Sesja XXXVII z dnia 23.02.2006

Or.V.0041- 37 / 2006

 

 

 

Protokół Nr XXXVII / 2006

z obrad XXXVII  Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 23 lutego 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 23 lutego 2006 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XXXVII Sesji RPB. Zaproponował wykreślenie z porządku obrad pkt. 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2006 roku” oraz zaproponował dokonanie zmiany w porządku obrad, polegającej na dopisaniu w „Sprawach różnych” „Podjęcie uchwały w sprawie skargi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – Oddział Gazownia Białostocka na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z/s w Zaściankach z powodu celowego działania na szkodę rozwoju Powiatu Białostockiego.”

Wniosek przyjęto jednogłośnie. Następnie przegłosowano zmieniony porządek obrad.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.       Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

5.       Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego za II półrocze 2005 roku.

6.       Sprawozdanie z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za II półrocze 2005 roku.

7.       Informacja o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych powiatu.

8.       Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w 2005 roku.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.

10.    Interpelacje i zapytania radnych.

11.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji RPB.

12.    Sprawy różne, w tym podjęcie uchwały w sprawie skargi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o – Oddział Gazownia Białostocka na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z/s w Zaściankach z powodu celowego działania na szkodę rozwoju Powiatu Białostockiego.

13.    Zamknięcie obrad XXXVII Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 26 stycznia 2006 roku do 23 lutego 2006 roku / zał. nr 4 /.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·          majątkiem powiatowym,

·          drogami powiatowymi,

·          ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·          oświatą, kulturą i sportem,

·          finansami i budżetem.

 

     Ponadto Zarząd:

·          przyznał premie za m-c styczeń 2006 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,

·          podpisał sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2005,

·           zapoznał się z informacjami Burmistrza Zabłudowa i Burmistrza Supraśla o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania części gminy Zabłudów i Supraśl,

·          podjął 2 uchwały w sprawie upoważnienia Starosty i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do złożenia wniosków i podpisania umów o dofinansowanie projektów „Pierwsze kroki na rynku pracy” oraz „Nowy etat – nowe szanse”.

 

        Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·           podsumowaniu działalności za 2005 r. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

·           imprezie karnawałowej dla dzieci z rodzin zastępczych zorganizowanej w Starostwie przy ul. Borsuczej 2,

·           konferencji podsumowującej funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w województwie podlaskim w 2005 rok,

·           uroczystości przekazania do użytku 5 nowych ambulansów ratunkowych oraz uruchomienia systemu wspomagania dyspozytorów medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,

·           spotkaniu z przedstawicielem strony francuskiej w sprawie realizacji projektu Budowa Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej,

·           obchodach 87 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez miasto Białystok,

·          posiedzeniach Stałych Komisji Rady Powiatu.

 

Radny Pan Andrzej Osmolski zapytał, jakiej odpowiedzi udzielił Zarząd Powiatu Białostockiego na pismo mieszkańców wsi Klepacze w sprawie budowy odcinka drogi powiatowej Niewodnica Kościelna – Klepacze.

Pan Marek Jędrzejewski wyjaśnił, iż w odpowiedzi na pismo w sprawie budowy odcinka drogi powiatowej Niewodnica Kościelna – Klepacze Zarząd Powiatu poinformował, iż przebudowa ww. drogi była wielokrotnie tematem, który poruszano na posiedzeniach Komisji Infrastruktury Technicznej oraz na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Poinformowano również, iż została opracowana dokumentacja techniczna. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 2 miliony złotych.

Radny Pan Wojciech Bukłaha poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego wyceny nieruchomości w Sobolewie.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego wyjaśnił, iż „w Sobolewie mieliśmy dwie nieruchomości, jeden budynek został sprzedany. Natomiast drugi budynek ma charakter budynku mieszkalnego, przy czym wszystkie lokale w ww. budynku zostały sprzedane. Jedna z osób, która kupiła ten lokal zmarła. Druga sprawa, to lokal, który ma charakter lokalu użytkowego i te pomieszczenia wynajmowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wycena nieruchomości w Sobolewie dotyczy tego lokalu użytkowego.”

                Następnie, Radny Pan Andrzej Osmolski zapytał, kiedy będzie ostateczna decyzja dotycząca organizacji konkursu na imprezy sportowe?

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych wyjaśniła, iż „aktualnie na stronie internetowej powiatu zamieszczone jest ogłoszenie o konkursie na realizację imprez kulturalnych i sportowych. Termin składania wniosków jest do 14 marca br. i po upływie tego terminu Komisja będzie rozpatrywała te wnioski. Wówczas będziemy wiedzieli ile organizacji pozarządowych, i w jakiej kwocie otrzyma dofinansowanie do swojej działalności”.

                Radny Pan Marian Jurkin zapytał jak wygląda sytuacja dotycząca budowy Regionalnego Centrum Kształcenia Turystyki Aktywnej w Supraślu?

              Głos zabrał, Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego: „projekt dotyczący budowy Regionalnego Centrum Kształcenia Turystyki Aktywnej w Supraślu złożony przez Powiat Białostocki uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach ZPORR. Głównym argumentem była tutaj współpraca ze strony francuskiej. Zakłada on  kształcenie na kilku poziomach z zakresu turystyki aktywnej (konnej, kajakowej, rowerowej, narciarskiej) osób, które w przyszłości będą pracowały na Podlasiu, a także prace mające na celu rozwój turystyki w powiecie białostockim. Otrzymaliśmy decyzję, przeprowadziliśmy przetargi. Były pewnie problemy, które skończyły się arbitrażem w Warszawie, ale sprawa została rozstrzygnięta, wykonawca został wyłoniony. Budowa została rozpoczęta w tej chwili, prowadzone są prace wewnątrz. W dniu 13 lutego br. Powiat Białostocki gościł przedstawiciela Departamentu Saone – et – Loire Pana Jeana – Pierra Morin, który odwiedził nasz powiat w ramach prac nad projektem realizowanym przez Zarząd Powiatu i Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu, przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Powiat Białostocki przewiduje zakończenie prac na koniec miesiąca sierpnia 2006 roku.”

              Radni więcej pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłosili.

                Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.

 

 

Ad. 4

                Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

                Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiła Wysokiej Radzie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej / zał. nr 5 /.

               Obowiązek przedstawienia Państwu corocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej wynika z art. 112 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej realizuje również zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki na zadania realizowane wyłącznie przez Centrum w roku ubiegłym wyniosły 4.276.501 zł, w tym: na zadania z zakresu pomocy społecznej (łącznie z utrzymaniem Centrum – 2.167.496 zł,) na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 2.109.005 zł. Prowadzone przez Centrum sprawy w roku ubiegłym dotyczyły 1800 osób objętych dofinansowaniem w różnych formach.

                Koszt realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi ponad 30 % budżetu powiatu.”

                Ponadto, Pani Elżbieta Anna Turczewska omówiła poszczególne dziedziny, leżące w kompetencji PCPR w Białymstoku i realizowane w trakcie roku 2005:

·    organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,

·    zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·    pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,

·    przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze,

·    pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

·    prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

·    prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy,

·    zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

·    kontrole w jednostkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu,

·    kontrole przeprowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

·    kontrole merytoryczne przeprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

·    programy z zakresu pomocy społecznej,

·    udzielanie i wypłacanie pomocy finansowej repatriantom zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532),

·    realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

                Radny Pan Jan Kaczmarek, odnosząc się do podanych przez Panią Dyrektor informacji, zapytał o różnicę w opłacaniu za pobyt dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych?

                Pani Dyrektor wyjaśniła, iż „zgodnie z art. 86 ustawy o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem w placówce lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w placówce w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania lub w wysokości łącznej kwoty świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej. Koszt utrzymania ustala się w taki sposób, że są to wydatki z roku poprzedniego, zwiększone o wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych określonych w ustawie budżetowej, podzielone przez 12 (liczbę miesięcy). W naszych placówkach koszt utrzymania w roku ubiegłym wynosił w granicach 1.700 – 1.800 zł. W placówce funkcjonującej na terenie Powiatu Hajnowskiego, tj. w Białowieży ten koszt wynosił w granicach 1.800 zł. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Białegostoku te koszty wahały się w granicach 2.200 – 3.000 zł. Od momentu, kiedy należało płacić i pokrywać te koszty zastaliśmy taką sytuację, iż dzieci przebywały w tych palcówkach czasami od wielu lat, trudno było podjąć decyzję by zabrać te dzieci do naszych placówek, w których niestety też nie było wolnych miejsc. W roku ubiegłym robiliśmy wszystko żeby nie kierować, nie umieszczać nowych dzieci w placówkach funkcjonujących poza Powiatem Białostockim, ale niestety należało pokryć koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach.”

                Następnie, głos zabrała Radna Pani Bożena Bieta: „chciałabym bardzo podziękować Pani Dyrektor za przygotowane sprawozdanie, za bardzo trudną pracę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i jednostek podległych. Ze sprawozdania dowiedziałam się, iż organizowane są imprezy o charakterze międzynarodowym, jak np. Międzynarodowe Święto Osób Niewidomych. Czy składane są projekty o dotację ze środków unijnych?

                Pani Elżbieta Anna Turczewska wyjaśniła, iż „imprezy o charakterze międzynarodowym były organizowane przez stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych i one były tylko dofinansowane ze środków z PFRON – u, bo taka jest możliwość. Środki unijne nie bardzo dotyczą pomocy społecznej. Trudno jest cokolwiek uzyskać, jeżeli już, to bardziej pod kątem rehabilitacji zawodowej.”

                Radny Pan Walenty Sic zapytał, czy można dokonać 1 % odpisu na Dom Dziecka?

                Pani Dyrektor wyjaśniła, iż odpis można dokonać tylko na organizację pożytku publicznego, a Dom Dziecka nie jest organizacją tylko jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Dodała, iż myślimy o tym, aby założyć stowarzyszenie, które miałoby charakter pożytku publicznego i poprzez to stowarzyszenie może moglibyśmy wspomagać nasze placówki.

                Radny Pan Leon Charytoniuk stwierdził, iż w sprawozdaniu jest przedstawiony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2005 roku w poszczególnych domach pomocy społecznej oraz ustalony koszt na rok 2006. We wszystkich domach pomocy społecznej jest ustalony wyższy koszt utrzymania mieszkańca na rok 2006, tylko DPS w Garbarach, który miał najniższą cenę utrzymania jednego mieszkańca, koszt na 2006 rok w tym domu został obniżony.

                Pani Dyrektor wyjaśniła, iż „koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej jest uzależniony tylko i wyłącznie od wydatków bieżących na funkcjonowanie tej placówki. W DPS w Garbarach w 2004 roku była zablokowana kwota dotacji w sposobie niewłaściwego wydatkowania w wysokości 235 tysięcy złotych. Ta kwota nie została zwrócona przez właściciela DPS i ta kwota weszła w zobowiązana na rok 2005. Nadal kwota ta nie została zwrócona i przy ustalaniu kosztów utrzymania na 2005 rok Przedsiębiorstwo zostało poinformowane, że jeżeli ta kwota nie zostanie zwrócona to o tą kwotę zostaną pomniejszone wydatki z 2005 roku.”

                Radny Pan Krzysztof Silwon, odnosząc się do tabeli przedstawiającej dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zaznaczył, iż „dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2005 roku otrzymało 402 osoby, czyli nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 124 osoby, czyli o ok. 30 %. Wypłacone dofinansowanie wzrosło o ok. 40 %. Czym jest spowodowany ten wzrost? Czy PCPR dysponuje bazą informacyjną dla osób potrzebujących? Do załatwienia w roku bieżącym pozostało 15 wniosków na dofinansowanie głównie aparatów słuchowych na łączną kwotę 16. 700 zł, które przechodzą na ten rok. Czy w ubiegłym roku nie można było zrealizować tych wniosków?

                Pani Elżbieta Anna Turczewska wyjaśniła, że „jeżeli chodzi o wydatki środków z PFRON – u, to rozdział tych środków na realizację poszczególnych zadań jest określony uchwałą RPB. Wielokrotnie, szczególnie pod koniec ubiegłego roku, była powyższa uchwała zmieniana, aby wydatkować tych środków jak najwięcej. Te 15 wniosków było złożonych w ostatnich dniach grudnia i niestety nie było już to możliwe do zrealizowania, ale będą one zrealizowane w roku bieżącym.

                Czym jest spowodowany wzrost osób otrzymujących dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych? Otóż, dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jest dofinansowanie do tych środków, które jest częściowo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ile osób do nas trafi to też jest uzależnione od tego ile pieniędzy na te zadanie jest w Narodowym Funduszu Zdrowia. Osoby niepełnosprawne co roku są informowane przez ośrodki pomocy społecznej, z którymi stale współpracujemy. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.”

                Następnie, głos zabrała Radna Pani Ewa Słojewska – Zaręba dziękując Pani Dyrektor Elżbiecie Annie Turczewskiej i pracownikom PCPR za zorganizowanie choinki dla dzieci z rodzin zastępczych.

                Przewodniczący obrad zaprosił do dyskusji zaproszonych na obrady dyrektorów Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka.

                Pani Anna Ziniewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Krasnem omówiła sytuację swojej placówki. Zaznaczyła, iż „w tym roku udało nam się pozyskać dwa samodzielne mieszkania. Ponadto, otrzymujemy dużą ilość sprzętu, m.in. pozyskano 44 rowery bardzo dobrej jakości co ułatwi organizację wypoczynku.  Obecnie w placówce przebywa 83 wychowanków na 65 miejsc.”

                Kolejnym mówcą był Pan Piotr Torbicz – Dyrektor Domu Dziecka w Supraślu. „Dom Dziecka w Supraślu jest placówką socjalizacyjno – interwencyjną dla dzieci i młodzieży trwale lub czasowo pozbawionych władzy rodzicielskiej. W okresie 2005 roku w placówce przebywało 59 wychowanków co stanowi 110%. W ciągu roku do placówki skierowano 21 podopiecznych na zasadzie interwencji, 16 wychowanków opuściło placówkę. W placówce przebywa troje dzieci z ADHD.

                Ponadto, w roku 2006 chcielibyśmy wymienić elewację oraz ocieplić budynek.”

                Następnie, głos zabrała Pani Irena Łupińska – Dyrektor DPS w Uhowie. „Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 128 przy istniejących 132 miejscach. Mieszkańcy przebywający w naszym domu mają od 40 do 101 lat. Praca w domu pomocy społecznym jest bardzo ciężka. Sporo mieszkańców choruje na alchaimera. Pokoje są przystosowane, są 2 osobowe, wszystkie osiągają zarówno pod względem liczby osób w pokoju, jak i jego powierzchni, obowiązujący standard.”

                Radna Pani Bożena Bieta zapytała, czy został złożony wniosek do PFRON – u o dofinansowanie montażu wind przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych?

                Pani Irena Łupińska wyjaśniła, iż wniosek został złożony do PFRON - u, ale nie mamy jeszcze odpowiedzi.

                Radny Pan Andrzej zaznaczył, iż w DPS w Uhowie wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 0,42. Zapytał, czy powodem tego jest brak osób do pracy, czy też brak pieniędzy na zatrudnienie?

                Dyrektor DPS w Uhowie wyjaśniła, iż: „przydałaby się trochę większa ilość osób do pracy, ale na dzień dzisiejszy wszystkie potrzeby są zaspokojone.”

                Kolejnym mówcą był Pan Henryk Smilewicz – Dyrektor DPS w Choroszczy, który omówił sytuację swojej placówki. „Jeśli chodzi o sytuacje finansową domu, to w chwili obecnej jest ona dobra. Utrzymaliśmy i przekroczyliśmy stan miejsc etatowych osiągając 310 mieszkańców na koniec roku. Dodatkowe środki finansowe pełnopłatnych mieszkańców, przy znacznie zmniejszonym zatrudnieniu pozwoliły osiągnąć równowagę finansową oraz możliwość wykonania remontów bieżących, jak również dofinansować dotacje przyznane na realizację programu naprawczego. W związku z koniecznością spełnienia wymogów standardu do końca bieżącego roku w zakresie liczby łazienek oraz doposażenia pokoi mieszkalnych w niezbędne meble, jak również kuchni w wyposażenie technologiczne, zachodzi potrzeba pozyskania środków finansowych w wysokości około 300.000 zł na realizację tych zadań, jak również własny wkład na otrzymanie dotacji. Rozwiązanie problemu widzę w zaciągnięciu pożyczki w w/w wysokości, która spłacimy z bieżącej działalności w okresie 4 – 5 lat”.

                Pan Józef Domaszuk – Dyrektor Domu Społecznej w Czerewkach zaznaczył, iż planowane na rok 2006 do realizacji zadania tj. wykonanie pochylni wewnętrznej miedzy budynkiem „B” i „C”, wykonanie pochylni wewnętrznej w budynku „B” z wiatrołapem, montaż platform schodowych, wygrodzenie pożarowe klatek schodowych, remont dróg wewnętrznych i chodników, dobudowa werandy z zadaszeniem pozwolą na osiągniecie na koniec roku 2006 standardów w zakresie wymogów stawianych obiektom zamieszkania zbiorowego w zakresie usług bytowych oraz określonych innymi przepisami.

                Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filia w Łaźniach – Pan Jan Steckiewicz omówił sytuację swojej placówki. Zaznaczył, iż w roku ubiegłym został zakupiony samochód osobowy marki RENAULT Traffic, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, dzięki współfinansowaniu zakupu ze środków PFRON. Ponadto, konieczność realizacji Programu Naprawczego oraz dojścia do obowiązujących standardów w roku bieżącym zmuszają do zwiększenia etatów w dziale opiekuńczo – terapeutycznym w Jałówce do 42,5 etatu oraz w łaźniach do 21 etatów. Jak również w ramach dochodzenia do standardów konieczne jest wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia, zgodnie z przyjętym Programem Naprawczym Domu na 2006 rok.

                Pan Marian Sacharewicz – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce z filia w Łaźniach podziękował Dyrektor PCPR za pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

                Ponieważ więcej pytań nie zgłoszono, Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

 Ad. 5

                Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego za II półrocze 2005 roku.

                Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego za II półrocze 2005 roku / zał. nr 6 /.

                Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

 

Ad. 6

                Sprawozdanie z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za II półrocze 2005 roku.

                Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przedłożył zebranym sprawozdanie z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego za II półrocze 2005 roku / zał. nr 7 /.

                Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

 

 

 

Ad. 7

                Informacja o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych powiatu.

                Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o działalności decyzyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych powiatu / zał. nr 8 /. Zaznaczył, iż wydziały Starostwa Powiatowego, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych (Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Wydział Rolnictwa i Środowiska, Wydział Spraw Społecznych, Wydział Komunikacji i Wydział Architektury) wydały łącznie w 2005 roku 38.723 decyzje. W porównaniu z rokiem 2004 nastąpił wzrost o 4.811 decyzji, tj. o 14,2 %, w porównaniu zaś z rokiem 2003 wzrost wynosi o 11.010 decyzji, tj. o 39,7 %. Tak znaczny wzrost decyzji wydanych w roku 2005 ma związek z rejestracją nowonabywanych przez społeczeństwo pojazdów (wzrost o 4.891 decyzji). W pozostałych wydziałach zaznaczył się spadek ilości wydanych decyzji w porównaniu z rokiem ubiegłym. W działalności decyzyjnej istotnym jest stosunek ilości złożonych odwołań od decyzji wydanych. Procent ten przy działalności decyzyjnej Wydziałów stanowi 154 i wykazał wzrost o 25 odwołań w stosunku do roku ubiegłego, a dotyczył głównie Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości oraz Wydziału Komunikacji.

                Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 8

                Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w 2005 roku.

                Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych przedstawiła Wysokiej Radzie Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w 2005 roku / zał. nr 9 /.

               Raport obrazuje zrealizowane w roku 2005 działania w ramach czterech Priorytetów Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego na lata 2004 – 2006 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/143/2004 Rady Powiatu Białostockiego z 27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Białostockiego, z uwzględnieniem wskaźników monitoringu określonych w Rozdziale IV Planu”.

                Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

 

Ad. 9

                Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.

                Pani Maria Marciszewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach / zał. nr 10 /.

           I Liceum Profilowane w Łapach o profilu ekonomiczno – administracyjnym funkcjonuje od 1 września 2002r. na mocy  Uchwały Nr XXXVI/217/2002 Rady Powiatu Białostockiego  z dnia    7 lutego 2002r. ze zm. w sprawie przekształcenia Liceum Ekonomicznego w Łapach.   I Liceum Profilowane w Łapach korzysta z majątku I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 10. Dyrektorem obu szkół jest Pani Jadwiga Maciejewska.

      Obecnie w szkole funkcjonuje jeden oddział III klasy liczący 23 uczniów, gdyż od dwóch lat nie jest dokonywany nabór do I Liceum Profilowanego. Nie planuje się również naboru  do w/w szkoły na rok szkolny 2006/07, a chętni do podjęcia nauki w liceum profilowanym  o profilu ekonomiczno – administracyjnym absolwenci gimnazjów mogą uczyć się w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach, w którego skład wchodzi  II  Liceum Profilowane, w tym również o profilu  ekonomiczno – administracyjnym.

       Aktualnie w I  Liceum Profilowanym zatrudniony jest na niepełnym etacie jeden nauczyciel prowadzący zajęcia w profilu i przedmiot wiedza o kulturze. Pozostałe przedmioty prowadzone są przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego.

          Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały dotyczy zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach. Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców uczniów oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki oświatowej. Podjęcie tej uchwały stanowić będzie podstawę wystąpienia do  Podlaskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w tej sprawie. Pozytywna opinia Kuratora upoważniać będzie Zarząd Powiatu do przedstawienia Wysokiej Radzie projektu uchwały o likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach.”

                Pan Wojciech Bukłaha zapoznał Wysoką Radę z pozytywna opinią Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki do omawianego projektu uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVII/325/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji I Liceum Profilowanego w Łapach / zał. nr 11 /.

 

 

Ad. 10

                Interpelacje i zapytania radnych.

a)      odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał Wysokiej Radzie, iż w dniu 26 stycznia 2006 roku zostały złożone interpelacje:

·  Radnego Pana Andrzeja Osmolskiego w sprawie uciążliwości działalności Firmy „Energo” funkcjonującej w Łapach,

·  Radnego Pana Mikołaja Ciwoniuka w sprawie wycinki dębów w Michałowie dokonanej na podstawie zezwolenia wydanego przez starostwo Powiatowe w Białymstoku oraz w sprawie eksploatowania przez Wójta w Michałowie żwirowni.

                Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

b)      Interpelacje i zapytania.

Radny Pan Walenty Sic złożył interpelację dotyczącą prośby do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Zarządu Województwa Podlaskiego jako właściciela rzeczki Mieńka o rozwiązanie problemu inwazji bobrów / zał. nr 12 /. Zaznaczył, iż „przez teren Gminy Juchnowiec Kościelny przepływa nieregulowana rzeczka o nazwie Mieńka, niegdyś w tej rzeczce znajdowały się ryby i spotykano piżmaki. Od kilku lat rzeczkę tę okupują bobry. Stawiane przez te zwierzęta tamy na rzecze w okresie letnim wstrzymują przepływ wody całkowicie w wyniku, czego ulegają zalaniu pastwiska i łąki rolników, a suche koryto w niektórych miejscach zarasta trzcinami i chwastami. Zjawisku temu towarzyszy nieprzyjemny zapach zgnilizny. Obumierają również rosnące na zalewanym terenie drzewa.”

Następnie, głos zabrał Radny Pan Marian Jurkin. Stwierdził, iż na XXXI Sesji RPB w dniu 25 sierpnia 2005 roku złożył interpelację dotyczącą likwidacji ubytków w drodze powiatowej na ul. Żwirki i Wigury w Łapach. Zapytał, czy w tym kierunku są czynione starania w celu partycypacji w kosztach utrzymania odcinka ul. Żwirki i Wigury w Łapach z Firmą „Energo”?

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego zadeklarował, iż ww. temacie zostaną podjęte rozmowy.

                Radny Pan Marian Jurkin zapytał jak długo powinny trwać procedury przekazania drogi powiatowej gminie? Zaznaczył, iż „Chodzi mi głównie o ul. Nilskiego – Łapińskiego i ul. 3 Maja. W ciągu dwóch miesięcy zimowych doszło na tych ulicach do poważnych wypadków, może dojść do tego, że ta sprawa trafi do sądu i my jako powiat będziemy płacili odszkodowanie.”

                Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor PZD w Białymstoku wyjaśnił, iż ustawa o drogach publicznych ustala długą procedurę. Jednak procedura powinna być już zakończona, gdyż w roku ubiegłym Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych ul. Nilskiego – Łapińskiego i ul. 3 Maja. Natomiast, Rada Miejska w Łapach podjęła o zaliczeniu tychże dróg do kategorii dróg gminnych.

                Dodatkowe wyjaśnienia w powyższym temacie złożył zebranym Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości „na dzień 1 stycznia 1999 roku drogi te były przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku protokołem i z mocy prawa stały się drogami powiatowymi. Moim zdaniem, przeniesienie prawa własności winno nastąpić aktem notarialnym.”

 

Ad. 11

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVI Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż XXXVI Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 26 stycznia 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi?

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXVI/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku.

 

 

Ad. 12

                Sprawy różne, w tym podjęcie uchwały w sprawie skargi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o – Oddział Gazownia Białostocka na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z/s w Zaściankach z powodu celowego działania na szkodę rozwoju Powiatu Białostockiego.

                W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Andrzej Adam Kałużyński odczytał zebranym Uchwałę Nr II.0131 – 3 – 2/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5.01.2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2006 rok Powiatu Białostockiego oraz prawidłowości sporządzonej prognozy kwoty długu na koniec 2006 roku / zał. nr 13 /.

                Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przedstawił zebranym postanowienie zawarte w uchwale Nr 24/06 z dnia 11 stycznia 2006 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wskazanych uchybień formalnych, dotyczących uchwały Nr XXXV/306/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu na 2006 rok / zał. nr 14 / oraz odczytał zebranym pismo Zarządu Powiatu w sprawie wyjaśnień dotyczących uchybień formalnych dotyczących uchwały Nr XXXV/306/2005 RPB z dnia 15 grudnia 2005 roku / zał. nr 15 /.

                Rada Powiatu Białostockiego ww. pismo przyjęła do wiadomości.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, o wcześniejszym złożeniu oświadczeń majątkowych, tak, by można było dokonać analizy przed upływem wskazanego w ustawie terminu. Termin złożenia oświadczeń mija 30 kwietnia 2006 roku.

 

                Ponadto, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż wpłynęła skarga Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o – Oddział Gazownia Białostocka na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z/s w Zaściankach z powodu celowego działania na szkodę rozwoju Powiatu Białostockiego / zał. nr 16 / oraz przedstawił zebranym projekt uchwały w ww. sprawie / zał. nr 17 /.

                Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Pan Marek Jędrzejewski, który poinformował zebranych, iż droga Choroszcz – Dzikie – Fasty wybudowana została staraniem dawnej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Białymstoku, Powiatu Białostockiego, Gminy Dobrzyniewo Duże, Gminy Choroszcz i Mieszkańców tych Gmin. Łączny koszt inwestycji to 2 miliony 41 tysięcy złotych. W październiku 2005 roku Mazowiecka Spółka Gazownictwa wystąpiła do Powiatowego Zarządu Dróg o wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Dzikowskiej w Fastach, stanowiącej część nowo wybudowanej drogi Choroszcz – Dzikie – Fasty na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, gazociągu, który ma spełniać między innymi funkcję gazociągu tranzytowego do miejscowości Choroszcz. Zarząd dróg kilkakrotnie zwracał się do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa o rozważenie możliwości innej lokalizacji tego urządzenia z uwagi na ustawowy zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wyrażony w art. 39 ust. 1 ustawy „o drogach publicznych”. Jednocześnie Zarząd dróg wyjaśniał, ze zgodnie z art. 39 ust. 3 wcześniej wymienionej ustawy, lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Takiego uzasadnienia Mazowiecka Spółka Gazownictwa nie przedłożyła.

                Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Technicznej:

                Pan Krzysztof Silwon – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej poinformował, iż Komisja uznała skargę na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg za bezzasadną.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVII/326/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie skargi Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o – Oddział Gazownia Białostocka na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z/s w Zaściankach z powodu celowego działania na szkodę rozwoju Powiatu Białostockiego / zał. nr 18 /.

                Ponadto, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym potrzebę podpisania pisma do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w związku z podjęciem ww. uchwały

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, upoważniła Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego do podpisania ww. pisma / zał. nr 19 /.            

 

 

Ad. 13

                Zamknięcie obrad XXXVII Sesji RPB.

                Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 23 lutego 2006 roku, o godz. 1330.

 

 

Protokołowała:

Anna Gadomska

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

Niniejszy protokół został przyjęty jednogłośnie podczas obrad XXXVIII Sesji rady Powiatu Białostockiego w dniu 30marca 2006r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 04-04-2006

Data udostępnienia w BIP: 04-04-2006 10:00

Data modyfikacji informacji: 04-04-2006 09:52