Sesja XXXVI z dnia 26.01.06

 Or.V.0041- 36 / 2006

 

 

 

Protokół Nr XXXVI / 2006

z obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 26 stycznia 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 26 stycznia 2006 roku, o godz.1000, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 23 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XXXVI Sesji RPB.  Zapytał, czy są do niego uwagi?

 

Porządek obrad przyjęto  do realizacji, jednogłośnie, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.       Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 r.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2005 r.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

9.       Przyjęcie informacji dotyczącej skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2005 roku.

10.    Przyjęcie informacji dotyczącej skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu w 2005 roku.

11.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2006 roku.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na  2006 rok.

13.    Interpelacje i zapytania Radnych.

14.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV Sesji RPB.

15.    Sprawy różne.

16.    Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od  dnia 15 grudnia 2005 roku do dnia 26 stycznia 2006 roku  /zał. nr 4/.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·         majątkiem powiatowym,

·         drogami powiatowymi,

·         ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·         oświatą, kulturą i sportem,

·         finansami i budżetem.

Ponadto Zarząd:

·     przyznał premie za m-c grudzień 2005 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,

·     podpisał umowę z Gminą Tykocin na przekazanie dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

·    zapoznał się z pismem Burmistrza Choroszczy w sprawie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,

·    podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego na 2006 rok,

·    rozpatrzył wniosek powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku o ujęcie w budżecie Powiatu na rok 2006r., środków finansowych na prefinansowanie projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem”,

·    rozpatrzył wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

                                   Starosta Powiatu i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

-    spotkaniu w sprawie planu operacyjno-ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowych, które odbywało się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

-    spotkaniu opłatkowym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,

-    spotkaniach wigilijnych w Domach Dziecka w Krasnem i Supraślu,

-    otwarciu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w SP ZOZ w Łapach,

-    spotkaniu z Premierem RP Panem Kazimierzem Marcinkiewiczem zorganizowanym przez Wojewodę Podlaskiego,

-    spotkaniu z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowanym przez Podlaską Izbę Rolniczą,

-    VII Przeglądzie Zespołów Kolędniczych Powiatu Białostockiego w Czarnej Białostockiej.

Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu między Sesjami przyjęła do wiadomości.

                W chwili obecnej w obradach uczestniczyło 25 radnych.

Ad. 4

Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 roku.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym informację o wykorzystaniu środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 roku /zał. nr 5/.

„Przedstawiona informacja zawiera porównanie wykonania w 2005 roku z planem tych przedsięwzięć na rok 2005. Kwota wydatków ogółem wyniosła 215.592,58 zł i była niższa od zaplanowanej o 47.107,42 zł . Mniejsze wykonanie dotyczyło realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami oraz nie wydatkowano kwoty 4.500 zł na wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu środowiska oraz na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody.”

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2005 roku.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przypomniał zebranym, iż w ramach Rady Powiatu Białostockiego funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy. Podobna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na mocy prawa została powołana przy Staroście Powiatu Białostockiego. W jej skład wchodzą dwaj radni Powiatu Białostockiego, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, prokuratury, policji, straży pożarnej, oraz ochrony środowiska.  Z działalności tejże Komisji zostało przygotowane sprawozdanie za rok 2005.

Przypomniał, iż zostało ono w formie pisemnej przesłane wszystkim radnym, łącznie z projektem uchwały w tej sprawie /zał. nr 6/. Pan Wiesław Pusz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Białostockiego za 2005 rok.

Pytań i uwag do przedłożonych dokumentów nie zgłoszono, wobec czego Pan Jan Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił zebranym opinię do ww. sprawozdania i  przedmiotowego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego jednogłośnie, przyjęła sprawozdanie Starosty Powiatu Białostockiego i podjęła uchwałę Nr XXXVI/314/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za 2005 rok /zał. nr 7/.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 roku.

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok/zał. nr 8/.

Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z zał. nr 1, w wyniku czego ogólna kwota dochodów zwiększa się o 539 253 zł . Zwiększenie to podyktowane jest pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny na finansowanie projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem” – kwota 395 228 zł, podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Michałowo o dalsze finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia – kwota 6 000 zł, rozliczeniem wykorzystania środków przekazanych na finansowanie programów stypendialnych II edycja – łącznie dla obu programów 38 025 zł, rozliczeniem pomocy finansowej przekazanej przez gminy w 2005 r. – kwota 100 000 zł z porozumienia zawartego z Gminą Gródek wpłynęła na rachunek budżetu powiatu w 2006 roku.

Zmienia się plan wydatków budżetu – zgodnie z zał. nr 2. Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 539 253 zł. Zwiększenia obejmują:

- w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe  - plan wydatków o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej Gminie Zabłudów za wykonanie ok. 160 m odcinka drogi powiatowej nr 1417B ul. Chodkiewiczów w Zabłudowie. (Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycja miała być zakończona do 31.12.2005 r., w ramach planowanych wydatków budżetu powiatu na 2005 r., lecz gmina wystąpiła o przekazanie dotacji w dniu 6 stycznia 2006 r., tj. po wygaśnięciu planu wydatków roku 2005.);

- w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów – plan wydatków o kwotę 1 372 zł, w związku z niezrealizowaniem w 2005 roku wypłaty zawieszonego stypendium oraz wydatków na promocję programu;

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne – dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach na badania laboratoryjne na rzecz mieszkańców Gminy Michałowo w okresie od stycznia do marca 2006 r;

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy – na finansowanie projektu „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy przy udziale środków Funduszu Pracy oraz przedsiębiorców, zatrudniających osoby skierowane w ramach realizacji projektu. Wartość całego projektu, przyjętego do realizacji w 2006 r. wynosi 617 779 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – na wypłatę stypendiów w styczniu 2006 za grudzień 2005 r. Kwota zwiększenia planu wydatków na 2006 rok obejmuje także kwotę niewykorzystaną przez uczniów do dnia 31.12.2005 r., co daje możliwość przyznania dodatkowo stypendium uczniom z tzw. listy rezerwowej.

Zmniejszenia obejmują:

- plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność (oświata i wychowanie) o kwotę 3 752 zł, tj. o kwotę otrzymanej i niewykorzystanej dotacji w 2005 r. na wypłatę stypendium, a nie podlegającej zwrotowi;

- plan wydatków w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – o kwotę 10 000 zł, tj. o kwotę zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne Powiatowe, ponad 100 000 zł zwiększenia planu dochodów.

                Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 rok zgodnie z Załącznikami: Nr 4, Nr 4.1, Nr 4A, Nr 4.2.  Zmiany dotyczą:

-    wprowadzenia zadania pn. Przebudowa ul. Św. Rocha w Zabudowie (poz. 25 Załącznika Nr 4.1.) na kwotę 35 000 zł i zmniejszenia planu wydatków na zadaniu Budowa drogi na odc. Dobrzyniówka – Folwarki Tylwickie (poz. 15 Załącznika Nr 4.1) o kwotę 35 000 zł;

-    przeniesienia zadania pn. Modernizacja kotłowni (wymiana kotłów i urządzeń) oraz termomodernizacja obiektu DPS w Czerewkach do realizacji w latach 2007-2008 (poz. III.1. Załącznika Nr 4A), a w to miejsce wprowadzenia do planu na 2006 rok zadania pn. Realizacja programu naprawczego Domu – likwidacja barier architektonicznych oraz wydzielenie pożarowe klatek schodowych (poz. I.7.1. Załącznika Nr 4);

-    wprowadzenia projektu pn. „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (poz. 7 Załącznika Nr 4.2).

Wobec braku pytań, Przewodniczący rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii:

·    Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona

·    Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Krzysztofa Obukowicza

·    Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka

Przedmiotowe Komisje wydały pozytywne opinie do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/314/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 9/.

Przed przystąpieniem do realizacji punktu 7 porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński odczytał zebranym list Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jarosława Zielińskiego, który w sposób szczególny odniósł się do omawianego przez RPB problemu /zał. nr 10/.

 

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku zreferowała zebranym projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki /zał. nr 11/.

„Zgodnie z art. 30 ust.6 i art. 49 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący placówki opiekuńczo- wychowawcze, w których zatrudnieni są pracownicy zgodnie z ww. Kartą maja obowiązek co roku podjąć uchwałę  w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania. W związku z tym został przygotowany powyższy projekt uchwały.”

Pani Alicja Małgorzata Bychowska zapoznała Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny do omawianego projektu uchwały.

Pan Krzysztof Obukowicz poinformował, iż Komisja Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu również zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/316/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Białostocki  /zał. nr 12/.

 

                Ogłoszono 60 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 8

                Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego przypomniał zebranym, iż projekt uchwały Rady w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego był przedstawiony radnym w formie pisemnej /zał. nr 13/.

Przypomniał zebranym, iż zgodnie z art.27 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

W związku z powyższym, należy wyłonić Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania tajnego. Poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Pan Mikołaj Cywoniuk do pracy w Komisji zgłosił Pana Mariana Jurkina. Z kolei Pan Wiktor Brzosko zgłosił kandydaturę radnego Pana Walentego Sica. Pan Wojciech Bukłaha zgłosił radnego Pana Józefa Woronieckiego, a Pani Ewa Słojewska Zaręba zgłosiła do pracy w Komisji Panią Alicję Małgorzatę Bychowską. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Pan Zenon Żukowski zgłosił do prac Komisji Pana Marka Żmujdzina.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

W głosowaniu, Rada Powiatu jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną, w składzie:

1. Pan Marian Jurkin – Przewodniczący

2. Pani Alicja Małgorzata Bychowska

3. Pan Walenty Sic

4. Pan Józef Woroniecki

5. Pan Marek Żmujdzin.

Rada Powiatu Białostockiego przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

O głos poprosił radny Pan Leon Charytoniuk. Zwrócił on uwagę Przewodniczącemu Rady Powiatu Białostockiego, że tak długa przerwa w obradach Sesji jest nieodpowiedzialnym zachowaniem wobec osób oczekujących na wznowienie obrad.

Pan Andrzej Adam Kałużyński przeprosił zebranych jednocześnie wyjaśniając, iż długa przerwa w obradach nie była wynikiem lekceważenia zebranych. 

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie, głos zabrał Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- Pan Marian Jurkin. Poinformował on, iż Komisja Skrutacyjna  ustaliła, że na stan 25 radnych, w XXXVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II Kadencji uczestniczy 25 radnych. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oddał głos Panu Staroście .

Starosta Powiatu Białostockiego przedstawił zebranym kandydata na Wicestarostę Powiatu Białostockiego w osobie Pana Rafała Szokala. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Marian Jurkin- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił Pana Rafała Szokala o krótką autoprezentację.

Kandydat na stanowisko Wicestarosty Powiatu Białostockiego w kilku słowach zaprezentował zebranym swoją osobę. „Nazywam się Rafał Szokal. Mam lat 28, jestem żonaty. Ukończyłem Uniwersytet Białostocki na Wydziale Prawa i Administracji, specjalizacja administracja samorządowa. Od początku swojej pracy jestem związany z powiatem. Ewentualny wybór na zaproponowane mi stanowisko traktuje jako zaszczyt współpracy z Państwem. To także dla mnie kolejne wyzwanie w pracy zawodowej. Obiecuję nie zawieść Państwa zaufania i powierzoną mi funkcję godnie sprawować na rzecz naszego powiatu i jego mieszkańców”.

W tym czasie członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali Karty do głosowania.

 Przygotowane zostały Karty do głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił zasady głosowania:  „Głosujemy stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok jednej z wybranych możliwości. Nie postawienie znaku „x” w żadnej z kratek, lub postawienie znaku w więcej niż 1 kratce powoduje nieważność głosu”.

                Następnie, pusta urna do głosowania została zamknięta, zabezpieczona papierowymi taśmami i ostemplowana. Po rozdaniu kart, przystąpiono do głosowania.

Po oddaniu przez radnych głosów, Przewodniczący obrad zarządził przerwę, w celu podjęcia prac przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego na Wicestarostę  Powiatu Białostockiego

Pan Marian Jurkin stwierdził, iż w głosowaniu tajnym na Wicestarostę Powiatu Białostockiego wzięło udział 25 radnych i tyle samo wydano kart do głosowania. Głosów ważnych oddano 24, głos nieważny był 1. Na Pana Rafała Szokala oddano 13 głosów. Przeciw jego kandydaturze było 11 głosów.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż Rada Powiatu Białostockiego dokonała wyboru Pana Rafała Szokala na Wicestarostę Powiatu Białostockiego II Kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego stwierdził, iż Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę Nr XXXVI/317/ 2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego /zał. nr 14/.

Protokół Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do ww. uchwały.

 

Ad. 9

Przyjęcie informacji dotyczącej skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2005 roku.

Pani Anna Szczepańska – Sekretarz Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym informację  dotyczącą skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę w 2005 roku /zał. nr 15/.

W roku 2005 wpłynęło do Starostwa 14 skarg, w tym 1 zgłoszona ustnie do protokołu. Z liczby tej 6 skarg odesłano do załatwienia według właściwości zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Właściwym adresatem 3 skarg były Gminy (Supraśl 2 skargi oraz Juchnowiec Kościelny), a następne 2 skargi dotyczyły Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wobec czego zostały skierowane do Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jedną skargę odesłano do załatwienia przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ skarżąca wyrażała zastrzeżenia co do zachowania urzędnika wobec niej jako petenta. Starosta Powiatu rozpatrzył 8 skarg właściwie skierowanych, z których 4 rozpatrzono negatywnie, zaś na 4 skargi udzielono wyjaśnień osobom skarżącym. Wszystkie skargi zostały załatwione w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Połowa wniesionych skarg, tj. 4 dotyczyły spraw geodezyjnych i wynikały głównie z nieznajomości problemów dotyczących tego zakresu. Pozostałe 4 skargi wyrażały niezadowolenie ze sposobu załatwienia spraw przez Powiatowy Urząd Pracy. Należy nadmienić, że jedna z nich dotyczyła P. Tadeusza Charyło i była już wielokrotnie rozpatrywana negatywnie przez różne instancje. Odpowiadając na skargi, w każdym przypadku udzielano zainteresowanemu wyczerpujących wyjaśnień.

Godnym uwagi jest fakt, iż w roku 2005 r.  w stosunku do roku 2004 nastąpił spadek liczby skarg z 22 do 14. Nie było także skarg spowodowanych uchybieniem ze strony urzędników”.

Pytań i uwag do przedłożonego materiału nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego ww. informację przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 10

Przyjęcie informacji dotyczącej skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu w 2005 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego- Pan Andrzej Adam Kałużyński przedstawił zebranym informację dotycząca skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu w 2005 roku /zał. nr 16/.

„W roku 2005 do Rady Powiatu Białostockiego wpłynęła 1 skarga. Skarga ta nie była rozpatrywana przez Radę Powiatu, ponieważ została skierowana do załatwienia zgodnie z właściwością przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku.

                Oprócz tego Rada Powiatu zajmowała się rozpatrywaniem sprawy Pana Tadeusza Charyły, problematyka której miała swój początek w latach poprzednich i była negatywnie rozpatrywana przez różne instancje, w tym sąd”.

Rada Powiatu Białostockiego informację dotyczącą skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu w 2005 roku.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2006 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż  stałe Komisje Rady Powiatu Białostockiego opracowały swoje plany pracy na rok 2006. W związku z tym przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie ich zatwierdzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie planów pracy Komisji na 2006 rok:

·          Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Krzysztofa Obukowicza /zał. nr 17/,

·          Komisja Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego /zał. nr 18/,

·          Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską /zał. nr 19/,

·          Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Wojciecha Bukłaha /zał. nr 20/,

·          Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka /zał. nr 21/,

·          Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona  /zał. nr 22/.

Następnie, Wysoka Rada zapoznała się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji do omawianych sprawozdań z działalności Komisji.

Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania stosownych projektów uchwał:

 

Ø        Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/318/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 23/,

 

Ø        Komisja Rolnictwa i  Środowiska 

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/319/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 24/,

 

Ø        Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/320/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 25/,

 

Ø        Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/321/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 26/,

 

Ø        Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/322/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy Rady Powiatu Białostockiego  /zał. nr 27/,

 

Ø        Komisji Infrastruktury Technicznej 

 Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXVI/323/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego /zał. nr 28/.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na  2006 rok.

Przewodniczący obrad przypomniał zebranym, iż projekt uchwały wraz z planem pracy Rady Powiatu Białostockiego na rok 2006 został przedłożony wszystkim Komisjom, celem ewentualnego zgłoszenia uwag oraz zaopiniowania projektu uchwały Rady /zał. nr 29/.

Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do przedmiotowego planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok?

Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji do przedmiotowego projektu uchwały Rady:

·    Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Krzysztofa Obukowicza –pozytywna opinia

·    Komisja Rolnictwa i  Środowiska –Pana Józefa Ryszarda Sikorskiego –pozytywna opinia

·    Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Panią Alicję Małgorzatę Bychowską –pozytywna opinia

·    Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pana Wojciecha Bukłaha –pozytywna opinia

·    Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pana Jana Kaczmarka –pozytywna opinia

·    Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Krzysztofa Silwona  –pozytywna opinia.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła Plan Pracy Rady Powiatu Białostockiego  na 2006 rok, podejmując uchwałę Nr XXXVI/324/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2006 rok /zał. nr 30/.

 

Ad. 13

Interpelacje i zapytania Radnych.

a)      odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego przypomniał Wysokiej Radzie, iż w dniu 15 grudnia 2006 roku Radny Pan Józef Ryszard Sikorski poprosił o udzielenie informacji w zakresie odwołań złożonych przez lekarzy stomatologów, którzy poprosili o pomoc powiatu w renegocjacji kontraktów z NFZ.W tej sprawie nastąpiła wymiana korespondencji pomiędzy Starostwem Powiatowym a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pan Wiesław Pusz odczytał zebranym odpowiedź NFZ, która również została przesłana Panu Józefowi Ryszardowi Sikorskiemu.

Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

b)      Interpelacje i zapytania.

W tym punkcie, o głos poprosił Pan Ryszard Józef Sikorski. Stwierdził, iż ta odpowiedź  jest nieprecyzyjna i nie jest zadowalająca.  Poinformował zebranych, iż z jego wiedzy na terenie Gminy Tykocin kontrakty otrzymały spółki z terenu miasta Białegostoku, które de facto nie znajdują się i nie funkcjonują na terenie tejże Gminy. Pan Radny poprosił Zarząd Powiatu o ponowne wystąpienie do NFZ z prośbą o udzielenie precyzyjnej odpowiedzi i podanie przyczyn, dlaczego tak się stało.

Kolejną osobą, która zabrała głos był Pan Andrzej Osmolski. Złożył on interpelację do zarządu Powiatu w sprawie uciążliwości działalności Firmy „Energo” funkcjonującej w Łapach. „Firma ta handluje węglem. Przy Cukrowni w Łapach firma ta posiada sortownię funkcjonującą nawet w soboty i niedziele. Mieszkańcy proszą o interwencję, ponieważ uciążliwość tej firmy i panujące tam zapylenie stanowi bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców.”

Pan Mikołaj Cywoniuk złożył interpelację o wyjaśnienie aspektów spraw podnoszonych w mediach. Pierwsza sprawa dotyczy wycinki dębów w Michałowie, dokonanej na podstawie zezwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Jego zdaniem dokonano wycinki dębów zdrowych, a zachowano te, które powinny być przeznaczone do wycinki. Druga sprawa dotyczy eksploatowania przez Wójta Gminy w Michałowie żwirowni. W tej sprawie również zezwolenia zostały wydane przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Pan Mikołaj Cywoniuk poprosił Zarząd Powiatu o wyjaśnienie podnoszonych kwestii i udzielenie odpowiedzi.

 

Ad. 14

                Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XXXV Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 15 grudnia 2005 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, przyjęła protokół Nr XXXV/2005 z dnia  15 grudnia 2005 roku.

 

Ad. 20

Sprawy różne.

W sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński odczytał zebranym pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białymstoku będące odpowiedzią na Apel Rady Powiatu Białostockiego podjęty na XXXIV Sesji w dniu 24 listopada 2005 roku w sprawie lokalizacji drogi pomiędzy ulicami Borsuczą i Wiewiórczą w sporządzanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku , rejon ulic: Mickiewicza, Wiewiórczej i Myśliwskiej /zał. nr 31/.

Rada Powiatu Białostockiego ww. pismo przyjęła do wiadomości.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał zebranym, iż zostały przygotowane druki do złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych. Termin złożenia oświadczeń mija 30 kwietnia 2006 roku, niemniej jednak Pan Przewodniczący poprosił radnych o wcześniejsze złożenie oświadczeń, tak, by można było dokonać ich analizy przed upływem wskazanego w ustawie terminu.

 

Ad. 21

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 26 stycznia 2006 roku, o godz. 1325.

 

 

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

Niniejszy protokół został przyjęty jednogłośnie  podczas obrad  XXXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego 2006r.

 

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-02-2006

Data udostępnienia w BIP: 28-02-2006 11:26

Data modyfikacji informacji: 28-02-2006 11:23