Sesja Nr XVIII z dnia 24.06.2004

Or.V.0041- 18 / 2004

 

 

Protokół Nr XVIII / 2004

z obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 24 czerwca 2004 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 24 czerwca 2004 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XVIII Sesji RPB. Zapytał, czy są do niego uwagi? 

Pan Andrzej Adam Kałużyński zgłosił autopoprawki do proponowanego porządku dziennego obrad, polegające na dołączeniu do proponowanego porządku obrad punktów:

·         Jako pkt 9: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok”

·         Jako pkt. 10: Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004”.

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w tej sprawie. 

Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami  

4.       Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu – referuje Miejski Komendant Policji w Białymstoku  

5.       Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie powiatu – referuje Miejski Komendant Straży Pożarnej w Białymstoku.

6.       Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim  

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2004 SP ZOZ w Łapach.

8.       Podjęcie uchwały o wyrażeniu opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

10.    Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Powiatu do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Białymstoku.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2004.

16.    Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Powiatu.

17.    Interpelacje i zapytania Radnych  

18.    Przyjęcie protokołu z XVII Sesji RPB.

19.    Sprawy różne.

20.    Zamknięcie obrad XVIII Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami .

Starosta Białostocki - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 27 maja 2004 roku  do dnia 24 czerwca 2004 roku  / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw:

·   majątku powiatowego,

·   dróg powiatowych,

·   ochrony zdrowia oraz opieki społecznej,

·   dotyczących oświaty, kultury i sportu,

·   dotyczących finansów i budżetu.

Ponadto, Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

-          festynie dla mieszkańców Kleosina i okolic pod hasłem „Jedno serce, wiele twarzy”,

-          obchodach Wojewódzkiego Święta Ludowego w Zwierkach Gm. Zabłudów,

-          Międzynarodowym Festiwalu Tańca Młodzieżowego – Wasilków 2004,

-          obchodach DNIA DZIECKA w Domach Dziecka w Krasnem i Supraślu,

-          XIII Warsztatach Ekologicznych „Natura – My” zorganizowanych w Rogowie, Gm. Choroszcz,

-          zawodach I Półmaratonu Białostockiego organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Bacieczki” oraz Gminę Dobrzyniewo Duże (wręczenie ufundowanego Pucharu Starosty),

-          uroczystościach XIII Rocznicy Wizyty w Białymstoku Ojca Świętego oraz utworzenia Diecezji Białostockiej,

-          uroczystym podsumowaniu sezonu piłkarskiego 2003-2004 w Zabłudowie,

-          koncercie finałowym XVI Katolickiego Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej,

-          Mszy Św. Żałobnej w intencji 16 tys. Pomordowanych w latach 1941-1944 przy pomniku ofiar w Grabówce,

-          imprezie „Dzień Konia na Podlasiu” w Turośni Kościelnej,

-          III Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP zorganizowanych w Monieckim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mońkach,

-          szkoleniu kadry kierowniczej w Augustowie w sprawie obrony cywilnej województwa,

-          warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Związek Powiatów Polskich w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu nt. ”Etyczne i prawne aspekty samorządu terytorialnego”,

-          seminarium pt.: ”Czy fundusze strukturalne Unii Europejskiej i Inicjatywy Wspólnotowe będą motorem rozwoju Podlasia?”, zorganizowanym w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku,

-          uroczystościach 60-tej Rocznicy wywózki polskich mieszkańców Tykocina do hitlerowskich obozów koncentracyjnych,

-          podsumowaniu IV edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych – zorganizowanego przez Powiat Białostocki i Sokólski w Kopnej Górze,

-          uroczystych obchodach Dnia Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej  Białostockiej. 

 

Ad. 4

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Białostockiego za  2003 rok, przedłożył Wysokiej Radzie Komendant Miejski Policji w Białymstoku - Pan Jacek Warchoł /pełny, pisemny materiał stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu/.

Zwrócił on uwagę, iż w przeciągu omawianego okresu na terenie Powiatu Białostockiego ujawniono 3247 przestępstw, w tym 2175 o charakterze kryminalnym, 86 o charakterze gospodarczym, 862 przestępstwa drogowe, 34 z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i 90 innych.

Radny Pan Marian Jurkin  poinformował zebranych , iż powyższa informacja była przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, gdzie radni zgłaszali pewne uwagi i prośby mieszkańców powiatu. Pan Marian Jurkin  poprosił o zwrócenie szczególnej uwagi na brawurową jazdę, szczególnie w godzinach wieczornych, w małych miejscowościach. Są to nagminne przypadki, kiedy młodzi ludzie popisując się szybką jazdą stwarzają zagrożenie dla innych osób.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku poinformował zebranych, iż na życzenie  każdego Wójta lub Burmistrza foto radary będą przemieszczane zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozwoli to na ograniczenie takich procederów. Włodarze gmin najlepiej są zorientowani, w jakich miejscach występują takie zdarzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski zapytał, dlaczego w wiadomościach lokalnych podawana jest informacja dotycząca ustawienia miejsca foto radaru tylko w Suwałkach, a nie ma informacji o Białymstoku.

Pan Jacek Warchoł wyjaśnił, iż taka informacja wiąże się ściśle z jej wykonaniem. W Białymstoku nie jest tajemnicą, gdzie znajduje się to urządzenie, ale w razie potrzeby jest ono przemieszczane zgodnie z potrzebą, czyli tam, gdzie występuje największe zagrożenie.

Radny Pan Walenty Sic przypomniał, iż we wsi Chodory w I kwartale tego roku miał miejsce bestialski mord. Ponieważ to zdarzenie miało miejsce w sąsiedztwie Gminy wJuchnowiec Kościelny, mieszkańcy dopytują się co się w tej sprawie dzieje, czy są już efekty przeprowadzonego śledztwa.

Komendant Miejski Policji wyjaśnił, iż organom śledczym sprawca tego zdarzenia jest znany od początku.   Zbyt długi czas od momentu zdarzenia do powiadomienia policji zadziałał niestety na korzyść sprawcy, który zdążył zbiec za granicę. Był to obywatel Białorusi. W tej chwili trwają prace proceduralne związane z doprowadzeniem sprawcy do skazania. Istnieje kilka możliwości: ekstradycja, sądzenie w rodzinnym kraju lub inne możliwości. Działania policji zmierzały do zebrania bardzo mocnego materiału dowodowego, co sprawiło, że Prokuratura przedstawiła zarzuty wobec tej konkretnej osoby. Jak się dalej potoczą procedury formalne, trudno obecnie zagwarantować, ponieważ to są już działania Prokuratury. Obecnie zadaniem organów jest doprowadzenie przestępcy do skazania.

Wójt Gminy Zawady – Pan Paweł Pogorzelski zasygnalizował problem, występujący dość często, a mianowicie, kiedy na drodze krajowej nr 8, na terenie Gminy Zawady występuje wypadek drogowy, czasowo jest dokonywany objazd przez Tykocin. Wówczas jadą tamtędy duże TIRy i drogą powiatową  jest kierowany ciężki sprzęt. Obawa jest tego rodzaju, że wyremontowane drogi powiatowe nie wytrzymają takiego obciążenia i drogi są niszczone.

Komendant Miejski Policji nie ma innej koncepcji na taką okoliczność. Policja jest zobowiązana do wykonania takiego objazdu. „Jeżeli nie ma innej możliwości, siłą rzeczy taki ruch musi się odbywać, szczególnie transport międzynarodowy, czyli TIR-y. Jest to sytuacja patowa, ale działanie takie musi być prowadzone”.

Radny Pan Józef Ryszard Sikorski, kontynuując ten problem zaznaczył, iż niektórzy kierowcy w ten sposób poznają nowe trasy, które potem wykorzystują skracając sobie trasy. Jadą wówczas przez Zawady Tykocin i bocznymi drogami powiatowymi, nie przystosowanymi do tego rodzaju transportu nawet wówczas, kiedy nie ma wyznaczonych objazdów. Kierowcy przez most w Tykocinie skracają sobie trasę na Knyszyn  i jadą dalej. Pan Sikorski zauważył, że potrzebne jest działanie wspólne wszystkich służb, aby objazdy były kontrolowane, a w ten sposób skutki będą minimalizowane.

Pan Jacek Warchoł stwierdził, iż te uwagi przyjmuje i przekaże je do jednostek terenowych i do ruchu drogowego, aby minimalizować skutki.

Starosta Białostocki zauważył, iż poruszony przez radnych problem jest bardzo istotny dla Powiatu i jego mieszkańców. Poprosił o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż środki finansowe, którymi dysponuje Powiat Białostocki na modernizację dróg są bardzo niewielkie, a pozyskanie środków strukturalnych na inwestycje drogowe  wymaga wielu działań, niekoniecznie przynoszących efekty. Drogi są więc remontowane przy dużym wysiłku finansowym, dlatego też Powiat Białostocki prosi o wsparcie ze strony policji polegające na kontrolowaniu tonażu pojazdów poruszających się po drogach.

Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

 

Ad. 5

Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Białostockiego w 2003 roku.

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - Pan Jan Rabiczko stwierdził, iż przesłany Wysokiej Radzie materiał pisemny zawiera dużo danych statystycznych obrazujących ogrom pracy Straży Pożarnej / zał. nr 6 /. „Najbardziej miarodajnym okresem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe, to porównanie całego roku. W 2003 roku częstotliwość interwencji wynosiła 3,20 h. W tym czasie było 2720 zdarzeń, z czego na powiat przypada 1077 zdarzeń. Inaczej mówiąc 60% zdarzeń było odnotowanych na terenie miasta Białystok, a 40% na terenie powiatu. Jest to istotna rzecz, jeżeli chodzi o strukturę działań i udziału jednostek straży pożarnej. 70% zdarzeń likwidowanych jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, 20% samodzielnie likwidują jednostki OSP. Powiat Białostocki jest jednym z największych powiatów, obejmujący 15 gmin. Czas dojazdu do niektórych wynosi od 40 do 60 minut, co znaczy, że gdy jednostka miejscowa nie będzie dobrze wyszkolona i wyposażona, jednostki państwowe nic nie zdziałają. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej kładzie więc duży nacisk na element wyszkolenia. W ubiegłym roku przeszkolonych zostało około 600 ochotników, z czego 27 z ratownictwa medycznego. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ  w danych statystycznych znaczną część interwencji stanowią wypadki komunikacyjne. Istotnym elementem pracy PSP jest rozpoznanie zagrożeń, szczególnie istotnym elementem jest wówczas kierowanie ruchu na tzw. objazdy lub szybkie dotarcie ciężkich wozów bojowych do miejsca zdarzenia, gdzie pod uwagę musi być brana np. nośność mostów. Kolejnym istotnym elementem jest terroryzm i bioterroryzm, co wymaga skierowania większej kontroli na obiekty użyteczności publicznej, tam gdzie ludzie przebywają w większych grupach. Oprócz takich działań prowadzone są również czynności rozpoznawczo – kontrolne, mające na celu czynności prewencyjne. Bardzo poważnym problemem jest skala przyczyn pożarów, gdzie 70% stanowią podpalenia.”

Młodszy brygadier – Pan Jan Rabiczko w końcowych wnioskach zwrócił uwagę zebranych na program szkolenia i wyposażenia Straży Pożarnej.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski, nawiązując do informacji o fałszywych alarmach zapytał, czy można wykryć sprawcę i jakie są sankcje wobec takich osób.

Pan Jan Rabiczko wyjaśnił, iż w ubiegłym roku fałszywych alarmów było 38, ale tylko dwa złośliwe. Możliwość wykrycia sprawcy jest utrudniona, pomimo posiadania identyfikacji rozmówcy. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż większość z takich alarmów to powiadomienia w tzw. dobrej wierze.  Na terenie Powiatu Białostockiego funkcjonuje 73 jednostek OSP, z czego 19 włączonych do krajowego systemu. Środki, którymi dysponują te jednostki, prawie w całości są kierowane na odtworzenie sprzętu zniszczonego podczas akcji.

Radny Pan Krzysztof Silwon zwrócił uwagę na problem osiedli wielkoblokowych, gdzie notorycznie zastawiane są samochodami osobowymi drogi dojazdowe do klatek schodowych.

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – Pan Jan Rabiczko potwierdził, iż skala tego problemu jest duża. Każdy budynek ma wyznaczony dojazd pożarowy i zgodnie z przepisami wynosi on od 5 do 25m, co w rzeczywistości nie jest adekwatne do potrzeb. Rozwiązanie tej sytuacji wymaga sukcesywnych wspólnych działań zarówno Straży Miejskiej, Policji jak też władz Spółdzielni Mieszkaniowych.

Radna Pani Anna Grycuk zapytała, jaka jest procedura przeprowadzania próbnego alarmu w szkołach.

Młodszy brygadier – Pan Jan Rabiczko wytłumaczył zebranym poszczególne etapy procedury przeprowadzania próbnych alarmów nie tylko w szkołach, ale także w obiektach użyteczności publicznej.

Radny Pan Wojciech Bukłaha  zapytał w kwestii wypalania traw, szczególnie w Parkach Narodowych. Zapytał, jaka jest to skala problemów.

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej – Pan Jan Rabiczko potwierdził, iż skala tego problemu jest bardzo duża, ponieważ zdarzało się, że dziennie było 35 takich interwencji. Poinformował o zamierzeniach PSP dotyczących starań mających na celu pozyskanie minimum 1 poduszkowca na województwo do tego typu akcji. Skala tego problemu jest ogromna, ale najważniejsza jest szybkość i możliwość dotarcia do miejsca zagrożenia, które obecnie niestety odbywa się pieszo, ewentualnie na łodziach z motopompami pływającymi.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie powiatu za rok 2003 rok.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6

Informacja na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim  

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Pani Celina Grażyna Wojciechowska przedstawiła Wysokiej Radzie informację na temat realizacji zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Powiecie Białostockim / zał. nr 7 /. Nadmieniła, iż „rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2003 roku w sprawie opracowywania wojewódzkich planów zdrowotnych i elementów, jakie powinny się  w tych planach znaleźć określa, co winno być w nich uwzględnione. Opracowany został materiał na kształt planu zdrowotnego Powiatu Białostockiego. W części pierwszej są zawarte elementy diagnozy stanu zdrowia populacji Powiatu Białostockiego, gdzie pokazane są pewne charakterystyczne wskaźniki. Część druga to zasoby systemu zdrowia w Powiecie Białostockim. Ostatnia część zawiera informacje nt. opieki stacjonarnej, oraz wykaz wszystkich jednostek publicznych i niepublicznych świadczących opiekę zdrowotną w Powiecie.”

Pytań i uwag do ww. materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego powyższą informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2004 SP ZOZ w Łapach.

                Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach – Pan  Bogdan Kalicki złożył wyjaśnienia do przedłożonego Radzie Powiatu Białostockiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2003 / zał. nr 8 /. Wyjaśnił on, iż z przyczyn ekonomicznych zakładu powyższe sprawozdanie nie było badane przez biegłych rewidentów. „Zgodnie z ustawą nie ma obowiązku corocznego badania ww. sprawozdania.  Bilans wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.687.300,86 zł. Po stronie aktywów znajdują się: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – 2.004.486,49 zł, środki obrotowe w wysokości – 1.682.814,37 zł , w tym zapasy magazynowe 204.453 zł, należności 1.207.041, 61 zł. Stan środków na koncie  na koniec roku 270.063,08 zł i rozliczenie międzyokresowe 1256,50 zł.  Po stronie pasywów zobowiązania i rezerwy w wysokości 6.314.136,38 zł. Kapitał własny 3.166.955,04 zł, fundusz zakładowy 0 zł, fundusz założycielski 2.023.009, 08 zł. Został on podwyższony o 120.000 zł wynikający z inwestycji zrealizowanej dzięki dotacji  z Powiatu Białostockiego  w tejże wysokości przy współudziale także Gminy Łapy. Strata z lat ubiegłych w wysokości 4.144.667,87 zł i strata z 2003 roku wynosi 1.044.436,25 zł”.

                Pan Bogdan Kalicki zauważył, iż planowana strata na rok 2003 miała wynosić 1.963.568 zł. „W połowie roku 2003 strata zakładu wynosiła 1.103.000 zł, natomiast na koniec roku wyniosła 1.044.436,25 zł, czyli uległa nieco zmniejszeniu. Narastanie strat zostało zahamowane, a także minimalnie obniżone. Wpływ na to miało obniżenie płac pracowników o średnio 330 zł brutto i związane z tym pochodne, a także zmniejszenie zatrudnienia o 33 osoby. Sprawozdanie roczne SPZOZ w Łapach za 2003 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną przy SP ZOZ w Łapach”.

                Pytań i uwag do referowanego tematu nie zgłoszono.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

                Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Alicja Małgorzata Bychowska  zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią dotyczącą omawianego projektu uchwały, wypracowaną w dniu 21 czerwca 2004 roku na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

                Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/149 /2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2003 / zał. nr 9 /.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały o wyrażeniu opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Pani Celina Grażyna Wojciechowska poinformowała zebranych, iż  Zarząd Województwa Podlaskiego wystąpił do Rady Powiatu Białostockiego o wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży / zał. nr 10 /.

Wyjaśniła ona zebranym, iż skomplikowana sytuacja tegoż zakładu: brak płynności finansowej, utratę zdolności kredytowej, brak środków na inwestycje /zakup nowoczesnej aparatury/, a także bezprawne działanie tego zakładu. „Z art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może świadczyć usług na rzecz innego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z przedstawionego uzasadnienia wynika, że zapewnione zostanie dalsze nieprzerwane świadczenie usług tego typu przez Niepubliczny Zakład, który został utworzony w Kolnie oraz informacja, że tenże zakład przejmie nie tylko zadania, ale również pracowników likwidowanego zakładu”.

Radny Pan  Wiktor Brzosko zapytał czy są przepisy, które  regulują potrzebę wydania takiej opinii.

Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Pani Celina Grażyna Wojciechowska.

Pani Alicja Małgorzata Bychowska zabierając głos poinformowała zebranych, iż powyższy projekt uchwały był przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu. Obie połączone Komisje wydały w tej sprawie pozytywną opinię.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 7 głosach „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, podejmując uchwałę Nr XVIII / 150 /2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży / zał. nr 11 /.

Powyższą uchwałę przesłano Zarządowi Województwa Podlaskiego.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok.

Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił Wysokiej Radzie potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok / zał. nr 12 /.

Po raz kolejny, w odstępie miesiąca, zwracam się o zatwierdzenie rocznego projektu rocznego planu Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok. Z uwagi na pismo Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 3 czerwca 2004 roku, które nakazało zmiany w planie na 2004 rok poprzez między innymi zachowanie stanu funduszu na koniec 2004 roku w kwocie 655.000 zł, a nie jak przewidywaliśmy 135.000 zł uległ również zmianie plan na 2005 rok. W związku z tym zmienił się załącznik do uchwały w postaci projektu rocznego planu finansowego, zachodzi potrzeba podjęcia uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmiany.”

Pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Radni wysłuchali pozytywnej opinii Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska, przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji – Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII /151 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu rocznego planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok / zał. nr 13 /.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska omówiła zebranym potrzebę podjęcia uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004. Projekt uchwały został dostarczony Radnym w statutowym terminie oraz był prezentowany na posiedzeniu Komisji Rady Powiatu / zał. nr 14 /.

Pytań i uwag do przedmiotowego projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska – Pan Józef  Ryszard Sikorski zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji  do omawianego projektu uchwały.

Zarządzono głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII / 152 /2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/103/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 oraz zasad udzielania dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2004 / zał. nr 15 /.

W obecnej chwili przewodniczenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Powiatu do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Białymstoku.

Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych zreferowała Wysokiej Radzie potrzebę podjęcia uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Rady Powiatu do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Białymstoku.

Radni Powiatu Białostockiego zapoznali się z przedmiotowym projektem uchwały / zał. nr 16 /.

Pani Naczelnik podkreśliła, iż „od 1 czerwca 2004 roku weszła w życie nowa ustawa – z dnia 24 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Art. 142 tejże ustawy stanowi, że wszystkie Rady Zatrudnienia, działające na wszystkich szczeblach tj. Naczelna Rada Zatrudnienia, Wojewódzkie Rady Zatrudnienia i Powiatowe Rady Zatrudnienia działają tylko do 30 czerwca 2004 roku i ich działanie z mocy ustawy kończy się. Omawiana ustawa wprowadziła pewne zmiany dotyczące dalszego funkcjonowania Rad Zatrudnienia, powiększając grono organizacji, których reprezentacja powinna znaleźć się w Radzie.” Członków Powiatowych Rad Zatrudnienia powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez ww. organizacje.

Pani Celina Grażyna Wojciechowska poprosiła Wysoka Radę o wytypowanie swojego kandydata do prac w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Białymstoku.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek poinformował Wysoką Radę, iż omawiany projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji. Został on zaopiniowany pozytywnie. Ponadto Komisja zaproponowała kandydata do prac w tejże Radzie, w osobie Przewodniczącego. Pan Jan Kaczmarek stwierdził jednocześnie, iż dziękuje za zaufanie, niemniej jednak rezygnuje on z kandydowania i proponuje, by kandydatem z ramienia Powiatu Białostockiego był Pan Andrzej Adam Kałużyński. Pan Kałużyński wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Ryszard Sikorski zgłosił kolejną kandydaturę – Pana Bogdana Konopka. Radny Pan Bogdan Konopka nie wyraził zgody na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą Pana Andrzeja Adama Kałużyńskiego.

Przy 3 głosach „wstrzymujących się” Rada Powiatu Białostockiego poparła kandydaturę Pana Andrzeja Adama Kałużyńskiego do prac w Powiatowej radzie Zatrudnienia w Białymstoku. Następnie przystąpiono do przegłosowania całej uchwały w tej sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego przy 1 głosie „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII /153 /2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku / zał. nr 17 /.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki.

Pani Alina Dźwilewska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki / zał. nr 18 /. Przypomniała Wysokiej Radzie, iż przedmiotowa uchwała funkcjonuje już od 6 grudnia 2002 roku, z tym, że obejmowała ona również nauczycieli placówek opiekuńczo wychowawczych. „W związku z tym, że w listopadzie ubiegłego roku Rada Powiatu Białostockiego uchwaliła oddzielną uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek opiekuńczo- wychowawczych, stąd też pojawiła się potrzeba dokonania zmian w obowiązującej uchwale. W zaproponowanym kształcie ujęci są tylko nauczyciele szkół i placówek oświatowych.”

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Wojciech Bukłaha – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII /154 /2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki / zał. nr 19 /.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu.

Starosta Białostocki Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym potrzebę podjęcia uchwały Rady  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu / zał. nr 20 /.

Radny Pan Józef Ryszard Sikorski poprosił o wyjaśnienie dużej dysproporcji w zakresie punktów  pomiędzy wymienionymi jednostkami.

Radny Pan Jan Kaczmarek poprosił o wyjaśnienie różnicy punktów między szkołami powiatowymi w Łapach i Michałowie.

Starosta Białostocki wyjaśnił, iż dysproporcje są minimalne. Ustalona wartość jednego punktu zależy od obowiązujących w tych jednostkach regulaminów. Ponadto sprawa ta była konsultowana z dyrektorami placówek w oparciu o ich budżety.

Pan Wojciech Bukłaha – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały.

Pan Krzysztof Obukowicz – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i  Promocji Powiatu Białostockiego zapoznał Radę z pozytywną opinią Komisji w powyższej sprawie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII /155 / 2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii  zaszeregowania i uzgodnienia wartości 1 punktu / zał. nr 21 /.

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Pan Marek Jędrzejewski zreferował Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego / zał. nr 22 /. Przypomniał, iż temat ten był dwukrotnie szczegółowo analizowany na Komisji Infrastruktury Technicznej, po raz pierwszy 2 lutego 2004 roku, a drugi raz w dniu 21 czerwca 2004 roku. „Na tym posiedzeniu przedstawiliśmy przekrój stawek, jakie rady wszystkich powiatów województwa podlaskiego przyjęły w drodze uchwał, a także niektórych gmin z terenu powiatu. Stawki proponowane, są wypośrodkowane. Podstawą do podjęcia uchwały w tym temacie jest art. 40 ust. 8 i 9 ustawy o drogach publicznych oraz ustawa o samorządzie powiatowym”.

Radny Pan Krzysztof Obukowicz zauważył, iż przedmiotowy projekt  uchwały nie różnicuje stawki za zajęcie pasa drogowego w zależności od stanu danej drogi. Jest to jego zdaniem istotny element i winien być uwzględniony.

Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił, iż ustawa o drogach publicznych nie pozwala odnosić się do stanu technicznego drogi. Pozwala jedynie wziąć pod uwagę takie elementy, jak: kategoria drogi, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, procentowa wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego, a także rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Krzysztof Silwon zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do przedmiotowego projektu uchwały Rady.

Przewodniczący obrad zapytał, czy nie ma sprzeczności prawnej, by wszyscy radni mogli przy tym temacie uczestniczyć w głosowaniu.

Radny Pan Wiktor Brzosko poprosił o wyłączenie go z głosowania, z uwagi na fakt, że jest on Kierownikiem zakładu funkcjonującego na terenie Powiatu Białostockiego, który czasami dokonuje zajęcia pasa drogowego do swoich celów i uiszcza za to opłaty. Tak więc, w interesie firmy, którą prowadzi jest dokonywanie opłat na możliwie niskim poziomie.

Przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, z wyłączeniem z głosowania Pana Wiktora Brzosko, podjęła uchwałę Nr XVIII / 156 / 2004 roku z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego / zał. nr 23 /.

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2004.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk zapoznała Wysoką Radę z projektem uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004 / zał. nr 24 /.

Wyjaśniła ponadto, iż powyższe zmiany zmierzają w kierunku dalszego zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 648.00zł, jak też zmniejszenia o kwotę 4.967 zł i odpowiednio zwiększenia o taka kwotę planu wydatków. „W stosunku do materiałów, które dostarczono radnym na 14 dni przed sesją, doszły dodatkowe pozycje zwiększające plan dochodów. W związku z podpisanymi porozumieniami odnośnie udzielenia pomocy finansowej, doszły jeszcze dodatkowo do tego planu: porozumienie z Burmistrzem Supraśla – udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2.500 zł przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1430 Zielona – Sowlany – Karakule- Ogrodniczki w miejscowości Sowlany, porozumienie z Burmistrzem Choroszczy – kwota 150.000 zł przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej Choroszcz – Czaplino – Niewodnica, uzyskano również zwiększenie dotyczące podpisanego porozumienia z Burmistrzem Łap – kwota 50.000 zł jako dofinansowanie zakupu aparatu do  hemodializy dla SP ZOZ w Łapach.

Zostały również podpisane porozumienia z Wójtem Gminy Michałowo w sprawie kwoty 100.000 zł na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Jałówce i również udzielenie pomocy dla Zespołu Szkół w Michałowie w kwocie 20.000 zł na zakup sprzętu. W związku z tym, po wprowadzeniu tych kwot do budżetu powiatu, plan dochodów budżetu wyniesie 59.894.165 zł. Odpowiednio te kwoty znajdują odzwierciedlenie w planowanych wydatkach i przeznacza się je zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniach. Zmiany, które dotyczą załącznika nr 4, a chodzi o inwestycje na drogach powiatowych, dotyczą  takich spraw, jak inwestycje, które nie znalazły dofinansowania w ramach programu SAPARD. Proponuje się, aby inwestycje na tych drogach ograniczyć do kwot zapisanych w budżecie, jako  udział własny powiatu. Następnie jest propozycja zrezygnowania z dalszej kontynuacji inwestycji pt. ”przebudowa mostu przez rzekę Rudnię”, w związku z tym powstanie pewna możliwość przesunięcia środków finansowych w ramach posiadanego planu. To przesunięcie środków proponuje się dokonać w następujący sposób: z kwoty 146.210 zł - przenieść 110.210 zł do pozycji C, gdzie zapisane są kwoty na dokumentacje projektowe oraz studia wykonalności na zadania przyszłościowe / te, które są ujęte w Programie Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego, po to, by uzyskać dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, natomiast kwotę 36.000 zł proponuje się przenieść na zwiększenie planu wydatków na remont i termomodernizację budynku PZD w Sobolewie. W związku z tym, ze nastąpiła zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej nastąpiła aktualizacja tego planu”.

                Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji do omawianego wyżej projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XVIII /157 /2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok / zał. nr 25 /.

                Powyższą uchwałę, zgodnie z kompetencjami przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

 

Ad. 16

Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż sprawozdania poszczególnych komisji zostały doręczone radnym w formie pisemnej / zał. nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 /. Zapytał zebranych czy do przedłożonych materiałów są jakieś uwagi, bądź pytania?

Radny Walenty Sic, kierując pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zapytał, czy w kontrolowanych jednostkach występują nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wiktor Brzosko wyjaśnił, iż  w dotychczas skontrolowanych placówkach nie stwierdzono istotnych naruszeń przepisów prawa, niemniej jednak tam, gdzie zdaniem Komisji pojawiły się uchybienia, wystosowano wystąpienia pokontrolne.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poszczególnych sprawozdań:

Rada Powiatu Białostockiego, w głosowaniu przyjęła sprawozdania:

·          Komisji Rewizyjna – jednogłośnie

·          Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – jednogłośnie

·          Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Środowiska - jednogłośnie

·          Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – jednogłośnie

·          Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – jednogłośnie

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – jednogłośnie

·          Komisji Infrastruktury Technicznej – jednogłośnie.

 

Ad. 17

                Interpelacje i zapytania radnych.

                Starosta Białostocki poinformował zebranych, iż w okresie między Sesjami Zarząd Powiatu Białostockiego rozpatrywał i udzielał odpowiedzi na szereg interpelacji i zapytań radnych:

·     Interpelacji Pana Józefa Woronieckiego dotyczącej nawierzchni drogi powiatowej Złota Wieś – Wólka Ratowiecka.  Zarząd  Powiatu, po dokonaniu rozpoznania i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku udzielił odpowiedzi zainteresowanemu.

·    Interpelacji Pana Józefa Woronieckiego dotyczącej aktualnych wykazów map dróg powiatowych. W złożonej radnemu odpowiedzi wyjaśniono, iż ciągi drogowe i ich numeracje ustalił Urząd Marszałkowski, a przedmiotowy wykaz dróg został przyjęty w drodze uchwały przez Radę Powiatu Białostockiego, na Sesji w dniu 18 grudnia 2003 roku i został przekazany wszystkim radnym. Żądana przez radnego mapa zostanie mu doręczona w dniu dzisiejszym.

·    Interpelacji Pani Bożeny Biety dotyczącej terminy wykonania chodnika przy realizowanym ciągu drogowym w Czarnej Wsi Kościelnej. Po dokonanej analizie ustalono, iż zakres robót nie obejmował wykonania chodnika o nawierzchni utwardzonej. Limit środków zabezpieczonych na realizację tejże inwestycji uległ niestety wyczerpaniu i w obecnej chwili nie ma wolnych środków finansowych na realizację ww. chodnika.

·    Interpelacji Pani Bożeny Biety dotyczącej usunięcia suchych gatunków drzew w miejscowości Czarna Wieś Kościelna. Zarząd udzielił odpowiedzi, iż w dniu 28 maja 2004 roku dokonano usunięcia drzew. Niestety na usunięcie pozostałych po wycince karczy  PZD nie posiada środków finansowych na sfrezowanie lub ich wykarczowanie.

·    Zapytania Pana Krzysztofa Silwona dotyczącego przekazywania protokołów Zarządu Powiatu w formie elektronicznej. W chwili obecnej nie ma możliwości przekazywania protokołów, zgodnie z prośbą radnego, ponieważ w tychże dokumentach znajdują się dane osobowe, objęte ochroną danych. Wyłączenie tych danych z protokołu wymagałoby dodatkowego nakładu pracy, a taki protokół nie byłby jasny czytelny. Istnieje możliwość zapoznawania się z treścią protokołów w siedzibie Starostwa, w obecności pracownika.

·    Interpelacji Pana Andrzeja Osmolskiego, Pana Mariana Jurkina i Pana Wojciecha Bukłaha dotyczącej likwidacji Biura Zamiejscowego w Łapach – Filii Wydziału Komunikacji. Odpowiedź w formie pisemnej przesłano Radnym. Obecnie, na Sesji Rady Powiatu, Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji - Pan Rafał Szokal ponownie wyjaśnił zebranym całą problematykę dotyczącą likwidacji filii oraz nowych obowiązków związanych z uruchomieniem systemu rejestracji pojazdów.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła ww. informacje do wiadomości.

 

Ad. 18

Przyjęcie protokołu z XVII Sesji RPB.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XVII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 27 maja 2004  roku. Protokół był wyłożony do wglądu i zgłoszenia uwag. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do niego uwagi? 

Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XVII / 2004 z dnia 27 maja 2004 roku.

 

 

 

 

Ad. 19

                Sprawy różne.

W sprawach różnych, głos zabrał Pan Walenty Sic. Zapytał on, czy są już formalne wystąpienia mieszkańców Dojlid Górnych o wyrażenie zgody na odłączenie się od Gminy Zabłudów i przyłączenie się do miasta Białegostoku.

Starosta Białostocki wyjaśnił, iż owszem w mediach podawane są takie informacje, ale oficjalnych wystąpień w tym zakresie jeszcze nie ma.

Następnie, Pan Józef Ryszard Sikorski nawiązując do ostatniego wyjazdowego posiedzenia stałych Komisji Rady Powiatu do SP ZOZ w Łapach stwierdził, iż spotkanie z pracownikami nie było przemyślane. Pracownicy oczekiwali, iż Zarząd i Radni Powiatu zaproponują im konkretne rozwiązania problemu. Poprosił Zarząd Powiatu o to, by następnym razem do takiego spotkania przygotować się rzetelnie, informując radnych o pewnych kierunkach działań.

Ponadto Pan Józef Ryszard Sikorski zapytał jakie działania zostały podjęte, by złożyć wnioski o fundusze strukturalne i fundusze spójności.

Tą kwestię wyjaśnił Wysokiej Radzie Wicestarosta Białostocki – Pan Damian Raczkowski. Przedstawił trudności dotyczące przygotowania dokumentacji, możliwości zabezpieczenia własnego udziału środków finansowych oraz jasnych, klarownych zasad rozpatrywania tych wniosków przez Regionalny Komitet Sterujący.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz złożył uzupełniające wyjaśnienia do poruszonych problemów.

Wypowiedź tą poparł Pan Bogdan Zdanowicz – członek Zarządu, który zwrócił uwagę na ograniczone możliwości działania Zarządu Powiatu. Przygotowanie najbardziej ambitnych wniosków o pozyskanie środków unijnych nie gwarantuje zaakceptowania ich przez RKS.

Radni Powiatu Białostockiego w toku dyskusji zwracali uwagę na to, iż do promocji powiatu i skutecznego pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz winni być zatrudnieni ludzie, którzy byliby premiowani za efekty, a nie za starania.

W dalszej Części spraw różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zapoznał zebranych z kolejnym pismem Pana Jana Ostrowskiego w sprawie zwrócenia mu dokumentu prawa jazdy, zatrzymanego przez organy policji. Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił Wysoką Radę o upoważnienie jego osoby do udzielenia odpowiedzi skarżącemu.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważniła Przewodniczącego – Pana Andrzeja Adama Kałużyńskiego do udzielenia wspomnianej odpowiedzi Panu Janowi Ostrowskiemu.

 

Ad. 20

Zamknięcie obrad XVIII Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XVIII Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 24 czerwca 2004 roku, o godz. 1415.

 

Protokołowała: Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

               

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Opublikował: Hanna Tołłoczko

Data udostępnienia w BIP: 18-03-2005 10:26

Data modyfikacji informacji: 18-03-2005 10:14