbyt małym wpływem tych środków w 2004 roku, w porównaniu do 2003 roku, wnioskuję o wyjaśnienie przez Zarząd Powiatu przyczyn i spowodowanie ich wpływu do budżetu powiatu”.

               

Ad. 15

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Powiatu Białostockiego.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XXII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 25 listopada 2004  roku. Protokół był wyłożony do wglądu i zgłoszenia uwag. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do niego uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXII/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku.

 

Ad. 16

                Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż Rada Powiatu winna zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady na 2004 rok. Wszyscy radni otrzymali plany pracy poszczególnych stałych Komisji Rady, w formie pisemnej / zał. nr 29 -34 /. Zostały one zatwierdzone na posiedzeniach Komisji.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej był przedmiotem obrad XXII Sesji RPB i został zatwierdzony w dniu 25 listopada 2003 roku, stąd też w chwili obecnej nie ma potrzeby ponownego akceptowania tego planu.

Aktualnie istnieje potrzeba zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła plany pracy poszczególnych Komisji na 2005 rok, a mianowicie:

·          Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska 

·          Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

·          Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy

·          Komisji Infrastruktury Technicznej .

Również w sprawach różnych o głos poprosił Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy.

Pan Jan Kaczmarek zapoznał zebranych z pismem Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, skierowanym do Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, w sprawie zaplanowania  w roku 2005 środków finansowych kwoty 100.000 zł, co umożliwi zakup dwóch pojazdów służbowych. Stosowny wniosek w tej sprawie został skierowany do Zarządu Powiatu.

Ponadto, w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych o zaproszeniu na 19 grudnia 2004 roku. W sanktuarium Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku odbędzie się spotkanie opłatkowe rozpoczęte mszą świętą dla samorządowców.

W sprawach różnych, głos zabrał ponownie Pan Józef Ryszard Sikorski. Poinformował on zebranych, iż po wyjeździe do Włoch, przedsiębiorcy z naszego powiatu wystąpili z prośbą o kontynuowanie tego rodzaju działań. Zobowiązałem się, iż złożę wniosek na Sesji Rady Powiatu, by zobowiązać Zarząd Powiatu do prowadzenia dalszych prac w tym zakresie, między innymi związanych z pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej, co niniejszym czynię”.

Pan Andrzej Adam Kałużyński, w sprawach różnych poprosił o informację dot. WSWFiT w Supraślu. W „Obiektywie” był program dotyczący nieprzychylności Powiatu Białostockiego w zakresie rozwoju szkoły.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż sprawa uczelni była przedstawiana na posiedzeniach Komisji. Prowadzone prace, mające na celu sprzedaż działki trwały kilka lat. Z winy uczelni nie został zawarty akt notarialny. W II kadencji ponownie do sprawy powrócono. Zarząd Powiatu swoje działania opierał na wnioskach i opiniach Komisji. WSWFiT życzyła sobie teren znajdujący się w samym centrum nieruchomości powiatu. Opinia KIT zmierzała do tego, by pomóc uczelni w zakupie nieruchomości, ale nie w tym miejscu. „Szukaliśmy nowych rozwiązań . Zaproponowaliśmy uczelni pod budowę teren z tyłu szkoły. Jego wielkość umożliwia wybudowanie zarówno hali sportowej, jak i biblioteki. Były prowadzone tez rozmowy związane ze sprzedażą byłej hali maszyn, niestety sprawa ta nie posuwała się do przodu, nie z naszej winy. W ostatnim czasie została podjęta decyzja, że w tym miejscu, ponieważ nie ma konsensusu z uczelnią, powiat będzie realizował zadanie pod nazwą kryta ujeżdżalnia dla koni. Trudno jest oceniać, jakie zamierzenia ma uczelnia prowadząc swoje działania i realizując przykre dla powiatu reportarze. Osiągnięcia uczelni są duże, ale były możliwe tylko i wyłącznie przy ogromnej przychylności Powiatu. To w naszych obiektach rozwijała się ich działalność. To powiat umożliwił preferencyjne zasady korzystania z pomieszczeń obiektu szkoły w Supraślu. Na udostępnionym majątku powiatu ta uczelnia mogła się rozwijać. WSWFiT nie ma działki, nie ma majątku. Jest tylko właścicielem tabliczki na naszym obiekcie. Dlatego z całą pewnością należy stwierdzić, że powiat stworzył jej możliwości rozwoju. Ze strony powiatu była dla uczelni dużą życzliwość i wsparcie”.

Starosta Białostocki poinformował zebranych, iż oficjalną drogą do Starostwa nie wpłynęło żadne pismo.

W sprawach różnych o głos poprosił Radny Pan Józef Woroniecki. W imieniu Pani Dyrektor Matląg, jak i własnym podziękował za pozytywne rozpatrzenie wniosku i załatwienie sprawy zgłoszonej na poprzedniej Sesji Rady.

Ponadto Pan Woroniecki  zgłosił sprawę, być może nawet należałoby to potraktować jako interpelację w sprawie rozkładu jazdy pociągów relacji Białystok – Czarna Białostocka. Problem polega na tym, że od godziny 1730 do godziny 2230 nie ma żadnego połączenia do tej miejscowości. Poprosił o nadanie biegu sprawie i wystąpienie do PKP z zapytaniem.

Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski zapewnił, iż Zarząd Powiatu wystąpi do odpowiednich służ o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii.

 

Ad.17

Zamknięcie obrad XXIII Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XXIII Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 16 grudnia 2004 roku, o godz. 1325.

Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż po obradach Sesji odbędzie się spotkanie wigilijne z udziałem naczelników wydziałów Starostwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, wójtów i burmistrzów gmin oraz przedstawicieli urzędów współpracujących z Powiatem Białostockim.

 

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

               

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 10:52

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 10:43