Sesja XLVI z dnia 27.10.06

Or.V.0041- 46 / 2006

 

 

 

 

Protokół Nr XLVI/ 2006

z obrad Nadzwyczajnej  XLVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 27 października 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 Obrady Nadzwyczajnej XLVI Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 27 października 2006 roku, o godz.1430 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski.

Na wstępie, powitał członków Zarządu oraz wszystkich radnych /listy obecności stanowią zał. nr 1,2/.

                Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski poinformował zebranych, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

                Przewodniczący obrad poinformował zebranych, iż  w trybie pilnym stało się zwołanie Sesji nadzwyczajnej z uwagi na potrzebę podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

                Porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

 

1.         Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady.

2.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3.         Sprawy różne.

4.         Zamknięcie obrad XLVI Sesji RPB.

 

Ad. 2

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starosta Powiatu Białostockiego zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku /zał. nr 3/:

W dniu wczorajszym, po zakończonych obradach Sesji Rady Powiatu Białostockiego, do Starostwa Powiatowego w Białymstoku wpłynęła informacja o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 310.048 zł. W związku z tym, że Rada Powiatu Białostockiego musi je formalnie przyjąć do budżetu Powiatu, Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła niezwłocznie do Zarządu Powiatu z prośbą o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej z uwagi na potrzebę przyjęcia tych środków do budżetu. PCPR w Białymstoku proponuje przeznaczyć kwotę 100.048 zł na dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania, natomiast kwotę 210.000 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego. Został przygotowany stosowny projekt uchwały Rady Powiatu. W imieniu Zarządu proszę o podjęcie stosownej uchwały”.

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

                W chwili obecnej w obradach uczestniczy 18 radnych.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLVI/420/2006 z dnia 27 października 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku  /zał. nr 4/.

 

Ad. 3

                Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przeprosił radnych za spóźnienie, ale pilne sprawy zawodowe nie pozwoliły mu na wcześniejsze przybycie.

 

Ad. 4

Zamknięcie obrad XLVI Sesji RPB.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Zenon Żukowski zamknął obrady ostatniej, a jednocześnie nadzwyczajnej,  XLVI Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 27 października 2006 roku, o godz. 1510.

 

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2006

Data udostępnienia w BIP: 22-11-2006 15:39

Data modyfikacji informacji: 22-11-2006 15:33