Sesja XLIV z dnia 21.09.2006

Or.V.0041- 44 / 2006

 

 

 

 

Protokół Nr XLIV/ 2006

z obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 21 września 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

 Obrady XLIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 21 września 2006 roku, o godz.1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku została przygotowana wystawa pt. „Supraśl – archiwum fotograficzne miast”. Z tej okazji powitał Szanownych gości w osobach:

-        Panią Urszulę Perlikowską – Puszkarską – Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

-        Pana Marka Zalewskiego –przedstawiciela Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich

-        Pana Radosława Dobrowolskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Kulturalnego „Collegium Suprasliense”.

Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - Pani Urszula Perlikowska – Puszkarska – tytułem wstępu poinformowała zebranych, iż otwarcie tej wystawy wiąże się z tym, iż we wrześniu obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Pani Dyrektor podziękowała Staroście za aktywne włączenie się w zorganizowanie wspomnianej wystawy.

Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Supraśl – archiwum fotograficzne miast”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 25 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XLIV Sesji RPB. Zaproponował zmiany do porządku obrad:

·       proponuje się przenieść obecny pkt.9 jako pkt.12: „Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego”.

·       wprowadzić jako pkt. 16 punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”

·       wprowadzić jako pkt. 17: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok”.

·       wprowadzić jako pkt. 21: „Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego”.

Pozostałe punkty otrzymują kolejne numery.

                Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.         Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady.

2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.         Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1. 01. 2006 roku do 31. 08. 2006 roku.

5.         Informacja z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1. 01. 2006 roku do 31. 08. 2006 roku.

6.         Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie – ref. Kierownik Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

7.         Informacja Dyrektora Książnicy Podlaskiej o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej.

8.         Przyjęcie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

9.         Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

10.      Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

11.      Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat.

12.      Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku. 

14.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok. 

15.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. 

16.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

17.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

19.      Informacja Starosty Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.

20.      Informacja Przewodniczącego RPB o złożonych oświadczeniach majątkowych.

21.      Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

22.      Interpelacje i zapytania Radnych.

23.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIII Sesji RPB.

24.      Sprawy różne.

25.      Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu.

 

 

 Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 25 sierpnia 2006 roku do 21 września 2006 roku /zał. nr 4/.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·       majątkiem powiatowym,

·       drogami powiatowymi,

·       ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·       oświatą, kulturą i sportem,

·       finansami i budżetem.

                                Ponadto Zarząd:

·       przyznał premie za m-c sierpień 2006 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,

·       podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 H na dobę”,

·       podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania aneksu do umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu „Urząd Pracy – 7 dni w tygodniu”,

·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Tykocin”.

                Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·       III Podlaskim Forum „GIS” organizowanym przez Marszałka Województwa oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich O/Białystok,

·       Obchodach Dnia Weterana w dniu 1 września,

·       Obchodach 508 rocznicy powstania miejscowości Gródek,

·       VII Ogólnopolskim „Dniu Ogórka” w Kruszewie,

·       Uroczystościach Święta Dziękczynienia w Ciechanowcu,

·       Dożynkach Gminnych w Fastach, gmina Dobrzyniewo Duże,

·       uroczystości Święta Plonów w Tykocinie,

·       IV Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych,

·       Dożynkach Gminnych 2006 w Załukach, gmina Gródek,

·       Wojewódzkim Turnieju „Aktywizacja Społeczności Wiejskiej” w Szepietowie.

W tym punkcie o głos poprosił Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Józef Ryszard Sikorski. Poinformował on zebranych, iż do Rady Powiatu wpłynęło pismo Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie zorganizowania pomocy w zbiórce pasz na okres zimowy dla poszkodowanych rolników / zał. nr 5/. Do powyższego pisma dołączono apel Wójta Gminy Krasnopol  z prośbą o zorganizowanie pomocy rolnikom poszkodowanym w pożarze /zał. nr 6/. Powyższa sprawa była przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa i Środowiska, która  wystosowała wniosek następującej treści:

„Komisja Rolnictwa i Środowiska pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wniosek formalny o przeanalizowanie możliwości przekazania środków finansowych z budżetu powiatu gminie Krasnopol w ramach pomocy pogorzelcom”.

Niemniej jednak, mimo złożenia tego wniosku Komisja Rolnictwa i Środowiska zaapelowała do Radnych Rady Powiatu , Zarządu Powiatu i wszystkich obecnych o zebranie środków finansowych – dobrowolnego daru serca na rzecz pogorzelców.

Dokonano zbiórki środków finansowych w kwocie 760 zł i zobowiązano naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku o przesłanie tej kwoty do Gminy Krasnopol z przeznaczeniem dla pogorzelców.

Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami Rady przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

                Informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od 1. 01. 2006 roku do 31. 08. 2006 roku.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz przedstawił Wysokiej Radzie informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku /zał. nr 7/.

Przypomniał, iż w omawianym czasie Rada Powiatu Białostockiego podjęła 84 uchwały na 8 Sesjach RPB. Szczegółowy materiał został dostarczony Radnym w formie pisemnej.

Przewodniczący obrad – Pan Andrzej Adam Kałużyński zapytał zebranych, czy do omawianego materiału są pytania, bądź uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację Zarządu Powiatu o wykonaniu uchwał Rady Powiatu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 sierpnia  2006 roku.

 

Ad. 5

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku.

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz przypomniał zebranym, iż przedstawiona radnym informacja zawiera sprawozdanie z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego, obejmującego okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku /zał. nr 8/. W tym czasie Zarząd obradował na 41 posiedzeniach plenarnych i podjął 154 uchwały i postanowienia oraz zajmował się ich wykonaniem.

Wobec braku pytań do omawianego materiału, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację Zarządu Powiatu o wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 sierpnia 2006 roku.

 

Ad. 6

                Przedstawienie informacji z oceny sytuacji w rolnictwie.

Przedstawiciel Powiatowego Oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Pan Dariusz Gaszewski przedstawił Wysokiej Radzie informację z oceny sytuacji w rolnictwie.

„Ośrodek Doradztwa Rolniczego na terenie Powiatu Białostockiego zajmuje się obecnie, po zmianie ustawy o doradztwie rolniczym głównie wnioskami związanymi z funduszami strukturalnymi. W 2006 roku praktycznie wszystkie środki zostały już wykorzystane praktycznie na początku roku. Jedyne wnioski, jakie można było składać dotyczyły programów rolno-środowiskowych i z zakresu rent strukturalnych oraz na bieżąco wnioski o płatności z tytułu uczestniczenia w funduszach strukturalnych. I tego typu wniosków opracowaliśmy 260 w naszym rejonie. Poza tym zajmujemy się tym, co zwykle, czyli kredytowaniem preferencyjnym w rolnictwie i na terenie powiatu zostało zaopiniowanych w ciągu 10 miesięcy około 149 kredytów. Poza tym braliśmy udział intensywnie w pomocy w opracowywaniu wniosków na dopłaty obszarowe. Tego typu wniosków nasz Ośrodek sporządził 3105, a w ostatnich 3 miesiącach cały czas pracujemy w zakresie szacowania skutków suszy, która na terenie naszego powiatu wystąpiła na przełomie czerwca i drugiej dekady lipca 2006 roku. Takich szacunków dokonaliśmy na 45.000 ha. Objętych tym szacunkiem było ponad 2000 gospodarstw, w tym 1267 gospodarstw złożyło wnioski na kredyty preferencyjne. Pomoc, w ramach tych kredytów preferencyjnych opiewa na kwotę około 5.000.000 zł. Poza tym rolnicy z gospodarstw, w których były szacowane straty spowodowane suszą mają możliwość ubiegania się o pomoc socjalną poprzez złożenie wniosków do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej i ta pomoc, w zależności od gospodarstwa będzie wynosiła od 500 do 1.392 zł. Ponadto obecnie zaczynamy prace nad następnym programem: Operacyjnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jesienią będziemy prowadzili akcję informacyjną, ponieważ środki te  powinny być dostępne od początku przyszłego roku. Również będziemy koncentrowali się na szkoleniach z zakresu tzw. dostosowania gospodarstw do spełnienia wymogów, ponieważ od 2009 roku dopłaty obszarowe, które obecnie są niezależne od ogólnej sytuacji gospodarstwa, od 2009 roku będą możliwe tylko do uzyskania tylko w przypadku, gdy gospodarstwo będzie spełniało cały szereg wymagań związanych z ochroną środowiska, zagospodarowaniem odpadów, stosowaniem środków ochrony roślin, dobrą skalą zwierząt itd.  To jest zagadnienie dosyć poważne i myślę, że będzie to główny temat naszych działań w kolejnym roku”.

Wobec braku pytań do omawianego materiału, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację z oceny sytuacji w rolnictwie.

 

Ad. 7

                Informacja Dyrektora Książnicy Podlaskiej o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej.

Informację o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej przedstawił zebranym Pan Jan Leończuk –  Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego  w Białymstoku /zał. nr 9/.

               Biblioteka Powiatowa została utworzona na podstawie uchwały Rady Powiatu Białostockiego z 2003 roku. Jest to biblioteka nietypowa, która ma przypisane zadania zgodnie z ustawą o bibliotekach. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa bibliotekom samorządowym w Powiecie Białostockim, a także sprawowanie nadzoru nad działalnością bibliotek w tymże powiecie. Biblioteka Powiatowa ponadto przekazuje spostrzeżenia i postulaty włodarzom gmin i miast dotyczące funkcjonowania i usprawnienia działalności bibliotek.

                Generalnie wszystkie biblioteki traktujemy jako jeden organizm, dążąc do sprawiedliwego rozdziału uzyskanych zasobów, komputeryzacji itp. Gromadzimy bardzo dużą kolekcję map. Są to głównie książki, które dotyczą wspólnej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego, a inaczej po układzie pojałtańskim wspólną historię rozdzieloną pasem granicznym. Stąd też historia tej ziemi wciąż jest w archiwach i bibliotekach Litwy, Łotwy i Białorusi. Wciąż pozostaje ukryta.  Stąd też ukłon wobec strony wschodniej, która jest jak gdyby kulturowo rozdarta granicami, ale naszym obowiązkiem jest ja kulturowo scalać.

                Chciałbym serdecznie podziękować Starostwu i Radzie za te środki, które mamy. Wciąż można byłoby zrobić więcej, ale zdaję sobie sprawę, że trudno jest dzielić to, co jest dzielone, ale ogromnie się cieszę, z tego co mamy, bo w województwie są jeszcze dwie miejscowości, gdzie w ogóle biblioteki powiatowe nie powstały i nawet była mowa, by nie przydzielać pieniędzy ministerialnych, bo nie ma komu podjąć się tego zamierzenia.

                Bibliotece Powiatowej w ciągu ostatnich kilku miesięcy przybyło wiele tysięcy woluminów, ale wciąż jest ogromny niedosyt wartościowych pozycji. Wierzę, że nic książki jeszcze nie zastąpi, a będzie ona przedmiotem silnej troski mądrych i światłych samorządowców”.

                Radny Pan Krzysztof Obukowicz zabierając głos poprosił o podanie informacji dotyczącej inicjatywy przeniesienia Książnicy Podlaskiej do budynków pokoszarowych przy ul. Węglowej. Radny uważa, iż: „jest to bardzo dobry pomysł, który należałoby jak najszybciej wcielić w życie. Wówczas, w lepszych warunkach i w jednym miejscu byłyby zgromadzone zasoby. Byłoby miejsce na rozwijanie się Książnicy i dostępność byłaby lepsza”.

                Pan Jan Leończuk –  Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego  w Białymstoku stwierdził: „Jest to dla mnie dość bolesny temat. Nie chciałbym go szeroko rozwijać, ale gdybyście Państwo przejrzeli dokumentację, która jest wysyłana do moich władz zwierzchnich... Ja nie ukrywam, że nie omija mnie każdej nocy sen o pożarze, w którym płonie księgozbiór części strychu, gdzie są najcenniejsze zbiory. Między innymi przechowujemy tam XVI i XVII wieczne druki. Nie powiem też Państwu, co mi się śni o piwnicach, gdzie pęknięta rura niszczy kolejne zasoby. Proszę mi wierzyć piszę dramatyczne listy, kiedyś nieopatrznie powiedziałem władzy, że przy operze  to ja cienko śpiewam. Teraz nic już nie mówię ale jest to potrzeba, którą widziano już w latach 70-tych, kiedy powstała makieta nowego gmachu Biblioteki Wojewódzkiej. Dzisiaj pozostała makieta i 50kg dokumentacji. Od tej pory mamy przywilej egzemplarza obowiązkowego, czyli każdy druk, który się ukazuje w kraju, czy to w formie periodyku prasowego, czy innego powinien do nas dotrzeć. Do nas docierają tysiące książek, tysiące tytułów prasowych. My to porządkujemy, opisujemy, bo przecież powstaje bibliografia regionalna, o której już dzisiaj nie opowiadam, ale która również rejestruje Państwa działania...  Biblioteka nie jest instytucją od fajerwerków, ani od innych działań głośnych medialnie. Prawdą jest, że posiadamy zagospodarowane magazyny po byłej „PASMANCIE”, ale doniesienie książki dla czytelnika, proszę wierzyć jest koszmarem, który nas na co dzień dotyka.  Można prosić, można błagać na kolanach, ale nie zawsze znajduje się zrozumienie dla tej sprawy. Ja jednak wierzę, że taki dzień nadejdzie  zarówno w Urzędzie Miasta, jak też w Urzędzie Marszałkowskim i nigdy tej nadziei nie odrzucam za siebie, bo gdyby nie daj Panie Boże wydarzył się dramat z tym materiałem, który skrupulatnie i z wielkim wysiłkiem przechowujemy i gromadzimy od dziesiątków lat, starty byłyby nie do oszacowania. Kolejny problem, który nas dotyka to problem „Kwaśnego papieru”.  To problem żółknięcia i kruszenia się papieru... Jest to problem bardzo pilny, bo zasoby dotknięte tą wadą ulegają destrukcji.

                Podsumowując, mogę tylko stwierdzić, iż ul. Węglowa nam się marzy. Prawdopodobnie jesteśmy już na etapie przed konkursem, ale na ile są to działania rzeczywiste, czy tylko przedwyborcze elementy kampanii, trudno powiedzieć. Może kiedyś, ktoś doczeka się nowej siedziby.”

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła do wiadomości informację Dyrektora Książnicy Podlaskiej o prowadzeniu zleconych zadań biblioteki powiatowej.

 

Ad. 8

                Przyjęcie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zapoznała zebranych z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2006 roku /zał. nr 10/.

„W bieżącym roku, dnia 29 czerwca Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę, ustalając zakres, jak też sposób prezentowania, wymaganej ustawowo ustawą o finansach publicznych informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze. Tym razem, informacja ta, poza informacjami, które były wcześniej prezentowane z wykonania budżetu, zawiera także zał. nr 4, w którym przedstawiona jest informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ. Jeśli chodzi o informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacja ta, na podstawie sporządzonych sprawozdań, wymaganych rozporządzeniem Ministra Finansów tzw. sprawozdań Rb została przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwałą z dnia 31 sierpnia 2006 roku. Ta data, to ustawowy termin, w którym to Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę i kieruje tą informację do RIO, jak też do Wysokiej Rady. Jak wynika z podjętej uchwały i zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 30 czerwca wykonanie budżetu powiatu za I półrocze przedstawia się następująco. Wykonany plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 32.647.047zł, co stanowi 48,1% kwoty planowanej, zaś wykonanie wydatków budżetu za I półrocze wynosi 30.387.123 zł, co stanowi 42,7% kwoty planowanej na cały rok. W trakcie roku, począwszy od stycznia niemal co miesiąc budżet był zmieniany uchwałą Rady, a także uchwałami Zarządu Powiatu. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów budżetu powiatu, w ciągu minionego półrocza został zwiększony o kwotę 6.758.722 zł, co w ujęciu procentowym oznacza, że plan dochodów został zwiększony o 11,06%. Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w różnych działach, a głównie w takim dziale, jak transport i łączność. W trakcie roku włączone zostały planowane dochody z tytułu zawartych umów z gminami o dofinansowaniu inwestycji drogowych. Jest to wzrost o kwotę ponad 1.500.000 zł. Także w trakcie roku, a konkretnie do końca kwietnia po negocjacjach zostało zawarte stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie wspólnego finansowania kosztów PUP w Białymstoku... Dla nas zawarcie tego porozumienia oznaczało uzyskanie dotacji i przekazanie 2.500.000 zł na potrzeby PUP. Także, w trakcie roku zostały podpisane umowy, bądź też umowy partnerskie, na mocy których weszły do realizacji finansowane ze środków UE zadania prezentowane w zał. 4.2. To są największe pozycje. Generalnie można powiedzieć, że   powiat w bieżącym roku dysponował kwotą  blisko 1.500.000 zł większą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jeśli chodzi o realizację innych przepływów pieniężnych, a do takich zaliczamy wpływy na rachunek budżetu, które nie stanowią dochodów, to na rachunki budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych za I półrocze uzyskane zostały przychody w wysokości 1.015.818 zł. Na to złożył się uruchomiony kredyt długoterminowy 350.000 zł na finansowanie I etapu termomodernizacji budynku ZSM w Łapach, tj. pełna wymiana stolarki okiennej oraz uzyskaliśmy pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie budowy Regionalnego Centrum w Zakresie Turystyki Aktywnej –665.818 zł. W tym czasie rozchody, a więc pieniądze, które, można powiedzieć, wypłynęły z budżetu na obsługę zadłużenia, czyli na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, to była kwota 360.358 zł. Co oznacza, że poza środkami budżet dysponował z bieżących dochodów budżetował tzw. finansowanie tj. różnica pomiędzy przychodami i wykonanymi rozchodami kwotą 635.460 zł, co w sposób istotny ugruntowało zachowywaną dotąd wysoką płynność finansową budżetu powiatu. Proszę Państwa, nie będę omawiać szczegółowo opracowania, które liczy poda 55 stron. Sprawa ta była przedmiotem obrad praktycznie wszystkich Komisji Rady Powiatu, jedynie przybliżę bardzo istotne aspekty wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 roku.

Dodam jeszcze tylko, iż w mojej ocenie, biorąc pod uwagę stopień wykonania dochodów, wykonanie pełnego planu dochodów budżetu powiatu na bieżący rok, nie jest w żaden sposób zagrożone. Możemy się spodziewać, że rok 2006 powinien być pozytywnie zakończony. Pewien niepokój być może budzi to, że za półrocze, jeśli weźmiemy pod uwagę wykonane wydatki na  zadania inwestycyjne, jest to zaangażowanie niewielkie, bo około 16%, ale , tak, jak to zostało zaprezentowane w poszczególnych tabelach, wszystkie zadania inwestycyjne zapisane w planie były albo w toku postępowania o zamówienie publiczne, bądź w trakcie realizacji i tutaj również przewidujemy, że te zadania zostaną zrealizowane”. 

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego kończąc swą wypowiedź odczytała zebranym Uchwałę Nr II-0131-5-60/06 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 września 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2006 r., opiniującą pozytywnie ww. informację /zał. nr 11/.

                Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Kałużyński poprosił Przewodniczących Komisji o zapoznanie Wysokiej Rady z opiniami do omawianego sprawozdania i projektu uchwały w sprawie jego zatwierdzenia /zał. nr 12/:

·         Komisji Rewizyjnej – opinia pozytywna

·         Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – opinia pozytywna

·         Komisji Rolnictwa i Środowiska – opinia pozytywna

·         Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – opinia pozytywna

·         Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki –opinia pozytywna

·         Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – opinia pozytywna

·         Komisji Infrastruktury Technicznej –opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, zatwierdziła ww. sprawozdanie i podjęła uchwałę Nr XLIV/398/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2006 roku /zał. nr 13/.

 

Ad. 9

Informacja o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach – Pani Małgorzata Helena Łuczaj zapoznała zebranych z informacją o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach /zał. nr 14/.

 „Opieką poradni jest objętych 5 gmin: Łapy, Suraż, Turośń Kościelna, Poświętne i Zawady. Opieką poradni ogółem objęto 8585 dzieci i młodzieży z 34 placówek.  Znacząco wzrosła liczba form pomocy grupowej dla uczniów. W ciągu całego roku szkolnego pracownicy pedagogiczni podnosili swoje kwalifikacje na kursach doskonalących. Pracę swoją wykonują z dużym zaangażowaniem i służą pomocą wszystkim osobom zgłaszającym się do placówki. Z pomocy poradni najczęściej korzystają dzieci mające trudności w nauce, ale także uczniowie zdolni, dzieci sprawiające trudności wychowawcze, mające problemy emocjonalne, dzieci i młodzież niepełnosprawna, uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu, rodzice, wychowawcy i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy z dziećmi, a także rodzice i dzieci znajdujące się w trudnych sytuacjach np. uzależnienia, przemoc w rodzinie itp.. Do głównych zadań poradni należy: interwencja nakierowana na możliwie wczesne wykrycie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno-kompensacyjnych, diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole oraz wydawanie stosownych dokumentów, oddziaływanie korekcyjne i terapeutyczne w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pomoc uczniów w dokonywaniu wyboru w kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, opracowanie i realizacja programów profilaktycznych, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów wg. oferty psychoedukacyjnej placówki”.

Wobec braku pytań do omawianego materiału, przystąpiono do głosowania nad przyjęciem informacji.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła informację o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łapach.

 

Ad. 10

                Informacja o działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

Pani Bożena Janina  Perkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku przedłożyła Wysokiej Radzie  informację z działalności Poradni /zał. nr 15 /.

W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, iż opieką Poradni objętych jest 10 Gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków i Zabłudów.  Pomocą psychologiczno- pedagogiczną objętych jest 74 placówek oświatowo- wychowawczych.

Pani Bożena Perkowska podkreśliła, iż  w chwili obecnej w poradni jest 11 etatów. „Najważniejszym dokonaniem w bieżącym roku szkolnym było istotne skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę. Ponadto poprzez współpracę z instytucjami  i organizacjami pozaoświatowymi, w tym także z mediami placówka promowana była na terenie całego powiatu i miasta Białegostoku. Poradnia zainicjowała działania organizacyjne I Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych. Utrzymywała wysoką efektywność i profesjonalizm działań terapeutycznych i innych form pomocy  psychologiczno- pedagogicznej.”

Swoją wypowiedź Pani Bożena Janina  Perkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku oparła o pokaz multimedialny na temat funkcjonowania poradni.

Radny Pan Walenty Sic poprosił o podanie informacji na temat ilości udzielonych porad w stosunku do ilości dzieci objętych działaniem placówki.

Pani Bożena Janina  Perkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku zauważyła: „Poradnie obejmują swoja pomocą dzieci od urodzenia do 24 roku życia, z uwagi na to, że dzieci niepełnosprawne mają wydłużony czas obowiązku szkolnego. W związku z tym, nawet jeśli spada ilość dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, to tak naprawdę niewiele to dotyczy poradni, ponieważ zgłoszeń do poradni nie ubywa. Wręcz tych zgłoszeń jest więcej, a tak naprawdę zmienia się tylko powód. Do tej pory najczęściej zgłaszali się rodzice z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Natomiast w tej chwili coraz więcej dzieci dotykają problemy emocjonalne, wychowawcze, dlatego też od tego roku będzie prowadzona terapia dla dzieci i ich rodziców z trudnościami adaptacyjnymi i w zachowaniu.”

Pani Alicja Małgorzata Bychowska poprosiła o wyjaśnienie pojęcia artyterapii.

Pani Bożena Janina  Perkowska - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białymstoku wyjaśniła, iż artyterapia, to inaczej terapia poprzez sztukę. W przypadku poradni są to zajęcia plastyczne.

  Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.

 

Ad. 11

Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty z udziałem dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat.

Przed wystąpieniami dyrektorów szkół powiatowych, głos zabrał Starosta, który przedstawił zebranym informację o realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty, zwracając uwagę na sytuację finansową placówek oświatowych /zał. nr 16/.

Pan Wiesław Pusz podkreślił, iż zadania oświatowe w powiecie zajmują bardzo istotne miejsce w budżecie powiatu. Zaznaczył, iż trudności w naborze do szkół powiatowych w istotny sposób przekładają się na finansowanie tych placówek. Pomimo starań zarówno Rady Powiatu, Zarządu, jak i samych dyrektorów szkół nadal występuje znacznie niedofinansowanie naszych placówek.  Osiągnięcia uczniów są najlepszym dowodem na to, iż w placówkach powiatowych jest bardzo dobra kadra, wkładająca ogromny wysiłek w proces dydaktyczno- wychowawczy. Starosta Powiatu Białostockiego zaprosił zebranych do obejrzenia przygotowanego przez dyrektorów poszczególnych placówek pokazu multimedialnego dotyczącego funkcjonowania szkół.

                Przewodniczący Rady Powiatu - Pan  Andrzej Adam Kałużyński oddał głos zaproszonym gościom.

Jako pierwsza, wystąpiła Pani Anna Matląg – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej, która przedstawiła zebranym krótką informację na temat szkoły i jej osiągnięć. Szczególną uwagę Wysokiej Rady zwróciła na efekty kształcenia młodzieży w procesie dydaktycznym, pracę wychowawczą oraz finansową gospodarkę szkoły.

Kolejnym mówcą był Pan Dariusz Wincenciak - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. „Dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak też i nauczycieli była nowa matura. Jej wyniki dają powody do satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku, niemniej jednak wskazują także na elementy kształcenia wymagające dalszej pracy. Szkoła posiada dobrze wykształconą kadrę. Jest to zespół ludzi zdolnych i ambitnych. Byliśmy oceniani pod wieloma względami. Szkoła należy do klubu szkół olimpijskich. Panuje w niej ład i porządek. Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych charakteryzuje się bardzo wysoką frekwencją”.

Następnie, głos zabrała Pani Danuta Bojczuk - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. Placówka cieszy się coraz większą popularnością. „Szeroko rozbudowana w szkole jest praca w przedmiotowych kołach zainteresowań. Przy placówce istnieje również kabaret, koło redagujące szkolną gazetkę oraz klub krótkofalarski. Mamy także sekcje sportowe prawie wszystkich dyscyplin sportowych oraz sekcję kartingową. Uczniowie mają osiągnięcia w olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Klub krótkofalarski ma osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym, a nawet na szczeblu Europy i świata. Szkoła promuje uczniów zdolnych, dając im możliwość prezentacji swoich umiejętności na szerszym forum, tj. miasta, powiatu, województwa, a nawet kraju. Uczniowie biorą bardzo aktywny udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach poza terenem szkoły.”

Pani Dyrektor Bojczuk zwróciła uwagę zebranych na rozwijanie postawy prospołecznej uczniów przez uczestnictwo młodzieży w różnego typu działalności np. wolontariacie. Wolontariusze współpracują na stałe ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Łapach,  Świetlicą socjoterapeutyczną, osobami starszymi na Oddziale dla Przewlekle Chorych ZOZ w Łapach, Domem Opieki Społecznej w Uhowie. Ponadto biorą udział w konkursie “8 wspaniałych”.

Do sukcesów szkoły należy zaliczyć  prowadzone zajęcia pozalekcyjne. Szeroko rozbudowana jest także współpraca ze środowiskiem.

Pan Edward Godlewski - Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie poinformował, iż w roku szkolnym 2004/2005 naukę w ZS w Michałowie podjęło 704 uczniów w 25 oddziałach. ZS w Michałowie prowadzi prace z uczniami uzdolnionymi oraz z uczniami mającymi trudności w nauce- zajęcia wyrównawcze. W zakresie realizacji zadań dydaktycznych szkoła współpracowała z zakładami pracy, w których to uczniowie odbywali praktyki zawodowe. Młodzież chętnie uczestniczy w imprezach charytatywnych. W ramach szkolnego klubu przedsiębiorczości i mentoringu działa wolontariat. Ponadto, przy szkole powstał ośrodek karier, przygotowany przez szkołę w ramach programu „Szkoła karier”.  Młodzież chętnie uczestniczy w akcjach honorowego krwiodawstwa. Nauczyciele stale dokształcają się i doskonalą swoje umiejętności, tj. studia podyplomowe z historii, zarządzania oświatą, reorientacji szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół w Michałowie prowadzi także niezbędne prace remontowe i modernizacyjne, mające na celu poprawę funkcjonowania placówki.

Kolejnym mówcą był Pan Wacław Muszyński - Dyrektor Centrum Edukacji w Supraślu.

Przypomniał on Wysokiej Radzie, iż historia szkoły datuje się od roku 1950. Początkowo jako 2-letnie Liceum Mechaniki  Rolnej zlokalizowana była w białostockiej dzielnicy Antoniuk  w budynkach Liceum Ogrodniczego. W 1952 r. utworzono 4-letnie Liceum Mechaniki Rolnej, przekształcone w 1954 r. w Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W 1955 r. szkoła została przeniesiona do Supraśla i siedzibą jej stał się Ośrodek Szkolenia Traktorzystów zlokalizowany w byłym Pałacu Bucholtzów. Dodatkową bazę stanowiły budynki  poklasztorne Bazylianów oraz Pałac Chodkiewiczów, w których szkoła mieściła się do września 1996 r. Wymienione obiekty wymagały przebudowy i przystosowania do potrzeb dydaktyki. W 1967 r. utworzono 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dnia 1 listopada 1975 r. utworzono Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w skład którego weszły: 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa  na podbudowie programowej szkoły podstawowej, 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie programowej ZSZ, 3-letnie Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla pracujących. Do roku 1996  szkoła mieściła się w obiektach poklasztornych. W dniu 1 września 1996 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku dydaktycznym. Po raz pierwszy w 45 - letniej historii szkoły pojawiły się dziewczęta w zawodzie technik rolnik ze specjalizacją organizacji ruchu turystycznego na wsi. Od września roku szkolnego 1997 w szkole otwarty został nowy kierunek kształcenia w  Liceum Ekonomicznym. W dniu 12 lutego 1998 roku została uroczyście oddana do użytku  nowa hala sportowa. „Jesteśmy bezpieczną szkołą, ponieważ:

-    pracujemy na jedną zmianę,

-    mamy zajęcia w jednym budynku,

-    osoby obce nie mają wstępu do szkoły,

-    starsi uczniowie życzliwie traktują pierwszoklasistów,

-    każdy uczeń posiada własną szafkę.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych:  sportowych (lekkoatletyka, zapasy, narciarstwo, tenis stołowy,  gry zespołowe), rekreacyjnych (jazda konna w klubie „Sprząśla”),teatralnych (w teatrzyku „ To i owo”),muzycznych, dziennikarskich (redagowanie gazetki szkolnej).

Uczniowie pochodzący z miejscowości oddalonych od szkoły mogą zamieszkać w internacie, który dysponuje 164 miejscami dla wychowanków. Internat położony jest około 100 metrów od budynku szkoły.  Nowoczesny czterokondygnacyjny budynek internatu dysponuje funkcjonalnie i estetycznie umeblowanymi czteroosobowymi pokojami urządzonymi według upodobań ich mieszkańców. Pokoje cichej nauki oraz sale telewizyjne z telewizją kablową i pracownią komputerową to miejsca, gdzie mieszkańcy internatu poszerzają swoją wiedzę. Uczniowie i absolwenci  Zespołu Szkół Mechanizacji  Rolnictwa w Supraślu  mają możliwość odbywania praktyk zawodowych  w Szwajcarii, Niemczech i Francji. Tam poznają najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej. Praktykanci zwiedzają kraje,  a także doskonalą umiejętności posługiwania się językami obcymi.”

Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu, a od 1 września 2006 roku Centrum Edukacji w Supraślu dysponuje nowym, atrakcyjnym kierunkiem - Technikum Hodowca Koni. Zawód daje możliwość uzyskania uprawnień instruktora jazdy konnej z możliwością prowadzenia hipoterapii. „Dla większości młodych ludzi motywacją do wyboru technikum jest zamiłowanie do koni i jeździectwa. Do tej pory uczniowie to w większości dziewczęta. Wymaga ona bowiem nie tylko przyrodniczych zainteresowań i miłości do zwierząt, ale też cierpliwości, systematyczności, sprawności fizycznej, zdolności do panowania nad emocjami, a przede wszystkim myślenia i mnóstwo wyobraźni”.

Pan Wacław Muszyński zapoznał zebranych z sytuacją finansową i organizacyjną szkoły. Zaznaczył, iż prowadzenie tej placówki jest bardzo trudne, ponieważ z każdym rokiem szkolnym ubywa oddziałów. Ponadto, jest to ogromny obiekt wymagający ciągłego inwestowania, na co jednak brak środków finansowych. Uczniowie w szkole są bardzo zróżnicowani zarówno pod względem poziomu nauki, jak też i wychowania. Kadra pedagogiczna w procesie całego toku kształcenia stara się, by zachęcić uczniów do nauki i stara się ukształtować każdą jednostkę na dobrego człowieka. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze. Ponadto, w każdej zasygnalizowanej sprawie są prowadzone indywidualne konsultacje z uczniami. Nawiązana jest współpraca z poradnią psychologiczną i pedagogiczną. Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wynika, że bardzo duży procent rodziców ma problemy finansowe, a część z nich to osoby niewydolne wychowawczo.  Kadra pedagogiczna stara się w takich przypadkach pomagać zarówno rodzicom, jak i uczniom.

Placówka pomaga uczniom w ubieganiu się o stypendia z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak też innych ośrodków w tym pomocy społecznej. Uczniowie zdolni mają możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych np. w Niemczech, Francji, USA. Prowadzona jest także współpraca z samorządami i jednostkami służb przeciwdziałającymi patologiom społecznym.

Ostatnim mówcą był Pan Zdzisław Penza– Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach /zał. nr 17/. Przypomniał, iż CKP działa od 2000 roku. Zajmuje się przede wszystkim kształceniem praktycznym młodzieży. Przy Centrum działają także Ośrodek Kształcenia Kierowców, Ośrodek Spawalnictwa i Stacja Kontroli Pojazdów.  W zakresie pracy z uczniem zdolnym były organizowane szkolne konkursy zawodowe o tytuł najlepszego ucznia w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec.

Proces kształcenia praktycznego w Łapach przebiegał prawidłowo, czego efektem są wyniki zewnętrznego egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

  Pan Zdzisław Penza złożył podziękowania Radzie Powiatu Białostockiego, Zarządowi Powiatu za wspieranie działań, pomoc finansową na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, które uczyniły CKP placówką atrakcyjną na rynku szkoleniowym.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach jako jedyna placówka oświatowa w lipcu 2005 roku uzyskało akredytację  Podlaskiego Kuratora Oświaty na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

 Rada Powiatu Białostockiego informację z realizacji zadań powiatu w zakresie oświaty przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 12

Informacja o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

Pani Maria Marciszewska - p.o Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła zebranym informację o działalności Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białymstoku za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 roku /zał. nr 18/.

„Aktualnie w Wydziale zatrudnionych jest 9 osób w wymiarze 7,9 etatu. Specyfika Wydziału to realizacja dużej ilości bardzo zróżnicowanych spraw. Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie: nadzoru nad stowarzyszeniami, aktywizacji zawodowej repatriantów, innych spraw obywatelskich, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i sportu, oświaty, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego,  kancelarii tajnej, współdziałania z organizacjami kombatanckimi, promocji i ochrony zdrowia oraz programów pomocowych i integracji europejskiej. Realizacja poszczególnych zadań została szczegółowo przedstawiona w informacji, przesłanej radnym”.

                Ponadto, Pani Maria Marciszewska zaprezentowała Wysokiej Radzie pokaz multimedialny, stanowiący przegląd wybranych imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Białostockim:

·  VII Powiatowy Przegląd  Zespołów Kolędniczych w Czarnej Białostockiej – 15 stycznia 2006 roku,

·  „Ośmiu Wspaniałych” Powiatowy Samorządowy Konkurs Nastolatków w Białymstoku – 29 marca 2006 roku,

·  Eliminacje Powiatowe XXIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym  w Czarnej Białostockiej – 12 kwietnia 2006 roku,

·  Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach w Wasilkowie – 12 marca 2006 roku,

·  „Łapskie Te Deum” Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej w Łapach – 22-23 kwietnia 2006 roku,

·  „Mama, tata i ja”  Eliminacje Powiatowe XIV Wojewódzkiego  Festiwalu Piosenki Przedszkolaków w Dobrzyniewie Dużym – 29 kwietnia 2006 roku,

·  III Powiatowa Spartakiada Samorządowa w Łapach – 12 maja 2006 roku,

·  VII Wojewódzka Olimpiada Samorządowa w Grajewie – 2 czerwca 2006 roku,

·  „Majówka z Piosenką Żołnierską”  w Czarnej Białostockiej – 21 maja 2006 roku,

·  „Wasilkowskie klimaty” Otwarty Powiatowy Festiwal Akordeonowy w Wasilkowie –28 maja 2006 roku,

·  Powiatowe Dni Twórczości Ludowej w Strękowej Górze, gm. Zawady  08-09 czerwca 2006 roku,

·  „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru”  VI Prezentacja Tradycji Ludowej  Powiatu Białostockiego w Tykocinie – 25 czerwca 2006 roku,

·  „Grodzisko” Festiwal Historyczny w Surażu – 25 czerwca 2006 roku,

·  „Siabruskaja Biesiada” VII Międzynarodowy Festiwal Kulturalny w Gródku – 29 czerwca 2006 roku,

·  „Międzynarodowy Festiwal  Kresowa Przyśpiewka Frywolna” Nad Zalewem Czapielówka – 01-02 lipca 2006 roku.

·  V Jubileuszowe Zawody Jeździeckie  w Skokach przez przeszkody w Zawadach – 20 lipca 2006 roku.

Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego  informację o realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku. 

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku /zał. nr 19/.

               Potrzeba opracowania Statutu wynika z uchwały z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, gdzie art. 20 ust. 2 mówi: „jednostka budżetowa działa na podstawie Statutu, określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności”. Zgodnie z tym sformułowaniem w załączniku do uchwały w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku zawarto te wszystkie elementy formalne. Opracowany Statut określa zakres działania Starostwa, organizację i zarządzanie jednostką oraz podstawy prowadzenia gospodarki finansowej. Bardziej szczegółowe dane  dotyczące zasad funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wysoką Radę i Statut Powiatu, wobec tego nie zawarto w tym Statucie spraw ujętych wcześniej w Statucie Powiatu Białostockiego. Projekt tejże uchwały był przedmiotem obrad wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu oraz został przedstawiony radnym w formie pisemnej”.

                Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  poprosił o zaprezentowanie opinii Komisji:

·       Komisji Rewizyjnej – Pana Wiktora Brzosko,

·       Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Krzysztofa Obukowicza,

·       Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego,

·       Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·       Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Mariana Jurkina,

·       Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Walentego Sica,

·       Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona.

Wszystkie opinie Komisji były pozytywne, w związku z czym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/391/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Białymstoku /zał. nr 20/.

 

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok. 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska – Pani Monika Ratyńska przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 21/.

„W projekcie uchwały zmianie ulega załącznik nr 1, tj. zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zostały wprowadzone następujące zmiany: kwota przychodów ogółem zwiększa się 25.000 zł, natomiast w rozchodach ogółem  zmianie ulegają następujące pozycje: Dom Dziecka w Krasnem – na oczyszczalnię ścieków zmniejszona zostaje proponowana dotacja o 20.000 zł,  ZSM w Łapach na termomodernizację budynku na docieplenie ścian proponuje się zwiększyć kwotę do 175.000 zł. Ponadto proponuje się przyznać dotację na termomodernizację  dla Centrum Edukacji w Supraślu i DPS w Łaźniach po 10.000 zł. Następnie proponuje się przyznać dotację w kwocie 3.000 zł Gminie Tykocin na zakup pojemników  do selektywnej zbiórki odpadów, Gminie Choroszcz – 20.000 zł na rekultywację gminnego składowiska odpadów, Gminie Zawady na likwidację  dzikiego wysypiska śmieci – kwotę 6.800 zł oraz Gminie Gródek  na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu –20.000 zł. W ten sposób jako stan środków na koniec roku zostanie kwota niespełna 4.000 zł”.

 Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Rolnictwa i Środowiska, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Józef Ryszard Sikorski.

Również Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz poinformował zebranych, iż wspomniana Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIV/400/2006 z dnia 21 września 2006 roku zmieniającą uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 22/.

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. 

Pani Hanna Tołłoczko – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zreferowała zebranym potrzebę podjęcia uchwały Rady w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych /zał. nr 23/.

Powiat dysponuje znacznym majątkiem, który znajduje się w dyspozycji zarówno Starostwa Powiatowego, jak też jednostek organizacyjnych powiatu. Są to budynki, budowle, pojazdy, wyposażenie tych budynków, w tym znaczna ilość sprzętu elektronicznego. Mając na uwadze stan bezpieczeństwa oraz to, iż prowadząc swoją działalność Statutową jesteśmy zawsze narażeni na zadośćuczynienie szkody osobom trzecim, zasadne jest ubezpieczanie  z tytułu odpowiedzialności cywilnej od działalności statutowej oraz tej działalności cywilnej. Najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia można uzyskać ogłaszając przetarg na ubezpieczenie poprzez zawarcie kilkuletniej umowy. Wówczas firmy ubezpieczeniowe dają bardzo korzystne warunki po korzystnych cenach. Przy czym ogłoszenie takiego przetargu jest związane z zawarciem zobowiązania wieloletniego, w związku z czym w świetle obowiązków dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie można zaciągać takich zobowiązań bez zgody Rady. Stąd projekt niniejszej uchwały”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  poprosił o zaprezentowanie opinii Komisji:

·       Komisji Rewizyjnej – Pana Wiktora Brzosko,

·       Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Krzysztofa Obukowicza,

·       Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona.

Wszystkie opinie Komisji były pozytywne, w związku z czym Przewodniczący obrad zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIV/401/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych /zał. nr 24/.

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /zał. nr 25/.

                „Podobnie, jak w przypadku umowy o ubezpieczenie majątku powiatu, zachodzi potrzeba podjęcia uchwały upoważniającej Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji trzeciej edycji programów stypendialnych. Chodzi o to, że dosłownie wczoraj została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa o finansowanie III edycji, czyli w roku akademickim 2006/2007 wyżej wspomnianego programu. Z tym wiąże się to, że w najbliższym czasie Zarząd Powiatu będzie podpisywał odpowiednie umowy ze stypendystami i będą to zobowiązania, które będą dotyczyły nie tylko roku 2006, ale też do czerwca roku 2007. W związku z tym, aby nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie ustawy o finansach publicznych istnieje potrzeba podjęcia uchwały Rady upoważniającej Zarząd do tych czynności w wysokości kwot,  określonych w § 2.”

                Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił  o przedstawienie opinii Komisji do omawianego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wiktor Brzosko zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do ww. projektu uchwały.

Również Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz przedstawił zebranym pozytywną opinię Komisji do ww. projektu uchwały.

                Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki także wydała pozytywną opinię w tej sprawie, o czym poinformował Pan Marian Jurkin.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIV/402/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /zał. nr 26/.

 

Ad. 17
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok.

                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wiktor Brzosko wystąpił do Rady Powiatu z propozycją dokonania zmiany w rocznym Planie Kontroli Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym przedłożony został Wysokiej Radzie stosowny projekt uchwały Rady /zał. nr 27/.

                „Powyższa zmiana podyktowana jest tym, iż koniec II kadencji Rady Powiatu Białostockiego upływa z dniem 27 października 2006 roku, w związku z tym Komisja Rewizyjna nie jest w stanie przeprowadzić kontroli w listopadzie, stąd proponowana zmiana”.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  poprosił o zaprezentowanie opinii Komisji Rewizyjnej. Komisja wydała pozytywną opinię.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIV/403/2006 z dnia 21 września 2006 roku zmieniającą uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok /zał. nr 28/.

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 29/.

„ Kolejne zmiany w budżecie powiatu obejmują zarówno zwiększenie planu dochodów i wydatków, jak również przesunięcia po stronie wydatków z planu z jednych działów do innych. Ogólna kwota zwiększenia  planowanych dochodów zamyka się w wysokości 353.261 zł. Na to składają się takie pozycje: w dziale transport i łączność – drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu dochodów o 38.000 zł. na to składa się 20.000 zł – otrzymana darowizna od Firmy „Energo” z siedzibą w Bielsku Podlaskim, która ma również  swój zakład w Łapach. Jest to darowizna przeznaczona na remont ulicy Żwirki i Wigury w Łapach oraz kwota 18.000 zł z tytułu udzielonej dotacji przez Gminę Supraśl na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Ciołkowskiego do granic administracyjnych miasta Białegostoku. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetu o przekazaną dotację na zadania administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie PINB. Jest to kwota przeznaczona na polepszenie  warunków intensyfikacji kontroli budowlanych. W dziale 803 –szkolnictwo wyższe wprowadzona kwota po stronie dochodów – 23.456 zł wynika z podpisanej umowy o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa wypłaty stypendiów dla studentów. Będzie to III edycja rozpoczynająca się od października roku bieżącego i kończąca się w czerwcu roku 2007. W dziale ochrona zdrowia zwiększenie o 10.000 zł wynika z udzielenia dotacji przez Gminę Łapy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Łapach. W dziale – powiatowe urzędy pracy wprowadza się kwotę 73.680 zł i ta kwota wynika z podpisanego porozumienia umowy partnerstwa. Jest to działanie w ramach SPO, gdzie beneficjentem jest Urząd Marszałkowski, liderem tego projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy, natomiast wszystkie PUP -y województwa są partnerami. Jest to projekt pod nazwą „Urząd Pracy – 7 dni w tygodniu, 24h na dobę”. Na bieżący rok, na finansowanie nie angażujemy środków powiatu, przypada tu kwota z dotacji budżetu państwa i ze środków UE 73.680 zł. Również w dziale edukacyjna opieka wychowawcza pomoc materialna dla uczniów – kwota 73.925 zł to jest ta kwota dotycząca III edycji wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z dokonanymi zmianami, które miały miejsce na dzisiejszej Sesji, plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska w tej części, która dotyczy zwiększenia dotacji zarówno dla ZSM w Łapach na termomodernizację, jak też pomniejszenia dotacji dla DD w Krasnem o 20.000 zł, a przyznania dotacji dla CE w Supraślu – 10.000 zł i 10.000 zł na wymianę stolarki okiennej w DPS w Jałówce, a konkretnie w filii w Łaźniach, dlatego żeby te jednostki mogły mieć w planach finansowych te wydatki również te kwoty muszą wejść do budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków. Tak więc te kwoty składają się na zwiększenie budżetu o 353.267 zł. Po stronie wydatków zmiany obejmują te zwiększenia odpowiednio w tych działach, w których są finansowane. Ponadto był wniosek PZD o zwiększenie w § 4270 o kwotę 2.188 zł, a zmniejszenie w § 6050 o kwotę 2.188 zł. To wynika z tego, że na przebudowie drogi Gąsówka Skwarki – Gąsówka Somachy wystąpiła pewna oszczędność – 9.688 zł i tu PZD proponuje przeznaczyć tę kwotę na remont chodnika przy ul. Bocianiej w Łapach, a jeśli chodzi o wykonanie chodników przy ul. Bielskiej i Piłsudskiego w Surażu zwiększenie o kwotę 7.500 zł poprzez pomniejszenie w § 4270. Te zmiany nie są uwzględnione w materiałach przesłanych radnym, ale uwzględnione zostały w ostatecznej wersji uchwały. Ponieważ te przesunięcia nie naruszają całej konstrukcji budżetu, stąd proszę o akceptację tych przesunięć, co pozwoli zrealizować zamierzenia, szczególnie w zakresie chodnika w Surażu.  Ponadto, wskutek tych zmian uaktualnia się wszystkie załączniki inwestycyjne, czyli zał. nr 4, 4.1, 4.2- gdzie uzupełnione są nowe zadania finansowane ze środków UE i również zał. nr 5 aktualnie przyjęty „zmieniony plan przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zadał pytanie dotyczące darowizny od Firmy „Energo”. Kierując pytanie do Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska  poprosił o wyjaśnienie czy Wydział prowadzi postępowanie wobec firmy, dotyczące zanieczyszczenia środowiska i na jakim jest ono etapie.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska  potwierdziła, iż Wydział Rolnictwa i Środowiska prowadzi postępowanie wobec Firmy „Energo”. „To postępowanie wszczęto wskutek kontroli, którą przeprowadziła Inspekcja Ochrony Środowiska. W ramach tej kontroli przeprowadzone zostały pomiary hałasu w środowisku. Jest to bardzo skomplikowana sprawa, dlatego nie będę przedstawiała tutaj szczegółów. Te pomiary, które wykonał WIOŚ nie wykazały dopuszczalnych przekroczeń poziomu hałasu. W tej chwili, myśmy zobligowali zakład do naprawy sytuacji ze względu na zapylenie. Tutaj sytuacja też jest skomplikowana, ponieważ nie ma określonych norm. Podczas kontroli dokonanej w tym miesiącu stwierdziliśmy, iż dwa z najbardziej zanieczyszczających urządzeń do przesiewania wymieniono na nowsze, które są zakryte. Przypuszczalnie można stwierdzić, iż zapylenie znacznie się zmniejszy. Postępowanie jest prowadzone i myślę, że  w najbliższym czasie się zakończy, ale trudno powiedzieć w jaki sposób. Z posiadanych informacji wynika, iż Inspekcja Ochrony Środowiska ponownie dokonała pomiaru hałasu. Spodziewamy się, iż wyniki tej kontroli zostaną przesłane do naszego Wydziału. Może okazać się, że poziom hałasu obecnie nie będzie przekroczony.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski przypomniał, iż na Sesji Rady Powiatu wielokrotnie w tej sprawie były składane interpelacje. Ponadto sprawa prowadzona przez wydział jest w toku, nie jest zakończona. „Gdyby sprawa prowadzona przez Starostwo przeciwko firmie była zakończona, nie miałbym moralnego dylematu co do przyjęcia tej darowizny, bo każde pieniądze wpływające do powiatu są z dobrym skutkiem spożytkowane. W tej jednak sprawie mam pewne obawy, czy przypadkiem, w związku z tym, że sprawa nie jest zakończona przyjęcie tej darowizny nie będzie odebrane jak „kupienie” przychylności w stosunku do wyżej postawionego zagadnienia. Nie chcę by kiedykolwiek tego typu insynuacje były w tej sprawie brane pod uwagę. Temat ten nie jest wcale aż taki oczywisty. Ja jestem jak najbardziej za przyjęciem tej darowizny, ale dopiero w momencie zakończenia postępowania”.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski zabierając głos w dyskusji podzielił się z Wysoką Radą swymi obawami. Podkreślił, iż przyjęcie tej darowizny odbiera jako „próbę zamknięcia ust”. Dodał ponadto: „Kontrola, o której mówi Pani Naczelnik była w ubiegłym tygodniu. Byli Panowie z WIOŚ i robili pomiary. Kiedy zauważyłem, że najgłośniejsze urządzenie nie pracuje i zwróciłem uwagę na ten fakt, otrzymałem odpowiedź, iż nie ma takiej potrzeby. Ponadto istotna kwestia jest to, iż kwota dotacji dla powiatu jest niewielka. Firma, która osiąga bardzo duże przychody deklaruje na drogę zaledwie 20.000 zł. W związku z tym, że do wykonania pozostało na tej drodze około 300 m mam pytanie do Dyrektora PZD, jaki zakres remontu, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, można wykonać za kwotę 20.000 zł?”.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku poinformował zebranych, iż za tę kwotę można wykonać 90 mb nakładki.

Głos w dyskusji zabrał Pan Walenty Sic. Poinformował on zebranych, iż w trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu 18 września 2006 roku powyższa sprawa ewentualnego przyjęcia darowizny była przedmiotem obrad posiedzenia. „Wówczas członkowie Komisji poddali pod rozwagę dokonanie precyzyjnych zapisów w preambule umowy darowizny. Czy te uwagi zostały przez Zarząd Powiatu uwzględnione przy formułowaniu tekstu umowy?”.

Starosta Powiatu Białostockiego- Pan Wiesław Pusz wyjaśnił, iż uwagi Komisji zostały przeanalizowane i uwzględnione. „Nie sądzę, by przyjęcie darowizny miało wpływ na działalność Wydziału Rolnictwa i Środowiska, natomiast rzeczywiście istnieje obawa, że na zewnątrz mogłoby to spowodować niewłaściwą ocenę tego faktu”.

Pan Wiesław Pusz odczytał zebranym treść projektu umowy darowizny, jednocześnie podkreślił: „Cała darowana kwota wpłynęła na rachunek dochodów budżetu powiatu, ale przekazanie tej darowizny nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń darczyńcy wobec darowanego i odwrotnie. Pieniądze te faktycznie wpłynęły, natomiast, jeżeli Wysoka Rada podejmie decyzje o nie przyjęciu darowizny, to te środki finansowe zostaną zwrócone Firmie „Energo”.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski stwierdził: „Proszę Państwa ja nie jestem przeciwnikiem zmian w budżecie, natomiast jeżeli chodzi punkt dotyczący darowizny , zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie przyjęcia darowizny z Firmy „Energo” na rzecz powiatu”.

Pani Maria Borodziuk - Skarbnik Powiatu Białostockiego wyjaśniła: „Jednym z elementów zmian w budżecie jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł z tytułu darowizny. Jak mówią przepisy prawa ustawy o finansach publicznych, to do Zarządu Powiatu należy kompetencja zmian w budżecie. W tej sytuacji, jeżeli Rada Powiatu nie zgadza się przyjąć darowizny, wnioskodawca zmian, czyli Zarząd musi wyrazić na to zgodę.”

Starosta Białostocki – Pan Wiesław Pusz zaproponował Wysokiej Radzie, by w chwili obecnej poddać pod głosowanie wniosek formalny Pana Zenona Żukowskiego. „Jeżeli, w głosowaniu Wysoka Rada zadecyduje o tym, by w chwili obecnej nie przyjmować darowizny od Firmy „Energo” , Zarząd Powiatu w trakcie przerwy odbędzie posiedzenie Zarządu i przygotuje stosowny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu, tak, jak życzy sobie Rada”.

O głos poprosił Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Krzysztof Silwon. Przypomniał on zebranym treść wniosku przyjętego na posiedzeniu Komisji w dniu 18 września 2006 roku:

Komisja Infrastruktury Technicznej, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała propozycję podpisania umowy darowizny Firmy „Energo” na rzecz Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remont ulicy Żwirki i Wigury w Łapach, po przeredagowaniu treści preambuły umowy zgodnie z sugestiami radnych.”

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Krzysztof Silwon wobec powyższego poprosił o udzielenie odpowiedzi, czy sugestie Komisji zostały uwzględnione przez Zarząd Powiatu Białostockiego przy konstruowaniu wspomnianego projektu umowy?

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz stwierdził, iż Zarząd Powiatu dostosował się do zaleceń Komisji Infrastruktury Technicznej, niemniej jednak wobec zgłoszenia wniosku formalnego Pana Zenona Żukowskiego należy poddać pod głosowanie tenże wniosek.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński stwierdził, iż w chwili obecnej na sali znajduje się 16 radnych. Poddał pod głosowanie wniosek formalny Pana Zenona Żukowskiego o nie przyjęciu w chwili obecnej darowizny od Firmy „Energo” na rzecz Powiatu Białostockiego. Zapytał Wysoką Radę, kto jest za przyjęciem ww. darowizny?

Rada Powiatu Białostockiego przy 4 głosach „za”, 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzuciła przyjęcie darowizny od Firmy „Energo”.

 

Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach, podczas której odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu oraz posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

 

Po przerwie, Zarząd Powiatu przedstawił Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu Białostockiego. Zmieniony projekt uchwały zreferowała zebranym Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  poprosił o zaprezentowanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

Pan Krzysztof Obukowicz zapoznał zebranych z pozytywna opinią Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i promocji Powiatu do ww. projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIV/404/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok /zał. nr 30/.

 

Ad. 19

Informacja Starosty Powiatu o złożonych oświadczeniach majątkowych.

                Zgodnie z art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych /zał. nr 31/.

                Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 20

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

                Zgodnie z art. 25 c ust.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Przewodniczący RPB przedstawił Wysokiej Radzie informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych wg. stanu na 31 grudnia 2005 roku /zał. nr 32/ oraz na 2 miesiące przed końcem kadencji, tj. wg. stanu na dzień 27 sierpnia 2006 roku /zał. nr 33/.

                Pytań i uwag do przedstawionego materiału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego obie informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 21

                Podjęcie uchwały w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego.

                Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Alicja Małgorzata Bychowska przypomniała zebranym, iż Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny na swoim posiedzeniu w dniu 21 września 2006 roku zajmowała się sprawą dokonujących się zmian funkcjonowania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i wnioskuje do Rady Powiatu o podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego następującej treści:

Rada Powiatu Białostockiego wyraża zaniepokojenie, w związku ze zmianami w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, polegającymi na likwidacji Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach i przekształcenia go w miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Rada Powiatu widzi konieczność przywrócenia poprzedniego stanu organizacyjnego i pozostawienia w Łapach dyspozytorni oraz całodobowej karetki wypadkowej – także w dni świąteczne.

Przeprowadzona restrukturyzacja doprowadziła do sytuacji, w której Powiat Białostocki  jeden z największych w kraju, będzie jedynym powiatem w województwie podlaskim pozbawionym jednostki ratownictwa medycznego, a miasto Łapy liczące więcej mieszkańców niż niektóre miasta powiatowe pozostanie bez Zakładu Pomocy Doraźnej.

Należy też dodać, iż zmian tych dokonano bez jakichkolwiek konsultacji tak z samorządem łapskim jak i samorządem Powiatu Białostockiego.

W tym stanie rzeczy Rada Powiatu zwraca się do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku o podjęcie działań w celu przywrócenia poprzedniego stanu organizacyjnego i pozostawienia w Łapach Zakładu Pomocy Doraźnej”.

                Rada Powiatu Białostockiego zapoznała się z projektem uchwały w tej sprawie /zał. nr 34/.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIV/405/2006 z dnia 21 września 2006 roku w sprawie Stanowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 35/.

 

Ad. 22

Interpelacje i zapytania radnych.

 

a)      odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał Wysokiej Radzie, iż w dniu 24 sierpnia 2006 roku Pan Marek Żmujdzin złożył interpelację dot. szeroko rozumianej działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a w szczególności:

·  sprawy cieków wodnych rzeki Horodnianki,

·  kompleksu Biele – Konowały.

 Zarząd Powiatu wystąpił o wyjaśnienia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W chwili obecnej Pan Wiesław Pusz odczytał odpowiedź w tej sprawie.

Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

b)      Interpelacje i zapytania.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabrał Pan Walenty Sic. Przypomniał on zebranym, iż do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęło pismo właścicieli posesji znajdujących się przy drodze powiatowej Hryniewicze – Olmonty /zał. nr 36/.  Radny potwierdził, iż niezadowolenie tychże mieszkańców ma swoje uzasadnienie, w związku z powyższym skierował on pytanie do Dyrektora PZD, czy na omawianym odcinku drogi przewidywane są dodatkowe roboty.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „W tej chwili, Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Hryniewiczach wykonuje pewne roboty. W ramach tych robót będzie wykonane 40m w stronę krawężnika od miejsca, w którym zakończono wykonywanie nawierzchni bitumicznej w kierunku najprawdopodobniej dawnej szkoły, tj. dużego budynku. Przewiduje się wykonanie 40 mb krawężnika, właściwej podbudowy nawierzchni bitumicznej przewidzianej projektem i oczywiście chodnik w miejscach, gdzie można go umieścić, z racji lokalizacji istniejących ogrodzeń. W ramach tej roboty będzie wykonywana kontynuacja właściwej podbudowy, w kierunku do Stanisławowa na długości około 200 mb. Poza tą podbudową nić innego nie będzie tam realizowane. Dodatkowo, w kierunku Izabelina, czyli do przystanku, na którym zatrzymują się końcowe autobusy linii 7 będzie wykonane około 60 m krawężnika i chodnika tuż przy tym krawężniku. Przewidywane zakończenie robót- koniec października 2006 roku. Chcielibyśmy wykonać więcej, ale niestety środki finansowe są ograniczone”.

Pan Walenty Sic poprosił o udzielenie odpowiedzi mieszkańcom w formie pisemnej.

O głos w tym punkcie poprosił Pan Mikołaj Cywoniuk. Skierował on słowa podziękowania do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, za zrozumienie problemów drogowych występujących na Gminie Michałowo i wykonanie niektórych  robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Również Radny Pan Wiktor Brzosko podziękował Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg  w Białymstoku za interwencję oraz dyplomatyczne i stanowcze rozstrzygnięcie problemu we wsi Bokiny.

Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 23
Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIII Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 24 sierpnia 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XLIII/2006 z dnia  24 sierpnia 2006 roku.

 

Ad. 24

                Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował Wysoką Radę, iż istnieje potrzeba przesunięcia terminu ostatniej w tej kadencji Sesji Rady Powiatu Białostockiego. Pan Przewodniczący zaproponował Wysokiej Radzie zmianę terminu z dnia 12 października 2006 roku na dzień 26 października 2006 roku. Powyższą propozycję poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, wyraziła zgodę na przesunięcie terminu XLV Sesji Rady Powiatu Białostockiego na dzień 26 października 2006 roku.

 

Ad. 25

Zamknięcie obrad XLIV Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XLIV Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 21 września 2006 roku, o godz. 1600.

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

Podpisał :

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

Niniejszy protokół został przyjęty jednogłośnie podczas obrad XLV Sesji Rady Powiatu Białostockiego w dniu  26 października 2006r.

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-10-2006

Data udostępnienia w BIP: 02-11-2006 14:13

Data modyfikacji informacji: 02-11-2006 14:10