Sesja XLIII z dnia 24.08.2006

Or.V.0041- 43 / 2006

 

 

Protokół Nr XLIII/ 2006

z obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji

 w dniu 24 sierpnia 2006 roku

 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

 

 Obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego II kadencji, w dniu 24 sierpnia 2006 roku, o godz.1000 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński.

Na wstępie, powitał zaproszonych gości, członków Zarządu oraz wszystkich radnych / listy obecności stanowią zał. nr 1,2 i 3 /.

Stwierdził, iż na podstawie listy obecności, w obradach uczestniczy 22 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  Nieobecni byli: Pan Wojciech Bukłaha, Pan Krzysztof Obukowicz,  Pan Bogdan Zdanowicz.

Przewodniczący obrad przypomniał, iż radnym został przesłany projekt porządku dziennego XLIII Sesji RPB. Zaproponował zmiany do porządku obrad:

·          przenieść obecny pkt 11 jako pkt 4: „Wręczenie Staroście Powiatu Białostockiego Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie  z Normą ISO 9001:2000 przez Przedstawiciela Firmy Certyfikującej – Polski Rejestr Statków”,

·          wprowadzić jako pkt 13 punkt w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego”,

·          wprowadzić jako pkt 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok”. 

                Pozostałe punkty otrzymują kolejne numery.

                Zmieniony porządek obrad przyjęto do realizacji jednogłośnie, w brzmieniu:

1.       Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady.

2.       Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.       Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

4.       Wręczenie Staroście Powiatu Białostockiego Certyfikatu Zarządzania Jakością zgodnie  z Normą ISO 9001:2000 przez przedstawiciela Firmy Certyfikującej – Polski Rejestr Statków.

5.       Informacja Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dotycząca restrukturyzacji pogotowia.

6.       Informacja dotycząca realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.  

7.       Informacja z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

8.       Informacja z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

9.       Informacja z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

10.    Informacja z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

11.    Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego.  

13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. 

15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

16.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku. 

18.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu. 

19.    Interpelacje i zapytania Radnych.

20.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII Sesji RPB.

21.    Sprawy różne.

22.    Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.

 

 Ad. 3

Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami.

Starosta Powiatu Białostockiego - Pan Wiesław Pusz przedłożył zebranym informację o pracach Zarządu Powiatu Białostockiego między Sesjami Rady, tj. w okresie od dnia 29 czerwca 2006 roku do 24 sierpnia 2006 roku /zał. nr 4/.

W tym czasie Zarząd Powiatu obradował na 8 posiedzeniach plenarnych i zajmował się problemami w zakresie spraw związanych z:

·          majątkiem powiatowym,

·          drogami powiatowymi,

·          ochroną zdrowia i opieką społeczną,

·          oświatą, kulturą i sportem,

·          finansami i budżetem.

                                Ponadto Zarząd:

·                przyznał premie za m-c lipiec 2006 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych,

·                podpisał aneks Nr 2 do umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na dostawę druków dla Wydziału Komunikacji,

·                podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami Miasta i Gminy Choroszcz”,

·                podpisał umowę w sprawie udzielenia dotacji Miastu Białystok na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

·                przyjął informację Wydziału Rolnictwa i Środowiska w sprawie udzielenia dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla Powiatowego Zarządu Dróg,

·                podjął 2 uchwały w sprawie udzielenia upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych,

·                rozpatrzył wniosek o dofinansowanie imprezy „Ogólnopolski Dzień Ogórka w Kruszewie”,

·                rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego o dofinansowanie 54 Indywidualnych Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Rzutowym,

·                rozpatrzył wniosek w sprawie objęcia patronatem „II Podlaskich Spotkań Agroturystycznych i Pikniku Agroturystycznego – Topilec 2006”,

·                podpisał porozumienie w sprawie przekazywania środków Funduszu Pracy na zatrudnienie dodatkowych pracowników,

·                rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·                udzielał odpowiedzi na zapytania radnych.

                                    Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·                uroczystym zakończeniu inwestycji rozbudowy Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łapach,

·                konferencji podsumowującej Wojewódzki Konkurs Podlaska Agroliga 2006,

·                naradzie służb ochrony środowiska poświęconej zanieczyszczeniom wody rzeki Supraśl,

·                II Międzynarodowym Festiwalu „Kresowa Przyśpiewka Frywolna”,

·                Powiatowych Dniach Twórczości Ludowej w Zawadach,

·                uroczystości z okazji 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rafałówce i 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowskich Michałach,

·                obchodach Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku,

·                obchodach 62 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego,

·                imprezie kulturalnej „Siabrowskaja Biasieda” w Gródku,

·                Święcie Wojska Polskiego – 86 Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Rada Powiatu Białostockiego informację o pracach Zarządu Powiatu między sesjami przyjęła do wiadomości.

 

Ad. 4     

Wręczenie Staroście Powiatu Białostockiego Certyfikatu Zarządzania Jakością zgodnie  z Normą ISO 9001:2000 przez przedstawiciela Firmy Certyfikującej – Polski Rejestr Statków.

Uroczystego wręczenia Staroście Powiatu Białostockiego Certyfikatu Zarządzania Jakością zgodnie  z Normą ISO 9001:2000 dokonała Pani Elżbieta Nitecka – przedstawiciel Firmy Certyfikującej – Polski Rejestr Statków. Pani Elżbieta Nitecka  przypomniała zebranym, iż w czerwcu wraz z innymi osobami certyfikowała ona Starostwo Powiatowe w Białymstoku.

Chciałabym wyrazić swoje ogromne uznanie dla pracy, jaką w realizację i wdrożenie tego systemu włożyli wszyscy pracownicy Starostwa. Cały Zespół Certyfikujący i ja osobiście byliśmy pod wrażeniem Państwa inicjatywy, zrozumienia i podejścia, jakie wykazaliście Państwo wdrażając ten System. Szczególne gratulacje chciałabym złożyć Pełnomocnikowi – Pani Annie Szczepańskiej, która jest osobą głównie dowodzącą, ale jednocześnie jej działania wspiera bardzo sprawny koordynator – Pani Hanna Tołłoczko, której równie szczere gratulacje składam.

Wdrożenie Systemu ISO 9001 nie jest prostym zagadnieniem, a wdrożenie go do realizowania działań, jakie przypadły Starostwu Powiatowemu też nie jest łatwe, stąd szczególne słowa uznania Panu Staroście. Dziękujemy Państwo, żeście wybrali do Certyfikacji Firmę Certyfikującą – Polski Rejestr Statków.  Zapewne nazwa będzie zawsze budziła zainteresowanie wszystkich, ale wybór myślę jest bardzo dobry, ponieważ jest to jedno z dwóch dużych przedsiębiorstw certyfikujących w kraju, które jest polskim przedsiębiorstwem. Wywodzi się z Polskiego Rejestru Statków, który zajmował się certyfikacją statków, ale jak Państwo wiecie w roku 1993  w Polsce wprowadzono systemy zarządzania jakością i właśnie przy PRS-sie - Polskim Rejestrze Statków powstało Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego, Bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa Pracy. Jest to jedna z dwóch, po Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, jednostek certyfikujących. Państwa Certyfikat ma numer 1446. Tyle podmiotów w kraju uzyskało Certyfikat Polskiego Rejestru Statków. Składając Państwu gratulacje, chciałabym życzyć cierpliwości w pracy nad systemem ISO 9001, bo ten system cechuje potrzeba ciągłego doskonalenia i dostosowywania do zmieniających się warunków. Certyfikacja Systemu jest odnawiana co 3-lata. Państwa Certyfikat będzie ważny do 20 czerwca 2009 roku, a jednocześnie przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków co roku będą sprawdzali, czy zasady systemu są przestrzegane. Ja, mając w pamięci to, co zobaczyłam w czerwcu 2006 roku, podczas audytu jestem przekonana, iż będzie następowało ciągłe doskonalenie uzyskanego Certyfikatu.”

Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Wiesław Pusz przyjmując Certyfikat Zarządzania Jakością zgodnie z Normą ISO 9001:2000 podkreślił, iż uzyskanie tego certyfikatu odbyło się przy bardzo aktywnej pracy urzędników, wszystkich pracowników Starostwa.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński, w imieniu Radnych Rady Powiatu Białostockiego pogratulował Panu Staroście tego sukcesu, życząc dalszych owocnych działań, mających na celu poprawę jakości obsługi klientów Starostwa.

 

Ad. 5

Informacja Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dotycząca restrukturyzacji pogotowia.

                Informację o restrukturyzacji pogotowia ratunkowego przedstawił zebranym Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski.

                „Zapewne Państwo otrzymaliście do wiadomości pismo Rady Miejskiej w Łapach skierowane do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego /zał. nr 5/, wyrażające zaniepokojenie zmianami w funkcjonowaniu pogotowia ratunkowego. Chciałbym między innymi do tego pisma się odnieść. Sprawa dotycząca Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach jest tematem przez nas realizowanym od dłuższego czasu. Decyzja o warunkach restrukturyzacji została wydana przez Podlaskie Centrum Zdrowia Psychicznego 19 grudnia 2005 roku. Wówczas to wydano warunki restrukturyzacji, został zatwierdzony projekt restrukturyzacji naszego zakładu. Ustawowo uzgodnienia tego programu wymagały dokonania uzgodnień z wierzycielami wierzytelności publiczno-prawnych do 30 listopada 2005 roku. W dniu 13 czerwca 2005 roku Rada Społeczna przy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zapoznała się z projektem całości działań programu restrukturyzacji pogotowia ratunkowego. Między innymi dyskutowany był program, a w tym programie punkt dotyczący przekształcenia Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach i Dąbrowie Białostockiej. Po kilku kolejnych spotkaniach w tej sprawie, w burzliwej atmosferze, kiedy zaobserwowałem nie mający potwierdzenia w faktach atak na przedstawiciela Rady Powiatu – Pana Romualda Wiszniewskiego, który chyba był i otrzymał od nas informację, że w żadnym wypadku, tu chcę podkreślić, te działania nie pogorszą zabezpieczenia opieką zdrowotną i ratownictwa medycznego tego regionu. To była od nas deklaracja, że na pewno takiego pogorszenia nie będzie. Wielokrotnie zapewne Państwo spotkaliście się z kwestią Centrum Powiadamiania Ratunkowego  w Białymstoku. Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym nie weszła w życie. Obecnie jest w Sejmowej Komisji Zdrowia projekt nowej ustawy, która, śmiem twierdzić, że wejdzie w życie z 1 stycznia 2007, w której jest już inaczej ustawiona kwestia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To, że w chwili obecnej mamy dyspozytorów medycznych przy CPR-ze przy ulicy Warszawskiej, to, że mamy dyspozytorów medycznych w Pogotowiu przy ul. Poleskiej w Białymstoku, dodatkowo jeszcze w naszym całym rejonie mamy jeszcze dyspozytorów medycznych właśnie w Łapach, co jest na chwilę obecną nie uzasadnione ekonomicznie. Cała historia, jaka się przy Zakładzie Pomocy Doraźnej zaczęła rozgrywać i jasno unaoczniła decydentom, a wśród nich ta sprawa dotarła również do pełnomocnika Wojewody ds. ratownictwa, i tu chcę Państwu powiedzieć, jak bardzo jest preferowany rejon łapski. Zgodnie z planem Wojewódzkiego Zabezpieczenia Działań Ratowniczych jest przydzielony Zespół Ratownictwa Medycznego „R” i „W” na tenże rejon, a więc tyle samo, co cały powiat i miasto Augustów. To spowodowało, że może dojść do przeanalizowania na nowo struktury rozmieszczenia ambulansów ratownictwa medycznego w województwie podlaskim. Nie zgodzę się, że te nasze działania mogą obniżyć jakby zabezpieczenie działań ratowniczych na tymże terenie. Po tym posiedzeniu Rady Społecznej, która zaopiniowała pozytywnie program restrukturyzacyjny, została podjęta uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie opinii do projektu. Następnie, w czerwcu tegoż roku, została podjęta  uchwała Sejmiku Województwa w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie naszej jednostki, gdzie w § 7 jest takie brzmienie: „W skład pogotowia ratunkowego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

-        Zakład Pomocy Doraźnej w Białymstoku z podstacjami w miejscowościach Kobylin Borzymy, Zabłudów, Czarna Białostocka, Łapy.”

Doszło do kilku spotkań z pracownikami i radnymi tegoż terenu. Stąd też zainteresowanie Posła na Sejm RP Pana Romana Czepe, który zwrócił się do Marszałka Województwa Podlaskiego z prośbą o wyjaśnienia, bo do niego również dotarły sygnały niepokojące mieszkańców Łap. Było przedstawione pewne wyjaśnienie, po którym doszło do spotkania w Biurze Poselskim Pana Posła w Łapach, gdzie przedstawiliśmy  całą tę informację, że już w 2005 roku nasza Wojewódzka Stacja została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym, a jednym z warunków niezbędnym do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego było opracowanie projektu, odnośnie tej uchwały, o której Państwu wspomniałem. Tu również została przedstawiona opinia, że odnosząc się do obaw dotyczących pozbawienia mieszkańców Łap wszystkich ambulansów ratunkowych, tu wyjaśniliśmy, że do dyspozycji mieszkańców pozostają też ambulanse zarówno „R” jak i „W”. To jest kwestia jednego  obszaru strategii działania naszej stacji pogotowia. Drugim obszarem jest nocna pomoc lekarska, pielęgniarska, ambulatoryjna i wyjazdowa, i transport, i zabiegi w domu chorego. Z uwagi na fakt, że otrzymaliśmy takowe deklaracje jest realizowane przez nas. Jest to umowa do końca tego roku. Wydaje nam się, że ta umowa będzie przedłużona na rok następny. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje nadal ambulatorium, gabinet zabiegowy i karetka na wezwania tzw. „wizytowa”, która może nie zadowalać mieszkańców. Z wyliczeń wynika, że karetka reanimacyjna wyjeżdża  średnio na dobę 2-3 razy, podobnie wypadkowa, a jeżeli chodzi o karetkę nocnej pomocy wyjazdowej tzw. wizytowej jest to rzędu 2-3 wyjazdów w ciągu nocy. Tym niemniej  w niedzielę i święta zdecydowaliśmy się utrzymać w tym rejonie na stałe funkcjonujący zespół nocnej pomocy lekarskiej, zaś na godziny nocne w dni powszednie i nocne w soboty, niedziele i święta jest to zespół nocnej pomocy wyjazdowej  dysponowany z Białegostoku, gdyż tu mamy tych zespołów więcej, mamy nie tylko zespoły internistyczne ale też pediatryczne, które mogą być tutaj bardziej w sposób optymalny wykorzystany. Pojawiło się tu zastrzeżenie utraty miejsc pracy, chcę też to wyjaśnić. Jako takiej utraty pracy tutaj nie ma. Problem dotyczyłby grupy 4 dyspozytorek, z których jedna przechodzi w przyszłym roku na emeryturę, druga jest pielęgniarką, która chce wrócić do zespołu ratownictwa i chce jeździć w zespole „R”, gdyż to jest możliwe. Natomiast dla pozostałych dwóch zaproponowaliśmy kilka rozwiązań: albo dyżury w biurze wezwań w Białymstoku, czy to na ul. Poleskiej czy Warszawskiej, albo ewentualnie dyżury w ambulatorium w Łapach. Niezależnie od tego pojawiła się oferta lekarzy z miasta Łap dotycząca zorganizowania Gabinetu Lekarza Rodzinnego właśnie w pomieszczeniach naszego pogotowia przy ul. Cmentarnej w Łapach. Jest to miejsce, które byłoby rzeczywiście dobrym rozwiązaniem dla tejże społeczności. Jest zainteresowanie mieszkańców, by właśnie zorganizować to zabezpieczenie Gabinetem Lekarza Rodzinnego. Wówczas funkcjonowałby tam Gabinet Lekarza Rodzinnego podstawowej opieki zdrowotnej z ofertą  pracy dla dwóch pań dyspozytorek . Taka możliwość istnieje. Dodam jeszcze, że miałem spotkanie z całą załogą, na której przedstawiliśmy całą sytuacje. Te nasze propozycje, zostały one zaakceptowane i przyjęte  i myślę, że to w jakiś sposób uspokoiło tam naszych pracowników. Natomiast dysponowanie Zespołami Ratownictwa Medycznego, które tam stacjonują  odbywać się będzie na zasadzie przekazywania czy to drogą radiową, czy to drogą ambulansów, czy przekazywanie to zespołom, bo tak to się odbywa w obecnej chwili, z poziomów biura dyspozytorskiego w Białymstoku, a zespoły te stacjonować będą nadal tam w miejscowości Łapy. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze więcej, że w niedługiej przyszłości, kiedy ustawa wejdzie w życie będzie tworzone przez Wojewodę takie Powiatowe Centrum Ratownictwa Medycznego. Możliwe, że to będzie nie mniej niż jedno na 250.000 mieszkańców. Będzie jeszcze więc tutaj kwestia do rozważenia, jak to Wojewoda zorganizuje, jak będzie mu to zadanie zlecone. Na pewno nie widzi się możliwości utrzymywania biura wezwań tak, jak to jest teraz w chwili obecnej. Podobna sytuacja dotyka również miasto Dąbrowa Białostocka. Państwa może to trochę mniej interesuje, gdzie będzie podstacja podlegająca pod Stację w Sokółce”.

                Radny Pan Marian Jurkin  przypomniał, iż jako mieszkaniec Łap i przedstawiciel swoich wyborców miał niejednokrotną okazję rozmowy na ten temat i uczestnictwa w spotkaniach.

                „Musimy pamiętać o tym, że miasto Łapy i Gmina Łapy znajdują się w Powiecie Białostockim. Co byśmy nie mówili – jest to największa Gmina w województwie podlaskim i praktycznie jesteśmy pozbawieni tej dyspozytorni i dyspozytorek, które znają ten teren i mają najlepszą orientację w odległościach i potrafią w szybkim tempie bez problemów wysłać karetkę w teren. Pana argumenty docierają do mnie i to rozumiem, ale musi Pan pamiętać, ze na którymś ze spotkań zadałem pytanie, że przecież Kobylin Borzymy znajduje się w Powiecie Wysokomazowieckim. Dlaczego więc Powiat ten nie oddeleguje tam swojej karetki, a nasza niech pozostanie. Druga sprawa – Pan wspomina, że jest za mało wyjazdów, ale nie na tym rzecz cała polega. To dobrze, że społeczeństwo nie nadużywa tego typu pomocy medycznej, ale tych nieszczęśliwych wypadków jest coraz więcej.  Może nie mamy głównej drogi wiodącej przez Łapy, ale mamy główną linię kolejową. Za kilka miesięcy będzie to główna linia kolejowa biegnąca daleko, aż po Litwę, Łotwę, Estonię i do Finlandii. Oby nigdy nie było tam wypadków, ale lepiej czasami wziąć taką ewentualność pod uwagę. Mam też pytanie do Członka Zarządu i chciałbym wiedzieć, jak on widzi tą sprawę i jak się ustosunkował w tej Radzie Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego do tej decyzji, która zapadła w sprawie Łap i reorganizacji pogotowia ratunkowego.”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił:

„Rzeczywiście spotykaliśmy się wielokrotnie, nawet na burzliwych spotkaniach. Zainteresowanie tym problemem było duże. Chciałbym jednak powiedzieć tak – nie przewiduje się zwiększania ilości zespołów ratowniczych w całym kraju. Tyle ile jest, tzn. 1410 zespołów w całym kraju- będzie zakontraktowanych na przyszły rok i ani jednego więcej. Mało tego, najprawdopodobniej może dojść do korekty Wojewódzkiego Planu.” Burza”, jaka została wywołana unaoczniła, że dlaczego w Łapach stacjonuje „R” i „W”, kiedy cały Powiat Augustowski z miastem Augustowem ma tylko jedno „R”. To jest jedna kwestia, której się bardzo obawialiśmy, że będziemy teraz musieli dzielić się tymi miejscami stacjonowania zespołów z Wojewódzką Stacją Suwalską czy Łomżyńską, bo w naszym województwie są nadal trzy Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego. Druga kwestia – wspomniał Pan o karetce w miejscowości Kobylin Borzymy- dla nas był obowiązek postawienia karetki wypadkowej w miejscowości Jeżewo, a nie w Kobylinie Borzymy. Dla nas jest to kwestia bardzo przykra, ale nie można było znaleźć zarówno w Tykocinie, jak też Jeżewie punktu stacjonowania. Nawet kiedy otrzymaliśmy wstępną propozycję w budynkach w samym Jeżewie, szybko się z tego wycofano, dlatego, że to starania miejscowych lekarzy obawiających się weryfikacji ich działań i ich praktyk lekarskich przez Zespół Ratownictwa, który by tam stacjonował, na tyle energicznie zadziałały, że uniemożliwiono nam jakiekolwiek pozyskanie pomieszczeń w samym Jeżewie i wtedy dopiero zwrócono nam uwagę i wskazano miejscowość Kobylin Borzymy, najbliżej Jeżewa, które było zainteresowane i przekazało nam nieodpłatnie budynek na siedzibę pogotowia ratunkowego. Wcale nie było naszym zamiarem wchodzić w teren działania Wojewódzkiej Stacji Łomżyńskiej. Mamy wydzieloną tylko jedną gminę Kobylin Borzymy, gdzie jest przydzielona karetka wypadkowa z rejonem operacyjnym niezależnym od rejonu łapskiego. Karetka „R” i „W” jest w planie na ruch Łapy i karetka „W” na Kobylin, ale z uwagi na to, że nie możemy mieć więcej zespołów ratownictwa, doszliśmy wspólnie z Narodowym Funduszem do takiego rozwiązania, że ponadto godzinny dyżur jest przesuwany na teren działania naszego powiatu. Dysponowanie tą karetką odbywa się z Białegostoku. Ona stacjonuje w Łapach w godzinach 700-1900, a od 1900-700 jest w Kobylinie Borzymy zadysponowana na ten odcinek, natomiast te kolejne „dwunastki” są dysponowane z Białegostoku, gdyż na cały pozostały teren Powiatu Białostockiego mamy 2,5 dobo-karetki. Jest to tak duży powiat, a nadal nie możemy mieć zakontraktowanej karetki wypadkowej w miejscowości Czarna Białostocka. Przez cały rok 2005, mimo wcześniejszych rozmów, o czym Pan Członek Rady Społecznej wie, staraliśmy się i Fundusz wyraził zgodę, abyśmy tam postawili Zespół Stacjonujący karetki wypadkowej. Uruchomiliśmy pomieszczenia dzięki życzliwości Burmistrza. Została ta siedziba oddana do użytku. Fundusz obiecał, że ta karetka będzie zakontraktowana, niestety władze Funduszu w międzyczasie się zmieniły, jak też tłumaczą oni, zmieniły się przepisy, ale nadal ta karetka jest zapisana jako rejon operacyjny  w Wojewódzkim Planie. Nie została zakontraktowana jednak w roku 2005. Koszt utrzymania 1.800 zł dziennie ponosiliśmy z własnych środków, co powodowało nasze zadłużenie. To zostało przesunięte na rok 2006 i mimo obietnic Funduszu do tej pory jest niezakontraktowana. Musimy w tym układzie, mając taką wielką ilość zdarzeń przesuwa się Zespoły, tak jak wcześniej Państwu powiedziałem. Natomiast niewykluczone, że do korekty, o której mówiłem może dojść.

Wspomniał Pan o biurze wezwań. Chcę przypomnień, że w Warszawie jest jedno Biuro Wezwań, które dysponuje podstacjami, które nie mają żadnych dyspozytorów i wszystko odbywa się z jednego punktu. Są dzielnice i osiedla po kilkaset tysięcy mieszkańców i wcale nie ma tam dyspozytorów. Proszę wziąć pod uwagę także to, że Fundusz kontraktuje tylko Zespoły ratownictwa. Nie kontraktuje jako takiego Zakładu Pomocy Doraźnej i nie daje środków finansowych na utrzymanie Biura Wezwań i utrzymanie dyspozytorek o czym informowaliśmy nasze władze. Zwracaliśmy się również do Pana Starosty z prośbą o wsparcie finansowe w funkcjonowaniu  pogotowia. Jak Państwo wiecie niestety brak jest podstawy prawnej, by można było wesprzeć finansowo i utrzymywać naszych dyspozytorów w Biurze wezwań przy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej. To ma się zmienić nową ustawą, gdzie będą wydzielone środki z budżetu Państwa i to Wojewoda będzie zatrudniał dyspozytorów medycznych, a gdzie on wskaże miejsce – nie wiadomo, może faktycznie wszystko będzie w jednym miejscu przy ul. Warszawskiej. To będzie CPR na całe miasto i nie tylko jeden powiat, bo niewykluczone, że to będzie jeden CPR na całe miasto i Powiat Białostocki, Moniecki i Sokólski. Takie jest stanowisko, bo jeszcze dzisiaj konsultowałem tę sprawę z pełnomocnikiem Wojewody, Panem Romanowskim, że może być tylko jeden CPR na te powiaty i miasto Białystok. My byśmy bardzo chcieli, by było więcej zespołów, ale jest to niemożliwe, bo jest określona pula pieniędzy 1.153.000.000zł na utrzymanie 1410 zespołów i przewiduje się, że część z nich będzie z lekarzem, a część będą to zespoły typowo ratownicze, czyli bez lekarzy.”

Głos w dyskusji zabrał Pan Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu Powiatu Białostockiego, przedstawiciel powiatu w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku:

„Powiat w Radzie Społecznej reprezentują trzy osoby, dwaj przedstawiciele Rady Powiatu, ja i Pan Woroniecki oraz Pan Muszyński z ramienia Samorządu Województwa Podlaskiego. Padło pytanie Pana Mariana Jurkina, odpowiadam: ja przepracowałem 27 lat w służbie pożarniczej, a już 5 lat wyjeżdżam do wypadków i nigdy nie będę zwolennikiem likwidacji pogotowia, bo sam bywam na miejscu, kiedy przyjeżdżają np. dwie karetki, a jest 6-ciu rannych... i kiedy zanim dojedzie karetka trzeba rannych rozlokować po samochodach prywatnych i oczekiwać na transport medyczny. Proszę sięgnąć pamięcią wstecz Panie Dyrektorze, kiedy to jedną z Rad Społecznych aż Pani Przewodnicząca musiała przerwać, byśmy przedyskutowali sprawę CPR-u, bo przez godzinę upierałem się przy dyspozytorkach i tego nigdy nie będę robił, żeby nie było prawdy.  Posiedzenie Rady Społecznej jest dość rzadko, a docierały do mnie różne informacje: raz, że dyspozytorki są, raz, że ich nie ma. ... Problem jest w tym, że brak jest pieniędzy, musimy w jakiś sposób szukać te pieniądze, bo życie ludzkie jest ważniejsze niż finanse. Co chodzi o dyspozytornię w Łapach, tutaj naprawdę mam mieszane uczucia. Nie może być tak, że jedno 998 jest w Łapach, a drugie w Białymstoku. Musi być jedna dyspozytornia, to jest sprawa operacyjna Komendy, ale tak samo dąży się w pogotowiu, żeby to był jeden numer i jedna dyspozytornia. Straż Pożarna ma już od dwóch lat tzw. łączność selektywną. Stanowisko na Warszawskiej otrzymuje wezwanie i przez uruchomienie odpowiedniego sygnału uruchamia się syrena czy w Łapach, czy w Turośni Kościelnej czy w Zabłudowie.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Osmolski stwierdził:

Przysłuchując się tej dyskusji doszedł do wniosku, że można różnie interpretować rzeczywistość, a rzeczywistość w Łapach jest taka, że nie mamy 1 pogotowia i nie mamy dyspozytorni. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora, boli nas bardzo, że nie było konsultacji. Dzisiaj, z dyskusji dowiaduje się, ze były konsultacje, ale z Radą Społeczną. Niech Pan w końcu powie, czy były te konsultacje ze społeczeństwem, czy nie. Społeczeństwo w Łapach zostało postawione przed faktem dokonanym. Ja nie wiem, czy jeszcze będzie można coś zmienić, ale jest tak, jak mówię, czyli nie ma pogotowia i nie ma dyspozytorni”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski tytułem sprostowania podkreślił:

Rada Społeczna nie zbiera się raz na pół roku, bo bywało, że i co miesiąc się spotykaliśmy. Jak pamiętam, to mieliśmy ponad 10 posiedzeń Rady Społecznej w ubiegłym roku. Natomiast chciałbym tu powiedzieć, prawdą jest, że nie spełnimy kryteriów czasowyjazdu, ponieważ to, co jest zapisane w projekcie ustawy mówiącym o tym czasie, powiem szczerze jest to niepokojące. To będzie problem, z którym będzie się musiał zmierzyć Wojewoda i pełnomocnik, ażeby rzeczywiście zabezpieczyć nawet maksymalne czasy dojazdów do pacjentów w stanie zagrożenia życia. Jeżeli my zwróciliśmy się do Wojewody z prośbą o uwzględnienie nowych punktów stacjonowania wymieniając na naszym tutaj terenie i terenie naszego działania mówiąc o konieczności uruchomienia punktów w Czarnej Białostockiej, Gródku, Bielsk Podlaski, Boćki, Nurzec, Narewka – na dzień dzisiejszy dostaliśmy odpowiedź- na dzisiaj nie ma mowy o zwiększeniu ilości zespołów ratownictwa, bo odgórnie jest podjęta decyzja, że ma być w całym kraju tylko 1410 i na tyle jest zabezpieczone finansowanie.  Myślę, że z chwilą kiedy ta ustawa wejdzie w życie będziemy już natychmiast stawiać sprawę bardzo ostro, by obowiązująca ustawa mogła być ustawą realną  w zakresie kryteriów czasu dojazdu, gdzie mediana czasu dojazdu w mieście ma wynosić 8 minut, a poza miastem 15 minut. Natomiast średni maksymalny czas to jest 20 minut. Pytanie jest czy w ciągu 20 minut jesteśmy w stanie dojechać do Michałowa, Gródka czy Bobrownik – to jest przecież nierealne. Wielokrotnie wystosowywaliśmy pisma do NFZ Podlaskiego Oddziału z prośbą o to, by zwiększyć czas dojazdu poza rejony operacyjne. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma takich możliwości.

Był również zarzut, że nie konsultowano sprawy CPR-u przy ul. Warszawskiej. Nie ukrywam, że projekt ustawy, który mieliśmy podpisany przez Prezydenta Kwaśniewskiego w lipcu 2001 roku, on nie miał żadnych rozporządzeń okołoustawowych, a wśród nich nie było rozporządzenia dotyczącego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jego organizacji i funkcjonowania. To była jedna dla nas bolączka, a druga to taka, że nie było żadnych zasad finansowania . Ustawa w życie nie weszła i nie wiadomo, kto ma finansować CPR. Były rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim i nie ukrywam, że nie byliśmy chętni nawet uczestniczyć tegoż grudnia 2004 roku w uroczystości przekazania CPR-u, ale z powodu presji Pana Marszałka uczestniczyliśmy. Informacja była tego typu, że w tym momencie sprawa będzie na tyle niemożliwa do wykonywania, że nadal będzie to funkcjonowało na dotychczasowych zasadach tzw. centrum rozproszonego, czyli jest osoba np. strażak w Głównym CPR-ze i on przekierowuje rozmowy do poszczególnych dysponentów ratowniczych. Jak jest obecnie, jeżeli Państwo dzwonicie z komórki na tel. 112- odezwie się najbliższy komisariat policji, jeżeli Państwo dzwonicie ze stacjonarnego- odbierze dyspozytor , strażak lub nasza dyspozytorka w CPR-ze, ale tam nie ma żadnego przedstawiciela policji. To jest dla nas też kuriozum, aczkolwiek zwraca się uwagę na obstrukcje płynące ze strony pogotowia, a nie zwraca się, że w tym samym resorcie jedna ze służb typu policja nie jest zainteresowana, ażeby uczestniczyć w takim zespole CPR-u organizowanym przy ul. Warszawskiej. To, że mieliśmy łagodny sposób, nie zaburzając całego funkcjonowania, dalej istnieć jako CPR rozproszony, niestety to łagodne zamknięcie problemu nie udało się, poprzez fakt bardzo agresywnego działania Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nie ma możliwości więc dalszego funkcjonowania w tej formule, jaka jest dzisiaj, a więc trzeba było znaleźć rozwiązanie inne. Prezydent Tur łącznie wówczas z Wiceprezydentem Klimem zobowiązali się, że za to jakby utrzymywanie przez nas dyżuru dyspozytorek w tymże Centrum my otrzymujemy dar od miasta Białegostoku w postaci ambulansu. Później okazało się, że na chwilę obecną jest to niemożliwe i to zobowiązanie jest nieaktualne. Dalej ponosimy te koszta. Prawdą jest, że jesteśmy tylko zdani, jeżeli chodzi o działania ratownicze, na Państwową Straż Pożarną i wielokrotnie w działaniach naszych jest tak, że bardzo wydatnie pomaga nam straż pożarna.

Żyjemy w takich, a nie innych realiach. Trudno jest tutaj mówić Panie Radny o konsultacjach w sprawie CPR-u i jego dalszego funkcjonowania, bo my sami nie wiedzieliśmy jakie są kierunki. Nie ma rozporządzeń, mieliśmy też jednoznaczne stanowisko Starosty, że nie ma podstaw do tego, by Starostwo partycypowało w utrzymywaniu CPR-u, czyli jednostki takiej, która nie ma podstawy prawnej do funkcjonowania, bo nie weszła w życie jeszcze ustawa.

                Odpowiadając na drugie pytanie, chcę powiedzieć tak, że na ten temat wielokrotnie rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem Łap. Na ten temat zadaliśmy pytanie, czy my mamy prowadzić konsultacje ze społecznością lokalną. Powiedziano nam –nie. Dlaczego – dlatego, że nic nie zmienia się w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych, czy ratowniczych tego rejonu. Nie zmienia się ilość zespołów, „R” i „W” zostaje. Dowodem tego jest podpisany przez Ministra Wojewódzki Plan Zabezpieczenia Działań Ratowniczych Województwa na rok 2007, w którym nic się nie zmieniło. Dalej funkcjonuje Zespół „R-1”, „W-1” na terenie Łap. Natomiast, co do nocnej pomocy lekarskiej i jej funkcjonowania, na chwilę obecną obowiązuje nas do końca roku umowa i ją realizujemy. Proszę Państwa chcę powiedzieć tak, bo na przykład Powiatu Hajnowskiego, gdzie szpital, mając p.o.z w swoich zadaniach, przejął również nocną pomoc lekarską i świadczy ją na całym terenie swego powiatu, gdzie my, jako pogotowie w tym nie partycypujemy. Tak chcieli i tak zorganizowali i jest jedna karetka  nocnej pomocy lekarskiej, wizytowej i pielęgniarskiej, i na zabiegi, i na transport. Jedna jedyna karetka we władaniu ZOZ-u szpitala w Hajnówce. Jest jedno jedyne ambulatorium na cały powiat, a więc pacjenci muszą przyjeżdżać czy z Kleszczel, czy z Narewki, czy z Białowieży, czy z Czyż właśnie do jednego ambulatorium jakie się mieści przy szpitalu. My mamy zorganizowane to w ten sposób, że jest i pozostaje w Łapach, że pacjenci nie muszą przyjeżdżać do naszego ambulatorium przy ul. Poleskiej w Białymstoku. Natomiast, drodzy Państwo uchwały są takie, jakie przedstawiłem. Zmiany Statutowe są takie , a nie inne- zostały podjęte, ale ja na spotkaniu wtedy z Radnymi Rady Miasta Łapy u pana Posła Czepe pokazałem wszystkie dokumenty łącznie z decyzją o warunkach restrukturyzacji, gdzie zatwierdzony program restrukturyzacyjny, który dla nas jest bardzo ważny, bo ja chcę powiedzieć, że w tym programie nie jest li tylko taki lifting naszej stacji. Byliśmy zobowiązani do przedstawienia dużego programu restrukturyzacyjnego, ażeby móc się tu z naszymi wierzycielami ułożyć, a więc zarówno z PFRON, czy z Urzędem Skarbowym itd. To było podstawą, żebyśmy mogli te rozwiązania finansowe w jakiś sposób sfinalizować, ale powiedziałem wtedy wyraźnie, że termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego upływa z dniem 15 grudnia 2007 roku. Tutaj Państwo otrzymaliście pismo Pana Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego – Pana Krzywickiego. To, że takie czy inne stanowisko Rady Miejskiej Łapy, to, że Powiat, a więc i Państwo macie wszyscy, bo przecież jest to samorząd wpływ na to, jak to można dalej poprowadzić. To nie jest moje prywatne pogotowie. Jest to publiczna jednostka i jeżeli taka jest wola, taka, a nie inna będzie decyzja polityczna, gdy o tym decydują radni, a więc i Państwo i radni  szczebla wojewódzkiego przede wszystkim, wszystko będzie można zmienić. Powiem Państwu tak, byłem na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, gdzie rozpoczęło się pierwsze czytanie, kiedy zaczęliśmy czytać paragraf po paragrafie, kiedy były pewne uwagi, na które ostro protestował Pan Wiceminister Wojtyła, Szanowni Posłowie,  a w tym i Przewodniczący tej Podkomisji powiedzieli jednoznacznie „Poseł może wszystko, może zmienić nawet brzmienie każdego artykułu”. Pozostawiam to bez komentarza”.

                O głos poprosił Pan Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu Powiatu, który poinformował zebranych, iż z całą pewnością nie otrzymał on powiadomienia na 10 posiedzeń Rady Społecznej przy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

                „Były takie sugestie, do mnie nie było takiego telefonu, ale Pan Woroniecki otrzymał telefon, dlaczego rzadko uczestniczy w posiedzeniach. Te powiadomienia do nas nie docierają.

W tym roku otrzymałem jedno powiadomienie, a Pan twierdzi, że posiedzeń było kilka. Panie Dyrektorze bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, dlaczego my jesteśmy zapraszani wybiórczo na Rady Społeczne. Mamy telefony stacjonarne, komórki, a gwarantuję Panu, że zawsze byśmy uczestniczyli.”

                Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski stwierdził, iż w związku z tymi rozbieżnościami zobowiązuje się do przedstawienia Staroście Powiatu Białostockiego pisma ile odbyło się posiedzeń ogółem i na ilu byli obecni przedstawiciele powiatu.

Pan Romuald Wiszniewski – Członek Zarządu Powiatu zaapelował, by nie było więcej takich niepotrzebnych spięć pomiędzy strażą, policją i pogotowiem, bo one niczemu nie służą. Dodał ponadto: „Straż Pożarna, chciałbym wyjaśnić Szanowni Radni, szkoli się także dla dobra pogotowia ratunkowego. Co roku odbywa się tygodniowe szkolenie dla ochotników, samorządy gminne ponoszą koszta osób uczestniczących w szkoleniu. Ich wiek musi być od 18-35 lat. Ponadto, pomimo tego, że samochody są stare, inwestowane są pieniądze w sprzęt ratowniczy. To jest koszt gmin.”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski stwierdził, że chwalebne jest to, że strażacy i ochotnicy odbywają takie szkolenia. „ My szkolimy bezpłatnie policjantów. Państwo jesteście w szczęśliwej sytuacji, że macie możliwość otrzymania wsparcia finansowego. My, jeżeli cokolwiek możemy otrzymać pisząc projekty unijne, to z tego źródła jedynie otrzymujemy wsparcie. Zarówno od władz miasta, jak powiatów przez tyle lat, jak istnieje Wojewódzka Stacja Pogotowia- 14 lat, nie otrzymaliśmy nawet jednej strzykawki w formie darowizny. Już nie wspomnę o żadnej gminie, która by cokolwiek nam sprezentowała. Jesteśmy tylko zdani na to, co otrzymujemy z NFZ, wcześniej Kasy Chorych na funkcjonowanie Zespołów i w ramach tych środków, kosztem wynagrodzeń dla pracowników kupujemy ten sprzęt, o którym Pan tutaj powiedział.”

Radny Pan Józef Woroniecki zabierając głos w dyskusji przypomniał zebranym, iż jest on członkiem Rady Społecznej przy SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i potwierdził słowa przedmówcy, który podniósł kwestię nie zawiadamiania członków Rady Społecznej o posiedzeniach. „Jestem dyspozycyjny i uważam, że jeżeli ktoś dociera do mnie z informacją, że jest takie posiedzenie, ja zawsze poważnie traktuję to wszystko Chcę zasygnalizować taką sprawę, o której Radni Powiatu wiedzą, a mianowicie przy ustalaniu nowego składu Rady Społecznej zarzucono mi, że nie bywałem na posiedzeniach Rady. To mnie zbulwersowało, dlatego  wyjaśniłem tą sprawę i muszę powiedzieć, że mogło mnie nie być na góra dwóch posiedzeniach, a nie na dziesięciu. Kolejna sprawa, Pan Dyrektor powiedział, że Rada Społeczna przychyliła się do tego, by w Łapach nie było pogotowia. Mogę zgodzić się z tym, że mogłem poprzeć takie działania, ale jeżeli tak się stało to tylko dlatego, że mogłem źle zrozumieć przedstawiany problem, albo Pan na posiedzeniu Rady Społecznej w inne słowa ubrał ten temat.”

                Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski wyjaśnił, że jeżeli nawet tak było, to każdy z członków Rady Społecznej otrzymał stosowny projekt uchwały: „Bardzo przykro mi, że coś takiego Pan mi zarzuca, ponieważ w punkcie nr 5 na stronie 23 przytaczam: „likwidacja Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach ... i przekształcenie jej w miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Tu jest efekt w skali roku itd.””.

                Radny pan Józef Sikorski będąc przy głosie, wyraził zaniepokojenie sposobem funkcjonowania karetki pogotowia w Czarnej Białostockiej. „Jest u nas karetka wypadkowa, niezakontraktowana. Skoro jednak ta karetka stoi w Czarnej Białostockiej, to uważam, że powinna ona spełniać swoje zadania, czyli powinna świadczyć podstawową opiekę medyczną / iniekcje, pilne konsultacje/, ponieważ od piątku od godziny 1800 do poniedziałku do godziny 700 ludzie z miejscowości czarna Białostocka i okolic nie mają opieki medycznej”.

                Ad wocem, Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku wyjaśnił: „ Nie zgadzam się z tym, bo proszę państwa Pan Radny mówi o zabezpieczeniu dwojakim. Co innego jest ratownictwo medyczne i nie mamy zabezpieczenia tego rejonu operacyjnego w postaci kontraktu. To jest 1,5 roku ponoszenia kosztów, co spowodowało takie, a nie inne nasze zadłużenie. Drugi obszar działalności to jest nocna pomoc lekarska, gdzie  wyraźnie jest powiedziane, trudno nam uruchamiać w każdej miejscowości ambulatorium. Pacjenci mają możliwość przyjazdu zespołu karetki ogólno lekarskiej tzw. wizytowej. Nie możemy zorganizować tam punktu ambulatoryjnego, gdzie będzie lekarz przyjmował pacjentów przez weekend, że będzie pielęgniarka zabiegowa, która będzie wykonywała iniekcje. Takie ambulatorium jest na ul. Poleskiej w Białymstoku. Tam jest gabinet zabiegowy spełniający kryteria, ambulatorium lekarskie i pediatryczne. Trudno nam uruchamiać w Czarnej Białostockiej, Gródku, Michałowie dodatkowe ambulatoria. Na to nie ma pieniędzy. My jesteśmy zobligowani tylko i wyłącznie do zorganizowania jednego ambulatorium na powiat, a mamy zorganizowane dwa: jedno w Białymstoku a drugie w Łapach.”

                Radny Pan Marian Jurkin zabierając głos w dyskusji poddał pod rozwagę przesunięcie  refundowanej karetki z miejscowości Kobylin Borzymy do miejscowości Czarna Białostocka, ponieważ wygląda na to, że my wspieramy inny powiat kosztem swojego.

 Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku stwierdził, iż został źle zrozumiany: „Co innego jest zabezpieczenie rejonu operacyjnego  Kobylin Borzymy innym zespołem w Planie Wojewódzkim u Wojewody, a co innego jest karetka „W” i „R” na rejon łapski. W pobliżu Łap są dwie karetki wypadkowe, ale ta karetka, o której Pan mówi miedzy innymi jest przyciągnięta do Białegostoku, aby zabezpieczać nie tylko Czarną Białostocką, która ma tak naprawdę na cały rejon trzy karetki reanimacyjne. Proszę zrozumieć, że mając trzy karetki reanimacyjne, trzy karetki wypadkowe musimy się posiłkować i ściągać czy z Kobylina, czy z Łap, żeby zabezpieczyć Czarną Białostocką, nie przez fakt, że tam będzie stacjonować, ale żeby była ona w dyspozycji. Trudno mi postawić karetkę w Czarnej Białostockiej i powiedzieć, że ona nie pojedzie np. do Gródka czy Michałowa, czy Tykocina, czy nie pojedzie w stronę Knyszyna, jeżeli będzie taka potrzeba. Mamy tylko tyle karetek. Ja bym chciał mieć 10 karetek wypadkowych, ale jak mam tylko tyle to niestety tak muszę nimi dysponować, aby w miarę rozsądny sposób  zabezpieczyć ten system”.

Pan Wiktor Brzosko zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę na to, iż nie można dziwić się temu, iż radni z taką determinacja bronią stanowiska, by w Łapach nie dokonywano żadnych zmian. Poinformował zebranych, iż Rada Powiatu otrzymała do wiadomości stanowisko Rady Miejskiej w Łapach w tej sprawie i wyraził  nadzieję, że powyższy problem będzie przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego. „Pan Dyrektor powiedział, że jeszcze nic nie jest przesądzone, w związku z tym, jeżeli stanowisko Rady Powiatu będzie podobne do stanowiska Radnych Rady Miejskiej w Łapach, by nie ograniczać tej opieki zdrowotnej w mieście i okolicach Łap, to jeszcze może to wszystko ulec zmianie. Myślę, że jeszcze na tą sprawę możemy mieć wpływ. Druga sprawa jest taka Panie Dyrektorze, że wszyscy płacimy na NFZ, a z tego tytułu, że zabieracie nam karetkę składki nasze się nie zmniejszą. Tych pieniędzy nikt nam nie wróci, natomiast mieszkańcy będą mieli opiekę gorszą, miejsc pracy będzie mniej. Pan mówi, że trzeba oszczędzać, ale mieszkańcy Łap i okolic odczują na sobie gorszą opiekę”.

Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku podkreślił: „Proszę Państwa właśnie przez to, że rozumiemy potrzeby mieszkańców, jesteśmy zadłużeni na ok. 1.500.000 zł i to właśnie z tego tytułu, że tak to pojmowaliśmy i liczyliśmy na  rozsądne podejście do sprawy Narodowego Funduszu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że 365 dni pomnożone przez 1.800 zł dziennego utrzymania karetki wypadkowej  dało nam wyraźną stratę. Przez 2005 rok utrzymanie dyspozytorek  w CPR-ze daje nam kolejne ok.12.000 zł miesięcznie. Proszę to pomnożyć przez cały rok. To są środki, które niestety musieliśmy wydać z naszego budżetu, dlatego jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji finansowej. Chciałem  powiedzieć jedno, nikt tu nie powiedział, że zabieramy karetkę „R” czy „W” z rejonu Łap. Tam są ich miejsca stacjonowania. Zmienia się szyld „Zakład Pomocy Doraźnej” zmienia się na „Podstacja Zakładu Pomocy Doraźnej Białystok”, ale to jest szyld ponieważ nic nie zmienia się w ilości zespołów. Może dojść do tej zmiany, jak powiedziałem na wstępie, ponieważ niektórym otworzyły się oczy, że tyle samo rejon łapski ma zabezpieczenia, co cały Powiat Augustowski. Proszę zrozumieć, że na nas też patrzą ile my mamy karetek. My chcielibyśmy mieć więcej, ale niestety może dojść do przesunięcia, czego się obawiam, bo ponieważ jeśli głośno mówimy, że tam w Łapach musi być „R” i „W” i w Kobylinie musi być „W”, to niestety czyimś kosztem, bo ilość 51 zespołów w całym województwie jest niezmienna.”

Radny Pan Józef Ryszard Sikorski wyraził swoje zakłopotanie z powodu tego, iż Gmina Tykocin nie znalazła rozwiązania, by miejsce stacjonowania karetki wypadkowej było na jej terenie. W związku z tym zapytał: „Panie Dyrektorze, czy ta decyzja jest podjęta na stałe, czy może można ją zmienić oraz jakim warunkom ma odpowiadać pomieszczenie do stacjonowania karetki”.

Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku podkreślił: „Faktycznie, my wszyscy czuliśmy się zakłopotani i mamy na piśmie stanowisko Burmistrza, który odmawia nam wsparcia i pomocy w znalezieniu pomieszczeń. Natomiast faktem jest, że w Kobylinie Borzymach mamy budynek przekazany w formie darowizny. To budynek mocno zrujnowany, zastanawiamy się, co dalej z nim zrobić. Była koncepcja połączenia 3 Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego w jedno, gdzie można byłoby opracowując nowy plan rozmieszczenia ambulansów bardziej elastycznie podejść do kwestii stacjonowania zespołów. Jak Państwo wiecie ten pomysł Pana Marszałka nie został zrealizowany i istnieje Wojewódzka Stacja w Suwałkach, mająca w swoim zakresie miasto Suwałki i powiaty Suwalski i Augustowski, mając do dyspozycji w sumie 8 zespołów. Sejny są wydzielone z działań pomocy doraźnej. Trzynaście zespołów ma Wojewódzka Stacja w Łomży, dawny teren województwa łomżyńskiego i 30 zespołów ma nasza stacja. Sądziliśmy, że jeden wojewódzki organizm opracowałby rozsądne rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego, ale tak się nie stało i dlatego sprawa pozostaje otwarta. Bo jeżeli to pozostaje jako teren działania Wojewódzkiej Stacji Łomżyńskiej, my nie jesteśmy szczęśliwi z tego, że mamy wydzieloną gminę do zabezpieczenia, z czego cieszy się WSŁ, bo nam nie płaci się od ilości mieszkańców. Nam się płaci za dobo karetkę i gotowość, i czy mamy 5.000 czy 50.000 czy 100.000 mieszkańców, dostajemy tyle samo pieniędzy, więc „dorzucenie” nam dodatkowo całej gminy Kobylin, mając swój teren działania sprawia dość duży kłopot. Jeżeli rzeczywiście pojawi się zielone światło dla tej sprawy w Tykocinie, w każdej chwili ten budynek w Kobylinie możemy oddać lub odsprzedać”.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia , Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani Alicja Małgorzata Bychowska odnosząc się do wypowiedzi Pana Wiktora Brzosko poinformowała zebranych, iż sprawa stanowiska Radnych Rady Miasta Łapy była już przedmiotem obrad Komisji Zdrowia. Członkowie tejże Komisji, po zapoznaniu się z tym problemem i przeprowadzeniu dyskusji wypracowali swoją opinię w brzmieniu: „Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny zapoznała się z pismem Rady Miejskiej w Łapach w sprawie zmian w funkcjonowaniu Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach w miejsce stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego. Rada Miejska wnioskuje o przywrócenie stanu poprzedniego. Komisja Zdrowia po zapoznaniu się z argumentami Rady Miejskiej w Łapach popiera jej dążenia w tej kwestii”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski zauważył, iż popierając takie stanowisko poprosił także o wskazanie przez Radę Powiatu źródła sfinansowania utrzymania stanowiska dyspozytorki. „Dzisiaj niemożliwym jest, aby była tylko jedna dyspozytorka. Przy obecnych rozwiązaniach musi mieć ona dodatkową dublerkę. Tutaj wchodzi dodatkowe zabezpieczenie drugą osobą, bo muszą w nocy przynajmniej dwie. To będzie koszt utrzymania w granicach 25.000 zł miesięcznie. Obecnie jest jedna, ale jest to na krawędzi prawa”.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku dotyczącą restrukturyzacji pogotowia.

 Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński w podsumowaniu dyskusji w tym temacie, poprosił Zarząd Powiatu o przygotowanie na kolejną Sesję projektu stanowiska Rady w sprawie poparcia stanowiska Radnych Rady Miejskiej w Łapach.

 

Ad. 6

Informacja dotycząca realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym informację dotyczącą realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami /zał. nr 6/.

Ponadto dodała: „Zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska przedłożone zostało Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. W tym sprawozdaniu szczegółowo jest opisane jakie zadania były realizowane, a które nie i dlaczego. Przede wszystkim nie były realizowane zadania, co do których zmieniły się przepisy ustaw. W tym roku planujemy robić aktualizację tych dokumentów. Obecnie mamy utrudnione zadanie związane z aktualizacją tych dokumentów, ponieważ Gminy nie chcą nam przysyłać informacji i do tej pory jeszcze dwie gminy nie przesłały ich, a o to prosimy od listopada ubiegłego roku. To zagadnienie stosunkowo niedawno było kontrolowane przez NIK. Kontrola wypadła pozytywnie z drobnymi uwagami dotyczącymi aktualizacji tych dokumentów”.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informacje dotyczącą realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

 

Ad. 7

Informacja z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Pani Iwona Kazberuk – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału Komunikacji za rok 2006 /zał. nr 7/.

„Struktura oraz wewnętrzna organizacja Wydziału Komunikacji  od ubiegłego roku nie uległa zmianie. Zmianie uległa liczba osób zatrudnionych w Wydziale. Do tej pory Wydział liczył 21 osoby . Z czego 2 osobom upłynął czas na jaki zostały zatrudnione, jedna osoba przeniosła się do drugiego Wydziału oraz jeden pracownik  rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron. W maju b.r. Wydział ogłosił nabór na stanowisko podinspektora zatrudnionego w Referacie Praw Jazdy oraz wykonującego część zadań ze Stanowiska ds. Transportu.  Obecnie liczba osób zatrudnionych w Wydziale wynosi 18 . 

                Jeżeli chodzi o referat rejestracji pojazdów, w chwili obecnej  wykorzystywane przez urzędy systemy POJAZD oraz KIEROWCA nie są jeszcze podłączone do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, której administratorem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W chwili obecnej trwają prace instalacyjne związane ze zmianą przełączenia sieci z łączy satelitarnych VSAT na cyfrowe łącza o dużej przepustowości. Ma to wpłynąć pozytywnie na zapewnienie dalszego rozwoju systemów POJAZD i KIEROWCA. Proces przełączania planuje się zakończyć do lipca 2007 roku. Wszelkie prace związane z przełączeniem łączy oraz demontażem anten satelitarnych zostaną wykonane na koszt PWPW S.A. Dnia 20 lipca 2006r. upoważniona przez PWPW S.A. firma NETIA S.A. dokonała wizji przed instalacyjnej łącza radiodostępowego dla PWPW. Sprawdzona została widoczność na radiowy punkt transmisyjny NETII, przejścia kabli, sprawdzono czy w szafie serwerowej jest miejsce dla planowanych do instalacji urządzeń transmisyjnych i routerów. Natomiast zgoda na realizacje portu MPLS będzie wydana po wystąpieniu pisemnym firmy NETIA .

Poza tym urząd otrzymał  3 dodatkowe czytniki kodu 2D do odczytu danych z dowodów rejestracyjnych. W związku z czym dokonano wymiany kabla z interfejsem innym niż USB oraz sprawdzono pracę czytników w systemie POJAZD po wymianie.       

W referacie praw jazdy, z dniem 30 czerwca  b.r. zakończyła się IV oraz ostatnia tura  wymiany uprawnień do kierowania pojazdami. Dla zapewnienia w miarę sprawnej obsługi procesu wymiany praw jazdy, wystąpiliśmy do PWPW S.A. z wnioskiem o  dodatkowe stanowiska komputerowe do pracy w systemie KIEROWCA. Zarząd PWPW S.A. ze zrozumieniem przyjął ten wniosek i podjął decyzję o przyznaniu nam 2  stanowisk. W celu usprawnienia procesu wymiany uprawnień do kierowania pojazdami na okres tej wymiany, Wydział przyjął na staż absolwencki 6 dodatkowych osób. Dzięki podjętym działaniom w tym kierunku udało nam się w miarę możliwości uniknąć komplikacji oraz obsłużyć zwiększoną liczbę interesantów, a tym samym stworzyć odpowiednie warunki do zakończenia procesu wymiany praw jazdy w ustawowym terminie  tzn. do dnia 30 czerwca 2006r. Dostarczone stanowiska komputerowe po zakończonym procesie wymiany praw jazdy zostaną skonfigurowane, tak żeby mogły być wykorzystywane do kompletacji w formie elektronicznej danych do wniosków o wydanie praw jazdy , obejmującej w szczególności wprowadzenie zdjęć cyfrowych w miejsce skanowanych fotografii analogowych . Powinno to poprawić jakość zdjęć na prawach jazdy oraz usprawnić obsługę interesantów.

Jeżeli chodzi o stanowisko ds. transportu, szkolenia kierowców oraz badań technicznych pojazdów, w wyniku kontroli sprawowanej nad działalnością przedsiębiorców posiadających wydane przez tut. Urząd licencje na krajowy transport drogowy i zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, organ stwierdził istnienie nieprawidłowości związanych z ich działalnością transportową. Przepisy prawne łamane są głównie w materii dotyczącej wymagań kwalifikacyjnych kierowców wykonujących transport drogowy. Niektórzy zatrudnieni przez przedsiębiorców kierowcy nie ukończyli kursów dokształcających, co jest ewidentnym naruszeniem przepisów prawa w tym zakresie. Przedsiębiorcy nie wywiązują się także z obowiązku kierowania zatrudnionych kierowców na badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Na podstawie wyników kontroli zostali oni pouczeni o ciążącym na nich obowiązku w tym zakresie, a także zobligowani do dostarczenia brakujących dokumentów w oznaczonym terminie. Wśród przedsiębiorców posiadających licencje na transport drogowy dość powszechne jest nie przestrzeganie przez nich (wynikającego z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym) obowiązku informowania organu licencyjnego o zmianach danych, które dotyczą posiadanej przez nich licencji. Chodzi tutaj głównie o brak zawiadomień dotyczących faktu wymiany taboru pojazdów, które zostały zgłoszone do licencji. Na podstawie wyników kontroli dwie licencje zostały cofnięte, ponieważ posiadający je przedsiębiorcy nie spełniali wymagań ustawowych i warunków na jakich licencje zostały udzielone.”

Pani Iwona Kazberuk zapoznała także zebranych z działalnością decyzyjną Wydziału Komunikacji za rok 2006.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Ad. 8

Informacja z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

        Pan Czesław Bartoszewicz – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości przedstawił Wysokiej Radzie informację z działalności Wydziału za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 lipca 2006 roku /zał. nr 8/.

„Zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Białymstoku strukturę Wydziału stanowią następujące referaty:

-   Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków

-   Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi

-   Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi. 

Siedzibą Wydziału jest budynek przy ul. J. K. Branickiego 13, stanowiący własność    Skarbu Państwa i będący w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Białymstoku. Wydział zajmuje 10 pomieszczeń przystosowanych do indywidualnej pracy biurowej oraz sekretariat wraz z poczekalnią dla interesantów. Ponadto interesanci, którzy załatwiają sprawy bezpośrednio u pracowników merytorycznych, korzystają  z krzeseł i biurka ustawionego na korytarzu. Wnioski i podania interesantów są przyjmowane zarówno w kancelarii ogólnej na ul. Borsuczej 2 jak również w sekretariacie Wydziału. Wszelka korespondencja przychodząca jest dekretowana przez Starostę, a następnie jest kierowana przez Naczelnika Wydziału do właściwych pracowników merytorycznych. Korespondencja wychodząca na zewnątrz, za wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu przez Starostę lub Zarząd Powiatu, jest podpisywana - z upoważnienia Starosty – przez Naczelnika Wydziału lub cztery inne upoważnione osoby i wysyłana bezpośrednio za pośrednictwem poczty, znajdującej się w sąsiednim budynku przy ul. J. K. Branickiego 9. Korespondencja do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego, ZUS – u, KRUS – u oraz sądów powszechnych i Wydziału ksiąg wieczystych jest doręczana przez pracowników Wydziału. Aktualnie do realizacji przypisanych regulaminem organizacyjnym zadań, w Wydziale jest zatrudnionych 22 osoby na pełnym etacie oraz 3 osoby na części etatu. Wyższe wykształcenie posiada 16 osób, a średnie 9, w tym jedna  studiuje na WSAP w Białymstoku.

 Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków

                W referacie zatrudnionych jest 13 osób, w tym, 4 osoby z wykształceniem wyższym geodezyjnym i 9 osób z wykształceniem średnim geodezyjnym, w tym 2 osoby posiadają wyższe wykształcenie o kierunku prawo administracyjne. Wszystkie zadania realizowane przez Referat są zadaniami administracji rządowej, przypisanymi na mocy ustaw do wykonania Staroście, a nie Zarządowi Powiatu. Do podstawowych zadań referatu należą:

prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków i   wydawanie decyzji i zaświadczeń w tym zakresie,

-   modernizacja ewidencji gruntów i budynków – docelowo przekształcenie w kataster,

-   nadawanie cech dokumentu wypisom i wyrysom sporządzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz poświadczanie odpisów dokumentów zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym                             i Kartograficznym (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca b.r. z ewidencji gruntów i budynków wydano: 976 wypisów, 1020 wyrysów i wypisów, 135 poświadczonych kopii dokumentów, uaktualniono 29 wyrysów),

-   zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych,

-   ochrona znaków geodezyjnych,

-   kontrolowanie zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,

-   sprawdzanie wypełniania obowiązku:

a)     zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b)     posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

-   zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,

-   planowanie i gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

-   udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu ewidencji gruntów i budynków sądom, 

-   urzędom, notariuszom, organom ubezpieczeń społecznych oraz innym osobom    prawnym i fizycznym.

W ciągu pierwszego półrocza 2006 r. w referacie wydano 478 decyzji administracyjnych   z zakresu geodezji i ewidencji gruntów i budynków. Ponadto wydano 672 zaświadczeń oraz pism wyjaśniających, których odbiorcami były osoby prawne i fizyczne a także takie instytucje jak: sądy, urzędy skarbowe, organy administracji rządowej i samorządowej, policja, prokuratura, komornicy.

Zaświadczenia wydawane były najczęściej osobom fizycznym i dotyczyły informacji        o gospodarstwach rolnych, zarówno o ich stanie aktualnym jak też archiwalnym ze wskazaniem konkretnego okresu. Zaświadczenia przeznaczone były do postępowań administracyjnych w sprawach emerytalnych i rentowych, postępowań sądowych w sprawach spadkowych, postępowań prowadzonych przez organy skarbowe i podatkowe. Pracownicy referatu potwierdzają też fakt posiadania lasu przez osoby ubiegające się o ocechowanie drewna i uzyskanie dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania. Duża część udzielonych informacji kierowana jest do instytucji prowadzących postępowania śledcze, karne i windykacyjne. Referat na bieżąco uzgadnia z geodetami sposób technicznego rozwiązania problemów powstałych w trakcie realizacji prac geodezyjnych. Inspektorzy kontroli i odbioru robót sprawdzili i włączyli do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2942 opracowania geodezyjne. W referacie Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków wykonuje się ponadto szereg czynności związanych z realizacją projektu PHARE 2003, którego celem jest konwersja i dostosowanie powiatowych baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań Zintegrowanego Systemu Katastralnego i opracowanie wektorowej mapy ewidencyjnej o pełnej treści.

Do dnia dzisiejszego ukończono prace związane z wykonaniem numerycznych map ewidencyjnych dla następujących obrębów geodezyjnych gminy Gródek: Dzierniakowo, Sofipol, Załuki, Podzałuki, Radunin, Pieszczaniki, Waliły, Królowe Stojło. Obecnie kontynuowane są prace geodezyjne na pozostałych obrębach gminy Gródek oraz w ramach zadania Phare 2003 na obrębach wiejskich 12 gmin. Ponadto prowadzone są postępowania administracyjne, których efektem będą zintegrowane części opisowe i kartograficzne obrębów, będących siedzibami gmin. Ponadto referat przygotowuje dokumentację i opracowuje specyfikacje istotnych warunków zamówień. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację w 7 sprawach dotyczących zamówień publicznych, w których przedstawiciele Wydziału uczestniczyli bezpośrednio w czynnościach związanych z wyłonieniem wykonawcy.

 Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi

W referacie zatrudnionych jest 5 osób. Jedna osoba posiada wykształcenie prawnicze, dwie wyższe techniczne, a dwie średnie geodezyjne, w tym jedna z nich jest ponadto absolwentką WSAP, a druga studiuje na tej uczelni. Aktualnie została zatrudniona stażystka – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Referat załatwia sprawy z zakresu:

-   wywłaszczeń nieruchomości,

-   zwrotów nieruchomości wywłaszczonych,

-   odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału,

-   sprzedaż lokali mieszkalnych,

-   czasowego zajęcia nieruchomości, w przypadku, gdy inwestor na skutek braku zgody właściciela, nie może zrealizować inwestycji,

-   gospodarowania gruntem Skarbu Państwa oraz Powiatu Białostockiego (oddawanie w najem, dzierżawę, użyczenie, darowizna, sprzedaż),

-   przekazywanie gruntów w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

-   oddawanie nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste,

-   ustalanie odszkodowania byłym właścicielom nieruchomości, które obecnie stanowią drogę publiczną,

-   przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto w  dziale tym przygotowuje się projekty uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu – w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym. Referat ten przygotowuje również wnioski wieczystoksięgowe – w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu. W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentacje i złożono:

-   53 wnioski na 155 działek o potwierdzenie prawa własności dróg powiatowych w trybie art.60  i art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-    25 wniosków na 143 działki do Sądu Rejonowego IX Wydziału Ksiąg Wieczystych,

-   przygotowano i zawarto 2 umowy dzierżawy lokali użytkowych (siedziby byłego ZOZ-u   w Supraślu i Juchnowcu Dolnym),

-   przygotowano i  zawarto  12 umów najmu lokali użytkowych (siedziba byłego ZOZ-u Białystok ul. Słonimska 15/1).

Ponadto rozpatrzono:

-   4 wnioski o zwrot nieruchomości wywłaszczonych,

-   26 wniosków o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne  w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

W toku rozpatrywania pozostają:

-   10 wniosków o zwrot nieruchomości wywłaszczonych,

-   52 wnioski o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

-   12 wniosków o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

-   1 wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości (Płonka Kościelna gm. Łapy, dz. 178).

A także:

-   wykonano 3 uchwały o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Dz. nr 164/9, Supraśl, ul. Piłsudskiego,  budynek mieszkalny),

-    wykonywane są  4 uchwały o zbyciu 2 nieruchomości (lokal użytkowy, Sobolewo, Dz. nr 321/4 i Łapy, ul. Mostowa 13 A, Dz. nr 1867/2). Procedury sprzedaży w/w nieruchomości są   w toku (oczekują podpisania aktu notarialnego),

-    rozpoczęto procedurę wykupu przez lokatora lokalu mieszkalnego nr 1 w Łapach przy ul. Goździkowskiej 18,

-   rozpoczęto nabycie na rzecz  Powiatu Białostockiego – w formie darowizny – nieruchomości  nr 93/1 o pow. 0,14 ha (Łaźnie),

-   nabyto na rzecz Powiatu Białostockiego – w formie darowizny – nieruchomość nr 7/2, Zabłudów,

-   wykonano 1 uchwałę Zarządu Powiatu o przeznaczeniu do wynajęcia lokalu użytkowego (2 lokale, ul. Słonimska 15/1, dz. nr 587/2).                      

W stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa dokonano sprzedaży 2 nieruchomości:

1)  Zamku Tykocińskiego na rzecz użytkownika wieczystego,

2)  nieruchomości po „Agromie” w Czarnej Białostockiej na rzecz Caritas Polska.

-     dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w Sobolewie,

-     dokonano 1 darowizny na rzecz samorządów gminnych, tj. części działki  drogowej na rzecz Gminy Łapy,

-     wydano 77 naliczeń opłat z tytułu wieczystego  użytkowania  gruntu, oraz 14 wypowiedzeń opłaty rocznej,

-     rozpatrzono 6 wniosków o prolongatę terminu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,

-     przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Łapach we własność.

Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi

W referacie zatrudnione są 4 osoby, w tym  2 z wyższym wykształceniem rolniczym, 1 z wyższym wykształceniem z zakresu ochrony środowiska i jedna z wykształceniem średnim geodezyjnym, która jest ponadto absolwentką WSAP.

W referacie tym załatwiane są sprawy w przedmiocie: 

1.gleboznawczej klasyfikacji gruntów

a)     aktualizacja klasyfikacji na wniosek właścicieli nieruchomości w oparciu o dokumentację sporządzoną przez uprawnionych gleboznawców – klasyfikatorów – wpłynęły  134 wnioski, wydano 115 decyzji zatwierdzających projekty aktualizacji. W trakcie rozpatrywania jest 19 wniosków, z czego w 8 przypadkach przekazano dokumentację wykonawcom do usunięcia stwierdzonych błędów,

b)     przywracanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach oznaczonych w ewidencji jako tereny zabudowane i zurbanizowane – wpłynęło 47 wniosków. Przeprowadzono 42 oględzin i wydano 36 decyzji, z czego 5 odmawiających przywrócenia klasyfikacji.  

2.scaleń i wymiany gruntów

a)     scalenia – do Starostwa wpłynęły zbiorcze i indywidualne wnioski o scalenie gruntów leśnych w szachownicy i podział w ramach scaleń wspólnych gruntów w obrębach : Ogrodniczki, gm. Supraśl, Surażkowo, gm. Supraśl, Nowodworce, gm. Wasilków, Rudnia i Rybaki, gm. Michałowo, Rogowo, gm. Choroszcz. W związku z wprowadzeniem w 2004r. przepisów do ustawy o scalaniu i wymianie gruntów stanowiących, że prace scaleniowo – wymienne wykonuje i koordynuje Samorząd Województwa, wnioski przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, celem opracowania założeń do projektów scalenia, niezbędnych do podjęcia postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych,

b)     wymiana – do Starostwa wpłynęły 3 wnioski o wymianę gruntów pomiędzy osobami fizycznymi a Agencją Nieruchomości Rolnych, z czego 1 wniosek przekazano do realizacji Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, a 2 wnioski są w trakcie rozpatrywania.

3.rekultywacji gruntów  w kierunku rolnym i leśnym – podjęto 4 decyzje w sprawach rekultywacji gruntów. Dotyczyły one zdewastowanych terenów pokopalinowych w  Dobrzyniewie Dużym, Kozińcach, Leńcach, Studziankach, a 1 decyzja dotyczyła rekultywacji gruntów na trasie gazociągu , obr. Złotniki. Postanowieniem nałożono grzywnę w wysokości 5 tys. zł w  związku z niewykonaniem obowiązku  rekultywacji, obr. Tatarowce. Sprawę   przekazano do II Urzędu Skarbowego o ściągnięcie grzywny,

-   nadawania rolnikom działek na własność– rozpatrzono 36 wniosków,

-   regulacji stanu prawnego nieruchomości rolnych – rozpatrzono 51 wniosków,

-   wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej – rozpatrzono 446 wniosków,

-   wydawania opinii na wniosek Wójtów (Burmistrzów) o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych – rozpatrzono 578 wniosków i wydano tyleż postanowień,

-   wydawania zaświadczeń o spłacie należności i wyrażeniu zgody na wykreślenie          z ksiąg wieczystych wykazanych zadłużeń z tytułu nabycia nieruchomości rolnych Skarbu Państwa – rozpatrzono 3 wnioski i wydano 3 zaświadczenia,

-   sporządzania sprawozdań – sporządzono i przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Białymstoku kwartalne sprawozdanie, oddzielne dla każdej z gmin (miast i gmin) w zakresie przekazywania do użytkowania budynków i mieszkań oraz ich ubytków.

Podsumowując działalność Wydziału należy stwierdzić, iż wskazane w powyższej informacji dane statystyczne dotyczą spraw, gdzie złożono wniosek, a następnie go rozpatrzono. Niemniej codziennie udziela się informacji bieżącej dla interesantów, którzy nieustannie pytają o sposób załatwienia sprawy urzędowej, stwierdzenia praw do spadku, zawarcia aktu notarialnego, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Znaczna część interesantów zwraca się z problemami i pytaniami wynikającymi z nowych aktów prawnych lub dotychczasowych, ale znowelizowanych. Część z tych spraw nie kwalifikuje się do administracyjnego rozpoznania, niemniej staramy się w miarę możliwości wyjaśnić wątpliwości wnioskodawców. Z tego względu niezbędne jest samokształcenie się jak również udział w szkoleniach. Końcowo należy podkreślić, iż oprócz realizacji zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń mamy do czynienia z bardzo dużą ilością  sporządzania zestawień, planów, sprawozdań kwartalnych, półrocznych, rocznych, których odbiorcami są służby wojewody, bądź też urzędy centralne, a nawet komisje sejmowe.”

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności  Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

Ad. 9

Informacja z działalności Wydziału Rolnictwa i Środowiska.

Pani Monika Ratyńska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska przedstawiła zebranym informację z działalności Wydziału / zał. nr 9/. Zaprezentowała zabranym pokaz multimedialny dotyczący działalności Wydziału.

Wydział Rolnictwa i Środowiska prowadzi działania w oparciu o następujące akty prawne:

-   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (teks jedn. Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902),

-   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zmianami),

-   ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami),

-   ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. 2005 Nr 45 poz. 435 z późn. zm. ),

-   ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 2005 Nr 228 poz. 1947, z późn. zm.),

-   ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity z dnia 26 kwietnia 1999r,- Dz. U. nr 66, poz. 750 z późn. zmianami),

-   ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2002 nr 207, poz. 1762, ze zm.),

-   ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

W Wydziale zatrudnionych jest 13 osób, z czego 4 osoby zajmują się rolnictwem i pracują w referacie rozwoju obszarów wiejskich, 1 osoba to Geolog Powiatowy i zajmuje się sprawami geologicznymi, natomiast pozostałe osoby pracują w referacie ochrony środowiska i zajmują się sprawami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz gospodarki wodnej. Oprócz zadań ustawowych realizowanych zgodnie z przepisami ww. ustaw Wydział prowadzi i realizuje inne zadania. Są to zadania  związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, jak również zadania związane z promocją Powiatu.

W tym roku, do tej pory były realizowane następujące zadania:

-   V Wojewódzki Happening Ekologiczny „Dzień Ziemi 2006”, który odbył się pod patronatem Starosty Białostockiego, w dniu 21 kwietnia 2006 roku w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Jest to impreza o zasięgu wojewódzkim, przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa podlaskiego. Jej celem jest promowanie idei zdrowej i czystej Ziemi oraz uczenie ekologii poprzez zabawę. W czasie trwania imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursów indywidualnych: plastycznego, na prezentację multimedialną o Narwiańskim Parku Narodowym oraz na strój i zwierzaka, czyli prace techniczne wykonane z surowców wtórnych oraz konkursy zespołowe dla szkół, na prezentację multimedialną pt. „Dzikie wysypiska śmieci na terenie mojej gminy”. 

-   VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Puszczy Knyszyńskiej. Konkurs przeznaczony dla szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Puszczy Knyszyńskiej i okolic i organizowany był przez Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej. Starostwo ufundowało dzieciom nagrody w konkursie.

-   VI edycja konkursu na zbiórkę surowców wtórnych, który odbył się w dniu 20 czerwca 2006 roku w miejscowości Kopna Góra, gmina Supraśl. Na leśnej polanie, w pięknym otoczeniu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej odbył się finał konkursu, w którym udział wzięło 42 szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu Powiatu Białostockiego, czyli około 500 dzieci. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Białymstoku - Wydział Rolnictwa i Środowiska, a także Starostwo Powiatowe w Sokółce. Celem konkursu było promowanie działań służących ochronie środowiska, proekologicznych zachowań, idei zdrowej i czystej Ziemi, a więc uczenie ekologii poprzez zabawę. Dzięki konkursowi osiągnięto wysoki efekt ekologiczny poprzez odzysk surowców wtórnych tj.: butelek plastikowych typu PET, opakowań szklanych oraz puszek aluminiowych.  Wręczono około 200 nagród dla dzieci z naszego powiatu. Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali zestawy: czapeczka, smycz, notatnik z ołówkiem i długopis w etui z nadrukiem Powiatu Białostockiego. Program imprezy obejmował także gry i zabawy: na dmuchanym urządzeniu rekreacyjnym „kula hula”; przejażdżki Jeepem Wrangler, przejażdżki bryczką konną oraz ognisko z kiełbaskami.

Zorganizowano osiem prelekcji nt. „Dbamy o nasze środowisko”, w następujących szkołach podstawowych: w Daniłowie Dużym, Obrubnikach, Rogowie, Czaczkach Małych, Surażu, Tołczach, Białostoczku oraz w Zespole Szkół w Zawadach. Prelekcje prowadzili pracownicy Starostwa, którzy uczyli jak prawidłowo segregować odpady, dostrzegać zjawiska w ekosystemach, oceniać następstwa zjawisk przyrodniczych i czyny człowieka. Wyjaśnili procesy zachodzące w środowisku i ich skutki. Prelekcje będą kontynuowane we wrześniu i październiku bieżącego roku. W ramach edukacji do zrealizowania w tym roku pozostało jeszcze kilka zaplanowanych zadań:

1.     Wycieczki dla szkół do firmy zajmującej się wstępną obróbką surowców wtórnych. Pokazanie, jakie efekty przynosi selektywna zbiórka odpadów, gdzie w rzeczywistości trafiają gromadzone surowce wtórne oraz jak są wykorzystywane we wstępnym etapie.

2.     Wykonanie ekologicznych lnianych toreb z logo „SZO” w Powiecie Białostockim, promujących selektywną zbiórkę odpadów.

3.     Wykonanie kartek pocztowych ukazujących przyrodę Powiatu Białostockiego, w celu promocji walorów krajobrazowych naszych terenów oraz upowszechniania wśród społeczności otaczających nas wartości przyrodniczych i problemów środowiska.

4.     Wykonanie materiałów promujących „SZO” w powiecie: czapeczki, smycze, notatniki z ołówkiem i długopisy w etui z nadrukiem Powiatu Białostockiego.

5.     Opublikowanie informacji w zakresie ochrony środowiska, w tym edukacji ekologicznej w prasie lokalnej – Dodatek do Gazety Współczesnej „Poradnik młodego ekologa”.

                Edukację ekologiczną sfinansowano ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Promocja w zakresie rolnictwa, środowiska i turystyki polegała na organizacji i współuczestnictwie w targach, wystawach turystycznych i innych imprezach:

·  Konkurs „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego” - listopad 2005 r., który propaguje zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

·  „Dzień Konia na Podlasiu” - czerwiec 2006 r., impreza propagująca hodowlę konia zimnokrwistego i  gorącokrwistego.

·  Targi agroturystyczne - kwiecień 2006 r. w Klubie Rozrywki ”Krąg” w Białymstoku pod patronatem Starosty Białostockiego. Celem zorganizowania targów było rozpoczęcie sezonu w turystyce oraz wypromowanie kwater agroturystycznych z terenu województwa podlaskiego. Na targach zaprezentowały się także stoiska wystawowe z produktami przetwórstwa rolno – spożywczego, wyrobami rzemiosła i rękodzieła ludowego.

Swoje stoisko wystawowe zaprezentowało również Starostwo Powiatowe w Białymstoku, promujące agroturystykę na terenie Powiatu Białostockiego. Wraz ze Starostwem swoją ofertę prezentowały następujące kwatery:

-       Gospodarstwo Agroturystyczne „Zacisze” - Joanny Sztukiewicz z Czarnej Wsi Kościelnej, gm. Czarna Białostocka

-       Golf Park Lipowy Most - Urszuli i Piotra Zdrojkowskich z Borek, gm. Gródek

-       Gospodarstwo Agroturystyczne „Bachurówka” - Anatola Worony z Bachur, gm. Michałowo

-       Kwatera Agroturystyczna - Bożena Perkowska z Kamińskich Ociosek, gm. Poświętne

-       Kwatera Agroturystyczna „Pod Wierzbą” - Alicji Miastkowskiej z Tykocina

·  Konkurs „Podlaska Agroliga 2006”. Konkurs Agroliga organizowany jest na szczeblu krajowym i ma na celu promocję osiągnięć produkcyjnych gospodarstw rolnych i firm związanych z agrobiznesem. Do wojewódzkiego finału konkursu „Podlaska Agroliga 2006” zakwalifikowało się 9 gospodarstw rolnych i 5 firm związanych z agrobiznesem. Z terenu Powiatu Białostockiego do finału zakwalifikowała się firma „Adler–Agro” sp. z o.o. z Zaścianek, gm. Supraśl, zajmując II miejsce i uzyskując tytuł Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2006. Sukces firmy „Adler–Agro” został uhonorowany pucharem Starosty Powiatu Białostockiego.

·  Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. W dniach 24-25 czerwca 2006 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyła się doroczna Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Jest to impreza wystawienniczo – szkoleniowa, której celem jest inicjowanie i promowanie postępu w hodowli zwierząt oraz prezentowanie najnowszych technologii. Wystawa jest okazją do oceny osiągnięć w hodowli zwierząt gospodarskich. W roku bieżącym z terenu powiatu Białostockiego w wystawie uczestniczyło 15 gospodarstw specjalizujących się między innymi w hodowli bydła mlecznego i opasowego, koni zimnokrwistych i gorącokrwistych, owiec i zwierząt futerkowych. Na wystawie zostały wręczone Puchary Starosty Powiatu Białostockiego za osiągnięcia hodowlane i produkcyjne następującym hodowcom z terenu powiatu:

-       Panu Henrykowi Grochowskiemu, zam. Gąsówka Oleksin,

-       Pani Bogdanowi Zakrzewskiemu, zam. Liza Nowa,

-       Panu Mariuszowi Krasowskiemu , zam. Brzozowo Antonie,

-       Panu Januszowi Żochowskiemu, zam. Kamińskie Wiktory,

-       Panu Stanisławowi Żochowskiemu, zam. Kamińskie Wiktory,

-       Panu Witoldowi Kuleszy, zam. Stelmachowo.

·  Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne – KRUS. Ogólnopolski konkurs pod nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Do eliminacji regionalnych konkursu z terenu Powiatu Białostockiego przystąpiło 5 gospodarstw rolnych, spośród których gospodarstwo prowadzone przez Czesława Gąsowskiego z miejscowości Łapy Korczaki uzyskało najwięcej punktów i zostało nagrodzone pucharem Starosty Powiatu Białostockiego.

·  W dniach 13 – 14 maja br. odbyły się ogólnopolskie uroczystości poświęcone Świętemu Izydorowi Oraczowi - patronowi rolników. Uroczystości były połączone z festynem ludowym, na którym swój dorobek zaprezentowały firmy przemysłu rolno – spożywczego i kultury materialno - duchowej regionu. Zaprezentowane zostały wyroby regionalne, kulinarne i rękodzielnictwo ludowe. Swoje stoisko wystawowe zaprezentował Wydział Rolnictwa i Środowiska wraz z zaproszonymi gośćmi Joanną i Rafałem Ładami- właścicielami fermy reprodukcyjnej szynszyli.

Do realizacji pozostały następujące imprezy:

·  Konkurs wojewódzki „Aktywizacja społeczności wiejskiej 2006”

·  Ogólnopolski Dzień Ogórka – Kruszewo

·  Targ Dożynkowy w Kręgu - Białystok

·  Konkurs „Estetyczna i bezpieczna zagroda wiejska Powiatu Białostockiego” - Białystok

                Celem organizacji oraz współuczestnictwa w wymienionych imprezach, targach itp. jest promocja dorobku rolniczego mieszkańców powiatu, wyrobów drobnych rzemieślników, produktów regionalnych, lokalnych. Opracowano system informacji turystycznej poprzez utworzenie nowoczesnej bazy internetowej, zawierającej wykaz kwater agroturystycznych, pokoi gościnnych znajdujących się na terenie powiatu. Wykonano folder agroturystyczny, zawierający informację o kwaterach agroturystycznych, pokojach gościnnych na terenie powiatu. Wykonano ulotki na temat atrakcji turystycznych w powiecie z uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z Regionem Burgundii we Francji, celem integracji z krajami europejskimi oraz realizacji projektów, które przysłużą się rozwojowi turystyki w naszym regionie. W związku z tym, w maju gościliśmy delegację z Regionu Burgundii we Francji. Podczas pobytu pracowaliśmy nad zagadnieniami Programu Pilotażowego LEADER + oraz możliwością pozyskania środków finansowych w ramach tego programu, a także nad promocją i informacją w zakresie turystyki. Jednocześnie zaprezentowaliśmy w terenie interesujące obiekty turystyczne, które zasługują na uwzględnienie w realizacji projektów dotyczących rozwoju turystyki w Powiecie Białostockim.”

                Ponadto, Pani Monika Ratyńska przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności decyzyjnej Wydziału Rolnictwa i Środowiska za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2006 roku.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności  Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

 

 

 

Ad. 10

Informacja z działalności Wydziału Architektury.

Pani Elżbieta Karina Kurzewska przedstawiła Wysokiej Radzie informację  z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Białymstoku od 1 stycznia do 31 lipca 2006 roku /zał. nr 10/.

„Struktura organizacyjna i zadania Wydziału Architektury, w zasadzie nie zmieniły się od ubiegłego roku. Nadal podstawowym zadaniem wydziału jest wydawanie pozwoleń na budowę i z tego zakresu jest wydawanych najwięcej decyzji.  W zależności od potrzeb, pracownicy Wydziału służą pomocą przy załatwianiu spraw z zakresu inwestycji własnych Starostwa. Naczelnik bądź Zastępca Naczelnika Wydziału, z polecenia Starostwa, jest członkiem:

-   Rady Programowej Narwiańskiego Parku Narodowego,

-   Zespołu Uzgadniania Dokumentacji przy Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym,

-   Powiatowej Komisji Przetargowej ds. Zamówień Publicznych.

                W Wydziale Architektury zatrudnionych jest w chwili obecnej 13 osób, wszystkie z wyższym wykształceniem. W celu usprawnienia pracy Wydziału, a także racjonalnego rozłożenia obowiązków na poszczególnych pracowników, planuje się zwiększenie liczby pracowników, w miarę posiadanych przez Starostwo na ten cel środków finansowych.

                Wydział Architektury w okresie od dnia 1 stycznia do  31 lipca br. wydał  1007 decyzji, w tym:

a)     pozwolenie na budowę

- wniosków o pozwolenie na budowę - 967

- wydano decyzji o pozwoleniu na budowę - 800

- odmówiono wydania decyzji – 14

- umorzono – 56

- pozostawiono bez rozpatrzenia – 1 wniosek

                W trakcie rozpatrywania jest 167 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, oznacza to, że każdy z pracowników ma około 18 spraw w trakcie załatwiania.

W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń na budowę wydano 198  postanowień o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

b)     zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę – 45

c)     przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – 82,

d)     uchylenie decyzji o pozwoleniu – 2 .

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w Wydziale wynosi na dzień dzisiejszy ponad 1 miesiąc /ustawowo na wydanie pozwolenia na budowę Wydział ma 65 dni/.

Jeżeli chodzi o zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, to w roku bieżącym /do dn. 31.07.2006r./ przyjętych zostało 996 zgłoszeń takich robót Zauważam stale utrzymującą się, wysoką liczbę zgłoszeń przy coraz trudniejszej procedurze niezbędnej do uzyskania skutecznego zgłoszenia.

przyjęte wnioski zgłoszenia do dnia 31.07.2006r. - 996, w tym:

-   sprzeciw w formie decyzji – 7

-   wycofano 8 zgłoszeń.

W zakresie realizacji zadań wydziału dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części: wniosków o zmianę sposobu użytkowania objętych obowiązkiem zgłoszenia – wydano 17 zgłoszeń,  w 1 przypadku organ wydał decyzję o sprzeciwie, natomiast w zakresie wniosków o zmianę sposobu użytkowania objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – dane  ujęto w ogólnej liczbie wydanych pozwoleń na budowę.

Realizacja innych zadań niż wydawanie decyzji administracyjnych dotyczyła:

a)     zaświadczeń o samodzielności lokali – 27

b)     zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych – 37

c)     odstępstw od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

-   rozpatrzono wniosków – 117

-   wydano postanowień – 108

-   spraw w trakcie – 9

-   wydano dzienniki budów – 635”.

Pytań i uwag radni nie zgłosili.

Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności  Wydziału Architektury.

 

Ad. 11

Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

Pan Tadeusz Jastrzębski – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przedstawił Wysokiej Radzie informację z działalności Ośrodka za okres od 1lipca 2005 roku do 30 czerwca 20906 roku /zał. nr 11/.

„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku powołany uchwałą Rady Powiatu Białostockiego Nr XXIX/161/2001 z dnia 24 maja 2001 roku realizuje zadania przewidziane ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ośrodek prowadzi materialno - techniczną  obsługę Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującego teren Powiatu Białostockiego. W ośrodku znajduje się dział obsługi interesanta /3 etaty/, dział opracowań numerycznych /4 etaty/, zespół uzgadniania dokumentacji projektowej /2 etaty/, dział finansowo- księgowo – administracyjny /3 etaty/. Ponadto w Filii PODGiK w Białymstoku, znajdującej się przy ul. Branickiego 13 jest 6,5 etaty. Tam znajduje się dział ewidencji gruntów i budynków. Druga filia Ośrodka znajduje się w Łapach przy ul. Mostowej 9. Tam  są trzy etaty. Ogólnie  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnia 24 osoby, co w przeliczeniu na etaty stanowi 23,5 etatu”.

                Pytań i uwag radni nie zgłosili.

                Rada Powiatu Białostockiego przyjęła do wiadomości informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego. 

Pani Maria Marciszewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego /zał. nr 12/:

„W roku 2006 zostało zlikwidowane Liceum Profilowane w Łapach oraz zostały utworzone: Szkoła Policealna dla Dorosłych w Michałowie i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZSM w Łapach, a Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu od 1 września 2006 roku zmienia nazwę na Centrum Edukacji w Supraślu. W związku z tymi zmianami przedkładamy Państwu uchwałę Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego. Załącznik do tej uchwały stanowi aktualny plan sieci szkół.”

 Ponadto, Pani Maria Marciszewska wyjaśniła, że „Uchwała dotyczy tylko szkół publicznych. W Tykocinie jest Liceum Ogólnokształcące i Profilowane Liceum Ogólnokształcące prowadzone prze Gminę.  Podobna sytuacja ma miejsce w Choroszczy. Musimy te szkoły uwzględnić w naszym planie, ponieważ jest to plan szkół publicznych znajdujących się na terenie powiatu. Mimo, że są one prowadzone przez Gminy muszą się znaleźć w naszym planie.”

Pytań i uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii Komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pan Marian Jurkin zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/391/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Białostockiego /zał. nr 13/.

 

Ad. 13

                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Pani Maria Marciszewska – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych zreferowała Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia  stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego /zał. nr 14/.

„Ustalając wysokość stawki dotacji na jedną godzinę nauczania przyjętej uchwałą Rady Powiatu Białostockiego nr XXXIV/292/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, w wysokości 180 złotych, nie uwzględniono godzin nauki jazdy realizowanych poza godzinami zajęć praktycznej nauki zawodu. Dotyczy to zawodów takich jak: mechanik pojazdów samochodowych – Zasadnicza Szkoła Zawodowa, technik mechanik o specjalizacji eksploatacji i naprawa pojazdów samochodowych – Technikum. Absolwenci tych kierunków powinni umieć kierować pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B.

W okresie od stycznia do czerwca 2006 roku 33 uczniów odbywało naukę jazdy w Centrum. Natomiast w okresie od września do grudnia 2006 roku planowane jest przeprowadzenie zajęć dla 25 uczniów. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. nr 217 poz. 1834) liczba zajęć praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor, przy czym nie może być ona mniejsza niż 30. W związku z tym przyjmując tą minimalną liczbę godzin na jednego ucznia, liczba godzin w tym roku wyniesie 1726. Kalkulacja środków przedłożona przez Dyrektora szkoły wykazuje, że koszt kształcenia przedstawia się następująco: 48 258 złotych – wynagrodzenie nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i F, fundusz świadczeń socjalnych, tzw. „13”) oraz 3.669 złotych – materiały do napraw samochodów, ubezpieczenie. Łączny koszt ma wynieść 51.927 złotych, koszt jednej godziny nauki jazdy ma wynosić 30 złotych.

W związku z tym przedkładamy Państwu projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego, zmieniający poprzedni podjętą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Zmiana ta polega na nadaniu dla § 1 brzmienia :

„Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w wysokości:

1)     180 złotych za jedną godzinę nauczania, przy czym godzina nauczania oznacza liczbę godzin na oddział wynikającą z planu nauczania bez podziału na grupy,

2)     30 złotych, za jedną godzinę nauki jazdy, która umożliwi uczniom opanowanie umiejętności kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanik o specjalizacji eksploatacji i naprawiania pojazdów samochodowych”.

Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński poprosił o przedstawienie opinii  Komisji.

Pozytywną opinię do omawianego projektu uchwały wydała Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, o czym poinformował zebranych Wiceprzewodniczący tejże Komisji – Pan Andrzej Osmolski.

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pan Marian Jurkin zapoznał Wysoką Radę z pozytywną opinią Komisji do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/392/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego /zał. nr 15/.

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. 

                Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok /zał. nr 16/.

„Konieczne są zmiany w budżecie. Następuje przesunięcie, z przewidywanych oszczędności na dotacje dla niepublicznych szkół liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej. W jednym przypadku oszczędzono 28.824 złotych, w drugim 22.956 złotych. Co daje nam kwotę 51.780 złotych, o którą zwiększa się dotacje dla Centrum kształcenia praktycznego i ustawicznego”.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji:

·  Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pan Marian Jurkin.

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Andrzej Osmolski.

 Przedmiotowe Komisje wydały pozytywne opinie do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/393/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku  w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2006 rok /zał. nr 17/.

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.  

Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista ds. Kadr w Starostwie Powiatowym w Białymstoku przedstawiła zebranym potrzebę podjęcia przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały wprowadzającej zmiany do Uchwały Nr XX/109/2000 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 17 sierpnia 2000 oku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. W związku z powyższym, Pani Teresa Popławska – Główny Specjalista ds. Kadr w Starostwie Powiatowym w Białymstoku poprosiła o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów /zał. nr 18/.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/394/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów /zał. nr 19/.

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych /zał. nr 20/:

„Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z 21 października 2004 roku, która była trzykrotnie zmieniana: w czerwcu i w lutym 2005 roku oraz marcu roku 2006, Zarząd Powiatu Białostockiego jest upoważniony do podpisywania porozumień w sprawie powierzenia opieki nad dziećmi z terenu Powiatu Białostockiego w placówkach i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innego powiatu. Zarząd ma upoważnienie na podpisywanie tego typu porozumień z Powiatem Białostockim Grodzkim, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Piaseczyńskim, Powiatem Piskim i Powiatem Monieckim.

Postanowieniem sądu z 2006 roku dziecko z terenu Powiatu Białostockiego zostało umieszczone na terenie Powiatu Bielskiego. W związku z powyższym konieczna jest kolejna zmiana tej uchwały polegająca na dodaniu słów: „powierza się realizację tego zadania dla Powiatu Bielskiego” i upoważnienie dla Zarządu Powiatu Białostockiego do podpisania porozumień z Zarządem Powiatu Bielskiego w sprawie ponoszenia kosztów oraz zwrotu kosztów wypłacanych świadczeń przez Powiat Bielski. Obowiązek ponoszenia kosztów będzie leżał po stronie Powiatu Białostockiego, gdyż dziecko przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego, przybywało na terenie Powiatu Białostockiego. Środki na realizację tego zadania już zostały zabezpieczone. Ze strony Powiatu Bielskiego otrzymaliśmy już projekt takiego porozumienia, zostały naniesione na ten projekt pewne uwagi i na dniach powinniśmy już otrzymać jego poprawioną wersję. Po podjęciu przedstawianego Państwu projektu uchwały możliwe będzie podpisanie porozumienia ze strony Zarządu Powiatu Białostockiego i uregulowanie należności.”

Radni pytań i uwag nie zgłosili, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny.

Pani Alicja Małgorzata Bychowska- Przewodnicząca tejże Komisji odczytała zebranym pozytywną opinię Komisji do omawianego projektu uchwały.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/395/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku   zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych w zakresie opieki i wychowania dzieciom z terenu Powiatu Białostockiego w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych /zał. nr 21/.

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku. 

Pani Elżbieta Anna Turczewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zreferowała zebranym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku /zał. nr 22/:

Proponowane są następujące zmiany: zmniejszenie planowanych wydatków na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej o 25.000 tysięcy złotych, obecnie w planie jest przeznaczona na ten cel kwota 50.000 złotych. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jedna osoba jest zainteresowana taką pożyczką. Proponowane jest także zmniejszenie wydatków przeznaczonych obecnie na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowywaniem tworzonych lub istniejących stanowisk miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Obecnie zabezpieczona jest na ten cel kwota 80.000 złotych. Nie ma tu żadnych złożonych wniosków, i w najbliższym czasie nie powinny się żadne wnioski pojawić. Przepisy prawa nie są w tej kwestii pomocne dla pracodawców. Zmiany prawa w tej kwestii nastąpią dopiero w styczniu 2007 roku. W związku z dużą potrzebą środków na realizację innych zadań, postanawia się przesunąć pewne środki – 75.000 złotych. Z tych 75.000 złotych 20.000 złotych postanawia się na zwiększenie planów wydatków ma finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. Obecnie w planie jest kwota 20.000 złotych, która jest już praktycznie wykorzystana. W tym roku należy zauważyć dosyć spore zainteresowanie osób niepełnosprawnych przekwalifikowaniem zawodowym. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Urzędu Pracy obecnie kwota 40.000 złotych pozwoli na zabezpieczenie potrzeb do końca roku. Następnie kwotę 25.000 złotych postanawia się przeznaczyć na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Na to zadnie została przeznaczona kwota 300.000 złotych, wydatkowane zostało już prawie 250.000 złotych, a na pozostałe 50.000 złotych podjęte już zostały zobowiązania. Pozostała kwota 30.000 złotych, którą proponuje przeznaczyć na zwiększenie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Co roku zainteresowanie tym dofinansowaniem jest coraz większe. Jeszcze nie została wydana tu cała kwota, bo z 560.000 złotych wydatkowanych zostało 534.802 złotych, ale wciąż napływają wnioski. Fundusz przyznając nam pieniądze określa tylko ogólną kwotę. W tej kwocie tylko wyodrębniona jest kwota na warsztaty terapii zajęciowej i na zobowiązania, które w tym roku się kończą, czyli chodzi o różnego rodzaju umowy. Jeśli mamy pieniądze z Funduszu, które nie zostaną wykorzystane to muszą one być zwrócone Funduszowi, do końca grudnia. Zaś przesunięcia, które mają miejsce w ramach kwoty, którą dysponujemy przenosimy na inne zadania”.

Radni pytań i uwag radni nie zgłosili.

Wysoka Rada wysłuchała pozytywnych opinii Komisji:

·  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – przedstawionej przez Przewodniczącą Panią Alicję Małgorzatę Bychowską,

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego – Pana Andrzeja Osmolskiego.

                Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/396/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku  /zał. nr 23/.

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu. 

Pani Maria Borodziuk – Skarbnik Powiatu Białostockiego, przedstawiła zabranym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu /zał. nr 24/:

„W dniu 29 czerwca Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę nr XLI/373/2006 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uchwała ta podlegała nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Uchwałą Nr 1936/06  dnia 28 lipca 2006 roku Kolegium RIO w Białymstoku wskazano, iż w postępowaniu nadzorczym zauważono uchybienie formalne w § 4 uchwały: „Zarząd Powiatu – po weryfikacji wniosków wniosków szacunków wielkości finansowych w otrzymanych materiałach planistycznych, a także wielkości przyznanych kwot subwencji z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu oraz innych dochodów – opracowuje projekt budżetu powiatu”. Nastąpiło tutaj powtórzenie wyrazu „wniosków” zamiast spójnika „i”. Zapis ten powinien brzmieć: „Zarząd Powiatu – po weryfikacji wniosków i szacunków wielkości finansowych w otrzymanych materiałach planistycznych, a także wielkości przyznanych kwot subwencji z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu oraz innych dochodów – opracowuje projekt budżetu powiatu”.

Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego poprosił o przedstawienie opinii:

·  Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Rodziny – Pani  Alicja Małgorzata Bychowska

·  Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu – Pan Andrzej Osmolski

·  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Przedsiębiorczości i Rynku Pracy – Pan Jan Kaczmarek

·  Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – Pan Marian Jurkin.

                Przedmiotowe Komisje wydały pozytywne opinie do omawianego projektu uchwały Rady.

Rada Powiatu Białostockiego, jednogłośnie, podjęła uchwałę Nr XLIII/397/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku o zmianie uchwały w sprawie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej /zał. nr 25/.

 

Ad. 19

Interpelacje i zapytania Radnych.

a)      odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

                Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Rafał Szokal Egird przypomniał zebranym, iż na ostatniej Sesji RPB zgłoszono kilka interpelacji.

                 Pan Andrzej Osmolski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego zgłosił dwie sprawy:

·  pierwsza dotyczyła restrukturyzacji pogotowia ratunkowego w Łapach. Panu Radnemu została przesłana odpowiedź wraz z wyjaśnieniami Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Ponadto na dzisiejszą Sesję został poproszony Pan Ryszard Zbigniew Wiśniewski, celem złożenia dodatkowych informacji przed Radą Powiatu.

·  druga sprawa dotyczy budynku po byłym PZPR w Łapach. W tym przypadku Pan Radny również otrzymał odpowiedź od Zarządu Powiatu.

Kolejna interpelacja, Pana Mariana Jurkina, złożona  w imieniu Klubu Radnych SLD dotyczyła ponownego rozważenia możliwości przywrócenia ruchu osobowego na trasie Białystok – Zubki Białostockie, Białystok – Łapy – Sokoły z uwzględnieniem autobusów szynowych z ewentualnością przedłużenia trasy autobusu do Śniadowa i Łomży. W tym przypadku Zarząd Powiatu udzielił odpowiedzi Panu Radnemu. Na prośbę radnych, Pan Rafał Szokal Egird odczytał treść powyższej odpowiedzi wszystkim zebranym.

Radny Pan Walenty Sic złożył zapytanie dotyczące inwestycji  na drodze powiatowej Hryniewicze Olmonty. Odpowiedź została udzielona bezpośrednio na Sesji.

Radna Pani Bożena Bieta złożyła zapytanie dotyczące określenia terminu zakończenia inwestycji drogowej w miejscowości Czarna Wieś Kościelna.   W trakcie obrad Sesji odpowiedzi udzielił Pan Marek Jędrzejewski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku .

Kolejne zapytanie złożyła Radna Pani Wanda Łapińska.  Dotyczyło ono remontu Drogi Suraż – Zawyki – Doktorce. Odpowiedzi udzielił również Dyrektor PZD w Białymstoku.

Kolejną interpelację  złożył Pan Marek Żmujdzin. Sprawa dotyczyła szeroko rozumianej działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a w szczególności:

·  sprawy cieków wodnych rzeki Horodnianki,

·  kompleksu Biele – Konowały.

W tej kwestii Zarząd Powiatu wystąpił o wyjaśnienia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Pan Rafał Szokal Egird – Wicestarosta Powiatu Białostockiego odczytał zebranym treść tego pisma, informując, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Radny Pan Marek Żmujdzin skierował do Dyrektora PZD kolejną interpelację dotyczącą utrzymania dróg powiatowych. W tej kwestii Zarząd Powiatu udzielił Panu radnemu szczegółowej odpowiedzi.

                Rada Powiatu przyjęła do wiadomości odpowiedzi na udzielone interpelacje i zapytania radnych.

 

b)      interpelacje i zapytania radnych.

Radny Pan Leon Charytoniuk zwrócił się do Prezydium Rady Powiatu Białostockiego o podjęcie stosownych działań, mających na celu wyjaśnienie nieobecności na Sesjach i Komisjach radnego, który od jakiegoś czasu nie pełni swojej funkcji, pobierając dietę radnego.

Mam nadzieję, że Prezydium Rady złoży stosowną poprawkę do obowiązującej w tym zakresie uchwały Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białostockiego - Pan Andrzej Osmolski poinformował zebranych, iż od kilku miesięcy, z racji tego, iż jest Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju i Promocji Powiatu, zastępuje on Przewodniczącego w pełnieniu jego obowiązków. Powyższą sprawę przekazał do analizy radcom prawnym i poprosił obecnie o przedstawienie opinii radców w tej sprawie.

 Pani Jolanta Niewińska – radca prawny Starostwa Powiatowego w Białymstoku stwierdziła, iż w tej konkretnej sytuacji nie można zarzucić Prezydium Rady, iż toleruje jakiś stan niezgodny z prawem. „Ustawa o samorządzie powiatowym stanowi wprawdzie, że radny jest obowiązany brać udział w posiedzeniach Rady Powiatu, ale nie zawiera `żadnych mechanizmów dyscyplinujących radnych. W związku z tym jedynym środkiem nacisku byłaby uchwała w sprawie diet, dyscyplinująca radnych. Tam pewien mechanizm potracenia jest zawarty i w tym konkretnym przypadku, być może nie przystaje on do określonym przez Państwa realiów. Rzeczywiście należy zastanowić się nad zmianą tejże uchwały, by móc w jakiś sposób dyscyplinować radnych. Ta zmiana mogłaby zostać przyjęta.”

                O głos poprosił Radny Pan Marek Żmujdzin. Podziękował on Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku – Panu Markowi Jędrzejewskiemu za bardzo szybie i sprawne zrealizowanie problemów zgłoszonych w punkcie interpelacje i zapytania radnych na poprzedniej Sesji. „Niemalże na drugi dzień po Sesji zgłoszone trudności na drogach powiatowych zostały naprawione, za co dziękuję”.

 

Ad. 20

Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLII Sesji RPB.

                Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński  przypomniał zebranym, iż  XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Białostockiego II kadencji odbyła się w dniu 3 sierpnia 2006 roku. Protokół był wyłożony do zapoznania się. Zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza do nich uwagi? 

                Uwag nie zgłoszono, wobec czego przystąpiono do głosowania.

                Rada Powiatu Białostockiego, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół Nr XLII/2006 z dnia  3 sierpnia 2006 roku.

 

Ad. 21

                Sprawy różne.

W sprawach różnych, Pan Andrzej Adam Kałużyński – Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego udzielił głosu Pani Skarbnik.

Pani Maria Borodziuk poinformowała Wysoką Radę, iż  zebrani otrzymali w materiałach na dzisiejsze obrady Uchwałę Nr 2226/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku / zał. nr 26/.

„Na poprzedniej Sesji do rąk Państwa dotarła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, w której to uchwale RIO uchyliła jeden z zapisów Uchwały XLI/369/06 RPB z dnia 29 czerwca 2006 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. Chodziło tam o zapis, w którym Rada upoważniała Zarząd do przeniesienia uprawnień do zaciągania zobowiązań na dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Po głębszej analizie można się zgodzić, iż było to zbyt daleko posunięte, które zgodnie z sugestią wykreślono. Niemniej jednak w poprzedniej uchwale, tak się złożyło, iż RIO w sentencji tej uchwały wykreśliła ust. 1 pkt. 3 uchwały, a odpowiedni paragraf naszej uchwały po prostu nie zawierał ani ust. 1, ani pkt.3. Tak więc poprzednie rozstrzygnięcie RIO niczego nie rozstrzygało, ponieważ wykreślało z uchwały RPB coś, czego w uchwale w ogóle nie było. Można było tą kwestię pozostawić bez komentarza, a sprostować tylko naszą uchwałę. Niemniej jednak po to, by dobre stosunki z organem nadzoru utrzymać, pozwoliłam sobie wykonać telefon do Pana Prezesa RIO i zwrócić uwagę, iż to rozstrzygnięcie Kolegium RIO jest błędne. W tej sytuacji dzisiaj, ta uchwała Kolegium RIO, która jest Państwu przekazana do wiadomości prostuje błąd RIO popełniony przez Kolegium RIO i w tej sytuacji mamy zmienioną uchwałę budżetową z dnia 29 czerwca 2006 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2006 rok oraz w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok. Chodzi o to, że mamy do czynienia o to z nową ustawą o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku i przepisy tejże ustawy są niespójne i odkąd zaczęliśmy stosować nowe uregulowania okazuje się, że istnieje bardzo poważna luka prawna. O ile art. 184 w pkt. 10 daje tą możliwość do upoważnienia Zarządu przez Radę do zaciągania zobowiązań, których płatność nastąpi w roku przyszłym w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania powiatu, to z drugiej strony ustawodawca zapomniał o tym, że tego typu zobowiązania, chociażby zapewnienie opału na okres zimowy w DPS-ach, czy innych jednostkach, to de facto takie zobowiązania i takie umowy podpisują dyrektorzy jednostek, a nie bezpośrednio Zarząd. Jest to efekt nowej, poprawianej ustawy, która nadal ma poważne luki prawne”.

Również w sprawach różnych, Przewodniczący obrad przekazał zebranym zaproszenie do udziału w VII Wojewódzkiej Pielgrzymce Samorządów i Parlamentarzystów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa  w dniu 17 września 2006 roku, prosząc Radnych o udział w pielgrzymce /zał. nr 27/.

Także w sprawach różnych, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński przypomniał wszystkim radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed końcem kadencji, tj. do dnia 27 sierpnia 2006 roku. Jest to termin nieprzekraczalny, a nie złożenie oświadczenia w terminie lub nieterminowe złożenie oświadczenia powoduje określone sankcje prawne przewidziane ustawą o samorządzie powiatowym.

 

Ad. 22

Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego – Pan Andrzej Adam Kałużyński zamknął obrady XLIII Sesji Rady Powiatu II kadencji, w dniu 24 sierpnia 2006 roku, o godz. 1415.

 

Protokołowała:

Bogumiła Malinowska

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Adam Kałużyński

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Anna Szczepańska

Opublikował: Tomasz Budnik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-09-2006

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2006 14:26

Data modyfikacji informacji: 28-09-2006 14:17