Sesja Nr XVII z dnia 27.05.2004

Or.V.0041- 17 / 2004

 

 

Protokół Nr XVII / 2004

z obrad XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 27 maja 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 27 maja 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XVII Sesji RPB, do którego można zgłaszać poprawki. Sam zaproponował zmianę kolejności punktów 4 i 5, co zostało przyjęte, bez głosowania. Wobec braku uwag i propozycji zmian, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad XVII Sesji RPB.

 

Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

 

1. Otwarcie obrad XVII Sesji Rady.

2. Przyjęcie porządku dziennego

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie Powiatu – ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny.

5. Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu
w zakresie weterynarii – ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003
z 18.XII.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów
i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielenia dotacji ze środków PFOŚiGW na
rok 2004.

11.    Podział środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w rodzinie zastępczej.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

16.    Interpelacje i zapytania radnych.

17.    Przyjęcie protokołu z XVI Sesji RPB.

18.    Sprawy różne.

19.    Zamknięcie obrad XVII Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami Rady Powiatu.

Wicestarosta Białostocki - Pan Damian Raczkowski przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 29 kwietnia 2004 roku do dnia 27 maja 2004 roku ( zał. nr 4 ).

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·         majątku powiatowego,

·         dróg powiatowych,

·         ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·         dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·         dotyczących finansów i budżetu.

                Ponadto, Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 

-    uroczystości harcerskiej z okazji 70-lecia ZHP w Supraślu, 20-lecia drużyny pożarniczej oraz 10-lecia chóru „Czyżyki” przy 1-szej Drużynie Harcerskiej im. „Zawiszy Czarnego” w Supraślu,

-    IV Biegu Ulicznym im. Waldemara Kikolskiego w Łapach,

-    uroczystym festynie ludowym związanym z obchodami Dnia Strażaka organizowanym przez Gminę Zawady oraz OSP w Zawadach,

-    obchodach 213 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja organizowanych przez władze Województwa Podlaskiego i Miasta Białegostoku,

-    obchodach Święta 3 Maja organizowanych przez Burmistrza Gminy Choroszcz,

-    spotkaniu Regionalnych Towarzystw Kultury Województwa Podlaskiego organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy,

-    obradach konferencji krajowej Stowarzyszenia „Euro region Niemen” w Augustowie,

-    obchodach Dnia Straży Pożarnej Powiatu Białostockiego w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej,

-    otwarciu Strażnicy w 450-lecie wsi Złotniki,

-    święcie strażaka Województwa Podlaskiego,

-    uroczystych obchodach wejścia Polski do Unii Europejskiej organizowanych przez Gminę Zabłudów,

-    święcie Straży Granicznej,

-    I Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego i Drogowego Supraśl 2004,

-    uroczystym otwarciu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach,

-    wizytacji placówki Pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie przed podpisaniem umowy zlecającej prowadzenie tej placówki,

-    w spotkaniu z delegacją Stowarzyszenia Agroturystycznego z Regionu Cantabria w Hiszpanii,

-    w podpisaniu porozumienia z Samorządem Druskienniki na Litwie w sprawie współpracy i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,

-    otwarciu seminarium dot. programu reorientacji szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,

-    w Koncercie Inauguracyjnym Chóru Miejskiego w Choroszczy,

-    w spotkaniu integracyjnym bibliotekarzy powiatu białostockiego z okazji Dnia Bibliotekarza w Dobrzyniewie Dużym.

                Radny Wojciech Bukłaha poprosił o informację, czy oprócz Pana Legackiego są inne osoby zainteresowane kupnem budynku po byłym internacie w Łapach?

                Wicestarosta Białostocki wyjaśnił, iż w sprawie kupna ww. nieruchomości kontaktował się również mieszkaniec Gminy Łapy- Pan Konopko.

                 Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

Ad. 4

                Informacja o stanie bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie Powiatu.

Pani Maria Aksiucik- Powiatowy Inspektor Sanitarny przedłożyła szczegółową informację na temat stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu białostockiego za rok 2003 ( pełny, pisemny materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zał. nr 5).

                Radny Krzysztof Obukowicz odczytał, przygotowaną na piśmie, opinię na temat działalności inspekcji sanitarnej oraz uwagi do informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu białostockiego za rok 2003 ( całość stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zał. nr 6). Kończąc swoją wypowiedź, radny Krzysztof Obukowicz stwierdził:” inspekcja sanitarna pracuje według wzorów moskiewskich, wdrażanych obszernego okresie powojennym (…) opresja  służby urzędowej kontroli opieszale dostosowują się do nowej rzeczywistości gospodarczej. Uważam, że pełnią rolę hamulcowego, naszego dostosowywania się do nowych wyzwań ( mam tu na myśli integrację, w ramach Unii Europejskiej), ale to jest opinia również zgodna z raportem Komisji Europejskiej, który został opublikowany w miesiącu listopadzie, gdzie poddano druzgocącej krytyce nasze dostosowanie do wymogów unijnych, właśnie w tym zakresie żywnościowym (…).”

                Wobec obszernego materiału, przedstawionego przez radnego i licznych pytań, Przewodniczący Rady zaproponował, aby Pani Maria Aksiucik pisemnie udzieliła odpowiedzi radnemu.

                Ww. sugestia została przyjęta przez obecnych, przez aklamację.

                Radny Walenty Sic zapytał, czy obligatoryjnym jest przeprowadzanie przez punkty handlowe dodatkowych, płatnych badań sanitarnych wody używanej m.in do celów spożywczych, zlecanych oprócz powiatowych, gminnym jednostkom sanitarnym?

                Pani Maria Aksiucik wyjaśniła, iż ww. wymogi wynikają z ustawy o żywności i żywieniu i niestety, obiekty żywieniowe muszą mieć ww. badania.

                Radna Anna Grycuk zasugerowała potrzebę szerszego informowania o zmianach ( dość częstych) przepisów sanitarnych dyrektorów placówek oświatowych oraz przeprowadzanie szkoleń w ww. zakresie. Ponadto, radna zaapelowała o dokładniejsze informowanie o planowanych realizacjach programów profilaktycznych dla szkół gimnazjalnych, w których chętnie by one uczestniczyły.

                Pani Maria Aksiucik zaznaczyła, iż o wszelkich zmianach ustawowych placówki są informowane, przy okazji przeprowadzanych corocznie kontroli. Jednakże zgłoszone sugestie zostaną wzięte po uwagę.

Rada Powiatu przyjęła powyższą informację do wiadomości.

 

Ad. 5

Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej na terenie powiatu
w zakresie weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii- Pan Zdzisław Jabłoński złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące sytuacji sanitarno- epidemiologicznej na terenie powiatu białostockiego ( pisemny materiał na ww. temat stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zał. nr 7).

                Radna Anna Grycuk poprosiła o opinię Pana Jabłońskiego na temat szans wybudowania na terenie powiatu białostockiego nowoczesnego zakładu utylizacji padłych zwierząt.

                Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśnił, iż budowa ww. zakładu kosztuje ogromne środki finansowe, o czym świadczy fakt, iż na terenie całego kraju jest ich jedynie 9. Jedynym rozwiązaniem jest odbiór padłych zwierząt przez istniejące zakłady, ale problem stanowią koszty. Rolą gmin byłaby pomoc w formie dofinansowania zbiórki padłych sztuk oraz przygotowanie miejsca ich zbiórki.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 6

                Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

                Pan Andrzej Czaban- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności organu nadzoru budowlanego na terenie powiatu białostockiego za rok 2003 ( pisemny materiał na ww. temat stanowi załącznik do niniejszego protokołu, zał. nr 8).

                Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

                Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-o minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

                Pan Czesław Bartoszewicz- Powiatowy Geodeta Powiatowy złożył szczegółowe wyjaśnienia na temat projektu uchwały RPB w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok ( zał. nr 9). Poinformował, iż zgodnie z art. 41 ust.7 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Starostowie przedstawiają do zatwierdzenia radom powiatów coroczne projekty planów oraz sprawozdania, z wykonania zadań i gospodarowania funduszem.

Ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w maju 2003 roku, podczas opracowywania projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok zaszła konieczność wprowadzenia zmian w projekcie przedmiotowego planu. Dokonanie zmian było niezbędne ze względu na potrzebę ich uwzględnienia podczas opracowywania projektu rocznego planu finansowego PFGZGiK na 2005 rok. 

W roku 2003 na skutek wzmożonego obrotu nieruchomościami położonymi na terenie powiatu przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, a także zamówienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiło zwiększenie planowanych w 2003 roku wpływów z tytułu sprzedaży map, wypisów i wyrysów geodezyjnych. Ponadto przychody własne zostały zwiększone o wpływy z oprocentowania rachunku bankowego, które zgodnie z §5 ust.1 pkt.6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku (Dz.U.Nr 207,poz.1759) od dnia 1 stycznia 2003 roku stały się przychodami funduszu. Ze względu na ogłoszenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przetargu dotyczącego sporządzenia numerycznych map dla obrębów powiatu białostockiego przesunięte zostały procedury zamówień powiatowych zaplanowanych na 2003 rok. Powyższe okoliczności wpłynęły na zwiększenie planowanego stanu funduszu na koniec 2003 roku o kwotę 760 tys. złotych. W związku z powyższym stan funduszu na początku 2004 roku wyniósł nie 985 tys. lecz 1.745 tys. złotych.

Z planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynikało, że przychody powiatowego funduszu w 2004 roku wyniosą 1.050 tys. złotych. Zgodnie z pismem Głównego Geodety Kraju nr KZ-3171-4/04 z dnia 08.04.2004 roku  fundusz powiatowy został uzupełniony dotacją z funduszu centralnego w wysokości 55 tys. złotych. Ponadto z pisma Marszałka Województwa Podlaskiego Nr WOD.7430-11/04 z dnia 21.04.2004 roku wynika, że dotacja z funduszu wojewódzkiego, przyznana na dofinansowanie funduszu powiatowego wyniesie 15 tys. złotych. Zatem po zrealizowaniu w/w przelewów redystrybucyjnych przychody funduszu wykazane w dotychczasowym planie wzrosną o 70 tys. złotych.

Ze względu na fakt, iż zakończenie wielu prac geodezyjnych, których wykonawcy zostali wyłonieni po przesunięciu wyżej wspomnianych procedur - w grudniu 2003 roku i na początku 2004 roku - nastąpi w roku bieżącym, zmianie ulegnie zaplanowana kwota wydatków z §4300 „zakup usług pozostałych”. Prace te dotyczą zadań wynikających z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności: opracowania numerycznych map zasadniczych obrębów: Gródek, Michałowo, Michałowo Rolne, numerycznych map ewidencyjnych obrębów gmin Gródek i Michałowo oraz nadzoru nad w/w robotami geodezyjnymi, pełnionego przez powołanych inspektorów – całkowity koszt prac 542.020 zł; wykonanie numerycznych map zasadniczych i ewidencyjnych obrębów: Tykocin, Dobrzyniewo Duże, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Poświętne i Zawady – koszt 647.820 zł; opracowanie numerycznych map zasadniczych miast: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Suraż, Supraśl i Zabłudów – koszt zadania 433.100 zł; dofinansowanie prac geodezyjnych, związanych ze scaleniem gruntów obiektów: Pasynki, Zwierki-Protasy i Gajowniki – całkowity koszt roboty – 261.465 zł, wykreślenie map ewidencyjnych obrębów Wiejki i Podozierany – koszt 1.500 złotych. Cena umowna powyższych zamówień wynosi około 1.885 tys. złotych, z czego kwota około 1.600 tys. złotych płatna z PFGZGiK (w tym niewykorzystane środki z roku ubiegłego). W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian wydatków na zakup usług zaplanowanych na 2004 rok. Powyższe zmiany wpłyną na zmniejszenie wysokości salda końcowego, tj. niewykorzystanych środków w danym roku kalendarzowym. Przewiduje się, że stan PFGZGiK na początku 2005 roku wyniesie około 135 tys. złotych.

Zaplanowano, że środki powiatowego funduszu w 2005 roku wydatkowane zostaną przede wszystkim na: tworzenie numerycznych map zasadniczych i ewidencyjnych obrębów Jurowce gm. Wasilków, Klepacze gm. Choroszcz, Turczyn gm. Choroszcz – powierzchnia opracowania 1597 ha, szacowany koszt zamówienia 300 tys. złotych, kontrolę opracowań przyjmowanych do zasobu oraz wykonywanie innych prac geodezyjnych, których wykonawcy w większości zostaną wyłonieni w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Przewidywany koszt zakupu usług (§4300) wyniesie około 467 tys. złotych. Ponadto planowane są zakupy inwestycyjne, w tym wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu, tj. zakup serwera do sieci komputerowej, umożliwiającej prowadzenie ewidencji gruntów i budynków piętnastu gmin powiatu białostockiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Konieczne jest także wyposażenie pomieszczeń PODGiK, znajdujących się w budynku przy ul. Branickiego 13 w instalację alarmową i przeciwpożarową - to jeden z obligatoryjnych warunków, jakie winne być spełnione w pomieszczeniach służących do gromadzenia i przechowywania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, a także Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu poinformowali, iż ww. projekt uchwały RPB został zaopiniowany pozytywnie.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/141/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok  ( zał. nr 10).

 

Ad. 8

                Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004.

Projekt ww. uchwały RPB szczegółowo zreferowała Pani Celina Grażyna Wojciechowska- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych ( zał. nr 11). Poinformowała, iż podczas konferencji organizacji pozarządowych, która odbyła się w powiecie białostockim 6 kwietnia b.r., konsultowano ww. projekt programu współpracy. Uzyskał on pozytywną opinię organizacji pozarządowych. Sam program został stworzony w oparciu o wymogi ustawowe oraz w oparciu o wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. M.in. w programie określono zakres ww. współpracy. Przy czym, ustawa wymienia 24 zadania publiczne, których ww. współpraca mogłaby dotyczyć, a samorząd powiatowy realizuje 22 zadania publiczne. Natomiast, na rok 2004 proponuje się w ww. projekcie programu współpracę dotyczącą 6 wybranych obszarów działania. Ponadto, ustawa wymienia potencjalne formy współpracy, które zostały zapisane w ww. projekcie programu.

                Radni pytań nie zgłosili.

Opinie Komisji, które na swych posiedzeniach opiniowały ww. projekt uchwały, tj.:

- Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

-Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy były pozytywne, o czym poinformowali ich Przewodniczący.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/142/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2004 ( zał. nr 12).

 

Ad. 9

                Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego.

                Wyjaśnień na temat projektu uchwały RPB w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego udzieliła Pani Celina Wojciechowska, która zaznaczyła, iż podjęcie przedmiotowej uchwały wiąże się pośrednio z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i możliwością ubiegania się o środki finansowe. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego stawia wymóg posiadania aktualnego Planu Rozwoju Lokalnego celem ubiegania się o dofinansowanie z różnych środków pozabudżetowych. Prezentowany projekt Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego dotyczy wyłącznie zadań realizowanych przez powiat, na realizację których są zarezerwowane środki budżetowe oraz tych zadań, za realizację których powiat odpowiada. Ponadto, ww. plan byłby planem otwartym i istnieje możliwość aneksowania go, w razie potrzeby. W przedłożonym projekcie zapewniona jest zgodność planu ze strategią rozwoju powiatu, z wojewódzkim programem rozwoju i narodowym programem rozwoju. Przy całej procedurze opracowywania ww. planu spełniony został wymóg konsultacji. Na opublikowanej stronie internetowej, ww. projekt planu był prezentowany z prośbą o uwagi i opinie mieszkańców powiatu, jak również wszystkie komisje stałe RPB opiniowały ww. projekt planu.

                Radna Bożena Bieta zapytała, czy projekt ww. planu był konsultowany ze wszystkimi gminami powiatu białostockiego?

                Odpowiedzi udzielił Wicestarosta Białostocki, który zaznaczył, iż ww. projekt nie został przesłany gminom, ale opublikowano go na stronach internetowych i tą drogą można było zgłaszać uwagi i opinie.

                Pani Celina Wojciechowska dodała, iż ww. projekt planu oparty jest na Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego, która była konsultowana z gminami. Natomiast, bardzo krótki okres czasu, jaki był na opracowanie ww. planu nie pozwolił na szersze konsultacje z każdą z gmin.

                Następnie wysłuchano opinii wszystkich stałych komisji Rady Powiatu, które na swych posiedzeniach opiniowały ww. projekt uchwały RPB ( wszystkie opinie były pozytywne).

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/143/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego ( zał. nr 14).

 

Ad.10

                Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003
z 18.XII.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów
i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielenia dotacji ze środków PFOŚiGW na
rok 2004.

                Ww. projekt uchwały RPB szczegółowo zreferowała Pani Monika Ratyńska- Nacz. Wydziału Rolnictwa i Środowiska ( zał. nr 15).

                Pani Monika Ratyńska omówiła zmianę, którą proponuje się wprowadzić do uchwały Nr XIII/103/2003 z 18 grudnia 2003 r., a polegającą na dodaniu, w części dotyczącej przychody ogółem, sumy 30.000 zł oraz do kwoty wydatków ogółem również 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację powiatowego planu gospodarki odpadami, a w szczególności  na modernizację składowiska odpadów w Uhowie ( zał. nr 3). Po dodaniu ww. kwoty, przychody ogółem wzrosną z 320.000 zł do 350.000 zł, zaś wydatki ogółem z 430.000 zł do 460.000 zł.

                Radni pytań, ani uwag nie zgłosili.

                Przewodniczący Komisji: Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska, a także  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu poinformowali, iż ww. projekt uchwały RPB został zaopiniowany pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/144/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 z 18.XII.2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielenia dotacji ze środków PFOŚiGW na rok 2004 ( zał. nr 16).

 

Ad. 11

                Pani Monika Ratyńska- Naczelnik Wydz. Rolnictwa i Środowiska omówiła projekt podziału środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 ( zał. nr 17).

                Przewodniczący Komisji:

- Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska

- Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

poinformowali, iż ww. projekt podziału środków PFOŚiGW został zaopiniowany pozytywnie.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie zaakceptowała podział środków PFOŚiGW na 2004 rok ( zał. nr 18).

 

Ad.12

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004.

                Skarbnik Powiatu- Pani Maria Borodziuk zreferowała projekt uchwały RPB w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok ( zał. nr 19). Zaznaczyła, iż potrzeba dokonania ww. zmian wynika z okoliczności, iż powiat otrzymał z budżetu państwa dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, w kwocie 185.500 zł, w związku ze zmianą systemu finansowania zadań pomocy społecznej, w zakresie organizowania opieki w rodzinach zastępczych. Następnie, zostały podpisane kolejne porozumienia z gminami powiatu białostockiego: z Gminą Dobrzyniewo Duże o przekazaniu kwoty 100.000 zł- z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych, z Gminą Supraśl o przekazaniu pomocy finansowej w kwocie 300.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Ogrodniczki-Karakule- Sowlany oraz 15.000 zł także z Gminy Supraśl na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Ogrodniczki-Ciasne. Ponadto, na mocy porozumienia zawartego z WFOŚiGW powiat otrzymał kwotę dotacji 10.000 zł na koszty programu pn.:” Czysty Powiat, Czysta Ziemia”. Oprócz tego, zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu w związku z upływem terminu wydatkowania kwoty 85.000 zł, ujętej w wykazie zadań, które nie wygasają z upływem roku 2003. Środki te były przeznaczone jako udział własny przy zakupie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON (zał. nr 5 ww. projektu uchwały RPB). Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach wyniesie ogółem 59.113.872 zł, a plan wydatków budżetu- 59.434.116 zł.

                Radni pytań nie zgłosili.

                Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż ww. projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/145/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok ( zał. nr 20).

 

Ad. 13

                Podjęcie uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej
w rodzinie zastępczej.

                Pani Elżbieta Turczewska- Dyrektor PCPR w Białymstoku wyjaśniła, iż konieczność podjęcia uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej wynika z art. 79 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która weszła w życie z dniem 1 maja br.

W przekazanym radnym projekcie uchwały nastąpiła zmiana załącznika określającego kryteria uprawniające do częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, co pozwoli na uzyskanie wyższych dochodów z tego tytułu. W związku ze zmianą załącznika konieczna jest zmiana zapisu w § 5 ust. 2 – zamiast 500% należy wpisać 200%. Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały całkowicie zwolnieni z ponoszenia opłat są rodzice, u których dochód na osobę nie przekracza kryterium uprawniającego o świadczeń pomocy społecznej, tj. 316 zł na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 ustawy), a w przypadku osoby samotnie gospodarującej- 461.

W przypadku, gdy rodzice ponoszą odpłatność ( nawet częściową ) za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej to przy jej ustalaniu w składzie rodziny uwzględnia się również to dziecko. Rodzice ponoszą odpłatność wówczas, gdy dochód rodziny przekracza kryterium uprawniające do świadczeń pomocy społecznej.

W przypadku rodziców, którzy kwalifikują się do częściowego  zwolnienia z odpłatności przewidziano również  w uchwale możliwość całkowitego zwolnienia w §5 ust. 3 uchwały.

W roku ubiegłym z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej uzyskano dochody w wysokości – 11.436 zł. Odpłatność ta została wniesiona przez 9 rodziców, w  wysokości od 100 zł do 472, 90 zł.

W 99 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego umieszczonych jest 125 dzieci. W stosunku do 63 dzieci rodzice są zobowiązani do ponoszenia odpłatności , jednak z uwagi na ich trudną sytuację socjalno-bytową oraz brak jakichkolwiek środków utrzymania,  nie są w stanie ponosić tej opłaty ( zał. nr 21).

Radni pytań nie zgłosili.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji, ww. projekt uchwały RPB został zaopiniowany pozytywnie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/146/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej ( zał. nr 22).

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wyjaśnień na temat ww. projektu uchwały RPB udzieliła Pani Elżbieta Turczewska- Dyrektor PCPR w Białymstoku ( zał. nr 23). Poinformowała, iż podjęcie uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynika z art. 81ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tą ustawą za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej opłatę do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania,  ponoszą:

-       rodzice dziecka oraz osoby pełnoletniej do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówce

-          opiekunowie prawni lub kuratorzy, jeżeli dysponują dochodem dziecka – nie więcej niż 50% tego dochodu

-          osoba pełnoletnia nie więcej niż 50 % kwoty stanowiącej jej dochód.

Ze względu na trudną materialną sytuację rodziny zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie z tej opłaty, a warunki tego zwolnienia muszą być określone uchwałą Rady powiatu.

W przekazanych radnym projekcie uchwały nastąpiła zmiana załącznika określającego kryteria uprawniające do częściowego zwolnienia rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W związku ze zmianą tego załącznika konieczna jest zmiana w §5 ust 2- zamiast 500% należy wprowadzić 375%.

Zgodnie z przedstawionym radnym projektem całkowicie zwolnieni z odpłatności są rodzice, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. Tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej –461 zł.

Projekt uchwały zakłada również możliwość częściowego zwolnienia z opłat osoby pełnoletniej przebywającej w placówce oraz opiekunów prawnych lub kuratorów. Określone zostały szczególne sytuacje, w których na wniosek tych osób możliwe jest częściowe zwolnienie.

Uzyskane dochody z tytułu odpłatności z a pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku ubiegłym wyniosły 18.563 zł. i były wniesione przez 10 osób, w tym 3 osoby to opiekunowie prawni dzieci. Ogółem liczba osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce wynosi około 100. Jednak zdecydowana większość, tj. około 75 osób, z uwagi na bardzo trudną sytuację materialną, bądź brak jakichkolwiek dochodów nie jest w stanie ponosić odpłatności. Radni pytań nie zgłosili.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/147/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej ( zał. nr 24).

 

Ad. 15

                Podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ( zał. nr 25).

Wyjaśnień na ww. temat udzieliła Pani Elżbieta Turczewska, która zaznaczyła, iż uchwała Rady Powiatu Białostockiego z 28 sierpnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego umożliwiła Zarządowi Powiatu przeznaczenie wspomnianych lokali na mieszkania chronione, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Uchwałą Zarządu z 30 października 2003r. trzy mieszkania w Krasnem zostały przeznaczone na ten cel. Ponadto, wspomniana uchwała Zarządu określiła szczegółowe zasady działania i organizacji mieszkań chronionych, zasady kierowania i ustalania odpłatności zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Mieszkań Chronionych.

Obecnie obowiązująca ustawa o pomocy społecznej w art. 97 ust. 5 określiła, iż szczegółową organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w drodze Uchwały Rada Powiatu.

W omawianym projekcie uchwały zaproponowano takie same zasady jak obowiązywały dotychczas i określono:

-          zasady kierowania

-          dopuszczalny okres pobytu

-           obowiązki osób przebywających w tych mieszkaniach

-          wysokość ponoszonej odpłatności

-          możliwość zwolnienia z tej odpłatności.

 

Powyższe zasady zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi w ustawie zapisami tj.

-          art. 90 ust. 3, który określa, iż osoba zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązania do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów, w uzasadnionych przypadkach można ja zwolnić z ponoszenia opłaty,

-          art. 97 ust. 1, który określa, iż osoby nie ponoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

Radni pytań nie zgłosili.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu- Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja ww. projekt uchwały RPB zaopiniowała pozytywnie.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/148/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego ( zał. nr 26).

 

Ad.16

                Interpelacje i zapytania radnych.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, głos zabrała radna- Pani Bożena Bieta, która zgłosiła 3 problemy. Pierwsza interpelacja dotyczyła ścinki drzew rosnących przy drogach powiatowych, na terenie Gminy Czarna Białostocka. Pozostałe pnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchy drogowego i PZD powinno je usunąć. Kolejny problem również dotyczył ścinki wyschniętych drzew brzozy, rosnących przy drodze powiatowej, w Czarnej Wsi Kościelnej. Ww. drzewa bezpośrednio stykają się z linią energetyczną i stanowią zagrożenie życia dla uczniów pobliskiej szkoły. W tej sprawie wielokrotnie interweniowała Dyrektor szkoły, a jej ostatnie pismo, na które brak jest odpowiedzi PZD, datowane jest 28 listopada ubiegłego roku. Kończąc, radna- Pani Bożena Bieta podziękowała za sprawne wykonanie remontu i położenie nawierzchni asfaltowej w Czarnej Wsi Kościelnej oraz zapytała, kiedy zostanie ww. remont dokończony, tj. kiedy zostanie ułożony chodnik?

Głos zabrał Pan Marek Jędrzejewski- Dyrektor PZD w Białymstoku, który ustosunkował się do wypowiedzi radnej- Pani Bożeny Biety. Odnośnie pierwszego problemu: umowa, jaką PZD zawiera z wykonawcą jest tak sformułowana, że zawsze żąda się ścinania pnia możliwie blisko istniejącego gruntu. Pozostałość nie może przekraczać więcej niż 10 cm. Dyrektor PZD zapewnił, iż rzetelność wykonania ww. ścinki zostanie sprawdzona i jeśli praca nie została wykonana zgodnie z umową, poprawiona. Natomiast, nie stać PZD na frezowanie pni po ściętych drzewach, bowiem rocznie wycina się ok. 1300-1500 sztuk drzew. Odnośnie drugiej interpelacji, zdaniem Dyrektora PZD prowadzona korespondencja oraz tryb postępowania są prawidłowe. Dopiero po uzyskaniu decyzji administracyjnych PZD może „cokolwiek” zrobić, bowiem wysokość kar za usuwanie drzew bez stosownych zezwoleń jest bardzo wysoka. Jednakże, Dyrektor PZD zobowiązał się do zakończenia ww. sprawy w ciągu tygodnia. Natomiast, niewykluczone, że chodniki w Czarnej Wsi Kościelnej będą powstawały, ale po uszczegółowieniu rozmów z Burmistrzem Gminy Czarna Białostocka. Nie ma, bowiem środków finansowych w budżecie powiatu na ww. cel. Plan inwestycji na drogach powiatowych został tak skonstruowany, że obejmuje kwoty wynikające z algorytmu i możliwości finansowych powiatu białostockiego. Na Czarną Wieś Kościelną skierowano łącznie, z pomocą finansową Gminy Czarna Białostocka, kwotę 400.000 zł.

Radny Józef Woroniecki zgłosił interpelację w sprawie nawierzchni drogi powiatowej nr 3369- Złota Wieś- Wólka Rakowiecka. W czasie wykonywania nawierzchni bitumicznej na drodze nr 3367 ( przejście przez miejscowość Czarna Wieś Kościelna) została uszkodzona nawierzchnia drogi: Czarna Wieś Kościelna- Wólka Ratowiecka- Złota Wieś do miejscowości Horodnianka ( droga nr 19). Radny zwrócił się z prośbą do Dyrektora PZD o poczynienie starań celem naprawy ww. drogi.        

Ponadto, radny poprosił o przesłanie radnym aktualnej mapy dróg powiatowych oraz oznaczenie na niej granic dróg powiatu Sokólskiego i Białostockiego.

Radny Walenty Sic poinformował, iż zgłosili się do niego rolnicy z Gminy Juchnowiec Kościelny z problemem dotyczącym wypłaty reszty zobowiązań w ramach kontraktacji buraka cukrowego. W związku z powyższym, radny zwrócił się do Zarządu Powiatu o wsparcie rolników poprzez wystąpienie do Cukrowni w Łapach w ww. sprawie.

Głos zabrał Wicestarosta Białostocki, który wyraził opinię, iż w tej sprawie bardziej celowym byłoby zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu, ale dopiero po rozpoznaniu problemu i rozpatrzeniu pisemnego wystąpienia ww. rolników.

Radny Krzysztof Silwon poprosił o informacje dotyczące inwestycji, które będą realizowane z udziałem środków pomocowych z UE.

Wicestarosta Białostocki wyjaśnił:” (…) z tych środków chcieliśmy sfinansować dwie inwestycje: pierwsza to jest inwestycja w Gminie Tykocin- droga Łaziuki- Żuki, a druga w Gminie Poświętne-przejście przez miejscowość Lisa Nowa. Najprawdopodobniej ( bo nie ma jeszcze oficjalnego wystąpienia z Agencji), tych pieniędzy nie będzie. Jeżeli chodzi o Gminę Tykocin, to jesteśmy sobie w stanie poradzić, przy środkach własnych, które na dzień dzisiejszy posiadamy. Zadanie będzie okrojone, zmniejszony będzie jego zakres. Będzie to węższy pas drogi, która zostanie zmodernizowana. Jeżeli chodzi o Poświętne- jest wypracowane stanowisko z Wójtem Gminy, który zaakceptował naszą propozycję, która dążyła do tego, żeby ograniczyć zadanie i próbować zmieścić się w ramach posiadanych kwot (…)”.

 

Ad.17

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż XVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 29 kwietnia 2004 roku. Protokół był wyłożony do wglądu celem zgłaszania ewentualnych uwag i poprawek.

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVI / 2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

 

Ad. 18

Sprawy różne.

                W sprawach różnych, Przewodniczący obrad poinformował, iż wpłynęło pismo  Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania przez mieszkańców województwa podlaskiego sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( zał. nr 27).

                Kolejna sprawa, przedstawiona przez Przewodniczącego obrad, dotyczyła skargi na wypowiedź Pana Czesława Bartoszewicza- Nacz. Wydz. GKiN na temat katakumb w Supraślu, zamieszczonej w Kurierze Porannym, w dniu 5 marca b.r. ( zał. nr 28).

                Wicestarosta Białostocki ustosunkowując się do powyższego zaznaczył, iż wypowiedź Pana Czesław Bartoszewicza nie była przez niego autoryzowana.

                Ponadto, w sprawach różnych przypomniał o organizowanej w Augustowie Olimpiadzie Samorządowej, w dniu 28 maja b.r., prosząc o aktywny udział radnych.

Ad. 19

Zamknięcie obrad XVII Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu II kadencji w dniu 27 maja 2004 roku, o godz. 1420.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński                                                                 

 

 

 

 

               

               

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 11:00

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 10:59