Sesja XLV z dnia 26.10.2006

Or.V.0041- 45 / 2006

 

 

 

 

Protokół Nr XLV/ 2006

z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 26 października 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 

 Obrady XLV Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 26 października 2006 roku, o godz.1030 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

-        Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż został rozstrzygnięty III Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Powiat Białostocki w 2006 roku”  i w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku została przygotowana wystawa prac.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 24 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

                Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XLV Sesji RPB. Zaproponował zmiany do porządku obrad, zgodnie z przedłożonym nowym projektem porządku.  

                Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

 

1.         Otwarcie obrad XLV Sesji Rady.

2.         Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.         Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.         Informacja dotycząca opracowania budżetu na 2007 rok.

5.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 roku.

6.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego.

8.         Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. 

9.         Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej typ Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. 

10.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok. 

11.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego.

12.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za okres II półrocza 2006 roku.

13.      Interpelacje i zapytania Radnych.

14.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIV Sesji RPB.

15.      Sprawy różne.

16.      Zamknięcie obrad XLV Sesji RPB.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 21 września 2006 roku do 26 października 2006 roku /zał. nr 4/.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·       majątkiem powiatowym,

·       drogami powiatowymi,

·       ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·       oświatą, kulturą i sportem,

·       finansami i budżetem.

                                Ponadto Zarząd:

·       przyznał premie za m-c sierpień 2006 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,

·       podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 H na dobę”,

·       podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania aneksu do umowy partnerstwa dotyczącej realizacji projektu „Urząd Pracy – 7 dni w tygodniu”,

·       podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Tykocin”.

                Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·       przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu za m-c wrzesień,

·       podjął 2 uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosków płatniczych i dołączonych do nich dokumentów w ramach realizacji projektów „Pierwsze kroki na rynku pracy” oraz „Nowy etat – nowa szansa”,

·       rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku o sfinansowanie zakupu komputera,

·       zaakceptował plan wydatków na organizację konkursu „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego”,

·       podpisał umowę dotacji z Gminą Gródek na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w drodze dojazdowej do działek gminnych w Zarzeczanach”,

·       podpisał wnioski do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz wójtów i burmistrzów w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białostockiego”,

·       udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radych.

               

                Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·       uroczystości 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej,

·       Dożynkach Gminnych w Czarnej Wsi Kościelnej,

·       Jubileuszu 15-lecia Zespołu „Czarna Jagoda” w Czarnej Białostockiej,

·       uroczystej inauguracji roku akademickiego 2006/2007 w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchowym,

·       spotkaniu z delegacją estońską zorganizowanym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,

·       otwarciu wystawy „Muzeum Ikon w Supraślu”,

·       uroczystym otwarciu Regionalnego Centrum Kształcenia w Zakresie Turystyki Aktywnej,

·       rozstrzygnięciu konkursu „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego”,

·       uroczystości V Rocznicy nadania Imienia Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach,

·       posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Rada Powiatu Białostockiego informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między Sesjami Rady przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

                Informacja dotycząca opracowania budżetu na 2007 rok.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła Wysokiej Radzie informację dotyczącą opracowania budżetu powiatu na rok 2007 /zał. nr 5/.

„Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz ustawą o finansach publicznych projekt budżetu powiatu na 2007 rok powinien być opracowany do dnia 15 listopada 2006 roku i w tym terminie przedłożony Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. Szczegółowy tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa uchwała Rady Powiatu Białostockiego Nr XLI/367/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku. Podstawy prawne do projektu budżetu na 2007 rok -  przewidywane zmiany to:

1)     ustawa o finansach publicznych

                W dniu 1 października 2006 roku przyjęty został rządowy projekt zmian w ustawie o finansach publicznych. Planowane zmiany, które wejdą w życie prawdopodobnie od 1 stycznia 2007 roku, mają na celu przede wszystkim ułatwienie absorpcji środków z funduszy Unii Europejskiej. Od przyszłego roku będą one ujmowane w budżecie państwa. Można je będzie przesuwać między różnymi programami pomocowymi. Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zawierać kontrakty z wykonawcami na wiele lat. Włączenie środków z Unii Europejskiej do budżetu oznacza m.in. rezygnację z prefinansowania, gdyż środki UE przekazywane będą na współfinansowanie projektów najprawdopodobniej w miesięcznych ratach.

2)     rozporządzenie Ministra Finansów o klasyfikacji budżetowej

Projekty budżetów na 2007 rok opracowywane są w oparciu o nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie zawiera m.in. nowe paragrafy wydatków, które szczegółowo ujmują wydatki z tak pojemnego dotąd paragrafu 430 – zakup usług pozostałych. Większe uszczegółowienie klasyfikacji wydatków bieżących ma na celu przygotowanie do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości tzw. budżetu zadaniowego.

                Zarówno z Ministerstwa Finansów, jak też od Wojewody Podlaskiego otrzymaliśmy już niezbędne wstępne informacje o kwotach subwencji, planowanej kwocie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań administracji rządowej i zadań własnych powiatu.

-   Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2007 rok wyniesie 21 133 293 zł i będzie większa od kwoty otrzymanej w 2006 roku o 6,15%, przy czym część oświatowa subwencji wyniesie 12 219 110 zł i będzie o 1% mniejsza od otrzymanej w roku bieżącym.

-   Planowane na 2007 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych skalkulowane przez Ministerstwo Finansów mają wynieść 12 113 511 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2006 roku aż o 27,55%.

Wypracowane w bieżącym roku porozumienie z Miastem Białystok w sprawie zasad współfinansowania kosztów prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy będzie obowiązywało w roku 2007, tj. powiat i miasto będą ponosiły koszty proporcjonalnie do liczby ludności powiatu i Miasta Białegostoku.  Kwoty przyznanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne /dotacje na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. na 2007 rok są praktycznie na poziomie roku 2006.  

Według projektu budżetu państwa na 2007 rok:

-        stopa inflacji oceniana jest na 1,9%

-        przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie do 2616 zł

-        kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustalona została na poziomie 1 726,74 zł /na poziomie 2006 roku

-        wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 0%

-        poziom deficytu centralnego nie powinien przekroczyć 30 000 mln zł.

Na obecnym etapie prac nad projektem budżetu powiatu na 2007 rok wymienione powyżej wskaźniki makroekonomiczne będą przydatne do wyliczenia zapotrzebowania na środki niezbędne do sfinansowania zadań powiatu. Projekt budżetu Powiatu Białostockiego na 2007 rok będzie opracowany w taki sposób, aby najlepiej służył realizacji średniookresowych celów zawartych w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Białostockiego do roku 2010”, z uwzględnieniem możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym:

- w pierwszej fazie – wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu opracują sprawozdania z przewidywanej realizacji zadań, określonych Strategią na 2006 rok i Planem Rozwoju Lokalnego,

- w drugiej fazie – nastąpi sformułowanie zadań do realizacji w 2007 roku

- w trzeciej – końcowej fazie – ustalone zostaną limity środków finansowych na realizację zadań w 2007 roku w oparciu o prognozę dochodów budżetowych.”

                Rada Powiatu Białostockiego powyższą informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 roku.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska – Pani Monika Ratyńska przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 6/.

„W projekcie uchwały zmianie ulega załącznik nr 1, tj. zestawienie przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmianie ulęgają następujące elementy: od kwoty rozchody ogółem odpisana zostaje dotacja w wysokości 175.000 zł na termomodernizację budynku ZSM w Łapach i kwota ta zwiększy stan środków na koniec roku. Proponuje się udzielenie dotacji Gminie Zabłudów w kwocie 20.000 zł na zakup i instalację wagi samochodowej przenośnej na składowisku odpadów w Zabłudowie oraz Gminie Juchnowiec Kościelny w kwocie 1.500 zł na wyposażenie gminnych jednostek OSP w środki i sprzęt ratownictwa chemicznego.”

 Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Rolnictwa i Środowiska, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Józef Ryszard Sikorski.

Również Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Krzysztof Obukowicz poinformował zebranych, iż wspomniana Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/406/2006 z dnia 26 października 2006 roku zmieniającą uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 7/.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku /zał. nr 8/:

Przedstawiony Państwu projekt uchwały wprowadza następujące zmiany w wysokości środków na realizację poszczególnych zadań, które są realizowane z tego funduszu:

·       zmniejszenie środków na udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej  o kwotę 25.000 zł. W tym roku nie udało się przyznać żadnej pożyczki. Był złożony tylko jeden wniosek, jednak przedstawiony biznes plan nie dawał jakiejkolwiek nadziei spłaty tej pożyczki.

·       zmniejszenie  środków na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. W przedstawionym Państwu projekcie jest zmniejszenie o 47.000 zł z uwagi na rezygnację z tego dofinansowania przez 3 osoby.

·       Została zaopiniowała przez Zarząd i Komisję kolejna propozycja zmniejszenia środków na realizację tego zadania o 43.000 zł., gdyż w okresie od przesłania Państwu tego projektu nastąpiło rozwiązanie umowy na dofinansowanie, gdyż udało się rozliczyć kilka umów, gdzie koszt realizacji był mniejszy niż zakładany. W związku z powyższym jest możliwość przeniesienia tych środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W przedstawionym Państwu projekcie, przesłanym wcześniej, była to kwota 72.000 zł. Biorąc pod uwagę, że jest możliwość przeniesienia kolejnych środków w wysokości 43.000 zł, obecnie można zmniejszyć środki na realizację tego zadania o kwotę 115.000 zł. Środki przy realizacji tego zadania na pewno zostaną wykorzystane, dlatego, że na dzień dzisiejszy jest złożonych około 160 wniosków na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na ogólną kwotę około 180.000 zł. Mamy nadzieję, że te środki przesunięte z innych zadań pozwolą na zabezpieczenie najpilniejszych wniosków w tym zakresie. Te proponowane przesunięcia pozwolą na racjonalne wykorzystanie posiadanych środków finansowych”.

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnych opinii Komisji:

·       Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·       Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego – Pana Andrzeja Osmolskiego.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/407/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku  /zał. nr 9/.

 

Ad. 7

                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego /zał. nr 10/.

„ W 2003 roku uchwałą Rady Powiatu zmieniono uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład  zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego. Wówczas wprowadzona zmiana dawała możliwość, decyzją Zarządu Powiatu Białostockiego, przeznaczenia lokali służbowych z zasobów powiatu na mieszkania chronione, w myśl ustawy o pomocy społecznej. Takie mieszkania chronione powstały przy Domu Dziecka w Supraślu. W chwili obecnej nie ma w placówce potrzeby wykorzystania mieszkań chronionych z uwagi na brak kandydatów, niemniej jednak biorąc pod uwagę konieczność dochodzenia do standardów istnieje potrzeba zagospodarowania tych lokali na potrzeby placówki. W Domu Dziecka w Supraślu jest duża liczba dzieci, co wymusza zabezpieczenie odpowiedniej ilości pomieszczeń, Ponadto w ostatnim czasie do placówki w Domu Dziecka w Krasnem jest kierowana spora liczba dzieci bezpośrednio ze szpitala po porodzie, istnieje więc potrzeba zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń na czas ich przebywania w placówce, tj. do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej przez sąd. Istnieje potrzeba utworzenia w jednym z opuszczonych mieszkań chronionych grupy noworodków i dzieci do lat 3.

W przedstawionym projekcie uchwały dotychczasowy zapis modyfikuje się nadając mu taki wymiar, że: lokale z zasobów mieszkaniowych Powiatu Białostockiego mogą być uchwałą Zarządu przeznaczane na mieszkania chronione, tak, jak było  w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.”

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnych opinii Komisji:

·       Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·       Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego – Pana Andrzeja Osmolskiego.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/408/2006 z dnia 26 października 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Białostockiego /zał. nr 11/.

 

                Ogłoszono 20 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 8

                Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

                Starosta Powiatu Białostockiego Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym potrzebę podjęcia uchwały rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekazania zadania prowadzenia Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach /zał. nr 12/.

                „Często Zarząd Powiatu przedstawiał zarówno Komisjom, jak też Wysokiej Radzie informację dotyczącą realizacji zadania Powiatu zleconego do realizacji Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Z. Konikowski – w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. Prawie 1,5 roku temu Zarząd Powiatu zajął stanowisko, iż nie będzie kontynuował umowy z Panem Konikowskim. W międzyczasie prowadzone były starania, aby organem prowadzącym po 1 stycznia 2007 roku był marszałek Województwa Podlaskiego i Urząd Marszałkowski. Wydaje się, że te starania zakończą się pomyślnie. Przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wobec powiatu. Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę intencyjną, w której chce przejąć prowadzenie tego zadania i zobligował Zarząd Województwa Podlaskiego do prowadzenia w tym kierunku prac. Zarząd Województwa Podlaskiego również podjął stosowną uchwałę w tej sprawie. W tej chwili niezbędna staje się uchwała Rady Powiatu Białostockiego w tym zakresie, stąd w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego zwracam się do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego zgodnie z przedłożonym Państwu projektem”.

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnej opinii Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/409/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 13/.

 

Ad. 9

                Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej typ Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. 

                Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej typ Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach /zał. nr 14/.

                „Wysoka Rado, w związku z przyjęciem przez Państwa stanowiskiem w sprawie przekazania przez Powiat Białostocki prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych, przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach Samorządowi Wojewódzkiemu nie jest już nam potrzebny przekwalifikowany Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach dla osób przewlekle psychicznie chorych. Uchwała w tym zakresie, zmieniająca typ DPS w Czerewkach z przewlekle somatycznie chorych na dom dla przewlekle psychicznie chorych w 2005 roku wówczas była niezbędna z uwagi na potrzebę ewentualnego zabezpieczenia miejsc dla pensjonariuszy z Garbar. Utrzymanie tego stanu rzeczy staje się zbędne z uwagi na podjęte działania mające na celu przejęcie przez Samorząd Województwa prowadzenia DPS w Garbarach.”

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnej opinii Komisji  Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/410/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej typ Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach /zał. nr 15/.

 

Ad. 10

                Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok. 

                Pani Maria Borodziuk -Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie powiatu na 2006 roku / zał. nr 16/.

                „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w stosunku do projektu uchwały, która została Państwo dostarczona jeszcze zostały wprowadzone autopoprawki Zarządu Powiatu. Miały one miejsce w ostatnich dniach i przyczyną było to, że dopiero przedwczoraj dostaliśmy pismo Ministra Finansów o przyznaniu z rezerwy subwencji oświatowej kwoty 56.403 zł. W związku z tym, już w materiałach przedłożonych Państwu na Komisjach i dzisiaj na Sesji zostały one uwzględnione. Cała kwota zostaje uwzględniona jako zwiększenie planu wydatków dla oświaty w rozdziale 80155 – pozostała działalność. Środki przeznaczone na oświatę powinny być wystarczające do końca roku. Również druga zmiana dotyczy wprowadzenia zarówno w tabeli nr 4, jak też w planie wydatków, czyli zał. nr 2, w dziale administracja publiczna – Starostwo powiatowe. Zwiększenie planu wydatków  następuje o kwotę 13.204 zł. jest to kwota, którą zamierza się wydatkować na zamianę gruntów pomiędzy Instytutem Uprawy Roślin przy ul. Wiewiórczej a Powiatem Białostockim. Ponieważ wymianie podlegają dwie nierównorzędne wielkości gruntów, tzn. my otrzymujemy prawie 3-krotnie większy obszar w stosunku do oddawanej części istnieje potrzeba dokonania dopłaty. Pozostałe zmiany były szczegółowo omówione na Komisji, a dotyczyły przede wszystkim uzupełnienia brakujących środków dla placówek oświatowo- wychowawczych. Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę  aktualne arkusze organizacyjne pracy na rok szkolny 2006/2007 oraz konsekwencje awansów nauczycielskich, jak też konieczność zapewnienia wypłaty odpisu nagród dla nauczycieli te zmiany dotyczą placówek oświatowo –wychowawczych oraz dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację przez DD w Supraślu projektów „Opieka nad matką i dzieckiem” dokonuje się zmian w budżecie. Ponadto wprowadza się kwotę otrzymaną na dofinansowanie realizacji przez LO w Łapach projektu „Sokrates”.

Ze zmian innych z planowanych dochodów budżetu zwraca się 175.000 zł na powiatowy fundusz ochrony środowiska z uwagi na to, że długie procedury związane z zamówieniami publicznymi wręcz uniemożliwiają wykorzystanie planowanej kwoty na II etap termomodernizacji  ZSM w Łapach. Ta kwota pozostaje jako środki niewykorzystane  do końca roku na rachunku PFOŚiGW. Mam nadzieję, że Zarząd zechce w projekcie budżetu na rok 2007 zaplanować z powrotem tą kwotę na realizację termomodernizacji budynku ZSM w Łapach.”

Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  poprosił o zaprezentowanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu.

Pan Krzysztof Obukowicz zapoznał zebranych z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i promocji Powiatu do ww. projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/411/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok /zał. nr 17/.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego.

Pan Bogdan Kalicki – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego /zał. nr 18/.

               W dniu 14 lipca 2006 roku została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych ustaw, gdzie został  w niewielkim stopniu zmodyfikowany art. 53 ust. 2, który reguluje sposób gospodarowania mieniem SP ZOZ-u. Ta zmiana rzutowała potrzebą podjęcia uchwały. Obecnie przygotowana uchwała i zasady w niej zawarte precyzują dotychczas obowiązująca uchwałę z 2000 roku. Tamta uchwała bardzo lapidarnie odnosiła się do umów wynajmu czy dzierżawy, natomiast głównie była skupiona na zbyciu majątku trwałego. W nowym brzmieniu ten art. 53 narzuca pewne ograniczenia. Obecnie gospodarowanie mieniem może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez organ założycielski”.

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnej opinii:

·  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·  Komisji Infrastruktury Technicznej – przedstawionej przez Pana Krzysztofa Silwona.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/412/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach przy zbywaniu, wynajmowaniu, wydzierżawianiu majątku trwałego /zał. nr 19/.

 

Ad. 12

                Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za okres II półrocza 2006 roku.

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie sprawozdań z prac Komisji:

·          Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –Pana Wiktora Brzosko / zał. nr 20/,

·          Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Krzysztofa Obukowicza /zał. nr 21/,

·          Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego /zał. nr 22/,

·          Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską /zał. nr 23/,

·          Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Mariana Jurkina /zał. nr 24/,

·          Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 25/,

·          Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona  /zał. nr 26/.

Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych sprawozdań z działalności Komisji.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:

 

Ø        Komisji Rewizyjnej

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/413/2006 z dnia 26 października 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 27/.

 

Ø        Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/414/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 28/,

 

Ø        Komisja Rolnictwa i  Środowiska 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/415/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 29/,

 

Ø        Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/416/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 30/,

 

Ø        Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/417/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 31/,

 

Ø        Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/418/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 32/,

 

Ø        Komisji Infrastruktury Technicznej 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLV/419/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 33/.

 

Ad. 13

Interpelacje i zapytania Radnych.

a)        odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania:

                Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał Wysokiej Radzie interpelację Pana Andrzeja Osmolskiego w sprawie uciążliwości działalności Firmy „Energo” funkcjonującej w Łapach /ciąg dalszy interpelacji z 26 stycznia 2006 roku/. Zapoznał zebranych z odpowiedzią w tej sprawie /materiał  znajduje się w teczce źródłowej „Wnioski, interpelacje i zapytania radnych i ich realizacja”/.

                Kolejną interpelację złożyli Pani Ewa Słojewska Zaręba i Pan Wiktor Brzosko w sprawie złożenia wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę dróg w Bokinach. Odpowiedź w tej sprawie została przesłana radnym dnia 5 października 2006 roku /materiał  znajduje się w teczce źródłowej „Wnioski, interpelacje i zapytania radnych i ich realizacja”/.

                Rada Powiatu Białostockiego powyższe informacje przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 14

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIV Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XLIV  Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 21 września 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XLIV/2006 z dnia  21 września 2006 roku.

 

 

 

Ad. 15

                Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował Wysoką Radę, iż dnia 23 października do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła skarga Państwa Dzienisów na zarządcę drogi powiatowej /zał. nr 34/.  Wyjaśnił, iż  powyższa skarga nie może być przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego ani przez Komisję merytoryczną, ani przez Radę Powiatu Białostockiego II kadencji z uwagi na zbliżający się koniec kadencji. 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przedstawił więc Wysokiej Radzie projekt pisma do skarżących, w którym informuje o przyczynach pozostawienia tej skargi bez rozpatrzenia /zał. nr 35/.

Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił Wysoką Radę o udzielenie upoważnienia do podpisania powyższej odpowiedzi.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, pozytywnie zaakceptowała treść odpowiedzi do skarżących i upoważniła do jej podpisania Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego – Pana Andrzeja Adama Kałużyńskiego /zał. nr 36/.

Również w sprawach różnych, Przewodniczący obrad zapoznał Wysoką Radę z pismami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Ochrony Zabytków o udzieleniu dotacji:

·       Klasztorowi Męskiemu Zwiastowania NMP w Supraślu w wysokości 1.759.237,19 zł przeznaczonej na realizację zadania p.n. „Rewaloryzacja zabytkowego zespołu budynków klasztornych w Supraślu przy ul. Klasztornej 1 i adaptacja na funkcje Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP” /zał. nr 37/,

·       Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Antoniego Padewskiego „Konserwacja chrzcielnicy w kościele p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej” /zał. nr 38/.

Rada Powiatu Białostockiego powyższe informacje przyjęła do wiadomości.

 

         W sprawach różnych o głos poprosiła Radna Pani Bożena Bieta. Wyjaśniła zebranym, iż skierowała do Zarządu Powiatu pismo z prośbą o dokończenie budowy chodnika we wsi Czarna Wieś Kościelna. Poinformowała zebranych, iż Burmistrz Czarnej Białostockiej deklaruje dołożenie części środków finansowych, a mieszkańcy chcą sami ułożyć polbruk. Chodzi tylko o zapewnienie i dowóz materiałów w postaci kostki chodnikowej.

         Starosta Powiatu Białostockiego stwierdził, iż w chwili obecnej nie może zająć stanowiska w sprawie, z uwagi na to, iż ww. pismo wpłynęło do Zarządu Powiatu dwa dni temu. Po konsultacji z Dyrektorem PZD zostanie podjęta stosowna decyzja w sprawie. Na chwilę obecną Pan Starosta nie jest w stanie odpowiedzieć, czy sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował Wysoką Radę, iż dnia 18 października do Rady Powiatu Białostockiego i Zarządu Powiatu Białostockiego wpłynęło pismo mieszkańców Olmont, kierowane przez Osobę pełniącą obowiązki Wójta – Pana Czesława Jakubowicza dotyczące sprawy dokończenia budowy drogi powiatowej przebiegającej wzdłuż wsi Olmonty /zał. nr 39/. W tym piśmie Pan Czesław Jakubowicz zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania pełnego zakresu wynikającego z dokumentacji technicznej i zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na dokończenie budowy drogi w Olmontach.

Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż merytorycznie powyższą sprawą zajmie się na najbliższym posiedzeniu Zarząd Powiatu.

 

Pan Marian Jurkin, w imieniu Klubu SLD, złożył serdeczne podziękowania za dobrą współpracę Radzie Powiatu Białostockiego, Zarządowi Powiatu, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, wszystkim dyrektorom jednostek podległych, naczelnikom i pracownikom Starostwa. Wszystkim kandydującym życzył  ponownego wyboru do różnych szczebli samorządu na terenie naszego Podlasia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Środowiska – Pan Józef Ryszard Sikorski podziękował wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe rolników poszkodowanych wskutek pożaru z terenu Gminy Krasnopol. Zgromadzone środki finansowe zostały przesłane na konto wskazane przez Wójta Gminy Krasnopol dnia 22 września 2006 roku.

W imieniu Klubu Radnych „Nasze Podlasie” – Pan Wiktor Brzosko również wyraził podziękowanie wszystkim za bardzo dobrą merytoryczną współpracę w trakcie trwania kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego w kilku słowach podsumowania czteroletniej pracy Rady Powiatu Białostockiego II kadencji złożył przypomniał zebranym, iż w Radzie Powiatu Białostockiego miał zaszczyt pracować osiem lat. „W ostatniej kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego. Swoje obowiązki wypełniałem rzetelnie i sumiennie, ale dobrą atmosferę w Radzie Powiatu zawdzięczam wszystkim radnym, Zarządowi Powiatu, Pani Sekretarz, Skarbnik oraz wszystkim pracownikom Starostwa, za co serdecznie dziękuję. Za ewentualne uchybienia w trakcie pełnienia tej funkcji wszystkich przepraszam. Niech wyrazem szczególnego uznania dla pracy kobiet, zarówno Pań Radnych i pracowników Starostwa, będą te symboliczne róże, które chciałbym wręczyć w dowód wdzięczności i podziękowaniu za dobrą współpracę”.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz poinformował zebranych, iż radnym Rady Powiatu Białostockiego zostały przygotowane szczególne podziękowania od Starosty i Przewodniczącego RPB: „W związku z zakończeniem II kadencji Rady Powiatu Białostockiego w latach 2002-2006 składamy wyrazy uznania za pełna zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju naszego Powiatu życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym”.

Pan Wiesław Pusz i Pan Andrzej Adam Kałużyński dokonali uroczystego wręczenia podziękowań wszystkim radnym Rady Powiatu Białostockiego.

 

Ad. 16

Zamknięcie obrad XLV Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XLV Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 26 października 2006 roku, o godz. 1340.

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2006

Data udostępnienia w BIP: 22-11-2006 15:39

Data modyfikacji informacji: 22-11-2006 15:32