Sesja XXXIX z dnia 27.04.2006

Or.V.0041- 39 / 2006

 

 

 

Protokół Nr XXXIX / 2006

z obrad XXXIX  Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 27 kwietnia 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował zebranych, iż uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach przygotowali inscenizację pt.„Misterium w I Rocznicę Śmierci Papieża Jana Pawła II” i zapraszają do jej obejrzenia.

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński,  otworzył obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 27 kwietnia 2006 roku, o godz.1030, w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.

Powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

 Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XXXIX Sesji RPB.  

 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie do realizacji, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między Sesjami.

4.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

5.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dzierżawcy.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/317/2006 RPB z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

11.    Interpelacje i zapytania radnych.

12.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji RPB.

13.    Sprawy różne.

14.    Zamknięcie obrad XXXIX Sesji RPB.

 

 

 

Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 31 marca 2006 roku do 27 kwietnia 2006 roku /zał. nr 4/.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·  majątkiem powiatowym,

·  drogami powiatowymi,

·  ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·  oświatą, kulturą i sportem,

·  finansami i budżetem.

 Ponadto Zarząd:

·  podpisał pismo do Marszałka Województwa Podlaskiego w związku z pominięciem samorządów powiatowych przy podziale środków na dofinansowanie projektów złożonych w ramach ZPORR,

·  podpisał porozumienie z Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie wspólnego wykonywania zadań z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy,

·  rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·  przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych za m-c kwiecień 2006 r.,

·  zapoznał się ze sprawozdaniem z wyjazdu delegacji Powiatu Białostockiego do Francji – prowincja Bresse Bourguignonne,

·  zapoznał się z komunikatem prasowym Strony Białoruskiej w sprawie rozwoju stosunków białorusko-polskich.

Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·  „Dniu Patrona Szkoły” w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,

·  uroczystym podsumowaniu Konkursu „Mecenas kultury Województwa Podlaskiego 2005,

·  posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,

·  otwarciu Miejsko-Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Czarnej Białostockiej,

·  V Wojewódzkim Happeningu Ekologicznym „Dzień Ziemi 2006”,

·  posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,

·  Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”,

·  spotkaniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego zorganizowanego w Starostwie Powiatowym,

·  posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

Radny Pan Walenty Sic poprosił o informację dotyczącą wystąpienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie rozliczenia kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Juchnowcu Dolnym.

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz wyjaśnił zebranym, iż powyższa sprawa może być odbierana jako miły gest, niemniej jednak nie była załatwiona zgodnie z przepisami prawa. „Otóż, Pan Wójt wymienił stolarkę okienną i drzwiową za swoje środki finansowe w budynku stanowiącym mienie powiatu. Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym poprosił nas o potwierdzenie z datą wsteczną wyrażenia zgody na dokonanie tych czynności. Takie działanie jest niezgodne z prawem. Zarząd Powiatu zaproponował inne rozwiązanie umożliwiające załatwienie tej sprawy.”.

Radny Pan Marian Jurkin poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej zamiany z Gminą Łapy nieruchomości stanowiących własność powiatu.

Pan Starosta poprosił o precyzyjne wyjaśnienie tej kwestii przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości.

Pan Czesław Bartoszewicz poinformował zebranych: „W Gminie Łapy, przy ZSM znajduje się bardzo nieregularna działka stanowiąca mienie Powiatu Białostockiego. Gdyby udało się pozyskać części gruntu od Gminy łapy, wówczas zostałoby dokonane wyrównanie granic tejże nieruchomości. Byłoby tego około 1500 m. W zamian za to przekazalibyśmy około 2000 m nieruchomości przy ul. Harcerskiej w Łapach. Uregulowanie tych kwestii rozpoczęliśmy jeszcze w poprzedniej kadencji, ale wówczas Gmina Łapy nie miała uregulowanego stanu prawnego. Obecnie można już dokonać tejże zamiany i w najbliższych miesiącach zostanie ta kwestia załatwiona.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski, wracając do poprzedniej sprawy dotyczącej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Juchnowcu Dolnym, poprosił o dodatkowe wyjaśnienia.

Pani Maria Borodziuk Skarbnik Powiatu Białostockiego stwierdziła: „Gmina poniosła pewne nakłady w budynku stanowiącym mienie powiatu. Obecnie istnieje możliwość przekazania poniesionych nakładów na rzecz powiatu. Wówczas powiat przyjmuje to jako formę darowizny rzeczowej ze strony Gminy i o tyle zwiększa wartość środka trwałego, tyle tylko, że należy liczyć się z tym, że Rada próbowała ten budynek przekazać nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz Gminy. Problem jest tylko w tym, że Gmina może potem żądać zwrotu poniesionych nakładów, wiec, jeżeli będzie to przekazanie poniesionych nakładów w formie darowizny, bez żadnych warunków – może to nastąpić”.

Radny Pan Leon Charytoniuk poprosił o wyjaśnienie:

·          czego dotyczy podpisanie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nad nieruchomością gruntową na rzecz Domu Dziecka w Krasnem

·          oraz jakiej kwestii dotyczy odwołanie do pełnego składu RIO w sprawie uchwały opiniującej budżet Powiatu za 2005 rok.

W pierwszym temacie wyjaśnienia złożył Pan Czesław  Bartoszewicz. Poinformował on zebranych, iż sprawa ta toczyła się prawie 2 lata, ponieważ osoba – darczyńca mieszka za granicą, a chciała przekazać nieruchomość na rzecz Domu Dziecka w Krasnem. Zgodnie z przepisami prawa powiat przejął tę nieruchomość i ustanowił trwały zarząd nad nieruchomością gruntową na rzecz Domu Dziecka w Krasnem.

W drugim temacie wyjaśnienia złożyła Pani Maria Borodziuk: „Szanowni Państwo, to odwołanie dotyczy wydania przez Skład Orzekający Kolegium RIO w Białymstoku opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2005. uspokajam, oczywiście opinia jest pozytywna, aczkolwiek sformułowanie w pierwotnej wersji opinii wydanej w dniu 24 marca 2006 roku było nie do przyjęcia i było krzywdzące dla Zarządu powiatu. Stąd, Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z opinią odwołał się. W dniu 21 kwietnia 2006 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w pełnym składzie i wydane zostało postanowienie uwzględniające wniesione odwołanie i dosłownie w dniu dzisiejszym zostało odebrane z RIO...”.

Radna Pani Anna Grycuk zapytała o Powiatowy program  Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego oraz Powiatowy program Prewencji Miażdżycy, Cukrzycy i Nadciśnienia, a szczególnie z kim zostało zawarte to porozumienie, jaki jest zasięg tego programu.

Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Pani Celina Grażyna Wojciechowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych: „Z inicjatywy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny, w ubiegłym roku podjęte zostały prace nad przygotowaniem powiatowego programu. Zastanawialiśmy się, czego ten program miałby dotyczyć, profilaktyki jakich schorzeń. Były wówczas kalkulowane koszty. Uzgodniliśmy, że będzie my realizowali dwa programy: Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego oraz Prewencji Miażdżycy, Cukrzycy i Nadciśnienia. Rada Powiatu na Sesji w sierpniu ubiegłego roku podjęła uchwałę w sprawie realizacji tych dwóch programów w przeciągu dwóch lat. Założenia wynikające z tych programów były takie, by w roku 2005 program dotyczący w szczególności gruźlicy miał objąć 5 gmin, w tym Gminy Michałowo. Natomiast w pozostałych 10 gminach ten program będzie realizowany w roku 2006, przy założeniu, iż programem obejmowane są dwie gminy w ciągu miesiąca. W tym roku już w pięciu gminach program został realizowany. Najbliższa diagnostyka dotyczyć będzie Gminy Wasilków. Realizacje tego programu zamierzamy zakończyć we wrześniu. Drugi program jest nieco mniejszy i dotyczy badania krwi w kierunku badania cholesterolu i badania poziomu glukozy. Również on został rozpoczęty po podjęciu przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały w sierpniu 2005 roku. W ubiegłym roku był zrealizowany w Gminie Łapy, natomiast w tym roku będzie zrealizowany w czterech różnych gminach. Jest to jednodniowe badanie połączone z imprezą kulturalną organizowaną na terenie gminy, tak by programem objąć jak najszerszą grupę ludności.”

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach zarządu Powiatu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk zreferowała zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok. Wyjaśniła, iż przedmiotowe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 1891/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok /zał. nr 5/. W dniu 29 marca 2006 roku Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1898/2006 o zmianie uchwały Nr 1891/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2005 rok /zał. nr 6/. Ponadto Pani Skarbnik przedłożyła radnym suplement do ww. materiałów zawierający opisy graficzne do wykonanych wydatków /zał. nr 7/.

„Budżet Powiatu Białostockiego był bardzo szeroko omawiany na posiedzeniach wszystkich stałych Komisji, dlatego, w chwili obecnej przypomnę tylko najważniejsze wskaźniki, które zostały osiągnięte przy realizacji budżetu za rok 2005. Dochody budżetu powiatu za ubiegły rok zostały osiągnięte w wysokości 65.741.741 zł, co stanowi 100,15% planu. Plan dochodów został w związku z tym zrealizowany bardzo dokładnie. Nadwyżka osiągniętych dochodów ponad plan, to kwota 98.030 zł. Jeśli chodzi o plan wydatków, który po zmianach w trakcie roku wynosił 68.210.512 zł, został on wykonany na kwotę ogólną 67.235.214 zł i to stanowi 98,57% kwoty planowanej. Wydatki budżetu, jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę, dzieląc je na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, przedstawiają się następująco. Na wydatki bieżące, na zadania własne powiatu wydatkowano łącznie 52.723.412 zł, co w ogólnej strukturze wydatków stanowiło 83,6%, a na wydatki majątkowe, na które składają się wydatki na inwestycje, jak też zakupy inwestycyjne, wydatkowano łącznie 10.285.211 zł i w strukturze wydatków ogółem budżetu powiatu stanowi to 16,4%. Z wydatków bieżących ogółem, aż 54,5% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń.

Jeżeli porównamy wykonanie budżetu roku 2005 z wykonaniem budżetu za rok 2004, to zrealizowane wydatki w roku 2005 były o 6.574.278 zł większe od zrealizowanych wydatków w roku 2004, co stanowi 10,8%. Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe w roku 2005 były większe o ponad 2.500.000 zł, a więc były większe w stosunku do zrealizowanych wydatków w 2004 roku o 33,6%. Wykonany wynik budżetu to deficyt budżetowy, co znaczy, że zrealizowane wydatki okazały się większe od zrealizowanych dochodów i tenże deficyt na koniec roku 2005 zamknął się kwotą 1.493.473 zł i był o ponad 1.000.000 zł mniejszy od deficytu planowanego.  Wykonany deficyt budżetu został w pełni pokryty takimi przychodami, jak: przychody z kredytów i pożyczek –415.000 zł. Przypomnę, iż były zaciągnięte dwa kredyty na termomodernizację dwóch budynków, tj. 180.000zł - budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej 2 i 135.000zł - budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku. Również zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł. Z tej pożyczki dofinansowano budowę oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Również na pokrycie wykonanego deficytu posłużyły środki z przychodów, jakie zostały osiągnięte z tytułu dokonania przez SP ZOZ w Łapach spłaty pożyczki w wysokości 360.000 zł oraz na finansowanie wydatków większych od osiągniętych dochodów została zaangażowana wypracowana w roku 2004 nadwyżka budżetowa w wysokości 718.473 zł.

Jeśli chodzi o stan zadłużenia budżetu, na koniec roku nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne. Również te zobowiązania, na które Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę, by dokonać pogłębionej analizy tych zobowiązań, też zostały na początku roku spłacone. Stan zadłużenia zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 1.813.234 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych stanowiło 2,76%. Porównując wykonanie budżetu do lat 2003 i 2004, należy zauważyć, że w przypadku takich trzech podstawowych wskaźników kolejny rok, rok 2005 został zrealizowany bardzo pomyślnie. O ile udział procentowy wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stale wzrastał począwszy od roku 2003, to największy wzrost tego udziału nastąpił w roku 2005. W roku 2003 wydatki majątkowe stanowiły 8,3%, za rok 2004 wydatki majątkowe stanowiły 12,7%, a za rok 2005 – 16,4%.  Wskaźnik ten jest o tyle dobry, bo średni wskaźnik wydatków majątkowych  dla powiatów ziemskich nie przekracza 10%.

Nastąpił oczywisty wzrost dochodów budżetowych, jeżeli porównamy dochody osiągnięte w roku 2003 – to była kwota niespełna 56.000.000zł, to za rok 2005 jest to prawie 66.000.000 zł. oczywiście wpłynęła na to zmiana zasad finansowania, czyli wejścia w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na mocy której powiat począwszy od roku 2004 w większej części partycypuje w podatku dochodowych od osób fizycznych. Również mimo realizowania pewnego programu inwestycyjnego, w każdym roku zaciągania kredytów, ostatnio głównie kredytów na termomodernizację obiektów, również zadłużenie powiatu systematycznie spada. Na koniec roku 2003 to zadłużenie wynosiło ponad 2.285.000 zł, na koniec 2004 roku spadło do 2.000.000zł, a w roku 2005 – do 1.813.000zł, co daje również wysoką zdolność kredytową i ewentualną możliwość sięgnięcia po kredyty w przypadku realizacji większych inwestycji.

 Sprawozdanie zostało złożone do RIO w terminie. W roku 2005 obowiązywał skrócony w stosunku do lat ubiegłych o 11 dni termin opracowania i złożenia sprawozdania, czyli to był dzień 20 marca 2006 roku. W tym dniu złożono też sprawozdanie do Rady Powiatu. Zostały zachowane wszelkie wymogi ustawowe.”

 Rada Powiatu Białostockiego sprawozdanie z wykonania budżetu  powiatu za rok 2005 przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 5

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Wiktor Brzosko przedstawił Wysokiej Radzie opinię Komisji o wykonaniu budżetu powiatu za 2005 rok /zał. nr 8/.

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdania Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania budżetu za 2005 rok oraz szczegółowych informacji dotyczących wybranych jego elementów, po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Starosty Białostockiego oraz Skarbnika Powiatu, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2005 rok.

Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

·          wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wiktor Brzosko odczytał wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiemu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2005 rok /zał. nr 9/.

Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

·          opinia RIO w Białymstoku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium Zarządowi Powiatu

Skarbnik Powiatu Białostockiego – Pani Maria Borodziuk odczytała zebranym treść uchwały Nr II.0131-2-33/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2005 rok /zał. nr 10/.

Rada Powiatu Białostockiego ww. przyjęła do wiadomości.

 

·          dyskusja dotycząca sprawozdania w wykonania budżetu powiatu za 2005 rok

W tym punkcie, dyskusji nie podjęto.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński, po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego /zał. nr 11/ poprosił o przedstawienie opinii Komisji w tej sprawie. Pozytywne opinie do sprawozdania z wykonania budżetu i projektu uchwały w sprawie absolutorium przedstawili:

·       Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawił Wiceprzewodniczący – Pan Andrzej Osmolski,

·       Komisji Rolnictwa i  Środowiska przedstawił Przewodniczący - Pan Józef Ryszard Sikorski,

·       Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła Przewodnicząca – Pani Alicja Małgorzata Bychowska,

·       Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przedstawił Przewodniczący – Pan Wojciech Bukłaha,

·       Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek,

·       Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Wiceprzewodniczący – Pan Bogdan Konopka.

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zarządził głosowanie, informując jednocześnie, iż w obradach uczestniczy 22 radnych.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIX/341/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego, udzielając absolutorium  /zał. nr 12/.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Pan Wiesław Pusz, w imieniu wszystkich członków Zarządu, podziękował za wynik głosowania, zapewniając, iż Zarząd Powiatu pracując, zawsze, jako cel nadrzędny stawia dobro wspólne Powiatu Białostockiego.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska – Pani Monika Ratyńska przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 13/.

W przedłożonym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok zmianie ulega załącznik do uchwały. Zmiana polega na tym, że kwota przychodów ogółem zmienia się o około 19.000 zł z tego względu, że taka kwota wpłynęła w marcu 2006 roku na konto powiatowego funduszu, jak również kwota rozchodów ogółem poprzez dopisanie w punkcie pierwszym dwóch zadań na kwotę 70.000 zł, tj. modernizacja  budynku DPS w Choroszczy, która polega na wymianie stolarki okiennej w kwocie 60.000 zł i również dalsza wymiana stolarki okienne i drzwiowej w SP ZOZ w Łapach na kwotę 10.000 zł. Po uwzględnieniu tych zmian stan środków, który pozostaje do dyspozycji wynosi 18.877,01 zł.”

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Rolnictwa i Środowiska, o czym poinformował zebranych Przewodniczący tejże Komisji – Pan Józef Ryszard Sikorski.

Również Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Andrzej Osmolski poinformował zebranych, iż wspomniana Komisja wydała pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały Rady.

Wobec braku pytań, przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIX/342/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok /zał. nr 14/.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego /zał. nr 15/.

               Zmiany w budżecie obejmują zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów, jak zmiany planu wydatków. Zmniejszenia są konieczne z uwagi na otrzymane pismo Ministra Finansów, w którym to piśmie Minister Finansów dokonał szczegółowego rozliczenia należnej kwoty subwencji, jak też planowanej kwoty wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Powiatu Białostockiego, w związku ze zmianą granic administracyjnych, czyli włączeniem części Gminy Zabłudów do granic administracyjnych miasta Białegostoku. Nastąpiło tym samym zmniejszenie liczby mieszkańców powiatu o 3.043 osoby i to niesie za sobą konkretne konsekwencje finansowe. Z tego tytułu nastąpiło zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej. Jest to zmniejszenie w skali roku o kwotę 99.991 zł, zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 69.889 zł i zmniejszenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 212.422 zł, czyli łącznie konsekwencja dla budżetu powiatu – to kwota 382.302 zł, o które trzeba plan dochodów budżetu powiatu obniżyć. Ta konsekwencja jest prawie 3 razy większa dla Gminy Zabłudów. W latach kolejnych to zmniejszenie będzie co roku takie lub nieco wyższe.

W dalszej części są już tylko zwiększenia planu dochodów o 1.030.864 złotych. Następują one w takich działach jak transport i łączność, są to wpływy z rozliczeń zrealizowanych inwestycji, zwiększenie wpływów w związku z zawarciem porozumień:

-          z Gminą Gródek, wprowadza się kwotę 200.000 zł.  Na przebudowę drogi Królowy Most – Kołodno następuje zwiększenie dotacji o kwotę 154.000 zł i 46.000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Załuki.

-          z Burmistrzem Tykocina, zwiększa się plan dochodów budżetu o 270.000 zł. Jest to dotacja z Gminy Tykocin na remont kapitalny odcinków dróg powiatowych w miejscowości Saniki i Sierki.

Wprowadza się też do budżetu otrzymaną z roku ubiegłego kwotę należną z rozliczenia 7.500 €, czyli kwota w przeliczeniu na złotówki 29.161 zł. Jest to z PHARE z rozliczenia projektu, który został zrealizowany w roku 2005 w ramach umowy grantowej z EUROREGIONU NIEMEN na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Łużany. Otrzymaliśmy 2.851 zł dotacji zwiększającej dotację na realizację zadań administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie. Kwota ta należy się powiatowi z tytułu zmiany ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy rządowe a administracji samorządowej. Są to zadania, które przeszły od Wojewody do Starostwa Powiatowego. Z naszych wyliczeń wynika, że zwiększenie zadań jest niewspółmiernie większe do przekazanych środków.

Wzrost dochodów jest planowany także, w dziale oświata i wychowanie. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 430.152 zł. Jest to kwota wynikająca z rozliczenia inwestycji pt. odbudowa hali sportowej przy ZMS w Łapach. Następuje też zwiększenie przychodów w tym dziale o kwotę 19.700 złotych. Jest to kwota, która została odprowadzona do budżetu przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, z tytułu sprzedaży zbędnego sprzętu samochodowego.

Kwota 19.000 złotych w dziale pomoc społeczna, z tytułu zawartej umowy pomiędzy Domem Dziecka w Krasnem a Powiatowym Urzędem Pracy o dofinansowaniu wydatków na wynagrodzenia dla zatrudnionych tam osób bezrobotnych w ramach tzw. prac interwencyjnych. Ponadto kwota 60.000 zł – to środki przyznane z PFOSiGW na wymianę stolarki okiennej w DPS w Choroszczy. Ponieważ dom ten jest jednostką budżetową inaczej nie może otrzymać tych środków, jak przez włączenie tych środków do budżetu i zwiększenie planu finansowego tego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Tak więc suma tych zmian powoduje zwiększenia o 1.030.864 zł, zmniejszenia o 382.302 zł, w związku z przeliczeniem przez Ministra Finansów zmian granic administracyjnych powiatu. Tak więc per saldo te zmiany powodują, że plan dochodów zwiększa się o 648.562 zł i plan dochodów budżetu powiatu na bieżący rok, po zmianach to kwota 66.960.224 zł.

Odpowiednio do tego zmieniono kwoty wydatkowane z budżetu Powiatu.”

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji:

·       Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pana Andrzeja Osmolskiego,

·       Komisji Infrastruktury Technicznej – Pana Bogdana Konopka.

                Przedmiotowe Komisje wydały pozytywne opinie do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIX/343/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku  w sprawie  zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 16/.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dzierżawcy.

Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przestawił zebranym projekt uchwały Rady w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dzierżawcy /zał. nr 17/.

 „Uchwała dotyczy nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Mostowej 13 A, w której przez wiele lat mieściła się Filia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tenże ośrodek przeniósł się do budynku komunalnego. W ubiegłym roku budynek został opróżniony, w związku z tym dokonano jego wyceny i po konsultacji z Komisją Infrastruktury Technicznej został wydzierżawiony. Dzierżawcą został Pan Wądołowski, który opłaca dzierżawę w wysokości 2.000 zł. Obiekt ten przez dzierżawcę został przeznaczony do celów gastronomicznych, a więc wystąpiła potrzeba dokonania jego adaptacji. Z uwagi na przepisy unijne, projekt architektoniczny przedstawia powiększenie kubaturowe obiektu dwukrotne, a koszt inwestycji wynosić będzie ponad 2.000.000 zł. Z uwagi na to, że w momencie rozpoczęcia dzierżawy wartość nieruchomości wynosiła 324.000 zł, a obecnie po wybudowaniu prawie 2.000.000 zł Zarząd Powiatu  stwierdził, iż istnieje pewne zagrożenie, iż w przypadku jakichkolwiek niepowodzeń inwestora stanowić to będzie zagrożenie dla budżetu powiatu z tytułu pokrycia poniesionych nakładów. W związku z tym, zarząd Powiatu, po ustosunkowaniu się do wniosku Pana Wądołowskiego o sprzedaż tejże nieruchomości, przedstawił tę sprawę dwukrotnie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej. Zdaniem Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości również jest wskazana sprzedaż tejże nieruchomości dzierżawcy. Dokonano ponowną wycenę, która obecnie wynosi 408.000 zł. Dzierżawca wyraził wolę zakupu działki za cenę oszacowaną przez rzeczoznawców. W związku z tym możliwość jest tylko jedna, w przypadku majątku powiatu – organ stanowiący może wyrazić zgodę na zbycie tejże nieruchomości.”

Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej – Pan Bogdan Konopka przedstawił zebranym pozytywna opinię Komisji do omawianego projektu uchwały Rady.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XXXIX/344/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości jej dzierżawcy /zał. nr 18/.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/317/2006 RPB z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego.

Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Rafał Szokal – Egird przedstawił zebranym potrzebę podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/317/2006 RPB z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego /zał. nr 19/.

Wyjaśnił, iż powyższa zmiana jest tylko uporządkowaniem formalno – prawnym: „Od kilku lat czyniłem starania, by móc używać nazwiska w pełnym brzmieniu, jakiego używali moi dziadkowie. Mieszkali oni na terenach obecnej Białorusi i po II wojnie światowej, po powrocie do Polski, dobrowolnie zrzekli się drugiego członu nazwiska. Obecnie jestem już w posiadaniu dokumentu wydanego przez Kierownika USC w Białymstoku o zmianie nazwiska z Szokal na Szokal – Egird. Z uwagi na usprawnienie pracy Zarządu, a szczególnie na unormowanie procedur związanych z podpisywaniem projektów o pozyskiwanie środków unijnych należałoby uchwałę o wyborze Wicestarosty uaktualnić, zgodnie z posiadanym dokumentem o zmianie nazwiska.”

Pytań i uwag w tym temacie nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii poszczególnych Komisji do omawianego projektu uchwały:

·       Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu przedstawił Wiceprzewodniczący – Pan Andrzej Osmolski – opinia pozytywna,

·       Komisji Rolnictwa i  Środowiska przedstawił Przewodniczący - Pan Józef Ryszard Sikorski – opinia pozytywna,

·       Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Spraw Rodziny przedstawiła Przewodnicząca – Pani Alicja Małgorzata Bychowska – opinia pozytywna,

·       Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki przedstawił Przewodniczący – Pan Wojciech Bukłaha – opinia pozytywna,

·       Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy przedstawił Przewodniczący – Pan Jan Kaczmarek – opinia pozytywna,

·       Komisji Infrastruktury Technicznej przedstawił Wiceprzewodniczący – Pan Bogdan Konopka – opinia pozytywna.

Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę Nr XXXIX/345/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/317/2006 RPB z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Białostockiego /zał. nr 20/.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.11

Interpelacje i zapytania radnych.

a)      odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż interpelacji nie zgłoszono.

b)      Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie o głos poprosił Pan Marian Jurkin. Przypomniał on, iż w sierpniu ubiegłego roku złożył on interpelację dotyczącą ul. Żwirki i Wigury w Łapach i Firmy „ENERGO”. Poprosił o informację w tym zakresie.

Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił:

„W miesiącu kwietniu 2006 roku zostało wystosowane pismo do Firmy „ENERGO” prosząc o spotkanie. Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo potwierdzające chęć podjęcia rozmów, wskazując termin po 25 kwietnia 2006 roku. Przedwczoraj, w rozmowie telefonicznej termin ten został przesunięty na dzień 5 maja 2006 roku. Oczekujemy więc na spotkanie.”

Pan Andrzej Osmolski w tej samej sprawie dodał: „Ulica Żwirki i Wigury jest drogą powiatową. Natomiast jaki jest pas drogowy? Pytam o to dlatego, że Firma „ENERGO” przygotowała parking dla oczekujących samochodów. One stoją tam od soboty, przez niedzielę. Ci ludzie nocują tam, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, myją się itd. Wczoraj stało tam siedem takich samochodów. Czyj to jest plac, który firma zniwelowała i użytkuje.”

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wyjaśnił: „Pas drogowy zgodnie z definicja ustawy o drogach publicznych, jest to wydzielony teren z przestrzenią pod i nad liniami rozgraniczającymi. W tym momencie trudno jest udzielić odpowiedzi, gdzie kończy się granica pasa drogowego, ale na pewno nie jest to linia krawężnika. Ulica Żwirki i Wigury w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapy była planowana jako dosyć szeroka i z tego, co pamiętam, to ciągnie się od drogi do Cukrowni, poprzez użytki zielone w kierunku drogi wojewódzkiej do wiaduktu nad torami kolejowymi i jest to pas w granicach 30-40 m.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Andrzej Osmolski poprosił o sprawdzenie zgłoszonego problemu i zasygnalizowanie go na spotkaniu z Firmą „ENERGO”.

W uzupełnieniu, Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości dodał: „W Łapach sytuacja własnościowa jest bardzo skomplikowana, bo dokonano szereg podziałów w latach 70-tych pod bardzo szerokie ulice /ul. Polna np. miała mieć 30 m/. Część gruntów wykupiono, część wywłaszczono, a pozostałą część zajęto bez uregulowania stanu prawnego. Były sytuacje takie, że właściciel dzieląc działki musiał uwzględniać na tym etapie poszerzenie pasa drogowego.  Kwestie te próbujemy obecnie regulować.”

Pan Andrzej Osmolski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego ad vocem przypomniał, iż swego czasu składał on interpelację w sprawie Firmy „ENERGO”. „Ponieważ są pewne rozbieżności pomiędzy wykonanymi przez WOŚ pomiarami, chciałbym złożyć wniosek do Zarządu Powiatu, by Zarząd, jeżeli można zlecił swoim służbom przeprowadzenie pomiarów hałasu, zapylenia.”

 

Ad. 12

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXVIII Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 30 marca 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła protokół Nr XXXVIII/2006 z dnia  30 marca 2006 roku.

 

Ad. 13

                Sprawy różne.

                W sprawach różnych Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.

                Ponadto, Pan Andrzej Adam Kałużyński zapoznał Wysoką Radę z pismem Zarządu Województwa Podlaskiego, informującym, iż w czerwcu 2006 roku kończy się kadencja rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim /zał. nr 21/.

                W związku z tym istnieje potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały  w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Białostockiego do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim. Został przygotowany stosowny projekt uchwały / zał. nr 22/ .

                Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Wysokiej Radzie Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz.

                Ponieważ powyższa sprawa nie była przedmiotem obrad wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu, zdecydowano, iż projekt ww. uchwały zostanie przesunięty na kolejną Sesję. Tym samym Rada Powiatu Białostockiego zyska czas na wytypowanie swoich przedstawicieli do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim.

                Pan Andrzej Adam Kałużyński - Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poinformował zebranych, iż do Rady Powiatu wpłynęła skarga Pana Waldemara Krentowskiego dotycząca spływu wód opadowych z drogi powiatowej, której zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego na działkę skarżącego /zał. nr 23/. Zgodnie z kompetencjami skarga ta została przekazana do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu Białostockiego.

                Wyjaśnienia w tej sprawie złożył zebranym Starosta Powiatu Białostockiego. Stwierdził on, iż Zarząd Powiatu uznał, iż skarga ta jest zasadna. Te prace trzeba wykonać i liczymy na to, iż do dnia 15 października wszystkie te awarie zostaną usunięte. Odpowiedz w tej sprawie została przesłana skarżącemu.

                Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Andrzej Adam Kałużyński poinformował także o tym, iż  Przewodniczący Rady otrzymuje do wiadomości korespondencję, którą prowadzi Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Białostocka z Zarządem Powiatu Białostockiego.

                Wyjaśnienia w tej sprawie złożył zebranym Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

                Rada Powiatu ww. informację przyjęła do wiadomości.

                W sprawach różnych, Pan Przewodniczący poinformował Wysoką Radę, iż w dniu 12 maja 2006 roku odbędzie się III Powiatowa Spartakiada Samorządowa Powiatu Białostockiego w Łapach. Zachęcił on wszystkich zebranych do uczestnictwa w tejże imprezie sportowej.

                Również w sprawach różnych głos zabrał Pan Zenon Żukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego. „Swego czasu składałem interpelację dotyczącą montażu przed siedzibą Starostwa masztów, w związku z tym, iż w najbliższym czasie zbliżają się święta narodowe, chciałbym zapytać, na jakim etapie są prace i czy zdążymy z ich ustawieniem.”

                Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz: „Maszty zostały zakupione i czekają, aby je zamontować, niemniej jednak od strony proceduralnej, aby je zamontować trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej dokumentacja została złożona w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Oczekujemy na wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie. Nie ma przeszkód technicznych, ale istnieją przeszkody formalne.”

 

Ad. 14

Zamknięcie obrad XXXIX Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XXXIX Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 27 kwietnia 2006 roku, o godz. 1407.

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

 

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-08-2006

Data udostępnienia w BIP: 08-08-2006 07:52

Data modyfikacji informacji: 08-08-2006 08:00