Sesja Nr XX z dnia 23.09.2004

Or.V.0041- 20 / 2004

 

 

 

Protokół Nr XX / 2004

z obrad XX Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 23 września 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 23 września 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XX Sesji RPB. Zapytał, czy są do niego uwagi? 

 Ponieważ uwag nie zgłoszono, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w tej sprawie. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XX Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.       Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

5.       Informacja Naczelników o działalności wydziałów:

a.       Geodezji, Katastru i Nieruchomości

b.       Architektury

c.        Komunikacji

6.       Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domów Pomocy Społecznej w Jałówce i w Łaźniach.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Łapach.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

13.    Interpelacje i zapytania radnych.

14.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji RPB.

15.    Sprawy różne.

16.    Zamknięcie obrad XX Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 26 sierpnia 2004 roku  do dnia 22 września 2004 roku  / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

Ponadto członkowie Zarządu reprezentowali Powiat Białostocki, uczestnicząc w:

-          Uroczystych obchodach święta Gródka i Dożynkach Gminnych w Gródku,

-          Gminnych Dożynkach Gminy Dobrzyniewo Duże,

-          Święcie Dziękczynienia za Plony w powiecie Bielsk Podlaski,

-          Uroczystościach IV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru,

-          Imprezie „Niedziela na Wsi” w Czarnej Wsi Kościelnej,

-          Obchodach 65 rocznicy rozpoczęcia II Wojny Światowej – organizowanych przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Zabłudowie,

-          Wojewódzkiej inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2004/2005,

-          „Święcie Grzyba” organizowanym w Michałowie przez Gminę, Dyrekcję Lasów Państwowych oraz redakcję „Kuriera Porannego”,

-          Obchodach 10-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Białostoczku (szkoła o tradycjach rycerskich),

-          Imprezie kulturalnej „V Ogólnopolski Dzień Ogórka” w Kruszewie,

-          Uroczystości 30-lecia Cukrowni Łapy,

-          posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,

-          posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl (w związku z pogorszeniem stanu wód rzeki Supraśl),

-          otwarciu Biura Poselskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Pani Barbary Kudryckiej.

Pytań i uwag do przedstawionej informacji radni nie zgłosili.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Zastępca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w Białymstoku – Pani Anna Kurzynka przedstawiła zebranym informację z działalności ośrodka / zał. nr 5 /. Ponieważ radni otrzymali materiały na ten temat, w formie pisemnej, Pani Anna Kurzynka w swojej wypowiedzi zawarła najistotniejsze informacje w tym zakresie.

„Ośrodek działa już trzy lata. Przedłożona zebranym informacja obejmuje okres od stycznia do sierpnia. Jesteśmy na etapie pozyskania dodatkowych środków z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzkiego Funduszu i od poniedziałku rozpoczynamy modernizację naszego ośrodka przy ul. Mickiewicza w Białymstoku. Jest to zadanie dosyć trudne, aczkolwiek postaramy się, aby ośrodek funkcjonował w tym czasie, może trochę w ograniczonym zakresie, jednak harmonogram tych prac jest taki, że po remoncie będziemy mieli większą powierzchnię półkową na tzw. materiały pisemne. Remont potrwa około 3 tygodni.

Druga istotną rzeczą jest fakt zmiany siedziby Filii Ośrodka w Łapach. Dzięki pracy Zarządu Powiatu i szerokiego zespołu doczekaliśmy się  nowego miejsca na siedzibę Filii - w obiekcie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łapach. Wyłącznie siłami własnymi i pomocą firm wykonawczych geodezyjnych z terenu Łap cały ten zasób, znajdujący się w Filii przy ul. Mostowej 13 A, został przeniesiony do budynku przy ul. Mostowej 9.

Dzięki Pomocy Pana Burmistrza z Łap oraz Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wykonane zostały remonty adaptacyjne tych pomieszczeń, na koszt gospodarki komunalnej. Dostosowano pomieszczenia do potrzeb Ośrodka Dokumentacji. Pozostałe prace zamierzamy zrefundować z Powiatowego Funduszu, a mianowicie założenie systemu alarmowego przeciwpożarowego i antywłamaniowego. Pozostało jeszcze tylko przeniesienie telefonów.

Ponadto ważnym osiągnięciem jest to, że miasto Łapy jest już w formie mapy numerycznej. Na dzień dzisiejszy jest już wydawania danych w postaci cyfrowej. Niestety cały ten system będzie obsługiwany w Białymstoku, ponieważ bazy muszą być zasilane w Białymstoku.”

Zastępca Dyrektora PODGiK poinformowała, iż pomimo czasowych utrudnień obsługi interesantów żadnych skarg nie odnotowano. Było kilka telefonów z prośbą o usprawnienie pracy ośrodka w budynku przy ul. Branickiego 13. Związane to było z potrzebą uzyskania dokumentów do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat.

Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o wyjaśnienie kwestii związanej z ilością przyjętych i załatwionych spraw w Filii Ośrodka, ponieważ z posiadanych przez radnego informacji i przedstawionych Radzie dokumentów wynika pewna rozbieżność. Spraw załatwionych, zdaniem radnego, jest o wiele więcej, niż podano w informacji.

Pani Anna Kurzynka zapewniła, iż kwestia ta zostanie wyjaśniona w najbliższym czasie.

 Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację  z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

Ad. 5

Informacja Naczelników o działalności wydziałów:

a)      Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości za okres od 1 września 2003 roku do 31 sierpnia 2004 roku przedstawił zebranym – Pan Mirosław Zalewski – Zastępca Naczelnika Wydziału / zał. nr 6 /. Dodał, iż: „Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości realizuje zadania przypisane powiatowi w postaci zadań własnych powiatu oraz zadań rządowych. W wydziale istnieją trzy referaty:  Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków, Gospodarki Gruntami Nierolnymi oraz Gospodarki Gruntami Rolnymi. W wydziale zatrudnionych jest 21 osób na pełnym etacie oraz 5 osób na części etatów. Wyższe wykształcenie posiada 15 osób, a pozostali średnie wykształcenie. Dwie osoby studiują aktualnie na WSAPie. Część geodezji, która jest ośrodkiem dokumentacji zajmuje się geodezją od strony technicznej i materialnej, natomiast ta druga strona, poprzedzającą, ażeby te dokumenty znalazły się w zasobie, jest działalność decyzyjna. Cała działalność WGKiN odbywa się poprzez rozpatrywanie  wniosków, analizę składanej dokumentacji geodezyjnej oraz wykonywanie uchwał Zarządu i Rady Powiatu”.

Pytań do informacji nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację    o działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

b)      Architektury.

Informację z działalności Wydziału Architektury za bieżący rok przedłożyła zebranym p.o Naczelnika Wydziału Architektury – Pani Elżbieta Karina Kurzewska / zał. nr 7 /. Dodała, iż wyniki działalności wydziału wiążą się ściśle ze zmianą ustawy prawo budowlane z zeszłego roku, która weszła w życie 11 lipca 2003 roku. Zawierała ona bardzo istotne zmiany rzutujące na prace Wydziału Architektury. Ważnym elementem było to, że zostało zakazane powierzanie zadań gminom z zakresu prawa budowlanego. Część zadań, które obejmowały użytkowania obiektów odeszło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Trzecia zmiana dotyczy tego, że decyzje dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, obecnie są przyjmowane  w formie zgłoszenia.

Pani Elżbieta Karina Kurzewska omówiła zadania, jakie realizuje wydział jej podległy:

Wydział Architektury realizuje swoje zadania na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Do podstawowych zadań Wydziału należą:

a)       działalność decyzyjna z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, w tym:

-          udzielanie pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,

-          przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy – w odniesieniu do obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

-          przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,

-          wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w przypadku zamiaru dokonania istotnych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego,

b)       wydawanie zaświadczeń, wynikających z przepisów:

-          o udzielenie ulgi od podatku VAT w przypadku inwestycji służących potrzebom budownictwa mieszkaniowego – zaświadczenia wydawane były do miesiąca maja br. gdyż z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej ustawa utraciła moc obowiązującą,

-          o samodzielności lokali wyodrębnionych w obrębie jednego budynku,

-          o dodatkach mieszkaniowych

c)        wydawanie dzienników budów.

d)       przygotowywanie Zarządowi Powiatu:

-          opinii dotyczących sporządzanych przez gminy studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-          postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Na działalność Wydziału w roku bieżącym istotny wpływ miała nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 27 marca 2003r.k, która weszła w życie 11 lipca ubiegłego roku.

Po pierwsze ustawodawca przekazał część zadań administracji architektoniczno – budowlanej dotyczących użytkowania obiektów budowlanych lub ich części  - przyjmowanie zgłoszeń zakończenia robót budowlanych i wydawanie pozwoleń na użytkowanie – Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Po drugie wprowadził zakaz powierzania gminom w drodze porozumienia, spraw              z zakresu właściwości Starosty jako organu administracji architektoniczno – budowlanej. Zawarte porozumienia obowiązywać mogły do końca ubiegłego roku. W praktyce oznaczało to przejęcie zadań z tego zakresu z 11 gmin, z którymi zawarte były porozumienia. W celu prawidłowej realizacji zadań Wydział przejmował zadania z gmin stopniowo wypowiadając porozumienia poszczególnym gminom. Do końca roku zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej prowadziły gminy: Choroszcz, Supraśl i Łapy.

Po trzecie: rozszerzył znacznie zawarty w art. 29 katalog inwestycji, które podlegają zgłoszeniu.

Działalność decyzyjna Wydziału pokazana została w tabeli porównawczo z latami 2002 i 2003. Ilość wydanych decyzji w roku bieżącym w okresie od 1 stycznia do 12 września br. wyniosła 1071 / na dzień dzisiejszy jest to 1110/, podczas gdy  w roku ubiegłym wydaliśmy 707decyzji, a w 2002 roku  - 812.

Zwiększenie ilości wydanych decyzji jest naturalną konsekwencją wygaśnięcia porozumień z gminami w zakresie prowadzenia zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej. Przy czym podkreślić należy, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę jest skomplikowane z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane, jak również zmianę samej ustawy, a także ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W chwili obecnej w trakcie postępowań jest około 100 wniosków o pozwolenie na budowę. Okres oczekiwania na decyzje wynosi średnio około trzech tygodni. Ustawodawca w art. 35 ust. 6 określił termin na wydanie pozwolenia na budowę na 65 dni od dnia złożenia wniosku.

                Największa różnica, jak wynika  z zestawienia jest w przypadku zgłoszeń robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W roku 2002 było ich 194, w roku 2003 – 699 a w roku bieżącym /do 12 09. / 1279. Na dzień dzisiejszy liczba ta wynosi 1336.

Na taką ilość wpływ ma nie tylko wygaśnięcie porozumień z gminami, lecz również wspomniana przeze mnie nowelizacja Prawa budowlanego, która znacznie zwiększyła katalog obiektów podlegających zgłoszeniu, między innymi przyłączy do budynków. Gdyby nadal objęte były one obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę wydalibyśmy około 500 decyzji więcej.

Obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane zdjęła z organów administracji architektoniczno – budowlanej obowiązek wydawania decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zgodnie z art. 71 ustawy zmiana sposobu użytkowania podlega zgłoszeniu na 30 dni przed zamierzonym terminem dokonania tej zmiany. Zmiana może nastąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

                Ponadto wydanych zostało 25 zaświadczeń VAT /od 1 maja ustawa utraciła moc obowiązującą – wejście do Unii/, 29 zaświadczeń o samodzielności lokali i 61 zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych. Opieczętowano i wydano ok. 520 dzienników budów.

Przygotowano również i wydano  w roku bieżącym 611 postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy z poszczególnych gmin. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym obowiązującej od 11 lipca 2003r. Do końca roku 2003 przygotowano w Wydziale 350 postanowienia. W wydziale zatrudnionych jest 9 osób, wszystkie z wyższym wykształceniem”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację    o działalności Wydziału Architektury.

 

c)       Komunikacji.

Informację o działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku złożyła zebranym Pani Agnieszka Czarniecka – Jaroszko – Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów / zał. nr 8 /.

Przypomniała zebranym: „Na początku bieżącego roku, w związku z koniecznością usprawnienia funkcjonowania Wydziału Komunikacji oraz zapewnienia płynnej i szybkiej współpracy jego poszczególnych „komórek”, nastąpiła reorganizacja jego dotychczasowej struktury. Zmiana ta, polegająca na wyodrębnieniu dwóch referatów (Referat Rejestracji Pojazdów oraz Referat Praw Jazdy) uzasadniona była również potrzebą wyraźnego oznaczenia odpowiedzialności oraz przypisania jej konkretnym osobom, które – zgodnie z nowym podziałem – będą odpowiadać za realizację zadań, przypisanych poszczególnym komórkom (referatom i stanowiskom) nowej struktury organizacyjnej Wydziału. Ponadto wyróżnione zostały dwa samodzielne stanowiska:

·         ds. transportu, szkolenia kierowców oraz badań technicznych pojazdów

·         informacji ogólnej oraz współpracy z innymi instytucjami.

Zadania przypisane poszczególnym „komórkom” w obecnej strukturze organizacyjnej Wydziału Komunikacji odpowiadają zadaniom określonym w dotychczasowym Regulaminie Organizacyjnym Starostwa”.

Pani Agnieszka Czarniecka – Jaroszko zapoznała radnych ze stanem zatrudnienia w poszczególnych „komórkach” nowej struktury organizacyjnej Wydziału Komunikacji.

Ponadto przypomniała Wysokiej Radzie, że: „Z dniem 1 maja 2004 roku nastąpiła likwidacja Biura Zamiejscowego w Łapach, wymuszona wdrażaniem w naszym kraju systemu centralnej ewidencji pojazdów (system POJAZD), który to system rozpoczął funkcjonowanie w naszym powiecie w dniu 23 sierpnia. System ten wprowadził „rewolucyjne” zmiany w zakresie rejestracji pojazdów mechanicznych w naszym kraju i jest zbliżony zasadami funkcjonowania do wdrożonego kilka lat wcześniej systemu KIEROWCA.

W założeniach projektowany system teleinformatyczny POJAZD jest montowany,            ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa, w relacji Starostwo – baza centralna.          

Nasz powiat oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku - został przewidziany                 w harmonogramie realizacji zadań zmierzających do kompleksowego wdrożenia systemu POJAZD, jako urząd pilotażowy w województwie Podlaskim. Z wdrożeniem całego systemu wiązała się oczywiście konieczność odpowiedniego wyposażenia Wydziału Komunikacji - jeśli chodzi o rejestrację pojazdów - w sprzęt umożliwiający sprawne i szybkie włączenie się Starostwa do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów, a następnie bezproblemową realizację zadań na zasadach przewidzianych w jego koncepcji. Program przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakładał, iż wyposażenie Wydziałów Komunikacji w sprzęt niezbędny do funkcjonowania w w/w systemie zostanie sfinansowane przez budżet centralny (środek specjalny pozostający w dyspozycji MSWiA) po ustaleniu rzeczywistych potrzeb danego powiatu. Tak też się stało, gdyż sprzęt - o wartości ok. 80 tyś. zł - niezbędny do obsługi klientów w głównej siedzibie Wydziału Komunikacji, mieszczącej się w Białymstoku, został już dostarczony i zainstalowany. Podobnej możliwości odnośnie bezpłatnej dostawy sprzętu nie dano jednak powiatom jeśli chodzi o filie czy też biura zamiejscowe Wydziałów Komunikacji. Powiatom dano oczywiście możliwość ich dalszego utrzymywania, podkreślając jednakże, iż może to odbywać się wyłącznie przy udziale środków własnych jednostek samorządowych, które takie filie posiadały lub posiadają nadal.  Zdaniem centrali jest to jednak rozwiązanie nie zalecane głównie z uwagi na wysokie koszty, ale także problemy organizacyjne związane z dalszym utrzymywaniem filii - o czym byliśmy informowani wielokrotnie. Mając to na uwadze Powiat Białostocki przystąpił do szacunkowego wyliczenia kosztów związanych z ewentualnym utrzymaniem Biura Zamiejscowego w Łapach – w oparciu  o informacje podane przez Ministerstwo Infrastruktury, i tak:

-          koszty jednorazowe dotyczące zakupu urządzeń do teletransmisji danych, unikalnego zestawu kluczy szyfrujących, specjalizowanych urządzeń kryptograficznych przewidzianych w systemie – ok. 50 tys. zł;

-          koszty budowy wydzielonej lokalnej sieci komputerowej (LAN) w ilości 3 stanowisk, dodatkowego sprzętu komputerowego (wg standardu systemu CEPiK), urządzeń do podtrzymywania napięcia (UPS) – ok. 20 tys. zł.;

-          koszty dzierżawy stałego łącza teletransmisyjnego przepustowości min. 64 kB/s. oraz jego zestawienia – ok. 80 tys. zł. rocznie,

-          koszty przygotowania pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Łapach, oraz zakupu regałów, biurek i innych urządzeń przystosowanych do podłączenia sieci według standardów systemu CEPiK – ok. 10 tys. zł;

-          koszty wynajmu i utrzymania powyższych pomieszczeń;

-          koszt wydzierżawienia i wyposażenia oraz zabezpieczenia pomieszczenia pod potrzeby archiwum – ok. 20 tys. zł.

Sumując, przewidziane wydatki jednorazowe na uruchomienie filii w nowym systemie POJAZD wyniosłyby ok. 190 tys. zł. Do tego należałoby doliczyć opłatę uiszczaną za każdy kolejny rok funkcjonowania Biura Zamiejscowego (koszt dzierżawy łącza) w wysokości ok. 80 tys. zł.

Dlatego też, mając na względzie powyższe, a także liczebność decyzji administracyjnych podejmowanych w filii w Łapach w okresie rocznym w stosunku do siedziby głównej Wydziału Komunikacji - Zarząd Powiatu Białostockiego uznał wstępnie,                        iż niemożliwym jest dalsze, samodzielne utrzymywanie Biura Zamiejscowego na nowych zasadach systemowych z uwagi na wysokie koszty, które trzeba by ponieść w tym zakresie.

Szczegółowa analiza problemu poprzedzona konsultacjami ze Skarbnikiem Powiatu oraz rozmowami z Burmistrzem Łap w tym zakresie potwierdziła konieczność likwidacji Biura. Główny powód stanowiły rzecz jasna wspomniane koszty, na które w chwili obecnej, a także w przyszłych latach Powiat Białostocki nie byłby w stanie sobie pozwolić. Koszty te są przy tym niewspółmiernie wyższe w stosunku do dochodów, jakie powiatowi dawało Biuro Zamiejscowe Wydziału Komunikacji. W tej sytuacji Zarząd Powiatu podjął decyzję o jego likwidacji i przeniesieniu wszelkich spraw związanych z dotychczasowym jego funkcjonowaniem do siedziby głównej Wydziału Komunikacji mieszczącej się  w Białymstoku przy ul. Borsuczej.

W tym miejscu należy zaznaczyć również, iż w naszym województwie likwidacji uległy lub też ulegają wszystkie filie ds. rejestracji (2) prowadzone przez inne powiaty, w tym Powiat Sokólski – również w głównej mierze ze względów finansowych i trudności technicznych oraz organizacyjnych związanych z ich utrzymywaniem na nowych zasadach systemowych. Powiat Białostocki nie jest wiec w tym zakresie wyjątkiem zważywszy na to, iż w skali całego kraju zdecydowana większość filii uległa likwidacji lub też jest w jej trakcie przed terminowym wdrożeniem systemu POJAZD.

Jeśli chodzi o termin likwidacji Biura z dniem 01.05.2004 r. to decyzja podjęta w tym zakresie uzasadniona była w głównej mierze czynnikami technicznymi związanymi                   z koniecznością przygotowania Referatu Rejestracji Pojazdów w Białymstoku                          do wyposażenia w odpowiedni sprzęt przez jednostki centralne, jak również koniecznością przeszkolenia wszystkich pracowników tej komórki w zakresie funkcjonowania nowego programu do rejestracji pojazdów (POJAZD). Z tych też powodów niezbędne było przeniesienie wszystkich zasobów ludzkich i materialnych (sprzęt oraz obszerne archiwum) docelowo do głównej siedziby Wydziału Komunikacji – przed planowanym wdrożeniem całego systemu w naszym Urzędzie wraz z jego wyposażeniem w odpowiednie środki techniczne konieczne do jego sprawnego funkcjonowania. Przeniesienie to nastąpiło                         w ostatnich dniach kwietnia br. i było poprzedzone adaptacją dotychczasowych pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Białymstoku przeznaczonych na obsługę klientów rejestracji pojazdów oraz powiększeniem obecnego archiwum Wydziału o pomieszczenie przeznaczone dla celów rejestracji pojazdów (kompleksowy remont nowego lokum wraz z wyposażeniem    w regały przesuwne na akta pojazdów).

Jeśli chodzi o obsługę klientów to wyraźnie należy podkreślić, iż likwidacja Biura nie wpłynęła w żadnym stopniu na pogorszenie jej standardów. W tym celu poczyniono odpowiednie działania łącznie ze zwiększeniem liczby stanowisk do bezpośredniej obsługi klientów (w chwili obecnej 6 stanowisk – wcześniej 4) oraz przeniesieniem do pracy                  w Białymstoku wszystkich dotychczasowych pracowników zatrudnionych w filii łapskiej.

Wszystkie powyższe czynniki pozwalają stwierdzić, iż w chwili obecnej urząd jest odpowiednio przystosowany do pracy w nowym systemie rejestracji i ewidencji -  POJAZD, będącego elementem składowym Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Jak już wcześniej wspomniano Starostwo Powiatowe w Białymstoku pomyślnie zakończyło proces wdrożenia systemu POJAZD w dniu 23 sierpnia br. Wdrożenie poprzedzone było przeprowadzeniem kluczowej operacji dla całego procesu, tj. migracją danych z dotychczasowej ewidencji pojazdów funkcjonującej w Powiecie Białostockim do systemu POJAZD. Migracja ta została wykonana niezwykle udanie z uwagi na wskaźnik                jej skuteczności wynoszący ponad 98 %. Dla porównania w innych powiatach,                      które podlegały wdrożeniu w terminie wcześniejszym skuteczność ta oscylowała w granicach 30% - 65%. Z tego też powodu wynik, jaki udało się osiągnąć w naszym powiecie należy uznać za najlepszy w kraju jeśli chodzi o powiaty, które proces wdrożenia systemu POJAZD mają już za sobą. Wynik taki udało się niewątpliwie osiągnąć dzięki pracy informatyków odpowiedzialnych za migrację danych, jak również dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników wydziału w weryfikację dotychczasowej bazy danych na potrzeby całego wdrożenia.

W chwili obecnej praca Referatu Rejestracji Pojazdów w nowym systemie przebiega bez większych zakłóceń. Ewentualne trudności, których nie da się wykluczyć w trakcie obsługi klientów są powodowane czynnikami od nas niezależnymi. Należy mieć bowiem na uwadze, iż aplikacja POJAZD, na której w chwili obecnej dokonywana jest rejestracja pojazdów mechanicznych w naszym Powiecie – z uwagi na jej „świeżość”  - obarczona jest wieloma błędami i niedociągnięciami natury organizacyjnej i prawnej. Usuwanie tych nieprawidłowości następuje natomiast zdalnie za pośrednictwem łączy informatycznych. Nie ma więc możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów powstałych w obsłudze oprogramowania, tak jak następowało to przed wdrożeniem systemu w naszym urzędzie. W wielu przypadkach jesteśmy więc skazani na „łaskę i niełaskę” centralnych operatorów zajmujących się modernizacją obecnej aplikacji.

Jeśli chodzi o podstawową różnicę pomiędzy dotychczasową rejestracją pojazdów,                               a obecną to sprowadza się ona do sposobu wystawiania dowodów rejestracyjnych dla ich użytkowników. W poprzednim systemie wszystkie operacje w tym zakresie możliwe były do wykonania przy wykorzystaniu na miejscu środków własnych – technicznych i osobowych. W chwili obecnej urząd wydaje jedynie klientom gotowe dowody rejestracyjne, które wcześniej – wskutek złożonego przez nas zamówienia – zostały wyprodukowane w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie i przekazane drogą kurierską do siedziby Powiatu. Zasady funkcjonowania całego systemu są więc zbliżone do tych, na których od kilku lat działa system KIEROWCA obsługujący Referat Praw Jazdy. W ramach wdrożenia w całym kraju systemu POJAZD nastąpiła również zmiana wzorów dotychczasowych pozwoleń czasowych oraz dowodów rejestracyjnych uprawniających do użytkowania pojazdów przez ich właścicieli. Jeśli chodzi o pozwolenie czasowe to jego wzór już obowiązuje – jednakże tylko w powiatach, w których wdrożenie systemu zostało już zakończone. Nowy dowód rejestracyjny będzie zaś wprowadzany do obiegu od dnia 1 października bieżącego roku (wzory obu dokumentów w załączeniu).”

Jeśli chodzi o tendencję rejestracji pojazdów mechanicznych na terenie właściwości miejscowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku to należy stwierdzić, iż jest ona dość „stała” i utrzymuje się na podobnym poziomie, co w latach ubiegłych, jednakże z małymi wyjątkami. W roku bieżącym można bowiem zaobserwować znaczny wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów używanych sprowadzanych z krajów członkowskich UE oraz          z państw trzecich. Sytuacja ta zapoczątkowana została wejściem Polski do grona krajów Wspólnoty z dniem 1 maja 2004 r. i do chwili obecnej nie uległa zmianie. Przyrost ten spodziewany jest do końca października roku bieżącego, kiedy to mają wejść w życie rozwiązania prawne (zaostrzenie wymogów technicznych w stosunku do aut używanych) przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury mające na celu ograniczenie importu aut używanych do Polski. Trudno jednak zgodzić się z optymizmem Ministerstwa co do skuteczności takiej „blokady”, dlatego też nie należy się spodziewać spadku liczby rejestracji takowych pojazdów na terenie naszego Powiatu. Taki spadek może nastąpić dopiero z początkiem roku 2005, kiedy to mają rozpocząć funkcjonowanie ograniczenia natury finansowej w postaci podatku rejestracyjnego czy też innej opłaty (nie wiadomo do końca jaką formę dokładnie przybierze to ograniczenie) mogącej znacznie wpłynąć na nieopłacalność importu aut używanych.

Z tego też powodu należy przypuszczać, iż w roku 2004 sytuacja nie powinna ulec znaczącej zmianie jeśli chodzi o rejestrację pojazdów mechanicznych sprowadzanych                    z zagranicy. Będzie ona raczej kształtować się na poziomie, z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory, aż do czasu wprowadzenia ograniczeń systemowych, o których była mowa wyżej. 

Jeśli chodzi o tendencję wydawania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi przez nasz Wydział to widać wyraźnie, iż w stosunku do roku 2002 i 2003, liczba spraw związanych z tym zagadnieniem w I półroczu roku bieżącego uległa znacznemu obniżeniu. Jest to niewątpliwie spowodowane tym, iż kolejny termin wymiany praw jazdy przypada dopiero na koniec tego roku (poprzedni – koniec roku 2002) – z tej też przyczyny wymiana dokumentów do tej pory nie była tak intensywna. Należy się jednak spodziewać systematycznej tendencji wzrostowej w tym zakresie począwszy od III kwartału br. Przewiduje się, iż liczba spraw związanych w tym czasie z wymianą uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi znacznie przekroczy tę, którą odnotowaliśmy w „fazie” poprzedniej – z uwagi na zdecydowanie większą ilość osób, na których ciąży ustawowy obowiązek dokonania takiej czynności.

Wspomnieć należy jeszcze, iż z początkiem roku 2004 weszła w życie zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą zostały zniesione świadectwa kwalifikacji wydawane do tej pory przez nasz Wydział dla kierowców zawodowych. Niewątpliwie wpłynęło to na zmniejszenie liczby spraw, jakie wpływały do „komórki” realizującej zadania z tego zakresu – jednakże stopień tych zmian będzie niewielki z uwagi na liczbę osób posiadających tego typu uprawnienia, która jest niewspółmiernie mniejsza w stosunku do liczby osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, figurujących w naszej ewidencji.

Jeśli chodzi o ten obszar zadań przypadających do realizacji Wydziału Komunikacji to rolę wiodącą w tym zakresie odgrywają sprawy związane z wydawaniem licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy. Zadania te nałożone zostały na Starostów z dniem 1 stycznia roku 2002, kiedy to weszła w życie ustawa o transporcie drogowym. Wprowadziła ona obowiązek posiadania wyżej wymienionych uprawnień przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zarobkowego transportu drogowego (licencje i zezwolenia), jak również przez przedsiębiorców prowadzących przewozy drogowe jako działalność pomocniczą w stosunku do ich podstawowej działalności gospodarczej (zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne).

W związku z tym, iż obowiązek posiadania licencji w roku 2002 dotyczył jedynie przedsiębiorców zaczynających swą działalność od „zera” (wszyscy pozostali, którzy usługi swe świadczyli przed dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy korzystają z okresu przejściowego, w czasie którego powinni uzyskać odpowiednią licencję – do dnia akcesji RP do UE) to liczba spraw z tego zakresu była niewielka – 3 licencje wydane przez tutejszy Wydział. Inaczej sprawa miała się w odniesieniu do przewozów na potrzeby własne, które to przewozy przedsiębiorcy musieli zgłaszać od chwili wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym, tj. od dnia 1 stycznia 2002 r. I tak w roku 2002 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku wydał ponad 60 zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie  w/w przewozów, zaś  w roku 2003 (do chwili obecnej) – ponad 40.

Rok 2003 przyniósł także diametralną zmianę sytuacji jeśli chodzi o licencję na transport drogowy. Liczba spraw z tym związanych znacznie wzrosła z uwagi na fakt,                 iż początkowo koniec okresu przejściowego – o którym była mowa wyżej – został ustalony na dzień 31.12.2003 r. Z tego też powodu do tutejszego Wydziału zgłosiło się w tym czasie ok. 50 przedsiębiorców z wnioskami w tej sprawie. Jeśli chodzi o rok 2004 to tendencja wzrostowa spraw dot. transportu drogowego (licencje) utrzymywała się do maja br. – w tym okresie bowiem wydano aż 85 licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego transportu drogowego.

Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił znaczny spadek liczebności spraw z tego zakresu, z uwagi na powyższy termin obligujący przewoźników do wyrobienia stosownych uprawnień w tej dziedzinie przed dniem akcesji. Niestety, spadek tendencji w tym zakresie nie spowoduje odciążenia Wydziału jeśli chodzi o ogół spraw z tym związanych. Pozostaje bowiem inny problem, spowodowany liczbą podmiotów ujętych w naszej ewidencji, co do których Starosta jest obowiązany podejmować określone w przepisach czynności kontrolne.

Na chwilę obecną bowiem w ewidencji naszego Wydziału zostało ujętych około 150 przedsiębiorców, objętych regulacją prawną ustawy o transporcie drogowym (licencje                  + zaświadczenia). Do tego dochodzi jeszcze 8 stacji kontroli pojazdów oraz 11 ośrodków szkolenia kierowców, które należą do spraw przypisanych tej samej „komórce” Wydziału. Kontrole dotyczące tych ostatnich Starosta obowiązany jest przeprowadzać raz do roku. Jeśli zaś chodzi o przewoźników to ustawa o transporcie drogowym wskazuje, iż organ ma obowiązek dokonać kontroli takich podmiotów co najmniej raz na 5 lat. Mając na względzie ten okres oraz liczbę wszystkich podmiotów podlegających takim czynnościom Starosty, należy stwierdzić, iż daje to w sumie ok. 5-6 kontroli miesięcznie w przeciągu pięciu lat, które muszą być przeprowadzone przez pracowników naszego Wydziału zajmujących się tymi sprawami. Tylko w ten sposób możliwe będzie bowiem wykonanie ustawowego obowiązku ciążącego na Staroście.

Jak widać, można się więc spodziewać w najbliższych latach wzrostu - nie zaś spadku - liczebności spraw związanych działalnością tej właśnie „komórki” Wydziału Komunikacji.

Jeśli chodzi o tę sferę działań należących do naszego Wydziału to wskazać należy,                iż utrzymuje się ona na stałym poziomie intensywności, która jest zależna od czynników zewnętrznych, wynikających z potrzeb innych instytucji i podmiotów, do współpracy                  z którymi nasz Wydział jest zobowiązany”.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski zapytał, jaki jest czas rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

                Pani Agnieszka Czarniecka Jaroszko wyjaśniła, iż czas rejestracji pojazdu zależy od wielu czynników, między innymi od pochodzenia pojazdu i od dokumentów, które są w posiadaniu interesanta. Różnie są przenoszone dokumenty własności pojazdu, nie zawsze jest to umowa sprzedaży. Czas rejestracji waha się, więc od 10 minut do 30 minut.

                Pan Józef Ryszard Sikorski poprosił o wyjaśnienie kwestii związanych ze świadectwem kwalifikacji.

                Pani Agnieszka Czarniecka Jaroszko stwierdziła, że w chwili obecnej zmieniają się przepisy, dostosowujące obowiązujące prawo do przepisów Unii Europejskiej. „W UE funkcjonuje termin „kierowca zawodowy”, dlatego też wszyscy Ci, którzy teraz posiadają uprawnienia, są kierowcami i będą jeździć. Młode pokolenie będzie musiało kończyć specjalne kursy dla kierowców zawodowych. Na pewno Ministerstwo szykuje tzw. Kartę kierowcy. Nie wiadomo do końca, jak to będzie wyglądało”.

                Radny Pan Krzysztof Silwon poprosił o wyjaśnienie kwestii opłat za dokument prawa jazdy. Jego zdaniem kwota ta jest bardzo wysoka. Ponadto, zapytał o skutki nie dokonania wymiany prawa jazdy w obowiązującym terminie.

                Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów – Pani Agnieszka Czarniecka Jaroszko wyjaśniła, iż w momencie, kiedy mija termin, dokument traci swoją ważność z uprawnieniami. Posługiwanie się dokumentem nieważnym grozi tym, że przy kontroli drogowej zostanie on zabrany, a kierowca zostanie ukarany. W kwestii wysokości opłat, dodała, iż wysokość opłaty wynika z rozporządzenia i nie jest w żadnej mierze uznaniowa.

Radny Pan Wojciech Bukłaha zapytał czy Wydział Komunikacji posiada już informacje na temat filii Wydziałów Komunikacji, które  zostały utrzymane przez organy powiatu oraz czy w tej sprawie formalnie kierowano wystąpienia do ministerstwa.

Pani Agnieszka Czarniecka Jaroszko poinformowała zebranych, iż z takim pismem nie występowano do władz centralnych. „W momencie, kiedy już było wiadomo, że wchodzimy w nowy system pracy, czyli poprzez centralę, jaką jest Warszawa. Jest to pierwszy etap wdrożenia do systemu ogólnego CEPiK. System jest tworzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jeśli chodzi o kwoty, i ceny otrzymaliśmy je w pismach z ministerstwa. Pozwoliłam sobie wykonać kilka telefonów do tych Starostw, które zdecydowały się na utrzymanie filii. One zdecydowały się na to już dawno temu, czyli wtedy, kiedy była decyzja o pozostawieniu referatów praw jazdy. Wtedy zostawały satelity i serwery, co rzutowało na mniejsze kwoty funkcjonowania filii. Są to nieco niższe kwoty. Ministerstwo dążyło do tego, aby filii nie było z uwagi na kwestie techniczne. Tak naprawdę, na dzień dzisiejszy, kiedy widać jak działają łącza i cały system, to najważniejsze jest aby interesant został załatwiony dobrze. Dzwoniłam do Ostródy, bo wymieniono ją w piśmie radnych Rady Miejskiej Łap. To Starostwo miało przygotowany budynek do tego celu, a w tej chwili ponosić będą tylko koszty zabezpieczenia, które będzie wymagał CEPiK. Powiat Białostocki nie posiadał do tego celu odpowiedniego budynku, pomieszczeń do załatwiania interesantów, archiwum, serwera, łączy itd.”

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację    o działalności Wydziału Komunikacji.

 

Ad. 6

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

 Pani Barbara Grażyna Wacławska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła zebranym informację na temat wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy / zał. nr 9 /.

 „W tym roku zrealizowaliśmy dwa projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, sektorowego programu operacyjnego rozwoju zasobów ludzkich. Pierwszy 1.2 Perspektywy dla młodzieży, wyszedł nam bardzo dobrze, beż żadnych problemów i kłopotów. Zatrudnionych zostało, albo skierowanych na staże bądź szkolenia o 10 osób więcej, niż przewidywaliśmy. Drugi projekt w ramach działania 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczenie długotrwałego bezrobocia przysporzył sporo problemów. Były one związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w związku ze zmianą zasad oraz zmianą ustawy od 1 czerwca 2004 roku o przeciwdziałaniu bezrobociu. W ślad za tą zmianą nie poszły zmiany rozporządzeń wykonawczych i przepisów. Spowodowało to przestój i wstrzymanie wszelkiego rodzaju działań, związanych przede wszystkim z pracami interwencyjnymi, co zaowocowało tym, że  zamiast 180 osób skierowaliśmy do pracy tylko 86 osób. Na ponad 2 miesiące wstrzymane były działania. 27 lipca działania w ramach tego projektu zostały wznowione, jednak to wstrzymanie  sprawiło, że nie było możliwości wykorzystania wszystkich środków na nie przeznaczonych. W ramach prac interwencyjnych zaledwie 46% osób zostało zatrudnionych. Przyczyną tego jest fakt, iż wszystkie umowy zawarte w tym roku w ramach finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny, muszą się w tym roku zakończyć, gdyż nie będzie zwrotu pieniędzy. Ponieważ PUP nie był w stanie wykorzystać tych pieniędzy, zwrócono się z wnioskiem poprzez Wojewódzki Urząd Pracy do ministerstwa i część tych środków została przeznaczona na aktywizację młodzieży, czyli na tzw. staże. Ponad miesiąc trwały działania ministerstwa zanim zapadła decyzja o przesunięciu tych środków, by można było podpisać porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego. Pozostałe środki przesunięte będą na dotacje do nowo powstałych miejsc pracy bądź dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą.

W chwili obecnej jesteśmy przygotowani do startu w konkursie na następne działania, czyli 1.5 Wspieranie integracji zawodowej oraz 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet. Pierwszy skierowany będzie dla bezrobotnych powyżej 24 miesięcy, drugi zaś, skierowany będzie do kobiet, które zarejestrowane są powyżej 12 miesięcy. Projekty są przygotowane i czekamy na ogłoszenie konkursu.

Przystąpiliśmy także, do dwóch partnerstw, które będą realizowały programy w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL.  Jest to bardzo specyficzny projekt ze względu na ogromne pieniądze, które można pozyskać z EQUAL-u. Jednak, aby to zrobić, trzeba mieć bardzo mocno rozbudowane służby, zarówno merytoryczne, jeśli chodzi o organizację pracy, ale również i finansowe.  Trzeba mieć własny monitoring, odpowiednie kadry w wydziale finansowym. Nie startujemy tam jako samodzielny partner, ze względu na to, że jest to bardzo duży i drogi projekt, na który nas nie stać, ale przystąpiliśmy do dwóch partnerstw. Pierwsze partnerstwo brzmi „MAMA” – Motywowanie i Aktywizowanie Matek, które po urlopach wychowawczych, po długotrwałym bezrobociu będą chciały rozpocząć karierę zawodową i chcą powrócić na rynek pracy. To partnerstwo jest łącznie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i to on występuje z tym projektem programu. Drugie partnerstwo będzie realizowało działania w temacie F- wspieranie zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii. Partnerstwo to nosi nazwę „45+ACTIVE”. Projekt ma na celu pomoc osobom w wieku powyżej 45 lat w utrzymaniu przez nie zatrudnienia i dostosowaniu się do nowych wymogów rynku pracy, aby nie stawali się osobami bezrobotnymi.

Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy uczestnictwo w programie „Wdrażanie Modelu Partnerstwa Lokalnego”. Ten Program był realizowany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych i miał na celu przeszkolenie 1 pracownika w PUP z cyklu szkoleń: :Szybkie reagowanie” – skuteczna pomoc zwalnianym pracownikom, „Lokalne Ożywienie Gospodarcze” – rozwój i integracja środowisk lokalnych oraz „Szybki Start” – wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Osoba przeszkolona uzyskała certyfikat Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego, umożliwiający budowanie lokalnego partnerstwa z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych metod działania.

Odnośnie Funduszu Pracy, to został on w całości wykorzystany. Zostało trochę pieniędzy pochodzących z tzw. oszczędności, których się nie da uniknąć. Zostaną one jednak wydane zgodnie z przeznaczeniem. W listopadzie zostanie ogłoszony konkurs na zatrudnienie młodzieży. Będzie to konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Będziemy do niego przystępować. Wspomnieć należy tu także o konkursie na dotacje w ramach krajowego programu PHARE 2000 Spójność społeczna i gospodarcza. Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży. Warunkiem przystąpienia do tego konkursu jest udział środków finansowych powiatu, zarówno powiatu ziemskiego, jak i grodzkiego. Nie wiadomo jednak czy muszą być one zabezpieczone na ten rok, czy też na rok przyszły. Nie wiadomo też, kiedy się ten konkurs rozstrzygnie. Według wstępnych wyliczeń wynika, że zabezpieczyć należy 300.000 zł, a 40% z tej kwoty, czyli 120.000 zł jest już bezzwrotne, czyli jest to udział własny powiatu. 180.000 zł zostanie zwrócone z programu PHARE 2000. Prawdopodobnie do niego nie przystąpimy, gdyż jest to program bardzo drogi i wymagający także dodatkowych środków na zatrudnienie osób przygotowanych do jego obsługi.”

                Pani Dyrektor poinformowała także o konieczności wprowadzenia standardów pracy dla publicznych dostawców usług rynku pracy. Stwierdziła, iż jest to bardzo poważny problem, gdyż istnieje już obowiązek stosowania w urzędach pracy i agencjach zatrudnienia stosowania standardów. W niedługim czasie ukaże się rozporządzenie Ministra Pracy nakładające na samorząd powiatu i urzędy pracy, jako jednostki Starosty obowiązek wprowadzenia standardów. Oznaczać to będzie mocno przedłużony czas przyjęcia interesantów. „Każde spotkanie z interesantem, zarówno w pośrednictwie pracy, doradztwie zawodowym, szkoleniach, czyli tych wszystkich aktywnych formach, którymi się zajmujemy ulegnie przedłużeniu. Będzie mnóstwo papierów do wypełnienia. Wiąże się to również z tym, że w dniu dzisiejszym nie jesteśmy w stanie wprowadzić tych standardów. Z pewnością będzie tzw. „vacatio legis” na wprowadzenie standardów. Po tym czasie rozpoczną się kontrole w zakresie stosowania standardów, przeprowadzane przez Wojewodę i jego służby. W momencie, kiedy się okaże, iż standardy są wdrażane zbyt opieszale, powoli, nie w pełni bądź w ogóle nie wprowadzane, będą nakładane na Dyrektora PUP i Starostę kary – 10.000 zł”.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Osmolski zapytał, jaka jest skuteczność przekwalifikowania osób bezrobotnych, oraz czy są „rekordziści”, korzystający z tych form aktywizacji.

                Pani Barbara Grażyna Wacławska wyjaśniła, że  szkolenie ma zawsze jakiś określony cel. W tej chwili zostało przeszkolonych około 700 osób, a do końca roku zaplanowano przeszkolenie łącznie 900 osób. Około 45% osób przeszkolonych znajduje zatrudnienie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, takich statystyk nie ma, aczkolwiek zdarzają się osoby, które wracają po raz kolejny do zatrudnienia  i potrzebują tej formy aktywizacji.

                Pan Krzysztof Silwon poprosił o wyjaśnienie czy przy udziale w programach i projektach zakładana liczba uczestników jest równa ilości środków finansowych, a także jaki w tym gronie jest procent ludzi młodych np. do 25 roku życia.

                Pani Barbara Grażyna Wacławska wyjaśniła, iż udzielenie precyzyjnej odpowiedzi nie jest możliwe, dlatego, że oprócz staży, szkoleń, młodzi ludzie uczestniczą w pracach interwencyjnych, robotach publicznych itd. Jest to trudne do określenia, ale oscyluje to w granicy 30% młodych osób zarejestrowanych w urzędzie, objętych pomocą finansową w różnej formie.

                Więcej pytań nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku złożyła Wysokiej Radzie wyjaśnienia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku / zał. nr 10 /.

Podkreśliła, że: „decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z dnia 2 września 2004 roku, środki funduszu zostały zwiększone o kwotę 373.417 zł wg. algorytmu na  realizację zadań, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W przedstawionym projekcie uchwały RPB zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku powyższa kwota zwiększa plan wydatków na następujące zadania: uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 40.000 zł, co pozwoli na zabezpieczenie wszystkich zgłoszonych potrzeb do końca roku oraz w wyjątkowych sytuacjach na dofinansowanie turnusów osobom niepełnosprawnym, które korzystały już z takiego dofinansowania w roku ubiegłym. Przypominam, że przyjęliśmy ogólna zasadę, że te dofinansowanie otrzymują osoby niepełnosprawne co drugi rok. Następnie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 300.000 zł, co pozwoli na zabezpieczenie wszystkich zgłoszonych potrzeb w tym roku, jednak z uwagi na późny termin otrzymania tych środków, nie we wszystkich przypadkach będzie możliwe przeprowadzenie wszystkich prac, mających na celu likwidację szczególnie bariery architektonicznej. Ponadto zwieksza się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 33.407 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian  plan wydatków funduszu w roku bieżącym  będzie wyższy od wydatków z roku ubiegłego o 15%. Jest to zwiększenie wydatków na te zadania, na które były już przenoszone  środki na mocy uchwały podjętej  na poprzedniej Sesji Rady Powiatu, ze środków, które były przeznaczone na rehabilitację zawodową i które nie były do tej pory wykorzystane. Zapewniła, że zostaną podjęte wszelkie działania aby te dodatkowe środki trafiły do osób niepełnosprawnych i były właściwie i efektywnie wykorzystane. Przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, na posiedzeniu które odbyło się 15 września 2004 roku”.

Radni pytań nie zgłosili, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o zapoznanie zebranych z opiniami merytorycznych Komisji RPB.

Pan Krzysztof Obukowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji w ww. sprawie.

Przewodnicząca Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Alicja Małgorzata Bychowska przedstawiła Wysokiej Radzie pozytywną opinię Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX /166/ 2004 z dnia 23 września 2004 roku  zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku / zał. nr 11 /. 

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Domów Pomocy Społecznej w Jałówce i w Łaźniach.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż temat ten był omawiany na posiedzeniach stałych Komisji Rady. Został przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Domów Pomocy Społecznej w Jałówce i w Łaźniach / zał. nr 12 /.

„Od nowego roku zmienił się system finansowania Domów Pomocy Społecznej. Obecnie  środki finansowe na funkcjonowanie DPS nie przechodzą przez powiat, a przez gminy i to one decydują, czy skierować pensjonariusza do placówki państwowej, czy prywatnej, biorąc pod uwagę koszt utrzymania pensjonariusza. Zmiana finansowania dotyka również problemu takiego, że każda placówka jest analizowana pod kątem finansowym i dotacja jest na określonym poziomie. Jeżeli jednostka ma koszty wyższe niż średnie finansowanie, dotacji powyżej tego poziomu nie otrzymuje, sama musi dążyć do pokrycia tej różnicy, poprzez uzyskanie środków finansowych od powiatu. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w Łaźniach. Jest to mała placówka i dlatego koszty utrzymania pensjonariuszy są wysokie. Aby zmniejszyć  koszty w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego, początkowo starano się obniżyć koszty osobowe w jednostkach, jednak jest to działanie krótkookresowe, które nie przynosi wymiernych rezultatów, tym bardziej, że opieka musi być zapewniona na odpowiednio wysokim poziomie. Zarząd myślał nad połączeniem DPS w Choroszczy z DPS W Łaźniach, jednak z obliczeń wynika, iż nie przyniosłoby to pożądanych rezultatów. Następnym wariantem było połączenie DPS w Jałówce z DPS w Łaźniach. Po dokonaniu analizy finansowej tego pomysłu okazało się, że łączne koszty działalności połączonych DPS są możliwe do zaakceptowania. Wystąpiono zatem do Wojewody Podlaskiego z prośbą o wyrażenie zgody na ww. działania. Argumentem za połączeniem tych domów było obniżenie zatrudnienia, a co za tym idzie obniżenia kosztów o około 70.000 zł. Wojewoda wyraził zgodę na przekształcenie z dniem 1 stycznia 2005 roku Domu Pomocy Społecznej w Jałówce dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz Domu Pomocy Społecznej w Łaźniach dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ważne jest to, aby jak najszybciej podjąć uchwałę w sprawie połączenia tych Domów Pomocy Społecznej, aby już od początku przyszłego roku mogły one funkcjonować w tej nowej strukturze, czyli jako Dom Pomocy Społecznej w Jałówce z filią w Łaźniach.”

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnych opinii Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, a także Komisji Infrastruktury Technicznej.

Radny Pan Jan Kaczmarek zapytał, czy przy analizie połączenia placówek rozważano, co może się stać za kilka lat, biorąc pod uwagę, iż pensjonariuszy dotowanych będzie coraz mniej, a koszty utrzymania pozostaną na tym samym poziomie.

Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż rozważana była taka kwestia, ale temat jest bardzo złożony. Powiat Białostocki na swoim terenie ma aż pięć takich placówek.. Z posiadanych informacji wynika, że do DPS-ów funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku jest bardzo dużo osób oczekujących na przyjęcie. Ważnym aspektem jest to, iż koszt utrzymania jest znacznie wyższy niż w powiecie. „Ponadto w Garbarach funkcjonuje prywatny DPS „Spokojna Przystań” dla osób przewlekle i psychicznie chorych. W tej placówce jest około 200 osób. Mamy zawartą umowę do 2006 roku, natomiast zmieniła się ustawa i w tej chwili pracujemy nad tym, czy będziemy mogli podpisać porozumienie, czy umowę o współpracy na lata następne. Gdyby takiej możliwości nie było, staniemy przed problemem, co zrobić z pensjonariuszami z Garbar.”

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/167/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przekształcenia Domów Pomocy Społecznej w Jałówce i w Łaźniach / zał. nr 13 /.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan Bogdan Kalicki udzielił wyjaśnień na temat projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach /zał. nr 14 /.

Wystąpił on o wprowadzenie zmiany w Statucie polegającej na tym, że:

„ w § dotyczącym przedłużenia istnienia oddziału dla przewlekle chorych wstawić datę  do 31 grudnia 2005 roku. W pewnym momencie zaistniała tam pomyłka, która została sformalizowana poprzez uchwałę Rady Społecznej i Rady Powiatu. Została ona zauważona, gdy zaczęto gromadzić dokumenty w ramach przygotowań do następnego konkursu, który będzie miał miejsce niebawem. W ubiegłym roku dostaliśmy kontrakt na ten oddział i usługi są realizowane, ale żeby przystąpić do następnego konkursu należy wnieść poprawki do Statutu. Rada Społeczna zaopiniowała tą zmianę pozytywnie. Zmiany te są istotne odnośnie, co do tego oddziału, gdyż już w roku ubiegłym otrzymywano sprzeczne informacje z NFZ,  co do kontraktowania tej struktury, począwszy od zawieszenia, poprzez informację o ostatnim roku kontraktowania, a obecnie najprawdopodobniej zmian, co do zakresu kontaktu nie będzie.

Możliwe jest także, stworzenie oddziału opieki długoterminowej, ale tu praktyka jest taka, że na pewno kontrakt będzie niższy. Wiązałoby się to z tym, że jest to nowy świadczeniodawca, który nie posiada statystyki. Wyższy kontrakt byłby także bardziej korzystny w sytuacji, w której znajduje się obecnie szpital. Od czerwca szpital uzyskuje dodatni wynik finansowy, który trzeba utrzymać, więc trzeba dołożyć starań, aby otrzymać przynajmniej taki sam kontrakt na przyszły rok, gdyż nie pora jeszcze na zmianę struktury na tym oddziale. Każda dodatkowa złotówka jest potrzebna, aby zminimalizować zadłużenie szpitala. Zwracam się więc o podjęcie omówionej uchwały.”

Przewodniczący obrad poprosił Panią Alicję Małgorzatę Bychowską o odczytanie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji poinformowała Wysoką Radę, iż Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/168/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach / zał. nr 15 /.

 

Ad. 10, 11

Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach oraz w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Łapach.

Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych - Pani Alina Dźwilewska zreferowała zebranym projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego:

·         w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 16 /,

·         w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 17 /.

„Zgodnie z interpretacją MENiS każdej szkole musi być nadany statut, w związku z tym na dzisiejszą Sesję zostały przygotowane stosowne uchwały w tej sprawie.  Statuty obu szkół, w wielu miejscach są zbieżne. Zostały one opracowane na podstawie art. 60 ustawy o systemie oświaty i na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów dla przedszkoli i szkół publicznych. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych daje wykształcenie średnie, natomiast Szkoła Policealna, po szkole średniej daje wykształcenie zawodowe. Są pewne różnice w ocenianiu, natomiast jeżeli chodzi o kompetencje poszczególnych organów, są podobne. Zadania szkół też są podobne. Rada Powiatu Białostockiego decyzję o otwarciu tych szkół podjęła w formie uchwał: Uchwałą Nr XVI/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku utworzono Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łapach, a Uchwałą  Nr XVI/129/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku utworzono Szkołę Policealną dla Dorosłych w Łapach.

Po podjęciu przez Radę Powiatu Białostockiego uchwał w sprawie nadania tychże statutów, należy je przesłać, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, bezpośrednio do Kuratorium Oświaty. Opracowanie tychże statutów w głównej mierze oparte było na przepisach ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych w tym zakresie.”

Przewodniczący obrad poprosił o zapoznanie zebranych z opinią merytorycznej Komisji.

Pan Wojciech Bukłaha – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki poinformował Wysoką Radę, iż  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach oraz w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Łapach zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu w dniu 22 września 2004 roku.

Pytań i uwag do omówionych materiałów nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła następujące uchwały:

·         Uchwałę Nr XX/169/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 18 /,

·         Uchwałę Nr XX/170/2004 z dnia 23 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych w Łapach / zał. nr 19 /.

 

 

Ad. 12

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z treścią projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok / zał. nr 20 /.

„Powyższy projekt uchwały zawiera przyznaną od Wojewody Podlaskiego dotację w wysokości 85.000 zł i o taką kwotę zwiększamy plan dochodów. Ponadto do budżetu powiatu wprowadzamy kwotę 3.000 zł, tj. pomoc Gminy Gródek na badania laboratoryjne wykonywane przez SP ZOZ w Łapach. Również została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000 zł. jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów akcji „Sprzątanie Świata”. Ponadto proponuje się o kwotę 47.000 zł zmniejszyć plan dochodów budżetu w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. pomniejszenie o 47.000 zł planowanej dotacji z PFOŚiGW, a dotyczy to planowanych wydatków w części termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Borsuczej. Tak więc ogólnie zwiększenia obejmują kwotę 90.000 zł, proponowane zmniejszenia to 47.000 zł, co daje dalsze zwiększenie planu dochodów o 43.000 zł...

Po stronie wydatków zmiany dotyczą, w dziale transport i łączność, przesunięcia między paragrafami kwoty 28.000 zł i dotyczy to remontu ulicy Akacjowej w Zawadach. Inwestycja ta poprzednio była planowana jako koszt remontu realizowanego przez PZD. Okazuje się, że bardziej efektywne może być wykorzystanie tej kwoty, jeżeli to zadanie, na zasadzie powierzenia, będzie realizowała Gmina Zawady. Stąd przesunięcie tej kwoty między paragrafami na dotacje celową, która zostanie przekazana Gminie Zawady.

Konsekwentnie, po stronie wydatków, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych Starostwa o 47.000 zł. W dziale oświata i wychowanie kwotę 85.000 zł wprowadza się po stronie wydatków na finansowanie zakupów inwestycyjnych na organizację pracowni informatycznej w ZSM w Łapach... W ochronie zdrowia zwiększa się plan wydatków o 3.000 zł – dotacja dla SP ZOZ w Łapach. Ponadto 2.000 zł przeznacza się w dziale  gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zakup worków foliowych w akcji „Sprzątanie świata”. Również przesuwa się 1.300 zł między działami, tj. z działu kultura fizyczna i sport do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jest to kwota na nagrody organizowanego przez Powiat pod nazwą „Powiat znany i nieznany”.

Konsekwentnie, w załączniku nr 3 pokazuje się zmiany w planie wydatków jednostek. Odpowiedniej zmianie ulega załącznik nr 4 dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne, gdzie również zawarte jest przesunięcie między jednostkami Starostwo Powiatowe i DPS Jałówka kwoty 35.848 zł. Jest to wynik przeprowadzonego wspólnie postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy. Tak przeniesione kwoty odpowiadają cenie oferty, która została przyjęta w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym”. 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Krzysztof Silwon zapoznał Wysoką Radę z opinią w przedmiotowej sprawie.

Pan Krzysztof Obukowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu odczytał zebranym pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XX/171/2004  z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 21 /.

 

 

 

 

Ad. 13

                Interpelacje i zapytania Radnych.

                Starosta Białostocki- Pan Wiesław Pusz przypomniał zebranym, iż interpelacja radnego Pana Zenona Żukowskiego była szeroko omawiana na poprzedniej Sesji RPB. Zarząd Powiatu Białostockiego zlecił Wydziałowi Rolnictwa i Środowiska prowadzenie dalszych prac i bieżącą analizę zgłoszonego problemu. Ponadto, z posiadanych informacji wynika, iż Urząd Marszałkowski zweryfikował swoje poglądy na tę sprawę i w swoim budżecie uwzględnił potrzebę przeznaczenia środków finansowych na poprawę stanu rzeki Supraśl.

                Radny Pan Krzysztof Silwon, kierując pytanie do Zarządu, poprosił o informację, jakie przewiduje się korzyści z przystąpienia do Stowarzyszenia „Euroregionu Niemen”.

                Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski wyjaśnił Wysokiej Radzie: „Uczestnictwo kosztuje, owszem 2.500 zł rocznie. Pieniądze te są wydane po to, by w ogóle móc uczestniczyć w konkursach, które w ramach Euroregionu są ogłaszane. Są tam pieniądze, które UE lokuje tam różnymi źródłami i które można pozyskać na różnego rodzaju działania. Jednym z nich jest chociażby rozwój infrastruktury. Złożyliśmy jeden z projektów, który akurat nie został pozytywnie zaopiniowany... Trwają przygotowania do projektu, który przy współudziale Czarnej Białostockiej i kilku innych gmin będziemy w stanie złożyć przy kolejnej edycji. Będzie to kwestia budowy przystanków autobusowych w gminach. Postaramy się do tego pomysłu przekonać Wójtów i Burmistrzów. Jest też szansa na to, żeby pozyskać środki finansowe na projekty twarde, związane z przebudową dróg, z tym, że w tym przypadku należy pokazać jakiś związek z krajem leżącym obok, krajem sąsiedzkim, a nie jest to łatwe. Do tego trzeba też przygotować projekt, dokumentację techniczną czy też studium wykonalności. Nie wszystkie drogi, które mieszczą się w ramach naszego planu inwestycyjnego nadają się do tego projektu, niemniej z tego co wiem, PZD pracuje nad tym tematem. Trzeba powiedzieć, że ważnym aspektem uczestnictwa Powiatu Białostockiego w ramach struktury Euregionu Niemen jest możliwość taka, że nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach organizowanych w ramach  Euregionu Niemen, poprzez co dowiadujemy się jak pisać projekt, z jakich zasad wynika podział tych środków i wiele innych zagadnień, które są potrzebne, aby tworzyć kadrę do pisania projektów. Zarząd Powiatu Białostockiego działa w takim kierunku, aby stworzyć jak najwięcej możliwości dla Powiatu Białostockiego”.

                Pani Bożena Bieta poinformowała zebranych, iż Gmina Czarna Białostocka aktywnie uczestniczy w tymże Stowarzyszeniu „Euregion Niemen”. Na podstawie projektu zyskała spore środki finansowe na zorganizowanie pierwszego w Polsce Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Frywolnej. Do tego festiwalu zgłosiły już swój udział zespoły z całej Europy.

 

Ad. 14

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XIX Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 26 sierpnia 2004  roku. Protokół był wyłożony do wglądu i zgłoszenia uwag. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do niego uwagi? 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XIX/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku.

 

Ad. 15

                Sprawy różne.

W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z pismem mieszkańców wsi Nowodworce / zał. nr 22 /. Poinformował zebranych, iż sprawa  była przedmiotem obrad Zarządu oraz Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego. Ponadto została skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, celem dokonania analizy problemu.

Rada Powiatu Białostockiego informację przyjęła do wiadomości.

 

Ponadto, Przewodniczący obrad - Pan Andrzej Adam Kałużyński  odczytał zebranym pismo Zarządu Powiatu informujące o zamiarze zbycia lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym, położonym w Łapach przy ul. Goździkowskiej 18 / zał. nr 23 /.

Rada Powiatu Białostockiego informację przyjęła do wiadomości.

 Również w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał Radnym o tym, iż w dniu 24 września 2004 roku  odbędzie się w Supraślu I Powiatowa Spartakiada Samorządowa. W jej programie przewidziane są bardzo różne konkurencje. Udział w imprezie zgłosiło 13 gmin Powiatu Białostockiego, ogólnie 220 osób.

Pan Bogdan Zdanowicz – członek Zarządu Powiatu Białostockiego zachęcił radnych do udziału w I Powiatowej Spartakiadzie Sportowo – rekreacyjnej Powiatu Białostockiego.

 

Ad. 16 

                Zamknięcie obrad XX Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XX Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 23 września 2004 roku, o godz. 1250.

 

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

               

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 10:39

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 10:32